Child pages
  • Toimintasuunnitelma 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Luettelointi on yhteistyötä

Konsortion luettelointiryhmä tukee metatietojen tuottamisen kehittämistä amk-kirjastoissa. Ryhmä muodostuu aktiivisista ammattikorkeakoulukirjastojen luetteloijista, jotka haluavat tehostaa ja kehittää aineiston kuvailua.

Luettelointiryhmä keskittyy aineiston kuvailuun ja hankintaan kuuluviin erityiskysymyksiin tavoitteenaan hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen ammattikorkeakouluissa. Osa ryhmän jäsenistä on mukana kansallisissa ryhmissä ammattikorkeakoulukirjastojen edustajina: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmässä (KUMEA), Kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmässä ja Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostossa. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös UKJ-valmisteluihin asiantuntijaryhmien jäseninä. Luettelointiryhmän tehtävänä on edistää vuorovaikutusta ja tiedonkulkua ryhmien välillä.

Luettelointiryhmä tukee ja auttaa amk-kirjastoja Aleph-luetteloinnin ja Melindan käyttöönotossa ja käytössä. Ryhmä testaa Kansalliskirjaston luettelointityökalua yhdessä Järjestelmäkehitysryhmän kanssa. Luettelointiryhmä huolehtii omalta osaltaan Melindan laadusta. Se vahvistaa ja jakaa yhteisluettelon edellyttämää osaamista amk-kirjastoissa. Luettelointiryhmä ottaa kantaa ja antaa lausuntoja alaansa kuuluvissa kysymyksissä, kuten kirjastojärjestelmän hankinta sekä luettelointitietueiden tekijyys ja omistajuus. Ryhmän tehtävänä on myös kannustaa ja valmistaa luetteloijia käytänteiden uudistamiseen, luetteloinnin paradigman muutokseen, kuten RDA, FRBR ja asiakkaiden osallistamiseen kuvailutiedon tuottamisessa.

Luettelointi on asiakaspalvelua

Ryhmä pyrkii kehittämään luettelointi- ja hankintaprosesseja asiakaslähtöisesti. Hyvin tehty bibliografinen kuvailu mahdollistaa asiakkaalle relevantin tiedon löytymisen. Luettelointiryhmä seuraa ARTIVA-hanketta ja rohkaisee amk-kirjastoja osallistumaan tiedontallennustyöhön, jotta ammattikorkeakouluille tärkeiden aineistojen löytyvyys turvataan.

Luettelointi on ammattitaitoa

Luettelointiryhmä järjestää kerran vuodessa amk-luetteloijien kehittämispäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja johon sisällytetään tarvittaessa myös koulutusta.

Luettelointiryhmä huolehtii Metatiedon mestariksi -verkkokurssin ylläpidosta, kehittämisestä ja tekijänoikeuksista. Kurssi päivitetään Aleph-aikaan. Luettelointiryhmä työskentelee pääasiassa verkossa. Keskeisimmät työkalut ovat AC ja Wiki.

Luettelointiryhmä edistää kuvailutyön kustannustehokkuutta. Kuvailutyö tehdään vain kerran: tavoitteena on hyödyntää jo tehtyä työtä käyttäen erilaisia työkaluja, esim. Usemarcon ja BookWhere.

 

Taloussuunnitelma:

Matkakulut päivärahoineen (kaksi lähikokousta) 1200 €

Kehittämispäivä (aamu- ja iltapäiväkahvit, esiintyjäpalkkiot) 300 €

  • No labels