Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Dimensions Analytics on Digital Science Ltd:n tarjoama työkalu Dimensions -tietokannasta koottujen tietuejoukkojen analysointiin ja visualisointiin. Se on integroitu samaan näkymään Dimensions -hakukäyttöliittymän kanssa. Dimensions Analytics:in perustoiminnot ovat käytettävissä myös Dimensionsin ilmaisessa versiossa, johon maksullinen versio tuo lisää sekä tarkastelun kohteita että niihin liittyvää dataa ja tapoja tarkastella joukkoja.

Ruutukaappaus Dimensions -tietokannan käyttöliittymästä, missä samassa näkymässä löydettyjen julkaisu tms. tietojen kanssa on oikeassa laidassa on Dimensions Analytics -toimintojen valikko.

Kuva 1. Ruutukaappaus Dimensions -tietokannan maksullisen version käyttöliittymästä, missä samassa näkymässä löydettyjen tietueiden listan kanssa on oikeassa laidassa Dimensions Analytics -toimintojen valikko.


Tarkastelun kohteet

Lähtökohtana on aina jokin joukko julkaisuja, datasettejä, rahoituspäätöksiä, patentteja, kliinisiä kokeita tai politiikkadokumentteja. Mikäli joukkoa ei ensin ole rajattu käyttäen tarjolla olevia haku- ja suodatuskeinoja, "analyysi" kohdistuu kaikkeen mitä Dimensions -tietokanta sisältää. Monet Dimensions Analytics -valikosta löytyvät toiminnot ovat samalla myös suodattimia, joilla voi rajata tarkasteltavaa joukkoa.


Ilmainen versio Dimensions Analytics -työkalusta sisältää seuraavat analyysin tasot:


Tieteenalat: näyttää haetun tietuejoukon (esim. jonkin yliopiston viime vuoden kaikki julkaisut, tai rahoituspäätökset) jakautumisen ANZSRC -tieteenalaluokitukseen tai YK:n Sustainable Development Goals -tavoitteisiin, sekä taulukkona että palkkikaaviona. Lisäksi jakaumissa voidaan tarkastella tietuejoukon saamia viittauksia tai mediahuomiota.

Maksullinen versio tuo lisäksi mukaan tieteenalanormalisoituja viittausvaikuttavuuden mittareita, tieteenaloittain eriteltyjä aikajana-graafeja, ja tieteenalojen ristiintaulukointia suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna.

Yhteenveto: näyttää aikajanoja haetun joukon julkaisujen määristä, niiden akateemisesta viittausvaikuttavuudesta sekä saamasta mediahuomiosta.

Tutkijat: näyttää haetun joukon julkaisujen tekijät ja heidän julkaisujensa ja niiden saamien viittausten tai mediahuomion määrät ja keskiarvot, sekä näiden tutkijoiden muodostaman verkoston joko yhteisjulkaisuihin tai viittauksiin perustuen.

Maksullinen versio tuo lisäksi mukaan tieteenalanormalisoituja viittausvaikuttavuuden mittareita, tutkijoiden aikajana -graafeja, ja monipuolista tutkijoiden ristiintaulukointia suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna.


Näkymä tutkijoiden verkostosta Dimensions Analytics -työkalussa.

Kuva 2. Näkymä tutkijoiden yhteisjulkaisuihin perustuvasta verkostosta julkaisujoukossa, joka löytyy hakusanalla "bibliometrics" ja kohdemaana Suomi. Tutkijoiden osalta tämä verkostonäkymä on tarjolla myös ilmaisversiossa, vastaavat verkostot julkaisukanavista ja organisaatioista vain maksullisessa versiossa.


Julkaisukanavat: näyttää haetun joukon julkaisujen julkaisukanavat ja niiden julkaisujen määrät ja niiden saamien viittausten tai mediahuomion määrät ja keskiarvot.

Maksullinen versio tuo lisäksi mukaan tieteenalanormalisoituja viittausvaikuttavuuden mittareita, julkaisukanavien aikajana-graafeja, monipuolista julkaisukanavien ristiintaulukointia suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna, sekä julkaisukanavien muodostaman verkoston niiden keskinäisten viittausten perusteella.

Rahoittajat: näyttää haetun joukon rahoittajat ja kunkin rahoittamien julkaisujen määrät ja niiden saamien viittausten tai mediahuomion määrät ja keskiarvot.

Maksullinen versio tuo lisäksi mukaan tieteenalanormalisoituja viittausvaikuttavuuden mittareita, rahoittajien vertailuun aikajana-graafeja ja monipuolista  ristiintaulukointia suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna.

Organisaatiot: näyttää haetun joukon tekijöiden tutkimusorganisaatiot ja organisaation affiliaatiolla tehtyjen julkaisujen määrät ja niiden saamien viittausten tai mediahuomion määrät ja keskiarvot.

Maksullinen versio tuo lisäksi mukaan tieteenalanormalisoituja viittausvaikuttavuuden mittareita, organisaatioiden vertailuun aikajana-graafeja ja ristiintaulukointia suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna, sekä organisaatioiden muodostaman verkoston joko yhteisjulkaisuihin tai viittauksiin perustuen.

Vertailu: mahdollistaa kahden organisaation julkaisumäärien vertailun haetussa joukossa taulukkona ja palkkikaaviona, eriteltynä tieteenalan tai kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan.


Maksullinen versio Dimensions Analytics -työkalusta lisää yllä mainittuun seitsemään analyysitasoon vielä kolme:


Open Access: näyttää haetun julkaisujoukon avoimen saatavuuden jakautumisen, eriteltynä suljettuihin, avoimiin yhteensä ja eri tavoin avoimiin (bronze, gold, green, hybrid). Data tähän tulee Unpaywall-palvelusta. Lisäksi avointa saatavuutta voi tarkastella aikajana-graafilla ja ristiintaulukoituna suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna.

Kustantajat: näyttää haetun julkaisujoukon julkaisukanavien kustantajat ja kunkin julkaisujen määrät ja niiden saamien viittausten, viittausvaikuttavuuden tai mediahuomion määrät ja keskiarvot. Lisäksi kustantajia voi vertailla aikajana-graafilla ja ristiintaulukoituna suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna.

Sijainnit: näyttää haetun julkaisujoukon tekijöiden sijainnit valtio-, alue- tai kaupunkitasolla, ja näihin sijainteihin ryhmitellyt julkaisujen määrät ja niiden saamien viittausten, viittausvaikuttavuuden tai mediahuomion määrät ja keskiarvot. Lisäksi sijainteja voi vertailla aikajana-graafilla ja ristiintaulukoituna suhteessa muihin muuttujiin lämpökartaksi visualisoituna, tai näyttää sijaintien muodostaman verkoston joko yhteisjulkaisuihin tai viittauksiin perustuen. Lisäksi voi näyttää julkaisujen määrät värein visualisoituna maailman, USA:n, Kanadan tai Australian kartalla, mahdollistaen esim henkilön, tutkimusryhmän, yliopiston tai vaikkapa Suomen kansainvälisen tutkimusyhteistyön visualisoinnin karttana.


Tulosten esittäminen, jakaminen ja tallennusmahdollisuudet

Analyysinäkymiin avautuvat taulukot voi tallentaa CSV ja XLSX-taulukoina, ja graafiset näkymät JPEG, PNG ja PDF -muotoisina kuvina. Lisäksi verkostonäkymät voi tallentaa VOSviewer -sovelluksen JSON -datana.


Dimensions Search Language

Dimensionsin erityinen vahvuus on sen tehokas Dimensions Search Language (DSL) -rajapintakysely. Se on käytettävissä Dimensions Analytics -työkalun maksullisen version tilaajille.

DSL-rajapintakyselyjen avulla on esimerkiksi mahdollista hakea listaus kaikista artikkeleista, jotka esiintyvät kohdeartikkeliin viittaavien artikkelien lähdeluetteloissa – vain yhdellä pyynnöllä ("etsi julkaisut joiden lähdeluettelossa esiintyy tämä kohde, ja palauta niiden koko lähdeluettelot"). Tai vain yhdellä pyynnöllä voi hakea kerralla 400 artikkelin tiedot ("etsi kaikki julkaisut joiden DOI on tässä listassa"). Lisäksi samalla yhdellä pyynnöllä voi hakea paitsi julkaisuja, myös niihin linkittyviä rahoituspäätöksiä, tutkimusorganisaatiotietoja, patentteja, kirjoittajien tietoja – tai toisinpäin.

Kyselyjä voi opetella käyttämään myös ilman aiempaa ohjelmointiosaamista, selainkäyttöliittymässä tarjolla olevalla toiminnolla, ja DSL-dokumentaatio on kirjoitettu hyvin ymmärrettävään muotoon tarjoten opettavia esimerkkejä. JSON -muodossa tulevien hakutulosten hyödyntäminen suuremmassa mittakaavassa edellyttää jonkin verran datankäsittelyä – mutta jopa tuttu Excel tarjoaa tähän työkaluja (Excel Power Query).

Dimensionsissa voi suorittaa monimutkaisia rajapintakyselyjä ilman ohjelmointiosaamista, käyttäen kuvassa näytettyä työkalua selainsovelluksessa.

Kuva 2. Esimerkki DSL-rajapintakyselystä Dimensionsin selainsovelluksen näkymässä.Työkalun rajoitteet

Useimmista muista tässä oppaassa esitellyistä analyysityökaluista poiketen suuri osa Dimensions Analytics -työkalun analyyseistä on tarjolla myös sen ilmaisessa versiossa, mutta muutama analyysin taso sekä useimmilla tasoilla osa tunnusluvuista ja näkymistä on rajoitettu maksulliseen versioon.

Tutkijoiden, organisaatioiden, rahoittajien ja tieteenalojen yhdistäminen julkaisuihin on tehty osin koneoppimisen avulla, jonka johdosta virheitä näissä yhteyksissä esiintyy jonkin verran. Itseviittauksia ei voi tuloksista poistaa. Verkostonäkymää ei voi muodostaa yli 25.000 julkaisun joukolle.

Lähteet

Digital Science (ei päiväystä) Dimensions Analytics. Saatavilla: https://www.dimensions.ai/products/dimensions-analytics/ [Viitattu 13.4.2022]

Digital Science (ei päiväystä) Dimensions. Saatavilla: https://www.dimensions.ai/products/free/

  • No labels