Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Kansallinen julkaisumetriikkaopas (KJMO) on kansallisena yhteistyönä toteutettu ja ylläpidettävä opas julkaisumetriikasta, jonka tuottamisesta vastaa Finn-ARMAn julkaisumetriikkaverkosto. Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tai muussa toiminnassaan tietoa julkaisujen analysoimisesta ja siihen käytettävistä välineistä. Oppaan käyttäjät eivät tarvitse esitietoja julkaisumetriikasta, mutta tieteellisen julkaisemisen käytäntöjen ja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden toimintaympäristön tuntemus on tarpeen.

Oppaassa on esitelty julkaisumetriikkaan liittyvät keskeisimmät käsitteet sekä miten erilaisia kohteita voidaan julkaisujen perusteella analysoida. Erilaiset indikaattorit, tiedonlähteet ja työkalut esitellään monipuolisesti. Oppaassa tuodaan myös esille julkaisumetriikkaan läheisimmin liittyviä metriikoita muista näkökulmista. Lisäksi oppaan sisällössä on keskeisessä roolissa vastuullinen julkaisumetriikan käyttö, joka oman lukunsa lisäksi on upotettu näkökulmana tai nostoina oppaan muihin lukuihin.

Julkaisumetriikkaoppaan sisältö

Julkaisumetriikkaoppaan tausta

Ajatus kansallisesta julkaisumetriikkaa käsittelevästä oppaasta syntyi kansallisessa vastuullinen metriikka -työryhmässä keväällä 2020, kun ryhmä työsti kansallista suositusta julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä (pdf). Lopullinen päätös kansallisen oppaan tuottamisesta tehtiin FinnARMA-julkaisumetriikkaverkoston tapaamisessa syksyllä 2020 ja työ käynnistettiin kehittämisryhmän toimesta tammikuussa 2021. Työn käynnistämisvaiheessa työhön ilmoittautui mukaan 13 suomalaista organisaatiota.

Alkuperäinen ajatus oli käyttää kansallisen oppaan pohjana Oulun yliopiston kirjaston opasta Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi, jota hyödynnettiin aikaisemmin useissa tutkimusorganisaatioissa Oulun yliopiston lisäksi. Kuitenkin hyvin pian nähtiin, että sisältö tulee muuttumaan paljon ja loppujen lopuksi sisältö on suurimmalta osin luotu ja kirjoitettu kokonaan uudestaan. Sisällöntuotantoon ja sen kommentointiin osallistui yli 60 suomalaista asiantuntijaa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Kehittämisryhmä ja sisällön kirjoittamiseen osallistuneet asiantuntijat on listattu sivulla Oppaan tekijät / The authors of the guide.


Oppaan päivittyminen jatkossa

Suomenkielinen versio oppaasta otettiin käyttöön kesäkuussa 2022 ja englanninkielinen versio helmikuussa 2023. Englanninkielisen version käyttöönoton jälkeen oppaan toteuttamisesta vastannut projektiryhmä lopetti toimintansa ja jatkossa oppaan ylläpidosta vastaa Finn-ARMAn julkaisumetriikkaverkoston alla toimiva pysyvä työryhmä.

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja pitää huolen sisällön ajantasaisuudesta ja päättää sisältöön tehtävistä muutoksista. Ryhmä myös käsittelee opasta ja sen sisältöä koskevat kommentit sekä lisäys- ja muokkaustoiveet. Näitä voi toimittaa työryhmälle mm. oppaan kunkin sivun alalaidassa olevan kommentointiominaisuuden avulla (vaatii kirjautumisen) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kjmo@postit.csc.fi.

Recently Updated