Aika: 27.9.2019 klo 14.00-15.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Christa Winqvist, Liisa Huovinen, Jussi Kivinen, Jaakko Riihimaa, Ilkka Siissalo, Juha Venho, Jukka Ivonen, Olavi Pesonen, Teemu Seesto, Manu Pajuluoma, Antti Mäki, Outi Tasala, Jussi Auvinen, Karoliina Ahtiainen


1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

"CSC:n palvelukehityksessä" ideoihin liittyen keskusteltiin:

 • Ideapankkia ei tulla käyttämään CSCn palvelukehityksen esittelykanavana tai tiekarttana
 • Ideapankki on Ideaportfolion lisäksi myös kehitysportfolio ja tuotantoon siirtyneiden palveluportfolio, jossa näytetään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisiä asioita.

CSCIDEAPANKKI-70 - Getting issue details... STATUS  

 • Palveluiden elinkaaren seuranta, CSC:n palvelukehityksessä oleva asia: Altaan ensimmäinen vaihe on tuotannossa ja Altaan aktiivinen palvelukehitys jatkuu
 • Allas palvelee alkuun CSC:n tarjoamia uusia palveluja Puhtia ja Mahtia, mutta jatkossa mahdollistetaan Altaan hyödyntäminen paikallisten palveluiden yhteydessä


CSCIDEAPANKKI-71 - Getting issue details... STATUS

 • Palveluiden elinkaaren seuranta, CSC:n palvelukehityksessä oleva asia: Puhdin tuotantokäyttö alkoi 23.9.2019
 • Tarkoitettu suurteholaskennan työvälineeksi.

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-26 - Getting issue details... STATUS

 • Ilkka Siissalo edustaa yliopistoja valtiovarainministeriön saavutettavuusdirektiivi työryhmässä.
 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmässä ehdotettu vaihtoehtoiseksi nimeksi "Digipalvelulaki"
 • Saavutettavuusdirektiiviin liittyen keskusteltiin:
  • Lain toteuttaminen vaatii paljon resursseja, joita tarvitaan erityisesti vanhojen järjestelmien sisältämien tietojen muokkaukseen lain vaatimuksien mukaisiksi.
  • Uusien www-sivujen osalta laki astuu voimaan 1.10.2019. Vanhojen sivujen osalta aikataulu on joustavampi, venyen 2020 syksyyn. Aikataulut koetaan erittäin haasteellisina.
  • Laki koskee kaikkia palveluita; verkkosivuja, tietokoneelle asennettuja järjestelmiä - myös sisäisessä käytössä olevia ja/tai salasanalla suojattuja.
  • Neuvontaa lain vaatimuksista tarvitaan tietohallintopäällikköille, kirjastoille, koodareille, nettisivujen toteuttajille, tiedotuksesta vastaaville ja hallinnon edustajille.
  • Korkeakoulujen tulee jakaa yhteinen linjaus siitä mikä on minimitaso mitä edellytetään, tämä koskee niin saavutettavuus, GDPR kuin tiedonahllintalaki kokonaisuuksia.
  • Todettiin, että lain toimeenpano vaatii paljon resursseja.
  • Ilmaista tuke saa valtiovarainministeriön asiantuntijoilta ja AVI:lta. Lisätietoja https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
  • Yhteisiin palveluihin voitaisiin toteuttaa saavutettavuuskatsaus ulkopuolisen konsultin toimesta helpottamaan kokonaisuuden hallintaa
  • Kontaktoidaan NUAS, NordForum ja EUNIS - voisiko kv-toimijat ottaa kantaa koko Eurooppaa koskeviin asioihin.
 • Edistämisestä keskusteltiin 1) Tietoisuuden lisääminen 2) Verkosto korkeakouluille 3) Jaetaan tietoa mistä konsultointiapua voi ostaa ja järjestetään koulutustilaisuuksia
 • Kootaan korkeakoulujen yhteinen saavutettavuusasiantuntijoiden verkosto käsittelemään saavutettavuutta kokonaisuutena - sisältäen tilat, fyysiset opasteet, IT-ratkaisut

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoon tarvitaan konsultointia:

 • Yhteisesti kilpailutettu sopimustoimittaja (konsultti), jolta voi ostaa selvityksiä, kuten verkkosivujen saavutettavuuskatsaus
 • Toiveena CSC brokeroimaan palvelua

Keskusteltiin laajemmin toimintaympäristön muutoksiin liittyen:

 • Lakisääteisten palveluiden ja infrojen toteuttaminen tulee tehdä yhdessä
 • Vaatimusten hallintaan tarve konseptoida "Compliance as a Service"
  • Mitä muutoksesta aiheutuu korkeakouluille, mitä resurssointia vaatii, mitä tulee tehdä

Saavutettavuusvaatimuksissa määritetään myös videoiden tekstittämisestä:

 • Korkeakouluissa tuotetaan isoja määriä videomateriaalia opetukseen
 • Arkistojen tekstittäminen olisi erittäin kova työ - mutta vähintään uudet videot olisi tarpeen tekstittää
 • Markkinoilla on "Speech to Text" palveluita, toimivuus suomen kielellä olisi hyödyllistä tutkia


Päätös: Tiketti jaetaan kahdeksi:

 • Uusi: saavutettavuus ja digipalvelulain asiantuntijapalveluita koskeva hankinnan järjestäminen: miten brokeroidaan asiantuntijapalveluita. Konsultointi saavutettavuusdirektiiviin liittyen.
 • Vanha tiketti 26 : miten rakennetaan saavutettavuutta koskien korkeakoulujen asiantuntijaverkosto: käsitys miten asiantuntijaverkosto löytyy ja muodostuu saavutettavuutta koskien

Lisäksi keskustelun pohjalta syntyi tarve kahdelle uudelle idealle:

 • Compliance as a Service mallin vaatimien asioiden hallitsemiseen yleisesti. Juristeja mukaan näihin keskusteluihin.
 • Autokapasitetti teksitykseen (Ilkka Siissalo)


3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

Tiketille lisätty päivitys Geantin kyselyn lopputulemasta. 

Ehdotettiin kyselyn toteuttamista korkeakouluille: mitä reittiä meidän tulisi edetä 1) yhteiseurooppalainen 2) kansallinen 3) korkeakoulujen oma kilpailutus

Nostettiin esiin NUAS:in yhteydessä järjestetty Microsoftin workshop, jossa kerrottu mahdollisuudesta liittää Teams moodleen. Korkeakouluissa on iso määrä opettajia, jotka eivät halua luopua moodlesta. Tulevaisuudessa Teams voisi toimia parempana käyttöliittymänä Moodleen.

Päätös:

 • CSC (Emma Falck) toteuttaa ehdotuksen korkeakouluille lähetettävästä kyselystä, käsittelemme asiaa uudelleen 11.10. ideatoimikunnan kokouksessa.
 • Teams & Moodle asiasta tehdään uusi idea ja asia ohjataan DigiCampus hankkeen asiantuntijoiden pohdittavaksi.


CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

Osallistujat päivitetty ja aloituspalaveri pidetty 26.9.

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

Tikettiä päivitetty, lisätty mm. toimialan identiteetinhallinnan käyttötapauksia kartoittaneen SisuID-selvityksen loppuraportti tiketin liitteisiin.  

CSCIDEAPANKKI-48 - Getting issue details... STATUS

Kustannustenjakomallista sovittiin muotoiltavan pääsihteereiden avustuksella muutamia malleja keskusteluun 13.11. työvaliokuntien ja CSC:n yhteiskokoukseen. 

4. Muut asiat

Oppijan ja Tukijan polut Digisfäärin esipäivänä 30.10. klo 12→ Otaniemessä:

Työvaliokuntien jäsenyyksissä tapahtuvat muutokset näkyvät myös ideatoimikunnassa vuoden vaihteen jälkeen.

Ideapankin esittely Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-ohjausyhteistyön sidosryhmäseminaarissa 14.11.


 • No labels