Tiedolla johtamisen toimintakulttuuriin siirtyminen edellyttää vision ja strategian päivittämistä niin, että tietojohtaminen näkyy selkeästi vision tavoitteissa ja strategiassa määritellään keinot ja toimenpiteet, joilla visio saavutetaan. Siirtyminen tieto-ohjautuvaan toimintakulttuuriin vaatii myös organisaation toimintajärjestelmän, kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallintamallin kokonaisvaltaista kehittämistä.

Tiedolla johtamisen johtaminen tarkoittaa yhtäältä tiedolla johtamisen kypsyyden ja kyvykkyyden pitkäjänteistä, systemaattista ja kokonaisvaltaista kehittämistä kohti organisaation määrittämää tiedolla johtamisen tavoitetilaa. Tiedolla johtamisen johtaminen antaa tiedolla johtamisen kehittämiselle suunnan ja rakenteen. Tiedolla johtamisen johtamisen kivijalan tulee olla vankka ja rakentunut tukevalle maaperälle, jotta sen päälle pystyy rakentamaan tiedolla ohjautuvaa organisaatiota. Kivijalan varaan rakentuvan tiedolla johtamisen kehittämisrungon pitää puolestaan tarjota selkänoja ja suunta mihin ja miten edetä matkalla. (Listenmaa 2023).

Matkalla tiedolla ohjautuvaksi organisaatioksi tiedolla johtamisella tulee olla vahva asema organisaation johtamisessa. Tiedolla johtamisella tulee olla selkeä rooli johtamisessa niin, että sen ympärille on organisoiduttu, se on selkeästi vastuutettu ja vastuuhenkilöillä on riittävä mandaatti yhdessä liiketoimintojen kanssa edistää tiedolla johtamisen kehittämistä. Johdon tulee olla sitoutunut tiedolla johtamiseen ja tukea sitä omalla esimerkillään.  (Listenmaa 2023).

Vahvan aseman, osaamisen ja ylimmän johdon tuen lisäksi tarvitaan systematiikkaa. Tiedolla johtamisen systemaattinen kehittäminen lähtee siitä, että organisaatiolla on selkeä tiedolla johtamisen kehityssuunnitelma ja sen etenemistä seurataan säännöllisesti. Systemaattisen tiedolla johtamisen kypsyyden ja kyvykkyyden kehittämisen mahdollistamiseksi tulee olla tietoinen organisaation tiedolla johtamisen tilasta, suunnasta, vahvuuksista ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Tämän tiedon varassa voidaan ja tulee luoda selkeä suunnitelma kehittämiselle.

Jotta tavoiteltu strateginen muutos voi käytännössä toteutua, tulee siihen panostaa niin sisäisesti ihmisten aikaa kuin rahaa ulkoisille hankinnoillekin  • No labels