Aika: 31.1.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ari Hovila, Jaakko Riihimaa, Olavi Pesonen, Teemu Seesto, Manu Pajuluoma, Liisa Huovinen,  Jukka Ivonen, Juha Venho, Christa Winqvist, Antti Mäki, Outi Tasala, Maria Seppänen, Minna Ala-Mantila

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-48 - Getting issue details... STATUS Esiselvitys yleisestä kustannustenjakomallista tiedoksi ja keskusteluun.

Esiselvitys: https://wiki.eduuni.fi/x/uRdXBQ

Esiselvitystä päätettiin jatkaa. Vaihtoehtoisia kustannustenjakomalleja pyritään esittelemään.

Esiselvityksen pohjalta yleisen kustannustenjakomallin ehdotukseksi nousi jo valmiiksi laajalti käytössä oleva Funetin malli. Mallin etuna mm. vuosittain päivitettävä laskelma, suhteellisen hyvä reagointi mahdollisissa muutostilanteissa sekä mahdollisuus toteuttaa jako myös erikokoisille osallistujamäärille. Esiselvityksessä kuvattua hyväksymisprosessia pidettiin hyvänä. Todettiin, että mallin käyttämä henkilömäärän laskutapa on tarkennettava. Esiselvityksessä ei otata kantaa kuinka kiinnostuminen osallistumiseen selvitettäisiin, mutta todettiin, että myös tämän prosessin selventäminen olisi tarpeellista.

Keskustelussa nousi esiin tarve esitellä vertailukohdaksi useampia malleja, ja todettiin, että vertailun helpottamiseksi tulisi tehdä analyysi eri malleista todellisella esimerkkitapauksella, joka lisäksi laskettaisiin vain osittaiselle osallistujajoukolle. Todettiin, että kaikkiin tapauksiin täydellisesti sopivaa ja kaikkia täydellisesti tyydyttävä kustannustenjakomallia lienee mahdotonta löytää. Eri kehitysvaiheisiin voitaisiin myös miettiä ehdotettavaksi erilaisia kustannusjakomalleja, esimerkiksi niin, että kehityshankkeeseen voisi tarpeen mukaan osallistua suuremmalla osuudella kuin muun tyyppisiin hankkeisiin.


CSCIDEAPANKKI-49 - Getting issue details... STATUS  Esiselvityksen tulos täydennetty tiketin yhteenvetoon ja lähetetty asianosaisille 10 yliopistolle. Toimikunnassa edustetut ao. yliopistot ottavat mahdollisesti kantaa, kannattaako heidän näkökulmastaan asiassa edetä.

Todettiin, että selvitystä jatketaan esiselvitykseen osallistuneen kymmenen yliopiston kanssa. Yksittäiselle korkeakoululle mahdollisesti koituvien säästöjen todettiin olevan melko pieniä, mutta yhteisen nettosäätön ja työmäärän vähenemisen arvo tunnistettiin. Oraclen tarjoaman Enterprise-paketin sisältämien Could Creditien etua ei toistaiseksi yhteisesti tunnistettu. Keskusteltiin esimerkkitapauksen toimivan mahdollisesti hyvänä viestinä myös muille toimittajille suomalaisten korkeakoulujen tulevaisuuden toimintamallien suuntauksista ja tiivistyvästä yhteistyöstä.

CSCIDEAPANKKI-24 - Getting issue details... STATUS  Täydennetty tiketin kommenttiin tietoa eri toteutusvaihtoehdoista.

Ei ratkaisutarvetta, ei keskustelua.

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS  Funetin työvaliokuntana toimiva Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä päätti kokouksessaan osallistumisesta kilpailutukseen ja valmistelun aloittamisesta kokouksessaan 23.1.2019. 

Varovaisena arviona esitettiin, että toteutuneena lisämaksullisena palveluna Funet-palveluvalikoimassa viimeistään loppuvuodesta 2019.

CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS  Funetin työvaliokuntana toimiva Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä päätti Panopto-palvelun tuotteistetamisesta Funet-palveluvalikoimaan erillismaksulliseksi lisäpalveluksi kokouksessaan 23.1.2019.

Panopto-palvelu on ensimmäinen Ideapankin prosessin läpikäynyt palvelun toteutukseen asti edennyt idea. Tiketille lisätään Kultura-palveluun vertaileva selvitys. Seuraavassa Funet-tiedotteessa todennäköisesti lisää tietoa käyttöönotosta.

4. Muut asiat

Ideapankkivideosta työstetään käsikirjoitusta (ks. Ideapankki-videon käsikirjoitus). Videolla ei tulla esittelemään tarkempia ohjeita idean kirjaamiseen, koska tekniikka tähän saattaa vielä muuttua.  Suunnitteilla uusi etusivu, jossa idean voisi mahdollisesti jättää helppokäyttöisemmän lomakkeen kautta.

Tiedoksi,  CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS Oulun IT-päivillä keskustellun mukaisesti MSP-palvelun kytkeminen samanteemaiseen Geant EU-projektiin etenee. Vuoden 2019 alussa edistetään tähän liittyen kahta polkua: 1)Virolaisen Waldur -ratkaisu kokeilu ketteränä kokeilua, osallistujiana Aalto yliopisto ja CSC, 2) Microsoft haluaisi selvittää oman pilviympäristönsä sopivuutta suomalaisten korkeakoulujen tarpeisiin, mutta pyytää kokeilulta korkeakouluilta ja CSC:lta tähän rahoitusta (arvio 5000e). Summa jaettaisiin 50%/50% korkeakoulujen ja CSC:n kesken tai, Aalto yliopiston ehdotuksesta, Aalto yliopisto on valmis maksamaan koko osuuden, sillä varauksella, että summa pysyy oletetussa tai mahdollisista muutoksista tiedetään ajoissa. Todettiin tärkeäksi, että selvityksen tekevät taho ei vastaa ja raportoi suoraan Microsoftille, vaan korkeakoulut ja CSC voivat myös ohjata ja valvoa selvitystä.


Ideamuotoilun todettiin edenneen hyvin.  • No labels

1 Comment