Aika: 20.12.2019 klo 09.00-10.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ilkka Siissalo (HY), Teemu Seesto (FUCIO), Jaakko Riihimaa (AAPA), Jussi Kivinen (TUNI), Jussi-Pekka Pispa (TUNI), Olavi Pesonen (Karelia), Christa Winqvist (Aalto), Samuli Malinen (OAMK), Ari Hovila (VY), Erik Paalanen (Taide), Juha Venho (Turkuamk), Magnus Sippel (Hanken). CSC: Antti Mäki, Outi Tasala, Kuno Öhrman, Emma Falck, Riikka Helminen, Karoliina Ahtiainen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

 • Ideamuotoilua valmistelleen työryhmän yhteenveto https://wiki.eduuni.fi/x/VJ3HBw: 

  Haluamme tietää, mitä haluttaisiin ratkaista, mitä ovat uudistuvan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeet. Koska ratkaisuja, ratkaisuaihoita, teknologioita ja toimijoita on useita, täytyy tavoitteiden kirkastua toiminnan tarpeista. 

  Haluamme jäsentää asiat käsitteellisellä tasolla oikein, jottei synny väärinymmärryksiä termeistä, kuten "identiteetin hallinta", "tunnistautumispalvelu", "IAM", "AAI", "AD" ja "oma data", "MyData". Haluamme ymmärtää kokonaisuutta siten, että paikallisessa organisaatiossa, toimialalla, kansallisella tasolla tai eurooppalaisessa kehityksessä ei tehdä turhaa päällekäistä työtä. Haluamme valita kokonaisuudesta mahdollisemman rajattuja kohteita edelleen kehitettäväksi. 

  Ideamuotoilun tulee jäsentää, mitä ovat uudistuvan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeet, mitä haluttaisiin ratkaista. Ideamuotoilun tulee perustua valmiisiin selvityksiin ja linjauksiin tarpeista. Tarpeita koskeva tiivis yleiskuva tarvitaan ennen kuin kehityskohteista tai ratkaisuista voidaan valita yhdessä edistettäviä konkreettisia kohteita. 

  Ideamuotoiluun tarvitaan erityisesti näkemystä toiminnan tarpeista ja niiden muutoksesta. Miten toiminta muuttuu suomalaisten tutkintokoulutukseen keskittyneestä toiminnasta, ulkomaalaisten osallistumisen, jatkuvan oppimisen ja TKI-yhteistyön näkökulmasta? 

 • Päätetään Ideamuotoilun käynnistämisestä tai asian jättämisestä myöhemmäksi

Keskustelu:

 • Tarve: Täytyy pystyä yksilöimään muun muassa opiskelijat, henkilökunnan jäsenet, kansainväliset opiskelijat, tutkijat - käytännössä kaikki korkeakoulutoimijat. Tällä hetkellä opiskelijoilla on käytössä muun muassa henkilötunnus ja OID, tutkijoilla Orcid. Kokonaisuuteen liittyy myös jokaisen korkeakoulun oma IAM-järjestelmä.
 • Ideamuotoiluun valmistaututumisen palaverissa todettu, että kokonaiskuvaa tulisi selkeyttää. Taustakuvio ja vaatimus on erittäin laaja, tähän sisältyy myös digivisiossakin esiin tuotu elinikäinen oppiminen ja opiskelijan portfolio, mihin tarvitaan eri koulutusasteiden yhteistyötä. Tietoisuus siitä, mitä muut tekevät ja yhteentoimivuuden varmistaminen muihin ratkaisuihin ovat tärkeitä.
 • Digivisiossa identiteetinhallinta kehikko, tarvitaan vastauksia niihin toimiin, mitä siellä tehdään. Tulee sopia miten tunnus annetaan, millainen prosessi on ja miten se rakennetaan - tarvitaan hallintamalli asialle. 
 • Kehittämishankkeissa ei ole vielä edistetty identiteetinhallintaa, mutta esimerkiksi ristiinopiskelussa identiteetinhallinnan kysymykset.
 • Tärkeä ymmärtää kokonaiskuva, tarpeet ovat erilaisia - ketterän kokeilukulttuurin myötä meidän on mahdollista selvittää, mitä meidän tulee ratkaista ja opitaan matkan varrella. Yhteisten termien ja käsitteiden käyttö tärkeää, jotta puhutaan samoista asioista.
 • Toivottu tarkennattavan ideamuotoilun tavoitteita.
 • Ehdotus on ideamuotoilulla rakentaa yhteinen ymmärrys karkealla tasolla.
  • Tuottaisi näin kehyksen ja ison kuvan, jonka puitteissa voitaisiin valita kokeiluihin vietäviä asioita.
  • Kutsutaan mukaan ICT-asiantuntijoita, toiminnan muutoksesta ja tarpeesta tietäviä asiantuntijoita, johtajia ja konseptointitason ihmisistä. Pidetään mukana organisaatioiden sisäisessä pohdinnassa HR, lakiosaajat ja opintohallinnon asintuntijat. 
  • Työn otsikoinnin osalta todettiin, että Identiteetinhallinta toimii hyvänä työnimenä, kyse on opiskelijan identiteetinhallinnasta. Työn alaotsikkona voitaneen käyttää henkilön tunnistamista, käyttövaltuuksien hallintaa, ym. aiheeseen liittyviä aiheita.
  • Varmistettava, ettei ideamuotoilun ja seuraavan vaiheen väliin jää liian suurta kuilua, vaan pitää pystyä siirtymään helposti ja nopeasti seuraavaan kehitysvaiheeseen.
  • Viestinnän merkitystä muotoilun edistymisestä ja tuloksista korostetaan.
  • Tavoitellaan kokonaisnäkymään kansalaisen osaamisesta koko eliniän osalta. Ei tarkoita sitä, että kaikki tähän liittyvä pitää toteuttaa kerralla yhdessä ideamuotoilussa.
  • CSC koordinoi, että asia lähtee käyntiin ja huolehtii asian omaavan fasilitaattorin hankinnasta.
 • IAM-verkoston kokoontuminen CSCllä 16.01.2020: https://www.csc.fi/web/training/-/iam-verkoston-tapaami-11

Päätettiin käynnistää ideamuotoilu.

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-76 - Getting issue details... STATUS  

 • Tiketille päivitetty tietoa palvelusta, jota on käytetty onnistuneesti videoiden tekstitykseen.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS  


Keskustelumuistiinpanot:

Tuloksista on tehty ensimmäinen analyysi, mutta vaatii vielä tulkintaa. Tahtotilat oppimisympäristöjen hankinnan suhteen ovat eriäviä.

Asia on hyvä pitää vireillä ja etenemässä, nykyisten ratkaisujen rinnalle on tehtävä hankintoja.


CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi VM:n järjestämä webinaari 13.1.2020 tiedonhallintalain täytäntöönpanon etenemisestä, teemana lausuntomenettelyn ohjeistus

4. Muut asiat

Palautetta Ideapankin toiminnasta 2019

 • Ideatoimikunnan jäseniä kiitettiin aktiivisuudesta Ideapankki palvelussa
 • Ideapankki kattaa palveluiden elinkaaren alkua - prosessi toimii hyvin
 • Tulevaisuudessa pohdintaan, mitä muita elinkaaren vaiheita olisi hyvä kehittää korkeakoulujen ja CSCn yhteistyönä

Kevään 2020 ideatoimikunnan kokoukset joka toinen viikko (parilliset viikot) 9.1.2020 alkaen torstaisin klo 14-15. (poikkeusajat: 6.2. → 7.2. klo 15, 19.3. → 20.3.  ja 30.4. → 29.4.)


Kiitos yhteistyöstä kuluneena vuonna! • No labels