Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esiselvitys

Taustaa

Kustannustenjakomallin selvittäminen nousi ajankohtaiseksi korkeakoulujen yhteipalvelumallin käsittelyn yhteydessä Ideatoimikunnassa. Aihetta ehdotettiin esiselvitettävän CSC:n kehitysvaralla alkuvuodesta 2019. 

Vaihtoehtoiset kustannustenjakomallit 

Osana esiselvitystä on kerätty taustatietoa kustannusten jakautumisesta korkeakoulujen kesken muutamien käytössä olevien eri mallien välillä. Kustannusten jakautuminen vaihtoehtoisten mallien välillä on kuvattu sivulla Kustannusten jako korkeakoulujen kesken.

Sivulla esitettyjen kustannusten jakautumisen lisäksi taustatiedoksi tarjotaan kaksi erilaista taulukkoa, jossa kustannusten jakautumista voi tarkastella eri tavoin:

1) Kustannusten jako ammattikorkeakoulujen kesken 

  • Laskentakriteerinä on henkilöstö-FTE.
  • Minimitaso on sellainen ettei se saa ylittää keskiarvokustannusta, eli kun hankkeen kustannus jaetaan osallistujamäärällä.

2) Kustannustenjako yliopistojen kesken

  • Mahdollisuus asettaa alaraja maksulle.

  • Loppuosa suhteutetaan Staff FTE:n mukaan.


Ehdotus käytettäväksi yleiseksi kustannustenjakomalliksi

Nyt tunnistettujen ja käytössä olevien kustannustenjakomallien joukosta yksi on saavuttanut korkeakoulukentällä laajemmin suosiota, ja on otettu käyttöön myös alkuperäisen käyttökohteen ulkopuolelle. Funet-yhteisön luoma ja jo vuosikymmenen käyttämä organisaation kokonaishenkilöstömäärän (henkilökunta + opiskelijat) pohjalta muodostettu kustannustenjakomalli on otettu perustaksi myös Haka-federaation käyttämään kustannustenjakomalliin. Kyseisessä mallissa käytetään kustannukset jaetaan kokonaishenkilömäärää perustuen määräalennuksella. Esiselvityksen lopputulemana ehdotamme jo valmiiksi laajalti käytetyn Funetin mallin valitsemista yleiseksi kustannustenjakomalliksi.

Organisaation kokonaishenkilömäärän on katsottu parhaiten kuvaavan organisaation kokoa ja sitä kautta sen on katsottu olevan paras yleistys kustannusten jakautumiselle organisaatioden koko ja tästä johtuva maksukyky huomioon ottaen. Henkilömäärät ovat myös parhaiten tilastoitu OKM:lle ja Tilastokeskukselle, josta saadaan riippumattomat henkilömäärät suoraan kustannustenjaon perusteiksi. Henkilömäärien kehittyminen on organisaatioissa yleensä hyvin ennustettavissa.

Kustannustenjakomallin tarkempi kuvaus 

Kustannuksia jaetaan Funet-yhteisössä käyttäjämäärän perusteella laskukaavalla: kustannus = 18,32 * (henkilömäärä^0,95). Kustannusjaossa käytetään aina vahvistettuja edellisen vuoden viimeisen päivän (tai tuoreimpia mahdollisia ennen sitä) FTE-lukuja tai henkilömääriä aina saatavilla olevan parhaan tiedon mukaan. Vuoden 2019 kustannusjako lasketaan siis 31.12.2017 vahvistettujen tilastolukujen mukaisesti. Korkeakoulujen henkilömäärät on saatu suoraan opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. 

Funetin käyttämässä kustannustenjakomallissa henkilömäärän lisäksi myös käytetty määräalennus muuttuu vuosittain. Tällä on pyritty siihen, että kustannusten muutos olisi kaikille maltillinen. 

Ehdotettua kustannusten jakomallia käytettäessä voi  seuraavalla Excelillä tarkastella kustannusten jakautumista. Excelissä voi muokata vihreällä pohjalla olevia lukuja.

Laskuri.xlsx

Lisätietoa Funet-yhteisön käyttämästä kustannustenjakomallista: https://wiki.eduuni.fi/x/v4BpAQ (sivu rajattu Funet-yhteisön jäsenorganisaatioille)

Kustannustenjakomalli muutostilanteissa 

Kustannustenjakomalli mahdollistaa kustannusten jakamisen niin kaikkien korkeakoulujen kesken kuin pienemmän joukon osallistuessa, esim. johonkin kehittämishankkeeseen tai esiselvitykseen osallistuvien korkeakoulujen kesken.

Muutostilanteissa kustannusten jakajien lukumäärän muuttuessa hinta muuttuu kaikilla, mutta muutos on ennakoitavissa.

Ehdotus mallin hyväksymisprosessista

Malli käsiteltäisiin myös Funet-yhteisön työvaliokuntana toimivan Korkeakoulujen tietohallinto - ja ICT-ohjausryhmän (TICTOR) tai tämän ryhmän tehtävät hoitaakseen ottavan mahdollisen seuraajan toimesta. Näin kustannustenjako käsiteltäisiin korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyöstä kokonaiskuvaa ja yhteisiä arkkitehtuureja ylläpitävän ohjausryhmän taholta. Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän suosituksen mukaisesti yleiselle kustannustenjakomallille haettaisiin hyväksyntä yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:ltä ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:ltä.

Käyttöjakso ja päivityssuunnitelma

Valittaessa ehdotettu malli yleiseksi kustannustenjakomalliksi voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa päivityssykliä, jolloin malli tarkastetaan vuosittain. Funet kustannustenjakomallissa henkilömäärät päivitetään ja alustavat luvut saadaan tietoon touko-kesäkuussa, ja itse kustannustenjako seuraavalle vuodelle vahvistetaan yleensä syys-lokakuussa. 

Kysymyksiä varsinaiseen selvitysvaiheen ratkaistavaksi

Tässä esiselvityksessä ei ole tarkasteltu mallin käyttöönottoa, ja tämä kokonaisuus tulisi selvittää mahdolliseen selvitysvaiheeseen edettäessä.

CSC:ltä yhteispalvelumallin kautta tehtävissä korkeakoulujen yhteistilauksissa tullee mietittäväksi laskutuskäytäntö.

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet Laskuri.xlsx Jan 31, 2019 by Outi Tasala
Microsoft Excel Spreadsheet AMKkustannustenjako.xlsx Feb 05, 2019 by Outi Tasala
Microsoft Excel Spreadsheet FUCIO_kustannustenjako.xlsx Feb 05, 2019 by Outi Tasala

  • No labels

2 Comments

    1. Preview näyttää Excelit hassusti Word-muodossa - kannattaa ladata, jolloin avautuu normaalina Excelinä.