Aika: 6.9.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Kokouksen avaus

Ideapankki on CSC:lle tärkeä yhteistyömuoto. CSC ei ole voinut käyttää Ideapankkitoiminnan tukemiseen varaamiaan henkilöitä suunnitellusti. Syyskuusta alkaen toimintaa edistää laajempi tiimi osaamisen, käytettävissä olevien käsiparien ja vikasietoisuuden parantamiseksi. 

Työjärjestys

1) PÄÄTÖSASIAT: Ei reititysehdotuksia toimikunnan käsiteltäviksi

 • Useita asioita kuitenkin edennyt vaikka ei uusia reititysehdotuksia, nämä alla tiedoksi.

2) TIEDOKSI: Toimikunnan reitittämät ideat, tilannekatsaus esiselvityksessä oleviin ideoihin

CSCIDEAPANKKI-5 - Getting issue details... STATUS

Ideaa ehdotettu Aalto-yliopistolle esiselvitettäväksi koulutuksen toiminnan ohjausjärjestelmiä (Oodi, Peppi, Sisu) koskevan selvityksen mahdollisessa syksyllä alkavassa kolmannessa vaiheessa.

 • Selvityksen kolmas vaihe alkaa mahdollisesti kuluvana syksynä (lokakuun aikana)
 • Krista: kansallisesti yhteinen ratkaisu löydyttävä. Odotetaan toisen vaiheen valmistumista ennen päätöstä miten jatketaan.
 • Todetaan: toimikunta käsitellyt asian, odotetaan toisen vaiheen valmistumista ennen päätöstä miten edetään.

CSCIDEAPANKKI-8 - Getting issue details... STATUS

2018-08-29

 • On tehty selvitystä KAMK:in kanssa budjetista sekä laitteisto- ja ohjelmistotarpeista. Seuraavaksi CSC keskustelee laitetoimittajan kanssa siitä, millaisella laitteistolla tätä ympäristöä voitaisiin mahdollisesti pyörittää.
 • Jos kaikki elementit saadaan kohtaamaan aloitetaan tekemään teknologiapilottia.
 • Toimikunta saanee viim. kk päästä olevaan kokoukseen tiedoksi, miten pilotin kanssa liikkeelle.

CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS

2018-06-19 Korkakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä

 • Funetin työvaliokuntana ohjausryhmä päätti ottaa idean esiselvitettäväksi mahdollisena uutena palveluna Funet-valikoimaan https://wiki.eduuni.fi/x/HpMRB 

 • Keskustelua hinnoittelusta. Kiinnostusta usealla organisaatiolla.
 • HY:llä puolen vuoden pilotointilisenssi. Huomiona, samaan tarpeeseen voi olla useampi tuote, tuntuma myös HY:llä, mutta ei vielä varmuutta. Kannattavaa kerätä ja hyödyntää organisoidusti palautetta piloteista.
 • Nordunestillä asennus vielä hieman kesken, mutta muuten lähes valmista.
 • Huomiona, FUNET-työvaliokunta voi edetä uusien hankkeiden kanssa myös ilman TICTOR
 • Todetaan: työstössä, toimikunnalla käsittelyssä.

CSCIDEAPANKKI-10 - Getting issue details... STATUS

2018-08-29

 • Pidetty koulutusten valmistelupalaveri. Todettu, että koulutuksien tärkein tavoite olisi yleisen tietoturvavalvonnan ja poikkeamien käsityksen ymmärryksen laajentaminen ja asiaan liittyvien kyvykkyyksien kasvattaminen. Loki-sanan käytöstä olisi hyvä pidättäytyä vääristymien estämiseksi. Koulutukset voidaan järjestellä tämänhetkisten tietojen perusteella, mutta koulutukset saataisiin suunnattua paremmin jos kartoitettaisiin korkeakoulujen kypsyystaso yleiseen tietoturvaan liittyen.
 • Muut liittyvät asiat jatkossa erillisiksi toimenpiteiksi.

CSCIDEAPANKKI-12 - Getting issue details... STATUS

2018-05-17

 • Ehdotetaan esiselvitettäväksi ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (Amkien avoin TKI) -hankkeen yhteydessä.
 • Hankkeen käynnistys ti 11.9. työpajassa
 • Hanke laaja kokenaisuus, käydään osioita läpi erillissä ryhmissä.

CSCIDEAPANKKI-20 - Getting issue details... STATUS

2018-09-03 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä

 • Ohjausryhmä tunnistaa, että korkeakoulut päättävät oman strategiansa mukaan mitä tietojärjestelmiä hankkivat ja hyödyntävät. Ohjausryhmä pitää olennaisena oppijan, opettajan ja tutkijan prosessien sujuvuutta. Korkeakouluilla on tulevaisuudessa useita kirjastojärjestelmiä. Korkeakoulujen tueksi CSC selvittää yhdessä korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa, mitkä ovat keskeisimmät yhteiset kirjastojärjestelmien yhteentoimivuutta edellyttävät opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen prosessit, ja niissä liikkuvat tiedot.  Seuraavaan kokoukseen (19.11.2018) mennessä CSC kokoaa luettelon yhdessä korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa näistä prosesseista ja liikkuvista tiedoista ja muista rajapintavaatimuksista. Mahdollisesta laajemmasta selvityksestä päätetään tämän jälkeen.
 • Päätökseen liittyvä palaute ollut positiivista
 • Ideapankin prosessi ja vaikutus ollut käydyssä keskustelussa ja päätöksissä tärkeä

2018-08-22

CSCIDEAPANKKI-21 - Getting issue details... STATUS

 • DigiCampus hanke ottanut asian selvitettäväkseen ja asiaa on työstetty mm. 19.6.2018 työpajassa: https://wiki.eduuni.fi/x/0oVSB Tämänkaltaista yhteistyötä toivotaan jatkettavan.
 • Tarkempaa aikataulua mahdollisesta (mutta todennäköisestä) jatkosta ei vielä selvillä

CSCIDEAPANKKI-24 - Getting issue details... STATUS

2018-08-29

 • Tuula Heide (UEF): vuoden loppuun mennessä saadaan jotain tuloksia

CSCIDEAPANKKI-27 - Getting issue details... STATUS

2018-06-19 Korkakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä

 • Funetin työvaliokuntana ohjausryhmä päätti ottaa idean esiselvitettäväksi osana Funet-yhteisön käytettävissä olevan osaamisen ja tietopohjan kehittämistä https://wiki.eduuni.fi/x/HpMRB
 • Ei tietoa viimeisimmästä kehityksestä
 • Seuraavan sukupolven oppimisympäristö, millä edeään: suht nopealla aikataululla käyttöön joku väline, mutta välinettä ei tarkennettu.
  • Kommenttina: lähestyminen ei IT-näkökulmasta, eli ei ensimmäisenä keskitytyä työkaluun ja tehdä päätöstä mukaan. Tärkeämpää idean jalostus ja yhteinen keskustelu, edistykselle rauhassa aikaa ja kärsivällisyyttä.

3) TIEDOKSI: Uusia ideoita

CSCIDEAPANKKI-31 - Getting issue details... STATUS  

 • Kuinka suuri proseduuri (ja onko jo lähtökohtaisesti mahdoton) olisi toisen EU/ETA maan yliopiston yhdistyä VIRTA:n jolloin tutkintosuoritteet olisi suomalaisen hetun ja verkkopankkitunnukset omaaville opiskelijoille (lähinnä kyse lääketieteen opiskelijoista joilla on mahdollisuus hakea rajoitettuja ammatinharjoittamisoikeuksia 4. ja 5. vuosikurssin jälkeen) mahdollista saada opintosuoritsutiedot sähköisenä Valviraan?
 • Kommentti: myös Souvrin tulokulmaan perehdyttyvä, myös kv-ratkaisut huomioitava.
 • Kommentti: odotustenhallinta, kun ottaa tulta alleen saattaa räjähtää ideoista (kun tutkijat löytävä jne.). Kapasiteettia miettettävä, kuinka paljon tilaa jonossa. Mahdollista antaa statement, kuinka paljon mahdollist olla käsittelyssä.
  • Hyvä kommentti. Tavoitteena myös tätä kautta löytää muita kanavia ideoiden edistämiselle, joten ei kaikki ideapankin omaan jonoon.

4) TIEDOKSI: hylätyt kehitysideat

CSCIDEAPANKKI-32 - Getting issue details... STATUS  

 • Ohjattu CSC:n sisäiseen prosessiin, koska CSC:n omaa palvelukehitystä koskevaa sisäistä keskustelua
 • Jatkettavat asiat oltava asiakasratkaisun näkökulmasta, ei siis CSC:n palveluiden näkökulmasta asiakkaiden löytämisen näkökulmasta.
  • Linjausta kannatetaan.
  • Palveluiden tiekartat asiakkaiden kanssa viestimiseen, eli rinnakkain nämä ja ideapankki.

5) KESKUSTELUASIA: Ideapankin käytön laajentaminen

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä 19.6.2018 (https://wiki.eduuni.fi/x/HpMRB) "Datanhallinnan ja laskennan ohjelman näkökulmasta päällekkäisten kustannusten säästäminen on tärkeää. Miten tutkimuslaitokset voisivat liittyä tähän prosessiin esim. kehittyvän TulaNet-toiminnan kautta? Korkeakoulujen tietohallintojohdon ja tutkimuslaitosten edustajien kannattaisi selvittää Ideapankki-toiminnan laajentamista yhteiseksi."

UNIFI:n avoimen tutkimuksen ja datan toimenpideohjelman toimeenpanon koordinointitoimiin liittyen Tieteellisten seurain valtuuskunta selvittää, voisiko Ideapankkia hyödyntää tutkijoiden palvelutarpeiden ja kehitysideoiden kokoamiseen.

Kommentti: miten lähtee purkautumaan? Ajatuksena AMK:in keskustelussa, että ideapankki myöhemmin mukaan, ensin ideoita tutuksia. Mikä kanta yliopistoilla?

 • Selvitetään tähän kommentti Ville Savolaiselta. Varataan tälle aikaa seuraavan kokouksen lopulla, päätetään silloin kenen kanssa jatketaan keskustelua.
 • Rahoitus? Mahdollisesti DL-hankkeesta, mutta tämä täytyy selvittää. Sopisi nykyisen hallituksen linjauksiin. Tämän prosessin kautta olisi parempi kuin yksittäisten hankkeiden sisällä etenevät ja rahoittevat edistykset.
 • Tampereella tunnistettu top 3 palveluksi tarpeiden tunnistaminen ja ratkaisujen yhdistäminen. Tämä keskustelu tukee tätä näkökulmaa, tietohallinnon selkeytetympi rooli. Ideapankki myös korkeakouluille tapa levittää tietoa omien tutkijoiden tarpeista.

Todetaan: palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

6) KESKUSTELUASIA: Ideapankin avoimuus

Nykyinen Ideapankkitoteutus CSC:n Eduuni-alustalla ei ole edelleenkään julkaistavissa avoimesti eri oganisaatioiden yhteistyötiloja yhteen kytkevän eduuni-ID-toteutuksen vuoksi. Yhteiset Ideapankkia koskevat lanseeraus- ja viestintätoimet ovat odottaneet avoimuutta.

 • Toteutus voidaan muuttaa wiki-pohjaiseksi heti (esimerkkitoteutus olemassa). 
 • Voidaan jatkaa nykyisellä alustalla, jonne kaikki korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatioyhteisön toimijat voivat pyytää oikeudet Eduuni-ID:n kautta. Sisällön julkaiseminen anonyymiä tarkastelua varten erikseen wikin kautta.

CSC:llä on Ideapankkiviestinnän suunnittelemikseksi ja viestien laatimiseksi mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan asiantuntijoiden kanssa työpaja 20.9. Ideatoimikunnan kokouksen jälkeen, aamupäivällä, CSC:llä. Tervetuloa osallistumaan.

Kommentti: avoimuutta kannatetaan. Jira ok, jos tietoa myös wikiin. Korkeakouluilla voi olla henkilöitä jotka auttavat tutkijoita jne. JIRAn tikettien täytössä.

 • Tiedotusmateriaalia toivotaan syksyn aikana, tutkijoille jaettavaksi. Voi olla osoite, maili, tms. 
 • Kommentti: ideapankista tullut palautetta, etusivulla liikaa historiaa tms., kirjautumisen vaatiminen ongelma. Linkkien avatumisessa ongelmia. Idean lähettäjää kiinnostaa vain kuinka oman idean saa kirjattua, pankin selaajaa vain olemassaolevien selaus. Palvelumuotoilua?
 • Aikataulu uudistukselle ei kiireellinen.
 • Todetaan: ei kiirehditä päätöksen kanssa. Etusivu ensisijaisesti kuntoon, sen jälkeen tutkijaviestinnän kehitys.

Muuta:

 • Hankalien asioiden nosto listalle, erityyppisistä asioista.
 • Lähetetään tiedoksi 20.9. työpajasta.
 • Ehdotettu ryhmän asiantuntijuuden laajentamista, ettei ideoita torpata asiantuntijuuden puutteen takia.
 • Ehdotettu 10.10 kokoukseen konkreettista näyttöä esim. muutaman asian etenemisestä ja rahoituksesta.
Osallistujat

Eija Heiskanen (HY)
Ari Hovila (VY)
Ari Ilkka (JAMK)
Jukka Ivonen (Haaga-Helia)
O-P Kaurahalme (TY)
Matti Kuosmanen (Savonia)
Jaakko Riihimaa (AAPA)
Manu Pajuluoma (LY)
Teemu Seesto (FUCIO)
Tore Ståhl (Arcada)
Juha Venho (Turun AMK)

CSC:
Antti Mäki (pj)
Jussi Auvinen (sihteeri)

 • No labels

2 Comments

 1. Keväällä sovittiin, että CSC voisi laatia Ideapankista jonkinlaisen tiedotteen, jota korkeakoulut voisivat jakaa omissa organisaatioissaan. Olisi hyvä kertoa esim. tutkijoille tästä toiminnasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa yhteisten palvelujen ideointiin. Onkohan tuollainen tiedote jo olemassa ja jäänyt vain minulta huomaamatta?

  1. Nykyinen Ideapankkitoteutus CSC:n Eduuni-alustalla ei ole edelleenkään julkaistavissa avoimesti eri oganisaatioiden yhteistyötiloja yhteen kytkevän eduuni-ID-toteutuksen vuoksi. Yhteiset Ideapankkia koskevat lanseeraus- ja viestintätoimet ovat odottaneet avoimuutta.

   • Toteutus voidaan muuttaa wiki-pohjaiseksi heti (esimerkkitoteutus olemassa). 
   • Voidaan jatkaa nykyisellä alustalla, jonne kaikki korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatioyhteisön toimijat voivat pyytää oikeudet Eduuni-ID:n kautta. Sisällön julkaiseminen anonyymiä tarkastelua varten erikseen wikin kautta. 

   Meillä on Ideapankkiviestinnän suunnittelemikseksi ja viestien laatimiseksi mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan asiantuntijoiden kanssa työpaja 19.9. Ideatoimikunnan kokouksen jälkeen, aamupäivällä, CSC:llä. Tervetuloa osallistumaan.