Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Tieteen termipankki määrittelee julkaisun seuraavalla tavalla: “Julkisuuteen eli rajoittamattoman tai suppean yleisön ulottuville saatettu painotuote, digitaalinen teksti, äänite tai audiovisuaalinen tallenne.” Tutkimushallinnon sanasto määrittää julkaisun (publication) suppeammin julkaisukanavassa ilmestyneeksi kirjallisessa muodossa olevaksi tutkimustuotokseksi, joka välittää tietoa tehdystä tutkimuksesta ja siinä syntyneistä tuloksista.

Perinteisesti julkaisumetriikassa analyysien kohteena ovat formaalin viestinnän tuottamat painetut ja digitaaliset julkaisut, kuten artikkelit ja kirjat. Laajemmin tarkasteltuna julkaisu voi kuitenkin olla myös informaalin viestinnän tulos, kuten sosiaalisen median julkaisu tai julkaistu esitys tai luento. Näiden käsittely julkaisumetriikan keinoin on kuitenkin vielä vakiintumatonta.

Eri julkaisutietokannat luokittelevat julkaisuja eri tavoin. Tässä tarkastellaan eri julkaisutyyppejä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuoden 2021 julkaisuluokituksen perusteella, sillä Suomessa korkeakoulujen julkaisutiedonkeruu perustuu pääosin tähän luokitukseen. OKM:n luokitus ei kuitenkaan ole yleispätevä ja muissa tietokannoissa voidaan tunnistaa myös muita julkaisutyyppejä. OKM:n nykyinen luokitus on korvautumassa uudella attribuutteihin perustuvalla tietomallilla vuosien 2022-2023 aikana. Uusi tietomalli huomioi paremmin aiemman julkaisutyyppiluokituksen ulkopuoliset julkaisut. OKM:n korkeakoulujen vuoden 2021 tiedonkeruukäsikirjassa julkaisut erotetaan kuuteen ryhmään, jotka on esitetty taulukossa 1.LuokkaMääritelmäJulkaisutyyppi
1

Tieteelliset julkaisut

Julkaisut, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa

A, B, C

2

Ammatilliset julkaisut

Julkaisut, jotka ovat tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön

D

3

Yleistajuiset julkaisut

Julkaisut, jotka levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään yhteiskuntaan

E

4

Taiteelliset julkaisut

Taiteellisen toiminnan tuloksena syntyvät esitykset tai vastaavat tapahtumaluontoiset julkiset tulokset

F

5

Opinnäytteet

Opinnäytteet

G

6

Muut

Muut korkeakoulujen tutkimustoiminnasta kertovat julkaisut, kuten patentit ja keksintöilmoitukset, Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset

H, I

Taulukko 1. Julkaisutyypit ja niiden määritelmät OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Lähde: OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021.

Tieteelliset julkaisut

Julkaisumetriikkaa hyödyntävissä analyyseissä keskitytään yleisimmin tieteellisiin julkaisuihin (Taulukko 1, ryhmä 1). Tieteelliset julkaisut ovat yksittäisen tutkijan tai tutkijaryhmän tutkimustulosten kirjallisia esityksiä, jotka tieteenalasta riippuen julkaistaan tyypillisesti artikkelina lehdessä (journal), konferenssisarjassa, osana kokoomateosta tai itsenäisenä monografiana. Ollakseen tieteellinen, julkaisun tulee esittää uusia tutkimustuloksia sellaisessa muodossa, että ne ovat tiedeyhteisön saavutettavissa, arvioitavissa, toistettavissa ja hyödynnettävissä. Alkuperäisjulkaisulla tarkoitetaan tieteellistä julkaisua, joka koostuu pääosin aiemmin julkaisemattomasta materiaalista (Tutkimushallinnon sanasto).

Tieteellinen julkaisu julkaistaan tieteellisessä julkaisukanavassa, joka on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen. Vertaisarviointi on usein oleellinen osa tieteellisen julkaisun julkaisuprosessia. Tieteellisen julkaisun pääasiallinen kohderyhmä tai yleisö muodostuu tieteenalan asiantuntijoista. Toisaalta tieteellisten julkaisujen ja ammatillisten julkaisujen osalta kohdeyleisöt saattavat olla osin samoja. Tutkimushallinnon sanasto määrittelee tyypillisimpiä julkaisutyyppejä:

 • Artikkeli (article) on julkaisukanavassa ilmestynyt itsenäinen, rajattua aihetta käsittelevä julkaisu, jolla on vähintään yksi vastaava tekijä. Yleisesti ottaen tyypillisin julkaisumuoto on artikkeli tieteellisessä lehdessä.
 • Katsausartikkeli artikkeli (review article) on julkaisu, joka perustuu keskeiseen jo aiemmin julkaistuun aineistoon ja jonka tavoitteena on luoda synteesi valitusta aihepiiristä.
 • Kokoomateos (edited book) on toimitettu teos tai lehden erikoisnumero, joka koostuu eri kirjoittajien kirjoittamista artikkeleista. Kokoomateoksista voidaan käyttää myös nimitystä antologia (anthology).
 • Konferenssijulkaisu (conference proceedings) on julkaisu, joka koostuu konferenssissa pidettyihin esityksiin pohjautuvista ja julkaistavaksi hyväksytyistä artikkeleista. Säännöllisesti toistuvat tieteelliset konferenssit ovat erityisesti tekniikan aloilla ja tietojenkäsittelytieteissä tieteellisiin lehtiin rinnastettavia tärkeitä tieteellisiä julkaisufoorumeita. 
 • Monografia (monograph) eli kustannettu tieteellinen erillisteos on kertaluontoinen ja itsenäinen julkaisu, jolla voi olla yksi tai useampi tekijä.
 • Data-artikkeli (data article) on julkaisukanavassa ilmestynyt artikkeli, joka kuvaa tutkimusaineistoa ja sen keräämistä. Tätä julkaisutyyppiä ei erotella omaksi tyypikseen tässä tekstissä käsitellyssä OKM:n julkaisuluokituksessa, mutta se on mukana OKM:n uudessa luokituksessa.

OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa (Taulukko 2) luokat A ja C edustavat vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa. Luokkaan B lukeutuvat vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset.


A

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit


A1

Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä


A2

Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä


A3

Kirjan tai muun kokoomateoksen osa


A4

Artikkeli konferenssijulkaisussa

BVertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1

Vertaisarvioimaton kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä


B2

Vertaisarvioimaton kirjan tai muun kokoomateoksen osa


B3

Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

CTieteelliset kirjat (monografiat)

C1

Kustannettu tieteellinen erillisteos


C2

Toimitettu teos

Taulukko 2. Tieteelliset julkaisut OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa. Lähde: OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021.

Ammatilliset julkaisut

Ammatillisella julkaisulla (Taulukko 1, ryhmä 2) tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Vaikka ammatillisten julkaisujen pääasiallisen lukijakunnan muodostavat alalle koulutetut tietoa käytännön työssään hyödyntävät henkilöt, tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen kohdeyleisöt saattavat olla osin samoja. Ammatillisen julkaisun määrittelemiseksi ei ole olemassa vakiintuneita tapoja, mutta ne tuottavat tietoa ammatillisen yhteisön käyttöön, ne ovat julkisesti saatavilla ja niiden julkaisukanavalla on toimituskunta, joka päättää julkaisuista.  Ammatillisiksi julkaisuiksi luetaan myös erilaiset poliittisen tai ammatillisen päätöksenteon tueksi tuotetut tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvat selvitykset ja raportit, joiden tilaaja ja kustantaja on tyypillisesti julkinen taho, kuten ministeriö, virasto tai valtion tutkimuslaitos (Taulukko 3, D4). Myös ammatillisissa julkaisuissa saattaa olla käytössä vertaisarviointikäytänteitä. OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa luokka D edustaa ammatillisia julkaisuja (Taulukko 3).


DAmmatilliset julkaisut

D1

Artikkeli ammattilehdessä


D2

Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)


D3

Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa


D4

Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys


D5

Ammatillinen kirja


D6

Toimitettu ammatillinen teos

Taulukko 3. Ammatilliset julkaisut OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa. Lähde: OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021.

Yleistajuiset julkaisut

Yleistajuisilla julkaisuilla (Taulukko 1, ryhmä 3) tarkoitetaan julkaisuja (popular publication), jotka levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja joiden sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan. Esimerkkejä yleistajuisista julkaisuista ovat yleistajuiset kirjat, juhlakirjat sekä julkiseen keskusteluun osallistuvat kirjoitukset sanomalehdissä, yleistajuisissa aikakauslehdissä ja verkkoalustoilla.

Joissakin tapauksissa yleistajuisen ja ammatillisen julkaisukanavan välinen ero on vakiintumaton. Lähtökohtaisesti yleistajuisen ja ammatillisen julkaisun erottaa toisistaan julkaisukanavan kohdeyleisö tai vaihtoehtoisesti julkaisukanavaa/lehteä julkaisevan järjestön jäsenistö. Mikäli julkaisukanavan kohdeyleisö tai julkaisevan järjestön jäsenistö ei ole rajattu tiettyyn ammattiryhmään, julkaisukanavan julkaisut luokitellaan lähtökohtaisesti yleistajuisiksi julkaisuiksi. OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa luokka E edustaa yleistajuisia julkaisuja (Taulukko 4).


ESuurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1

Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli


E2

Yleistajuinen monografia


E3

Toimitettu yleistajuinen teos

Taulukko 4. Yleistajuiset julkaisut OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa. Lähde: OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021.

Taiteelliset julkaisut

Taidealan julkaisujen (Taulukko 1, ryhmä 4) määrittelylle ei ole olemassa vakiintuneita tapoja. OKM:n julkaisuluokituksessa taiteellisella julkaisulla tarkoitetaan taiteellisen toiminnan tuloksena syntyviä esityksiä, teoksia tai vastaavia taiteellisen toiminnan julkisia tuloksia.  Taiteellisen julkaisun täytyy aina ylittää tekijänoikeuslainsäädännön mukainen teoskynnys. OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjassa (2021) annetaan julkisuuteen ja tekijyyteen liittyviä ehtoja, jotka määrittelevät, milloin taiteellisia julkaisuja voidaan kirjata korkeakoulujen toiminnan tulokseksi. OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa luokka F edustaa taiteellisia julkaisuja (Taulukko 5).

FJulkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1

Erillisjulkaisu


F2

Taiteellisen teoksen osatoteutus


F3

Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

Taulukko 5. Taiteelliset julkaisut OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa. Lähde: OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021.

Opinnäytteet

Opinnäytteet (Taulukko 1, ryhmä 5) ovat korkeakouluissa suoritettavien tutkintojen tutkintovaatimusten edellyttämiä kirjallisia töitä. Tyypillisesti opinnäyte (thesis) on työ tai tutkielma, jossa tutkinnon (opintojen) loppuvaiheessa oleva opiskelija soveltaa oppialansa tietoa ja metodeja valitun tutkimusaiheen ratkaisussa ja perehtyy laajasti alan teoriaan ja aiempaan tietämykseen opettajan ohjauksessa (Tutkimushallinnon sanasto). Väitöskirja (dissertation) on osa tohtorin tutkintoa ja sen opinnäyte, jota puolustetaan julkisesti. Väitöskirja voidaan julkaista joko monografiana tai artikkeliväitöskirjana (article-based dissertation), joka koostuu samaa aihekokonaisuutta käsittelevistä, jo julkaistuista tai julkaistavaksi lähetetyistä, tieteellisistä artikkeleista sekä yhteenveto-osasta. OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa luokka G edustaa opinnäytteitä (Taulukko 6).


GOpinnäytteet 

G1

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö


G2

Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö


G3

Lisensiaatintyö


G4

Monografiaväitöskirja

Taulukko 6. Opinnäytteet OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa. Lähde: OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021.

Patentit ja keksintöilmoitukset sekä audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset

Ryhmään 6 (Taulukko 1) kuuluvat patentit ja keksintöilmoitukset sekä muut kuin kirjalliset tai taiteelliset julkaisut, kuten ääntä ja/tai kuvaa hyödyntävät julkaisut, tieto- ja viestintätekniset sovellukset. Julkaisut ovat korkeakoulujen omaehtoisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneitä julkiseksi saatettuja julkaisuja ja sovelluksia. Omaehtoinen tutkimus- ja kehitystyö voi pitää sisällään myös kolmannen osapuolen kanssa tehtävän yhteistyöprojektin tai hankkeen. OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjassa (2021) annetaan julkisuuteen ja tekijyyteen liittyviä ehtoja, jotka määrittelevät milloin julkaisuja tai sovelluksia voidaan kirjata toiminnan tulokseksi. OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa luokat H ja I edustavat yllä kuvattuja julkaisuja (Taulukko 7).


HPatentit ja keksintöilmoitukset

H1

Myönnetty patentti


H2

Keksintöilmoitus

IAudiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset

I1Audiovisuaaliset julkaisut

I2Tieto- ja viestintätekniset sovellukset

Taulukko 7. Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset OKM:n julkaisutyyppiluokituksessa. Lähde: OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021.

Lähteet

Johnson, R., Watkinson, A. and Mabe, M., 2018. The STM report. An overview of scientific and scholarly publishing. 5th edition October. The Hague: International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers. https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf

OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja, 2021. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=206835640

Tieteen termipankki, 2022. Tekstuaalitieteet: julkaisu(1). Saatavilla: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tekstuaalitieteet:julkaisu(1).

Tutkimushallinnon sanasto, 2022. https://sanastot.suomi.fi/concepts/3bdbcac2-e57f-49c1-b104-e37eff042834


 • No labels

2 Comments

 1. Pari pientä kommenttia tämän sivun tekstiin:

  "Uusi tietomalli huomio paremmin aiemman..." -> Uusi tietomalli huomioi/ottaa huomioon

  "Konferenssijulkaisu (conference proceedings) on julkaisu, joka koostuu konferenssissa pidettyihin esityksiin pohjautuvista ja julkaistavaksi hyväksytyistä Säännöllisesti toistuvat..." -> hyväksytyistä-sanan jälkeen puuttuu jokin sana tai sanoja.

  "Vaikka ammatillisten julkaisujen pääasiallisen lukijakunnan muodostaa alalle koulutetut tietoa käytännön työssään hyödyntävät henkilöt..." -> kieliopillisesti pitäisi olla lukijakunnan muodostavat ... henkilöt.

  Kiitos, jos nämä saa muokattua! Vain pientä säätöä, niin hyvästä tekstistä tulee parasta. (smile)

  1. Kiitos tarkkasilmäisyydestä! Korjaukset tehty tekstiin.