Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tilannetietoa kilpailutuksien etenemisestä ylläpidetään Ideapankin tiketeillä

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

(viesti 9.5.2019) OCRE Eurooppalainen yhteiskilpailutus pilvipalvelusta ja oppimisympäristöstä

Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusverkko-organisaatiot (GÉANT) kilpailuttavat yhdessä pilvipalvelua (IaaS, PaaS, SaaS) ja oppimisympäristöjä ("LMS") OCRE-projektissa. CSC on osallistumassa kilpailutukseen palveluiden tuomiseksi saataville suomalaisille korkeakouluille ja selvittää tällä kyselyllä korkeakoulujen kiinnostusta hyödyntää hankittavia palveluita. Vastauksia voi antaa kirjautumalla Eduuni-wikiin ja merkitsemällä tiedot tälle sivulle: https://wiki.eduuni.fi/x/gSNLBg

Tavoitteena on, että kaikki korkeakoulut saavat mahdollisuuden hyödyntää kilpailutuksen tuloksia. Korkeakoulujen sidosyksikkönä CSC osallistuu OCRE-kilpailutuksiin ja tarjoaa hankittavia palveluita edelleen korkeakouluille broker-mallilla. Tällöin korkeakouluille ei synny velvoitteita ostaa hankittua pilveä tai LMS:ää, mutta palvelut ovat kuitenkin helposti saatavilla CSC:n kautta. OCRE-kilpailutus korvaa nykyisen vuoteen 2020 saakka voimassa olevan GÉANT IaaS -puitehankinnan, jota kaikki korkeakoulut ovat voineet hyödyntää. Nykyistä GÉANT IaaS-puitesopimusta hyödyntää 15 korkeakoulua.

Korkeakoulun on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksensa (1-taso) lisäksi arvionsa mahdollisesta hankintansa volyymistä euroina (2-taso) sekä sitoumuksesta hankkia palvelua vähintään tietyllä euromäärällä (3-taso). Kiinnostus ilmoitetaan erikseen pilvipalvelun ja LMS:n osalta. Kiinnostuksen 1-taso tarkoittaa, että CSC voi listata organisaation mahdollisena palvelun hyödyntäjänä ja tämän tason osallistuminen on järkevää kaikkien korkeakoulun kohdalla. Osallistuminen volyymiarviolla (2-taso) tai volyymisitoumuksella (3-taso) johtanee parempiin hintoihin toimittajilta. Tieto osallistumisesta tasoilla 1 tai 2 on informatiivista, eikä aiheuta korkeakouluille mitään hankintateknisiä velvoitteita.

Nykyisessä GÉANT IaaS -puitehankinnassa CSC on osallistunut puitekilpailutukseen nk. referrer-mallilla, jossa jokaisen korkeakoulun on erikseen toteutettava oma minikilpailutus puitesopimuksen sisällä sekä asiakaskohtainen sopimus toimittajan kanssa. Saadun palautteen perusteella tämän tyyppinen puitesopimusmalli on ollut työläs. CSC osallistuu uuteen kilpailutukseen broker-mallilla ("underwriter"), jolloin korkeakoulun ei tarvitse antaa valtakirjaa kilpailutuksen toteuttamiseksi ja korkeakoulun mahdollinen hankinta tapahtuu CSC:ltä sidosyksikköasemaan perustuen.

Sekä referrer-mallilla että broker-mallilla toteutettu palveluhankinta aiheuttaa kustannuksia. Uudessa OCRE-kilpailutukseen perustuvassa CSC:n tuottamassa broker-palvelussa kustannus olisi palvelua käyttävien korkeakoulujen määrästä riippuen arviolta 3000-6000 euroa per korkeakoulu per vuosi + ostettavan pilven tai LMS:n kustannukset toimittajalta, sekä CSC:n omistajien osakassopimuksen mukainen 3%. Mahdollinen CSC:n tarjoama käyttötuki ja asiantuntijatyö olisi lisämaksullista. Broker-palvelu maksettaisiin erikseen kummankin, pilvipalvelun ja LMS:n osalta eli molempia käyttävälle korkeakoululle vuosikustannus broker-palvelun osalta olisi arviolta 6000-12000 euroa. Kustannusarviot ovat tässä vaiheessa suuntaa-antavia, ja tarkentuvat korkeakoulujen kanssa yhdessä tehtävän valmistelun myötä.

Yhteiseurooppalaisen kilpailutuksen tuloksena odotetaan huomattavan edullisia hintoja hankittaville palvelukokonaisuuksille. Lisäksi palveluiden hankinta suoraan CSC:ltä vähentää huomattavasti hankinta- ja sopimustyötä korkeakouluissa. Jos korkeakoulujen kiinnostus hankittavien palveluiden käyttöön osoittautuu laajaksi, hankintayhteistyötä voidaan tehdä nyt hankittavaa puitesopimusta pidempään. CSC:n omistajat ovat omistajastrategiassaan määritelleet tämän tyyppisen brokeroinnin yhdeksi CSC:n tärkeäksi tehtäväksi.

Kilpailutusta koskeva tieto saatiin huhtikuussa ja http://Ideapankki.csc.fi -menettelyssä sovittiin 25.4.2019, että CSC selvittäisi korkeakoulujen kiinnostusta: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-55. Funet-yhteisö ja Digicampus-hanke ovat tänä keväänä valmistelleet yhteispohjoismaista LMS-kilpailutusta NORDUnetin kanssa. Tällä erää laajempi OCRE LMS-kilpailutus korvaisi yhteispohjoismaisen kilpailutuksen. Digicampus-hankkeen johdolla tuotetut vaatimusmäärittelyt tuodaan osaksi tätä yhteiseurooppalaista kilpailutusta. Lisätietoja pohjoismaisesta LMS-kilpailutuksesta: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-46


OCRE projekti (Open Clouds for Research Environments) on kolmevuotinen hanke (2019 - 2021), joka on jatkoa GÉANTin IaaS ja Helix Nebula Science Cloud kilpailutukselle minkä tuloksia ovat hyödyntäneet yli 300 instituutiota noin 13 miljoonan euron arvosta. OCRE -projekti mahdollistaa kilpailutettujen kaupallisten digitaalisten palvelujen (IaaS, PaaS, SaaS, ja Earth Observation) tarjoamisen eurooppalaiselle tutkimus- ja koulutusyhteisölle osana EU komission EOSC (European Open Science Cloud) hanketta ja EOSC-hub palvelukatalogia. OCRE yhdistää tutkimusyhteisön vaatimukset ja tarpeet julkista hankintaa ja kilpailutusta varten, jonka tuloksena kriteerit täyttävät palveluiden toimittajat valitaan. OCRE mahdollistaa yhteiset sopimukselliset puitteet pilvipalveluhankinnoille ja mahdollistaa 9.5 miljoonan euron arvosta EU komission rahoitusta tutkijoille hankittujen palveluiden hyödyntämiseen.    

OCRE-kilpailutuksen mahdollistamat palvelut sisältävät:

 • Infrastructure as a Service (IaaS): laskenta-, tallennus-, tietoverkko-, ja näihin liittyvät muut IT-palvelut
 • Platform as a Service (PaaS): laskenta-, tallennus-, tietoverkko-, ja näihin liittyvät muut IT-palvelut
 • Software as a Service (SaaS): tiedon tallennuspalvelut (synkronointi ja jakaminen), online yhteistyö, simulaatio- ja virtualisointi työvälineet

Kilpailutukseen todennäköisimmin osallistuvia toimittajia ovat Microsoft (Azure, mahdolliseti myös Office365), Amazon (AWS), Google (GCP, mahdollisesti myös G-Suite), IBM, Oracle sekä eurooppalaisista toimijoista esimerkkinä CloudFerro, Cloudsigma ja T-Systems.

 • Kaupalliset palvelut koskien 'Secure Earth Observationia', mikä perustuu Copernicus DIAS (Data and Information Access Services) ratkaisuun. Tämä mahdollistaa keskitetyn pääsyn Copernicuksen tietovarantoihin, ja tiedon prosessointivälineisiin.  

OCRE-kilpailutuksen rinnalla samanaikaisesti GÉANT järjestää osana GN4-3 työpakettia myös oppimisympäristöjen (Learning Management Systems, LMS) kilpailutuksen. Tämä sisältää virtuaaliset oppimisympäristöt (Virtual Learning Environments,VLE) ja LMS palveluita kuten Moodle, Canvas, Blackboard Ultra/Learn, SAKAI, Brightspace ja itslearning.


Sekä OCREn että GÉANTin GN4-3 (LMS) hankkeiden aikataulu on seuraava:

 • Tammikuu - heinäkuu 2019: Tutkimus- ja koulutusyhteisön vaatimusten ja palveluiden hankintatarpeiden (volyymi) tiedon kerääminen.
 • 20.5.2019 klo 9 mennessä korkeakoulujen kiinnostus hankkia palveluita
 • 31.5.2019: CSC toimittaa tiedon suomalaisten korkeakoulujen kiinnostuksesta hankintaa varten 
 • Lokakuu 2019 - Q1 2020: Toimittajien kilpailutus.
 • Q1 2020 - Q1 2024: Palveluiden käyttö.

Puitesopimusten lisäksi OCRE -kilpailutuksen tuloksena valittujen pilvipalveluiden hyödyntämiseen on tulossa EU komission rahoitusta seuraavasti ("adoption funds")

 • Q3-Q4 2019: 500.000 euroa yksittäisille tutkijoille vouchereina osana edellisen vuoden 2016 GÉANT IaaS puitesopimuksia.
 • 2020-2021: 9 miljoona euroa valittujen OCRE -kilpailutuksen palveluiden hankintaan (4,225 MEUR Iaas, PaaS, SaaS; 4,725 MEUR Earth Observation).


GÉANT on Euroopan Unionin ja Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatioiden (European National Research and Education Networks, NRENs) yhteisesti rahoittama projekti, joka edistää ja tukee muun muassa yhteisten tietoliikenneratkaisujen ja pilvipalveluiden käyttöönottamista ja hyödyntämistä. Yhteisössä on noin 10.000 instituutiota ja 50 miljoona käyttäjää. GÉANT yhdistää pilvipalveluiden tomittajat ja käyttäjät keskenään hyödyntämään kilpailutettuja palveluita yhteisten puitesopimusten mukaisesti. Tällä hetkellä GÉANT mahdollistaa puitteet IaaS -palveluille.   


Kilpailutukseen liittyviä tietoja kootaan tälle sivulle: https://wiki.eduuni.fi/x/_yJLBg. Lisätetoja saat osoitteesta ideapankki@csc.fi sekä asiakasratkaisupäällikkö Juhani Huttuselta.

Juhani Huttunen
Asiakasratkaisupäällikkö / Customer Solution Manager (CSM)
 
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / CSC - IT Centre for Science Ltd.
PL 405, 02101 Espoo / P.O. Box 405, FI-02101 Espoo, Finland
Mobile: +358 40 581 1138
E-mail: juhani.huttunen@csc.fi
www.csc.fi  

 • No labels