TIETO-OSAAVA: Osaamisen kartoitusmalli

Kartoitusmallin avulla organisaatio arvioi omaa kypsyyttään tiedon johtamisen ja tiedolla johtamisen teemoissa. Mallin tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjää tunnistamaan tietojohtamisen keskeisiä vahvuuksia sekä kehittämisen alueita.

Kartoitusmalli jakautuu em. alueiden sisällä neljään toiminnan tarkastelun alueeseen. Arviointialueelle on määritelty arvioinnin kohde ja kohteelle on tunnistettu 2 arvioinnin kriteeriä, joille on määritelty viisiportainen kypsyystaso.

Arviointialueet ovat:

 1. Päätöksenteko
 2. Tiedon esittäminen ja johtopäätökset datasta
 3. Datan kokoaminen, luokittelu, siirto ja varastointi
 4. Järjestelmät ja kirjauskäytänteet

Koulutuksen järjestäjän tietojohtamisen osaamisen kartoitusmalli on tiivis ja kevyt työkalu organisaation tiedon johtamisen ja tiedolla johtamisen nykytilan arvioimiseen sekä vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Malli perustuu organisaation kypsyystasojen määrittämiseen itsearvioinnin keinoin, tunnistettujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien kautta.

Toteutettu osaamisen kartoitus voi organisaation näin halutessa johtaa teeman mukaiseen vertaisarviointiin. Vertaisarviointi perustuu osaamiskartoituksen puitteissa syntyvään itsearviointiin.

Malli ei tähtää syvään analyysiin teeman yksityiskohdista, vaan pyrkii tunnistamaan niitä toiminnan alueita, joissa organisaatiolla on olemassa parhaat valmiudet ja toimintatavat sekä osoittamaan millä alueilla toimintaa tai toimintatapoja olisi tarpeen arvioida uudelleen ja kehittää edelleen.

Miten malli toimii?

 1. Organisaatio tekee päätöksen tietojohtamisen osaamisen kartoittamisesta ja asettaa vastuuhenkilön fasilitoimaan työtä sekä työryhmän toteuttamaan osaamisen itsearvioinnin.
 2. Fasilitaattori perehtyy kartoitusmalliin ja ohjeistaa työryhmän itsearviointiin.
 3. Työryhmän jäsenet tutustuvat itsenäisesti osaamisen kartoitusmallin arvioinnin kohteisiin, kriteereihin ja kypsyystasoisin ja tekevät omasta näkökulmastaan arvion siitä, millä kypsyystasolla organisaatio kussakin kriteerikohdassa nykytilassa on.
 4. Fasilitaattori kutsuu työryhmän tapaamiseen, jossa työryhmä muodostaa yhteisen käsityksen organisaation nykytilasta osaamiskartoituksen kypsyystasoilla. Tapaamisen yhteydessä fasilitaattori kirjaa työryhmän havaintoihin perustuen organisaation keskeisimmät vahvuudet ja kehittämiskohteet perusteluineen itsearviointiraportille.
 5. Organisaatio saa käyttöönsä osaamiskartoituksen arvion tietojohtamisen kypsyystasoistaan sekä itsearviointiraportin teemasta.
 6. Organisaatio arvioi osaamiskartoituksen ja itsearviointiraportin perusteella jatkotoimenpiteitä. Mikäli organisaatio päättää järjestää teemasta vertaisarvioinnin, asettaa se seuraavassa vaiheessa vertaisarvioinnille vastuuhenkilön / fasilitaattorin, joka ryhtyy koordinoimaan vertaisarviointia.

Ketä työryhmään?

Työryhmässä on tärkeää olla edustus kaikista organisaation toiminnoista ja organisaation eri tasoilta. Näitä voivat olla mm.

 • Johto
 • Esihenkilöt
 • Opetus ja ohjaus
 • Hallinto
 • Järjestelmät ja ICT
 • Sisäiset palvelut


Kypsyystasot:


Tietojohtamisen arviointimalli - prosessikuvaus:

Malli vertaisarvioinnin sopimukseet:

Vertaisarvioinnin raportointipohja:


Esimerkki kyspsyystasoista:


 1. Päätöksenteko

Kohde:

Koulutuksen järjestäjän päätöksenteko on johdettua ja perustuu tietoon. 

Kriteeri 1

Koulutuksen järjestäjä on määritellyt selkeästi päätöksenteon tasot ja valtuudet sekä vaikuttamismahdollisuudet 

5 = koulutuksen järjestäjällä on esimerkilliset päätöksenteon prosessit ja vaikuttamismahdollisuudet sekä järjestäjä jakaa tietoa muille järjestäjäorganisaatioille. Osallistuu aktiivisesti kehitystyöhön kansallisella tasolla.

4 = päätöksenteon prosesseja ja eri tahojen vaikuttamismahdollisuuksia seurataan ja kehitetään

3 = kaikki päätöksenteon tasot, valtuudet ja vaikuttamismahdollisuudet on määritelty ja dokumentoitu

2 = keskeiset päätöksenteon tasot, valtuudet ja vaikuttamismahdollisuudet on määritelty

1 = päätöksenteon tasoja, valtuuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia ei ole selkeästi/kattavasti määritelty

Kriteeri 2

Tietoa käytetään toiminnan johtamiseen, seurantaan, arviointiin ja päätöksentekoon

5 = tietoa käytetään systemaattisesti ja innovatiivisesti toiminnan johtamisessa. Päätöksenteossa käytetyn tiedon tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan ja prosesseja kehitetään systemaattisesti. Järjestäjä toimii esimerkkinä ja osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön kansallisella tasolla.

4 = tietoa käytetään ja tiedon käyttöä kehitetään johtamisen, seurannan, arvioinnin ja päätöksenteon tukena kattavasti kaikilla organisaation tasoilla. 

3 = tietoa käytetään johtamisen, seurannan, arvioinnin ja päätöksenteon tukena osittain. Johdolla on päätöksenteossa tarvittavaa määrällistä ja laadullista tietoa.

2 = Tiedon rooli ja merkitys johtamisessa, seurannassa, arvioinnissa ja päätöksenteossa on osin määritelty


 • No labels