HANKKEEN TAVOITTEET:

1.Parantaa koulutuksenjärjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)

2.Parantaa koulutuksenjärjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena (Tietoa omasta toiminnasta, vertailua kansallisiin verrokkeihin)

3.Parantaa koulutuksenjärjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena

4.Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa eri tasoilla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella

Kiteytettynä tavoite on luoda valtakunnallisia kokonaisuuksia, käytäntöjä ja ohjeistuksia, joita kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat omassa toiminnassaan hyödyntääOrganisointi

Tietojohtamisen hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joihin kumppanit osallistuvat eri roolien kautta: työpaketin vetäjänä, kehittäjäroolissa tai osallistuvana tahona. Valmisteluvaiheessa kaikilla toimijoilla on ollut mahdollisuus ilmoittaa mihin työpakettiin haluavat osallistua, millä roolilla ja resursseilla.

 • Työpaketit organisoituvat työryhmiin ja luovat oman aikataulunsa
 • Työpakettien vetäjät ja työryhmien vastuuhenkilöt kokoontuvat säännöllisesti, ja tarkastelevat hankkeen etenemistä
 • Hankkeella on ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti

Työpakettien teemat:

1.Tiedon hyödyntäminen (Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen)

2.Tiedon tarve (Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta)

3.Tiedon laatu ja tiedon siirto (Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä)

4.Tiedon syöttö/tallentaminen (HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen)

5.Tietojohtamisen kohdearkkitehtuuri (Kuvaus miten tietojohtamista tehdään ammatillisessa koulutuksessa)Työpakettien tavoitteet ja tuotokset

TP1- Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen

 • Tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvät kyvykkyydet ovat kehittyneet.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää kansallista indikaattori- ja tilastotietoa (mm. eHOKS, Koski, opiskelija- ja työelämäpalaute, Vipunen) oman toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tukena.
 • Luotu tietojohtamisen toimintamalli, joka tukee koulutuksen järjestäjien johtoa digitaalisten sisältöjen hyödyntämisessä toiminnan arvioinnissa ja vaikuttavuuden lisäämisessä.
 • Kehitetty tietojohtamisen toimintamalli on otettu käyttöön.

→ Sisältöjä ja lopputuotoksia kappaleessa: Tietojohtamisen johtaminen; Tietojohtamisen toimintamalli, tiedolla johtaminen; tiedolla johtamisen toimintamalli


TP2 – Tiedon tuottaminen tarpeen näkökulmasta

 • Uusia yhteisesti suunniteltuja ja kehitettyjä kansallisia mittareita ja indikaattoreita on otettu käyttöön.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää kansallista indikaattori- ja tilastotietoa (mm. eHOKS, Koski, opiskelija- ja työelämäpalaute, Vipunen) oman toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tukena.

→ Sisältöjä ja lopputuotoksia kappaleessa: Tiedon johtaminen: Datan kokoaminen luokittelu, siirto ja varastointi (tiedonhallinta); Kansalliset tietovarannot, tiedon siirto, rajapinnat; Tietovarastoinnin ja raportoinnin ratkaisuarkkitehtuuri


TP3 – Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä

 • Kansallisissa tietovarannoissa (esim. eHOKS, valtakunnallinen opinto- ja tutkintorekisteri, opiskelija- ja työelämäpalaute) oleva tiedon laatu on parantunut.
 • Opintohallintojärjestelmistä kansallisiin tietovarastoihin kulkeva tiedonsiirron prosessi on kuvattu.
 • Kansallisten tietovarastojen rajapinnat ovat koulutuksen järjestäjillä tiedossa ja niitä osataan käyttää. On laadittu lista tarvittavista lisärajapinnoista.
 • Koulutuksen järjestäjillä on tiedossa työkaluja ja malleja, joiden avulla voidaan seurata ja verrata ja täsmätä oman opintohallintojärjestelmän ja valtakunnallisten tietovarastojen tietoja.

→ Sisältöjä ja lopputuotoksia kappaleessa: Tiedon johtaminen: Datan kokoaminen luokittelu, siirto ja varastointi (tiedonhallinta); Kansalliset tietovarannot, tiedon siirto, rajapinnat


TP4 – HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen

 • Valtakunnallisissa palveluissa ja tietovarannoissa (esim. eHOKS, valtakunnallinen opinto- ja tutkintorekisteri, opiskelija- ja työelämäpalaute) oleva tiedon laatu on parantunut.
 • eHOKS tietosisältö on kattavaa, ajantasaista ja virheetöntä.
 • HOKS-prosessin tiedon tuottamiseen liittyvä kyvykkyys on kehittynyt.
 • Hankkeen tuloksena on laadittu sisäisen auditoinnin malli HOKSien laadun varmistamiseksi.
 • Hankkeessa on kuvattu mahdollisuudet tietosisältöjen laatutarkastukseen automatisoituna toimintona.

→ Sisältöjä ja lopputuotoksia kappaleessa: Tiedon johtaminen: Järjestelmät ja kirjauskäytänteet; Tiedon syöttäminen ja tallentaminen; Tiedon laatu


TP5 – Tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

 • Luotu yhteinen näkemys tarvittavista kansallisen tason ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvauksista (laajuus, tasot, tarkkuus).
 • Kartoitettu jo tehdyt tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvaukset ja niiden mahdolliset päivittämistarpeet.
 • Laadittu ammatillisen koulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuurin vaatimat tietojärjestelmäkuvaukset
 • Varmistettu laadittujen kuvausten laatu ja käytettävyys

→ Sisältöjä ja lopputuotoksia kappaleessa: Tietojohtamisen johtaminen: Tietojohtamisen kohdearkkitehtuuri; Kokonaisarkkitehtuuri, tiedonhallintamalli • No labels