Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ideamuotoilulla luodaan yhteistä ymmärrystä esiselvitettävistä tarpeista

Tavoitteena on jäsentää yhdessä laajoja asiakokonaisuuksia ja lisätä yhteistä ymmärrystä näistä. Ideamuotoilussa alkuperäinen idea jäsentyy usein konkreettisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi poluiksi ja edelleen esiselvitettäviksi kohteiksi, joita halukkaat tahot voivat täsmentää ja edistää edelleen. Ideamuotoilu ei välttämättä tuota suoria ratkaisuja, vaan tärkeimpänä tavoitteena on tunnistaa mahdolliset etenemispolut.

Ideapankista löydetään tyypillisesti idealle sen edistämisestä ja selvittämisestä kiinnostuneita tahoja. Joskus ideat edustavat tarpeita, joiden ratkaisuavaruudet ovat suuria, jäsentymättömiä kokonaisuuksia, ja esiselvityksiin on mahdollista ryhtyä vasta, kun yhdessä ymmärretään, mitä esiselvitettäisiin. Tässä vaiheessa prosessia, niin kutsutussa ideamuotoilussa, kartoitetaan korkeakoulujen yhteisenä ponnistuksena tarpeita ja jäsennetään ilmiötä riittävän monipuolisen yhteisen ymmärryksen saamiseksi – eli toisin sanoen luodaan yhteistä kieltä: mitä oikeastaan tulisi esiselvittää. 

Ideamuotoiluun osallistuu aiheesta riippuen korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista eri näkökulmia edustavia henkilöitä.

Korkeakoulujen tietohallintoverkostot ovat yhdessä sopineet jaetusta rahoitusvastuusta ideamuotoilulle ja muille ketterille kokeiluille Ideatoimikunnan valitsemien ideoiden edistämiseksi vuoden 2019 loppuun saakka.

Tältä sivulta löydät


Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

Lue lisää Ideapankista ja ideamuotoilusta AMK-lehden 2/2019 artikkelista "Ideapankki - yhteistyötä, näkyvyyttä ja ketteriä kokeiluja" https://uasjournal.fi/2-2019/ideapankki/Ideamuotoilun työskentelymalli

Ideamuotoilu on ideatoimikunnan eli korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostojen edustajien ja CSC:n sekä Sofigaten yhdessä muotoilema työskentelymalli. Ideamuotoilu toteutetaan Roundtable-työkalussa 4 viikon aikana. Roundtable on menetelmä ja työkalu, jonka avulla avainhenkilöt voidaan tehokkaasti osallistaa yhteiseen päätöksentekoon.

Ideamuotoilu sisältää neljä kierroskokonaisuutta:

 1. Valmistelu ja Kierros 1
  • Kick off palaveri työskentelyyn osallistuville: työvälineen käyttökoulutus, kokonaisprosessin läpikäynti
  • Työskentelyn tavoitteiden asettaminen yhdessä Ideatoimikunnan kanssa
  • Työryhmäläinen osallistuu Roundtable työskentelyyn
  • Fasilitaattori valvoo edistymistä ja vastaa ilmenneisiin kysymyksiin
  • Lopputulos ja seuraavan kierroksen työstö tapahtuu työpalaverissa

 2. Kierros 2
  • Työryhmäläinen osallistuu Roundtable työskentelyyn
  • Fasilitaattori valvoo edistymistä ja vastaa ilmenneisiin kysymyksiin
  • Lopputulos ja seuraavan kierroksen työstö tapahtuu työpalaverissa

 3. Kierros 3
  • Työryhmäläinen osallistuu Roundtable työskentelyyn
  • Fasilitaattori valvoo edistymistä ja vastaa ilmenneisiin kysymyksiin
  • Lopputulos ja seuraavan kierroksen työstö tapahtuu työpalaverissa

 4. Projektin päätös
  • Fasilitaattori valmistelee projektin loppuraportin
  • Raportin esittely päätöspalaverissa Ideatoimikunnalle
 • Fasilitoidulla työskentelyllä parhaat tulokset

 • Henkilöt voivat osallistua ajasta ja paikasta riippumatta

 • Verkon yli tehtävän yhteisten työstön lisäksi 15 minuuttia päivässä riittää osallistumiseen

 • Lopputuloksena syntyy päätöksiä ja löydöksiä, joihin kaikki voivat sitoutua.Ideamuotoilua on hyödynnetty kahden asiakokonaisuuden kartoittamiseen

Tiedonhallintalain toimeenpano - tutustu ideamuotoiluun täällä.

Tiedonhallintalain toimeenpanon ideamuotoilu työryhmäkeskustelussa nousi esiin eri näkökulmia aiheen lähestymiseen ja esiin nostettiin niin yksityiskohtaisia asioita kuin yleisempiä kokonaisuuksia.Raportissa tunnistettiin konkreettisia ehdotuksia tarvittavista tehtävistä ja toimista sekä jatkotarpeita selvityksille. Tarvittavia tehtäviä ja toimenpiteitä ovat muun muassa tiedonhallintalain korkeakouluille asettamien vaatimusten tunnistaminen yhdessä ja kuvataan yhdessä miten jokainen vaatimus vaikuttaa yleisesti korkeakoulun toimintaan resurssityyppi kohtaisesti. Selvitysaihiot jatkoon ovat tiiviis kooste, checklist, johdolle joka nostettiin erityisen tärkeäksi työkaluksi sekä koulutuspaketit eri kohderyhmille

Loppuraportti: Tiedonhallintalaki, ideamuotoilu 2019 tiivis kooste kaikista tuloksista.pptx

Ideatoimikunnalle esitetty tiivistetty raportti: Yhteenveto - ideamuotoilu TiedonhL.pptx


Asianhallinta, tiedonohjaus ja arkistointi - tutustu ideamuotoiluun täällä.

Ensimmäinen kokeilu ideamuotoilun hyödyntämisestä tehtiin korkeakoulujen asianhallinnan, tiedonohjauksen ja sähköisen arkistoinnin ymmärtämiseksi. Kolme viikkoa kestäneen ideamuotoilun aikana yhteen koottu monialainen virtuaalityöryhmä työsti kokonaisuutta, loi yhteistä ymmärrystä ja jatkokeskustelua tukevaa materiaalia. Lopputuloksessa tunnistettiin viisi mahdollista toimenpidettä varsinaisiksi esiselvityksiksi.

Tulokset esiteltiin avoimesti saatavilla olevassa webinaarissa, ja tietohallintojohtajat ryhtyivät kartoittamaan korkeakoulujensa halukkuuksia osallistua eri toimenpiteisiin.

Loppuraportti: Asianhallinnan ideamuotoilu 2019 tiivis lopputulos.pptx


 • No labels