Aika: 4.10.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Muistio

1.Ideatoimikunnalle esitettävät asiat (keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-19 - Getting issue details... STATUS  Ehdotetaan, että suljetaan 55op:n ja muiden indikaattorivälinetoiveiden osalta tämä ehdotus.

 • Päätettiin lopettaa idean käsittely, koska ideassa kuvattuun tarpeeseen vastaava palvelu on olemassa (idean statukseksi muutettiin "tuotannossa"). Todettiin, että muut, mahdolliset tarpeet analytiikalle ja opintojen edistymisen seurannalle muodostavat aikanaan uuden idean, jos idea tarve ja idea esittäjä löytyy. 
 • Opiskelijoiden etenemisen seurantaa voidaan tehtä Vipunen extranetin ja Alasin-palvelun avulla, koulutuksen ja tutkimuksen tietoalusta Vipusen tiedoin. Kehittyvä Vipusen API mahdollistaa myös korkeakoulun omien tietojen tuomisen paikalliseen tietojärjestelmään. Päätetty sulkea 55op:n ja muiden indikaattorivälinetoiveiden osalta tiketti.
 • Tunnistettiin, että asiaan liittyy laajempi kokonaisuus ajantasaisesta opiskelun seurannan tietovarannosta. Keskustelua on hyvä viedä verkostoille, ja alkuperäisen idean laajennus tuodaan ideapankkiin uutena ideana, mikäli tällainen ideaksi muotoutuva tarve on olemassa.

2.Uudet ideat, jotka odottavat toimikunnan käsittelyä tai ovat tarkennettavana (vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-31 - Getting issue details... STATUS  Mikko Klemola, Suomen Medisiinariliitosta esittelee ehdotuksen taustoja.  

Ideatoimikunta keskusteli ideasta esittelijän kanssa


 • Koskee paitsi ulkomailla lääkäriksi opiskelevia suomalaisia, myös ulkomailla lääkärintutkinnon suorittaneita ullkomaalaisia, jotka tulevat Suomeen töihin
 • Ulkomaalaisten osalta tunnistaminen on erityinen haaste, EU ja ETA-alueen osalta eIDAS-asetuksen myötä asian ratkaisemiseksi on asetettu yleinen velvoite
 • Koskee lääkäreiden lisäksi sairaanhoitajia
 • Yleisemmin tietojen vaihto koskee ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen hyödyntämistä (ammattiin haettaessa, opiskelemaan haettaessa ja opiskelijaliikkuvuudessa yleensä) 
 • Keskusteltiin missä määrin korkeakoulut ovat tässä mukana. Esim. kun ulkomainen sairaanhoitaja anoo valviralta suomalaista rekisteröitymistä niin ymmärtääksemme Valvira konsultoi jotain korkeakolulua tutkinnon vastaavuuden arvioimiseksi. Eli sikäli korkeakoulu on prosessissa mukana. Liekö sama lääkäreiden vastaavuuden osalta?
 • Opetushallitus tekee tutkintojen tunnustamisyksikössä työtä ulkomaisten tutkintojen vastaavuuden arvioimiseksi
 • Keskustelussa tuotu esille Nixu:n kehittämä digitaalinen tunnistusratkaisu Suomeen töihin tai opiskelemaan tuleville ulkomaalaisille (keskustelu muissa asioissa)

CSCIDEAPANKKI-26 - Getting issue details... STATUS CSC:llä on tehty selvityksiä saavutettavuuteen liittyen joissain palveluissa. Kentällä vaikuttaa olevan useita aiheeseen perehtyneitä toimijoita: 

 1. ESOK-verkosto, joka edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä. 1.11 OHO-hanke ja ESOK-verkosto järjestävät yhteisen tilaisuuden
 2. AVIN:n saavutettavuus yksikkö https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus ja Johanna Koskela (ylitarkastaja, AVI) 
 3. Vardan saavutettavuus auditointia ostettu Annanpuralta https://www.annanpura.fi He tarjoavat myös koulutusta.
 4. HAUS-saavutettavuuskoulutus: https://www.haus.fi/Koulutukset/Koulutusalueet/Tiedonhallinta/Tutustu-tarkemmin/id/3097

Voisiko näiden jo olemassa olevien verkoston päälle rakentaa yhteistyötä? 

 • Mikä on CSC rooli, koska osaaminen näyttää olevan korkeakouluilla itsellään? 
 • Pitäisikö CSC:n olla mukana verkostossa?

CSC on tilannut OKM:n ja OPH:n Vipunen-palveluun liittyen saavutettavuusselvityksen Kehitysvammaliitto ry:ltä

3.Edistyvien asioiden seuranta (oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-20 - Getting issue details... STATUS Tulevien kirjastojärjestelmien yhteentoimivuus- ja rajapintavaatimuksia on nyt CSC:llä koottu taulukkomuotoon, jossa näkyvät aiempia esiselvitysraportteja huomattavasti selvemmin mm. tietovirtojen suunnat, sisällöt ja tarkoitukset. Tästäkin dokumentista otamme mielellämme vastaan palautetta ja täydennyksiä, mikäli sellaisia on. Kirjastojärjestelmien yhteentoimivuusvaatimusten rivispeksaus.xlsx .

 • Asiasta ei keskusteltu

4. Tiedoksi muut päivittyneet tiketit

CSCIDEAPANKKI-15 - Getting issue details... STATUS  

 • Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeella on Valintakoe 2020 -seminaariin 22.10 klo 9.30-15 Helsingin yliopistolla.
 • OKM on myöntänyt yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeelle luvan käyttää hankkeelle myönnettyä hankerahoitusta hankkeen ja opiskelijavalintojen kehittämisestä korkeakoulujen ja OKM:n välillä sovittujen tavoitteiden mukaisesti sähköisen valintakokeen toteutuksen selvitystyöhön.

5. Muut asiat

 • Ydinviesti (tarkentuu): https://wiki.eduuni.fi/x/m9iDB
  • Todetaan: ei päätöstä. Muotoillaan uudestaan, sähköpostilla kommenteille.
 • Esitys ideapankista jaettavaksi eteenpäin (luonnos ydinviestin sivulla)
 • Oracle-lisenssien hankkiminen yhteistyössä
  • Todetaan että asia sopiva Ideapankille
  • CSC:ltä toivottu roolia yhteislisenssien välittäjänä. Marita Pajulahtti (CSC) selvittää ryhtyykö CSC mahdollisesti koordinoimaan yhteislisenssien hankkimista.
  • Asiasta muotoillaan mahdollisesti uusi tiketti Ideapankkiin. Tiketin omistajaksi mahdollisesti Lisenssi-SIG.
 • Tiketin 31 (Ulkomailla suoritetut lääketieteen opinnot sähköisesti Valviran hyödynnettäväksi ) yhteydessä keskusteltu:
  • Tiedonhallintalain näkökulmasta sähköisen tiedonsiirron käyttöä tulevaisuudessa tehostettava kaikilla aloilla. Mietittävä onko tarpeen etsiä virastokohtaista (tässä tapauksessa Valvira) ratkaisua, vai laajempaa, yleistä yhteentoimivaa ratkaisua kaikille.
  • Keskustelussa tuotu esille Nixu:n kehittämä digitaalinen tunnistusratkaisu Suomeen töihin tai opiskelemaan tuleville ulkomaalaisille https://www.nixu.com/fi/release/nixu-kehittaa-digitaalista-tunnistusratkaisua-ulkomaalaisille . Tämän ja muiden mahdollisten vastaavien projektien seuraamista korkeakoulujen näkökulmasta - ehdotettu uutta tikettiä, mikäli selkeä asiakastarve löytyy.
 • Metakeskustelu: Ideapankin tavoitteena säästöjen tehostaminen ja koko yhteiskunnan auttaminen, joten ideapankki voinee jatkossa ottaa myös muita samankaltaisia (tiketti 31) asioita käsittelyyn.
 • No labels

2 Comments

 1. Ideapankin ydinviestiin ei näytä olvan pääsyoikeuksia.

  1. Oli vahingossa tuolla rajatussa wiki-haarassa, toin oikeaan paikkaan. Tarkistamme myös, että sinne on pääsy Ideatoimikunnan / verkostojen jäsenillä. Rajattu alue "Ideapankkiviestintä" (https://wiki.eduuni.fi/x/0aIRB) on tarkoitettu ei julkisille materiaaleille, joita ei haluta käsitellä (vielä) kaikille avoimessa internetissä.