Näillä sivuilla on AMKIT-konsortion www-sivujen uudistusprojektissa talteen otettua tietoa AMKIT-konsortion historiasta. (Sellaista tietoa, jota ei ehkä sellaisenaan siirretä uuteen sivustoon.)

 

AMKIT-konsortio

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio eli AMKIT-konsortio perustettiin marraskuussa 2001. Perustamissopimuksen allekirjoittivat ammattikorkeakoulujen rehtorit. Jäseninä on tällä hetkellä 25  opetus- ja kulttuuriministeriön alaista ammattikorkeakoulua.

Konsortion tehtävinä on:

  • koordinoida ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä ja -hankkeita
  • toimia linkkinä opetus- ja kulttuuriministeriöön, kansalliskirjastoon ja muihin yhteistyötahoihin 
  • nimetä tai pyydettäessä esittää ammattikorkeakoulujen edustajat kirjastoalan työryhmiin

Organisaatio ja toimielimet

Amkit-konsortion tärkein päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu vuosittain 1-2 kertaa. Jokainen ammattikorkeakoulu on nimennyt yleiskokousedustajan ja tälle varaedustajan. Vuosikokouksen valitsema johtoryhmä valmistelee yleiskokoukset ja toimeenpanee yleiskokouksen päätökset. Johtoryhmä kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen Hämeen ammattikorkeakoulusta. Johtoryhmä nimeää työryhmiä, joita tällä hetkellä on toiminnassa luettelointi-, viestintä- ja pedagogiikkaryhmä.

Raportit ja selvitykset

Lausunnot

Osallistuminen kansalliseen kirjastoyhteistyöhön

Vuonna 2012 

Kansalliskirjaston johtokunta: Sinikka Luokkanen (Hämeen amk), varajäsen Jussi Kärki (Satakunnan amk)

Tiedonhallinnan ohjausryhmä (Kansalliskirjasto): Sinikka Luokkanen (Hämeen amk), varajäsen Eeva Klinga-Hyöty (HAAGA-HELIA)

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä (Kansalliskirjasto):
- vaikuttavuuden arviointi: Sirkku Blinnikka (Lahden amk) ja Eija Suikkanen (Turun amk)

FinELib (Kansalliskirjasto):
- ohjausryhmä: Sinikka Luokkanen (Hämeen amk), varajäsen Hanna Lahtinen (Laurea-amk)
- konsortioryhmä: Tarja Koskimies (Seinäjoen amk) ja Eeva Klinga-Hyöty (HAAGA-HELIA), varajäsenet Kaisa Rissanen (Tampereen amk) ja Maija Koponen (Rovaniemen amk)

Uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) hankinnan valmisteluryhmä: Sinikka Luokkanen (Hämeen amk), Marja Anttonen (Turun amk) ja Marita Ahola (yhteiskirjasto Tritonia, Vaasan amk)

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke: ohjausryhmä Jussi Kärki (Satakunnan amk), asiakasliittymän konsortioryhmä Jussi Kärki (Satakunnan amk), varajäsen Minna Koistinen (Oulun seudun amk)

Varastokirjaston johtokunta: Tuula Snicker (Savonia-amk)

Kirjastot.fi:n ohjausryhmä:  Hanna Lahtinen (Laurea-amk)

Kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmä (Kansalliskirjasto): Anneli Korhonen (Hämeen amk)

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto: Birgitta Kurvinen (Jyväskylän amk) ja Marja Puntalo (HAAGA-HELIA)

SFS:n tietohuoltokomitea (Kansalliskirjaston sivuilla): Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin amk)

Yhteiskirjastojen verkosto

Yhteiskirjastojen verkosto on vapaamuotoinen, vapaaehtoinen, kaikille avoin korkeakoulukirjastojen yhteistyöverkosto.

Yhteiskirjastoja on erilaisia, mutta lähtökohtaisesti ne ovat saman tai läheisen paikkakunnan korkeakoulujen yhteisiä kirjastoyksiköitä, joiden toiminta perustuu sopimuksiin. Osassa korkeakoulukirjastoja toiminnassa on mukana myös toinen aste.

Yhteiskirjastotoiminnan ajatus pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulukirjastojen rakenteelliseen kehittämiseen. 

Verkosto aloitti toimintansa Tritonian 10-vuotisjuhlien yhteydessä Vaasassa 2011.

Yhteiskirjastojen verkoston puheenjohtajana toimii Susanna Parikka Lapin korkeakoulukirjastosta (susanna.parikka at ulapland.fi).

Yhteiskirjastoja, joissa on mukana ammattikorkeakoulujen kirjastoja, ovat mm. Tritonia, Lapin korkeakoulukirjasto ja Lappeenrannan tiedekirjasto. 

IFLA WLIC 2012

IFLA WLIC 2012 Helsinki-konferenssin antia on koottu sivulle -Poimintoja IFLAsta Tähän on koottu tietoja tapahtumista ja koulutuksista, jotka voivat olla kiinnostavia ja hyödyllisiä ammattikorkeakoulujen kirjastoissa työskenteleville. Laajemmin kirjastoalan koulutuksista löytyy tietoja kirjastot.fi -ammattikalenterista. Aiemmin järjestettyjä koulutuksia ja seminaareja esitysmateriaaleineen on kerätty sivulle -Tapahtuma-arkisto AMKIT-konsortion luettelointiryhmän 13.12.2012 Helsingissä järjestämän kehittämispäivän ohjelma esitykset löytyvät AMKIT-wikistä.

Poimintoja Iflasta 2012

Kreodi

Kreodi on ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti, jota on julkaistu vuodesta 1999 alkaen. Lehden toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja ja kolme toimittajaa eri ammattikorkeakouluista.   

Kreodia tehdään kirjastolaiselta kirjastolaiselle. Lehden välityksellä jaetaan tietoja ja kokemuksia ensisijaisesti ammattikorkeakoulukirjastojen arjesta, mutta toisinaan perspektiiviä laajennetaan koko kansallista kirjastoverkkoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Kreodin tavoitteena on toimia paitsi tiedonvälityskanavana myös amk-kirjastolaisten identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistajana. 

Kreodi on julkaistu historiansa aikana kaksi kertaa painettuna versiona. Syksyllä 2011 ilmestyi AMKIT-konsortion 10-vuotisjuhlanumero, ja kesän 2012 Helsingin IFLA-konferenssia varten julkaistiin Kreodin englanninkielinen erikoisnumero. 

Lehden nimi, Kreodi, viestii ammattikorkeakoulukirjastojen vakaasta kehityksestä. Nimi on lainattu biologiasta, jossa kreodi-käsitteellä kuvataan vakaata kehityskulkua ja yksilönkehitystä koko organismin kehityksenä.
Kreodin kirjoitusohjeet eli huoneentaulu wikissä

Linkit

  • Linkit AMKIT-kotisivulla (viimeksi päivitetty 2013) 

  • No labels