Aika: 25.10.2019 klo 14.00-15.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ari Hovila, Teemu Seesto, Juha Nisso, Christa Winqvist, Antti Laari, Henri Rämä, Juha Venho, Jukka Pitkänen, Samuli Malinen, Olavi Pesonen, Erja Widgren-Sallinen, Mari Nyrhinen, Ilkka Siissalo, Antti Mäki, Outi Tasala, Karoliina Ahtiainen, Aki Reinimäki, Jussi Auvinen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-60 - Getting issue details... STATUS Edistynyt Lisenssi-SIGissä, uusi Adobe-sopimus saatiin tehtyä korkeakoulujen yhteistyönä.

Päätettiin siirtää tilaan 'Tuotannossa'

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

  CSCIDEAPANKKI-77 - Getting issue details... STATUS Tiedoksi uusi idea, alustajana Henri Rämä, Aalto

 • Idean taustalla on ajatus keskitetystä korkeakoulujen kurssipalautejärjestelmästä, joka toisi monia etuja niin paikallisesti kuin kansallisesti. Kun tieto olisi yhdessä paikassa, mahdollistaisi se yhteisen analytiikan hyödyntämisen, joka toisi tärkeää lisäarvoa. Yhteinen kurssipalautejärjestelmä mahdollistaisi anonyymisoidun tiedon kansallisen analysoinnin (esimerkiksi oppilaiden hyvinvointitieto). Keskitetty ratkaisu toisi säästöjä myös juridisiin kustannuksiin, ja lisäksi saataisiin yhteiset juridiset linjaukset toimintamalleista.
 • Haasteena tunnistettiin yhteisten pohjien toimivuus usealle korkeakoululle ja niiden yksilöllisiin tarpeisiin. Paikallinen muokattavuus nähtiin erittäin tärkeäksi.
 • Ratkaisun tulisi palvella mahdollisimman laajaa käyttäjäjoukkoa. Idea on kirjoitettu nyt jättäneen korkeakoulun näkökulmasta (tunnistetut rajapinnat eri järjestelmiin), mutta näitä on muitakin.
 • Peppi-palveluekosysteemissä on toteutettu liitännäisenä kurssipalautemoduuli, joka ainakin osin vastannee ideassa esitettyyn tarpeeseen näissä korkeakouluissa.
 • Tunnistettiin, että ehdotus on linjassa Korkeakoulujen Digivisiossa esitettyjen ajatusten kanssa. Todettiin, että vaikka idea on osa kansallista tekemistä, asiaa voisi yrittää esiselvittää ja viedä näkyväksi tiekartoille.

Idea siirrettiin tilaan 'Tarkennettavana'. CSC selvittää sisäisesti mahdollisuutta toteuttamiseen.


CSCIDEAPANKKI-78 - Getting issue details... STATUS Tiedoksi uusi idea, alustajana Jukka Pitkänen, UEF

 • Esitetty toive järjestää kansallinen GitLab ratkaisu. Etuina Suomessa tuotettujen koodien "pysyminen omissa käsissä" ja jakaminen kansallisen palvelun kautta, korkeakoulujen ja yritysyhteistyön helpompi mahdpllistaminen private repositoryjen kautta, hallittu kirjautumisen järjestäminen ja pääsyoikeuksien myöntäminen esim. Hakalla, pysyvämmän tunnisteen saaminen (viittaus tieteellisessä artikkelissa), keveys ja ketteryys. Soveltuisi myös julkisuuden säätelyyn luonnosvaiheessa oleville materiaaleille, joita tutkijat eivät haluta vielä julkaistavan.
 • Korkeakouluissa on tehty ja tehdään nykyisin ratkaisuja laitos- tai jopa projektiryhmä tasolla. Nykyisin käytettävien palvelujen kirjo on laaja.
 • Pääsyy kansalllisen palvelun tarpeen taustalla on se, että GitLab pohjaa kaupalliseen toimintaan. Arvellaan, että kansallisesti keskitetylle palvelulle voisi löytyä kiinnostusta. 
 • RDA-konferenssissa on 10/2019 keskusteltu aiheen tiimoilta
 • Todettiin, että tarvetta tulisi selvittää niiden korkeakoulujen kesken, joissa GitLab on käytössä - haetaan näkemystä siihen, onko laajempaa tarvetta kansalliselle palvelulle. Ehdotettiin, että Jukka PItkänen (UEF) ja Juha Nisso (TAU) muotoilevat taustoituksen ja kyselyn AAPA- ja FUCIO-verkostojen kautta edelleen lähetettäväksi korkeakouluille. Mikäli kiinnostusta löytyy, tulisi myös selvittää paljonko tämä maksaisi kansallisella tasolla toteutettuna.

Idea siirrettiin tilaan 'Tarkennettavana'. 


CSCIDEAPANKKI-67 - Getting issue details... STATUS  Tiedoksi (objektipohjainen tallennusjärjestelmä)

 • Todettiin tilannekuva. Juha Nisso (TUNI) on tavoittanut teknisiä osaajia LUT:in, OY:n, UEF:n, VY:n ja TY:n osalta. Kaikilla tunnistetuilla korkeakouluille on yhtenevä tarve; paikallisesta datamäärästä osa halutaan CSC:lle tallennettavaksi. Tämän ratkaisun tulisi olla edullisempaa kuin muutoin hankittuna.
 • AAPA-FUCIOn toteuttaman systeemikyselyn vastausten määräaika on lokakuun loppu (mahdollisesti venynee hieman). Tämän sen kautta saattaa löytyä vielä muitakin korkeakouluja, jotka käyttävät Dell Isilon palvelua. Todettiin, että odotetaan systeemikyselyn tuloksia ja palataan ideaan tulosten valmistuttua.
 • Dell Isilonia käyttäviä korkeakouluja kannustetaan pohtimaan, miten tätä voisi esiselvittää, lisäksi;
  • Ehdotettiin kyselyä AAPAn ja FUCIOn jäsenille asian selvittämisestä ja sen kustannuksista
  • Asiaa voidaan työstää Digisfäärissä: kuka voisi lähteä edistämään ja olisiko toteutus kaikkien vai tietyn osajoukon maksamana.

Idea jätettiin tilaan 'Tarkennettavana'


CSCIDEAPANKKI-57 - Getting issue details... STATUS

 • Tiketille päivitetty tilannetietoa. Valvira ottanut käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta ammattikorkeakouluista valmistuneet voivat hakea terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta
 • Todettiin, että asiasta on keskusteltu monissa foorumeissa ja ryhmissä Ideapankissa aloitetun yhteisen keskustelun ansiosta. Ideapankin toimintamallin koettiin nopeuttaneen tärkeän ratkaisun syntymistä.
 • Kiitetään idean jättäjää ja tiedustellaan, vastaako Valviran tekemä muutos koko tarpeeseen.


CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS  

 • Tilannetietoa on täydennetty tiketille CSCIDEAPANKKI-81 - Getting issue details... STATUS .Todettiin, että tiketit tulee yhdistää ja täydentää tiketille lisätietoa.

Ideoista jää voimaan  CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS  tilaan 'Tarkennettavana'. 


CSCIDEAPANKKI-74 - Getting issue details... STATUS  

 • Todettiin, että CSC on tekemässä itselleen minikilpailutusta Hanselin puitesopimuksen alla. Korkeakouluilta tiedusteltiin alustavasti kiinnostusta osallistua jollain volyymilla. Todettiin, että kyselyn voisi toteuttaa ja lähettää korkeakouluille pääsihteerien kautta.
 • CSC:n tekemä hankinta ja palveluiden brokerointi korkeakouluille sai Ideatoimikunnan keskuudessa kannatusta, erityisesti saavutettavuusasiantuntijaoalveluiden osalta, joita lähes jokainen korkeakoulu tarvinnee ja konsulttipalveluiden saatavuus tulee siten varmistaa. Samojen konsulttien käytöllä saataneen myös synergiaetuja ja yhtenäisiä käytäntöjä.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

4. Muut asiat

Tiedoksi

 • No labels