Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Publish or Perish (PoP) on ilmainen ohjelma, jonka avulla voi hakea ja analysoida viittaustietoja useasta eri tietolähteestä. Ohjelman ensimmäinen versio vuodelta 2006 oli tarkoitettu erityisesti Google Scholar-aineistojen (GS) analysointiin. Nykyään GS-aineiston lisäksi ohjelman avulla voi analysoida myös Crossrefin, PubMedin, Scopuksen ja Web of Sciencen (WoS) viittaustietoja. Lsäksi avoimia tietokantoja lisätään palveluun kun uusia toimijoita ilmaantuu. On kuitenkin hyvä huomioida, että osa aineistoista vaatii organisaation hankkiman lisenssin. Ohjelmiston kehittäjä ja ylläpitäjä on professori Anne-Wil Harzing. Ohjelman käyttö vaatii sen asentamisen omalle koneelle: saatavilla on Windows-, Linux- ja macOS-versiot. Ohjelma on ladattavissa Harzing.com-sivustolta. 

Ohjelman perusominaisuudet, tulosten esittäminen ja tallennusmahdollisuudet

Muihin oppaassa esiteltyihin analyysityökaluihin verrattuna PoP ohjelman haku- ja analysointitoiminnot ovat hyvin pelkistetyt. Ohjelman toiminnasta ja ylläpidosta vastaa käytännössä yksi henkilö, professori Anne-Wil Harzing. Ohjelman käyttö on ilmaista, mutta halutessaan organisaatiot tai yksittäiset käyttäjät voivat antaa lahjoituksia ohjelman kehittämistä tukemaan.

Haku PoP:ssa aloitetaan valitsemalla haluttu lähdeaineisto: GS, Crossref, PubMed, Scopus tai WoS. Osa aineistoista vaatii organisaation hankkiman lisenssin sekä ns. hakuavaimen. Haku on mahdollista kohdistaa myös GS:n henkilöprofiileihin. Haku on mahdollista tehdä henkilön nimen, julkaisun nimen, otsikossa esiintyvien sanojen, avainsanojen tai ISSN-tunnuksen perusteella. Hakua voi rajata halutuille vuosille. Vuosirajausta käytettäessä on hyvä huomioida, että monet GS:iin indeksoidut tietueet ovat puutteellisia juuri julkaisuajankohdan osalta ja vuosirajauksen käyttäminen voi johtaa siihen, ettei ohjelma löydä esimerkiksi kaikkia tietyn henkilön julkaisuja. Saadun hakutuloksen voi järjestää mm. viittausmäärän, tekijän, julkaisun otsikon, julkaisuvuoden tai kustantajan mukaan. Ohjelma näyttää automaattisesti julkaisu- ja viittaustilastot valituille tuloksille.

Tehdyn haun tuloksia on mahdollista tarkastella joko ohjelman omassa käyttöliittymässä tai tulokset voi tallentaa jatkoanalyysejä varten useissa eri tallennusformaateissa (kuten csv, Excel, BibTex). Hakutuloksen yksittäistä julkaisua klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kyseistä julkaisua käyttämässään lähdeaineistossa.


Publish or Perish ohjelmalla tehty hakutulos haettaessa henkilön nimellä Google Scholar aineistosta

Kuva 1. Näkymä Publish or Perish ohjelman hakutuloksesta haettaessa henkilön nimellä Google Scholar aineistosta. Nimen lisäksi, ohjelmalla voi hakea julkaisun nimellä, otsikossa esiintyvillä sanoilla, avainsanoilla tai ISSN -tunnuksella. Hakua voi rajata halutuille vuosille. Saadun hakutuloksen voi järjestää mm. viittausmäärän, tekijän, julkaisun otsikon, julkaisuvuoden tai kustantajan mukaan. Ohjelma näyttää automaattisesti julkaisu- ja viittaustilastot valituille tuloksille. Tulos on mahdollista tallentaa useissa eri tallennusformaateissa. Kuvan lähde: Publish or Perish (Windows GUI Edition) versio 7.31. 13.4.2022

Tarkastelun kohteet sekä käytössä olevat indikaattorit

PoP:llä voi analysoida yksittäisten tutkijoiden tutkimustuotosten vaikuttavuutta (author impact) ja sitä voi hyödyntää tieteellisten lehtien arvioinnissa ja vertailussa (journal impact). PoP:n avulla on mahdollista laskea seuraavat indikaattorit:

 • Publication years: aikaväli, jolta julkaisuja löytyy
 • Citation years: aikaväli, jolta viittauksia on kertynyt
 • Papers: julkaisujen kokonaislukumäärä
 • Citations: viittauksien kokonaislukumäärä
 • Cites/year: kaikkien julkaisujen yhteisviittausmäärä jaettuna julkaisuvuosilla
 • Cites/paper: kaikkien julkaisujen yhteisviittausmäärä jaettuna julkaisujen lukumäärällä
 • Authors/paper: kirjoittajien lukumäärä per julkaisu
 • H-indeksi sekä perinteisestä h-indeksistä johdetut muunnokset normalisoitu ja vuosittainen h-indeksi
 • G-indeksi
 • Papers with ACC (annual citation count ) >= 1,2,5,10,20: julkaisujen määrä, joihin on viitattu kalenterivuoden aikana vähintään 1,2,5,10 tai 20 kertaa

Tarkemmat kuvaukset PoP:n käyttämistä indikaattoreista löytyvät palvelun omilta sivuilta ja indikaattoreiden käytöstä tutkimustoiminnan analysoinnissa voi lukea lisää tämän oppaan Indikaattoreita -luvun yhteydestä. 

Työkalun rajoitteet ja kritiikki

 • Työkalun ominaisuudet ja hakutoiminnot ovat melko suppeat verrattuna kilpaileviin analyysityökaluihin.
 • Ei tarjoa mahdollisuutta tuottaa tieteenalanormalisoituja indikaattoreita.
 • Ei mahdollista määritellä viittausikkunaa eikä poistaa itseviittauksia.
 • PoP:n tulosten luotettavuus riippuu käytetyn lähdeaineiston viittaustietojen tarkkuudesta.
 • Erityisesti GS aineiston osalta on hyvä muistaa, että viittausmäärät ovat huomattavasti suurempia kuin WoS:n ja Scopuksen. Viittauksissa ovat myös yliedustettuina ei-tieteelliset viittaukset, joiden saaminen viittauksista pois on mahdotonta.
 • GS rajoittaa hakutuloksensa tuhanteen viitteeseen, tästä syystä myös PoP hakutulos tuottaa GS aineistolla maksimissaan tuhat viitettä yhdellä haulla. Lisäksi GS rajoittaa aineiston käyttöä, mikäli lyhyen ajan sisällä tekee paljon hakuja.

Lähteet

Harzing.com (ei päiväystä) Publish or Perish. Saatavilla: https://harzing.com/resources/publish-or-perish. [Viitattu 21.2.2022]

Harzing's. Publish or Perish (Windows GUI Edition) versio 7.31 [kuvankaappaus]. [Viitattu 13.4.2022]

 • No labels