Tiedolla johtamista määrittää organisaatiorakenne sekä käytössä olevat johtamisjärjestelmät, -prosessit ja -käytännöt. Näiden lisäksi organisaatiokulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi tiedolla johtaminen organisaatiossa muodostuu.

Tiedolla johtamisen kulttuuri ja taidot ovat läsnä kaikessa organisaation tietoon liittyvässä viestinnässä, vuorovaikutuksessa, toiminnassa (Listenmaa 2023). Tiedolla johtamisella on organisaatiofunktiot läpäisevä luonne. Mikäli organisaatio pyrkii tuottamaan laadukkaita palveluita yhä moninaisempiin odotuksiin, on saumaton tiedonkulku tälle välttämätön edellytys. Tiedolla johtamista ei voi vastuuttaa tai ulkoistaa talousosastolle, henkilöstöosastolle tai tietohallintoon. Jokaisella organisaation toiminnolla ja yksilöllä on oma tärkeä näkökulmansa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa – ja sen mukaisesti myös oma tietopohjansa. Tiedolla johtamisessa tieto yhdistyy ja jalostuu. (Laihonen et al 2020, Kuntalehti) Tiedolla johtamisen kulttuuri ja taidot toimivat merkittävässä roolissa tiedolla johtamisen vaikuttavuuden aikaansaamisessa. (Listenmaa 2023) Modernin tiedolla johtamisen edellytyksiä on tiedolla johtamisen kulttuuri.

Tiedon parempaan hyödyntämiseen tähtääminen kariutuu yllättävän usein juuri tiedolla johtamisen kulttuuriin tai taitoihin tai pikemminkin siihen, että ei ole osaamista, kärsivällisyyttä tai voimia lähteä muutoksen vaatimalle matkalle. Jos tiedolla johtamisen kulttuuria ei huomioida, tiedolla johdettua muutosta ei tapahdu. Jos tiedolla johtamisen taitoja ei ole, tieto ei johda toimintaan.

Avainasemassa tiedolla johtamisen johtamisen kultttuurissa on se, että henkilöstö ottaa analytiikan osaksi omaa työtään ja kokee hyötyvänsä siitä aidosti. (Hupanen 2021) Vakkala ja Syväjärvi (2020) tutkimuksessa hyvän tietokulttuurin tärkeimmät edistäjät olivat ilmapiirin avoimuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus sekä helppo tiedon saatavuus ja käytettävyys. Se, mitä tiedolla ohjautuvuuden unelma tiedolla johtamisen kulttuurilta ja taidoilta ensi sijassa edellyttää, on, että ihmisillä on into, halu, mahdollisuudet ja kyvykkyys hyödyntää tietoa toiminnan ohjaamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa (Listenmaa 2023)

  Erilaiset tietokulttuurit


 

  (Vakkala & Syväjärvi, 2020)

  

 

   (Vakkala & Syväjärvi, 2020)

Millainen on toimiva tiedolla johtamisen kulttuuri?

  • Toimivassa tiedolla johtamisen kulttuurissa organisaatiolla ja sen henkilöstöllä on yhteinen tahtotila, halu ja innostus saada tieto tukemaan päätöksentekoa, johtamista ja toimintaa entistä paremmin.
  • Sinua kannustetaan etsimään uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi.
  • Organisaatiossa keskustellaan usein, avoimesti ja yhdessä käytettävissä olevan tiedon merkityksestä, tuloksista ja toimenpiteistä.
  • Tarvittaessa saat tukea

Kun tiedolla johtaminen otetaan osaksi organisaation kulttuuria, tiedolla johtamisesta tulee tapa ja kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa, osa organisaation dna:ta.

Yksi konkreettinen ja käyttökelpoinen ilmentymä organisaatiossa yhdessä työstettyjen, tärkeiden tiedolla johtamisen kulttuurin arvojen esiin nostamiselle on Tiedolla johtamisen huoneentaulu. Se on konkreettinen tapa nostaa tiedolla johtamisen arvot näkyväksi. Samalla se edesauttaa mahdollisesti tarvittavaa tiedolla johtamisen kulttuurin muutoksen jalkautusta.

(Listenmaa 2023)

Tiedolla johtamisen huoneentaulu esimerkki (Listenmaa 2023)

  • No labels