Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2017 lukittu.

7.2 OKM:n korkeakoulujen ohjauksen alat

Korkeakoulujen ohjauksen ja tilastoinnin yhdenmukaistamiseksi sekä kansainvälisen vertailun helpottamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa ohjauksessa ja tilastoinnissa nykyisin käytössä olevat opetushallinnon 1995 ja 2002 luokitukset uudella kansainväliseen ISCED-luokitukseen pohjautuvalla luokituksella vuoden 2016 tiedoista lähtien. Korkeakoulujen sopimuskauden 20172020 tutkintotavoitteet tullaan asettamaan uuden luokituksen kehyksen mukaisina siten, että tutkintotavoitteissa tiettyjä aloja yhdistetään toisiinsa.

Uusi luokitus perustuu kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen, joka uudistettiin 2013. Tilastokeskus on laatinut avaimen koulutusluokituksen ja uuden ISCED-koulutusalaluokituksen välille (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/isced/001-2011/kuvaus.html). Avainta on mahdollista käyttää myös ISCED-luokitukseen pohjautuvien OKM:n ohjauksen alojen määrittelyssä.

7.2.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ohjauksen alaluokittelu

1                   Kasvatusalat
2                   Taiteet ja kulttuurialat
3                   Humanistiset alat
4                   Yhteiskunnalliset alat
5                   Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6                   Luonnontieteet
7                   Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
8                   Tekniikan alat
9                   Maa- ja metsätalousalat
10                 Lääketieteet
11                 Terveys- ja hyvinvointialat
12                 Palvelualat


  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (harjpe01@humak.fi)

    Pitäisikö listaan lisätä 13. vaihtoehto Erittelemätön ohjauksen ala? Sellaiseen viitataan henkilöstön liikkuvuutta koskevassa osuudessa. Lieneekö se käytössä sitten vain siinä tilastoinnissa.. ehkä voisi olla kuitenkin mainittuna tällä sivulla mikäli sitä on tarkoitus käyttää. "Lähtevän henkilöstön muuhun henkilökuntaan (tehtäväjaottelun ryhmä 3) kuuluville merkitään erittelemätön ohjauksen ala (N)."