3.2. Opintopistetiedonkeruu

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.2. Opintopistetiedonkeruu

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu toteutetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt opintopisteitä koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

Tiedonkeruussa yhdistetään vieraskielisen opetuksen tiedonkeruu, tutkimus- ja kehittämishankkeissa suoritettujen opintopisteiden tiedonkeruu ja opintopistesuorituksia koskevat osuudet avoimen ammattikorkeakoulun tiedonkeruista. Lisäksi kerätään maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintopistesuoritukset, erillisillä opinto-oikeuksilla opintoja suorittavien opintopistesuoritukset sekä kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden opintopistesuoritukset. Tämän lisäksi mukana on kaikki tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet keräävä tiedonkeruu.

OKM:n opintopistetiedonkeruussa kartoitetaan korkeakoulujen vuosittain tuottamia opintopisteitä. Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta poimitaan myös Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun opintopistetiedot, mutta siinä lähtökohtana on yksittäisen opiskelijan opintopistekertymä. Tämä näkyy mm. hyväksiluettujen opintopisteiden huomioinnissa.

OKM:n tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu:

Hyväksilukemisella tarkoitetaan kaikkia opintosuorituksia, jotka ovat syntyneet ”hallinnollisen toimenpiteen tuloksena” ”hyväksilukemalla”, ”korvaamalla”, tms. Se, että suoritus on hyväksiluettu, ilmenee siitä, että suorituksella on erikseen hyväksilukemisen päivämäärä ja erikseen suorituspäivämäärä.

Poikkeuksena on kohta 3.2.2.11., jossa kerätään tiedot ulkomailla suoritetuista opinnoista (hyväksiluettuja, ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja ammattikorkeakoulu- tai ylempi ammattikorkeakoulu-tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyviä opintoja). Erikoistumiskoulutuksen tai ammatillisen opettajakoulutuksen ulkomailta hyväksiluettuja suorituksia ei ilmoiteta.

3.2.1. Tiedosto

-

3.2.2. Kerättävät tiedot

Tiedonkeruussa kerätään tiedot korkeakoulussa tilastovuonna (kalenterivuosi) tehtyjen opintosuoritusten laajuuksista opintopisteinä. Jollei toisin mainita, tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu (eivät ole roolissa kohdesuoritus opintosuorituksen hyväksilukuun).

Kaikki lopulliset opintosuoritukset, jotka on tallennettu lopullisina korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävään rekisteriin, lasketaan mukaan, vaikka ne olisivatkin osa laajempaa suorituskokonaisuutta. Olennaista on, ettei samoja suorituksia raportoida useina vuosina. Opintosuorituksen ja osasuorituksen ero ei ole hierarkinen, vaan kyse on tässä yhden opintosuorituksen keskeneräisyydestä. Kirjattu opintosuoritus ei saa sisältää muita osasuorituksia (lehtitaso).

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistetiedonkeruuta varten korkeakoulun tulee erityisesti huomioida, että opintojen suorituspäivä on kalenterivuoden sisällä, paitsi ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluettujen opintopisteiden kohdalla (kohta 3.2.2.11.), jolloin suorituspäivämäärä on muita tiedonkeruita edeltävä kalenterivuosi. Opintosuorituksen lajiksi kirjataan Muu opintosuoritus (2) kohdissa 3.2.2.1.–3.2.2.11.

3.2.2.1. TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet / opinnäytetyö

Kuvaus

Kaikkia TKI-opintopisteitä koskeva kuvaus:

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on kehittää jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

TKI-hankkeessa suoritetuiksi opintopisteiksi lasketaan kaikki ne opintopisteet, jotka ovat syntyneet sellaisissa työelämän tutkimiseen tai kehittämiseen tarkoitetuissa sisäisissä tai ulkopuolisella rahoituksella toimivissa hankkeissa tai toimeksiannoissa, jotka täyttävät Tilastokeskuksen määritelmän. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö voi olla ulkopuolisella rahoituksella toimivaan projektiin liittyvä tai sitten työelämältä tullut toimeksianto kehittämishankkeesta, joka on nivottu opiskelijan koulutusohjelmaan. TKI-opintopisteiksi voidaan lukea harjoittelu silloin, kun se liittyy johonkin projektiin tai toteutetaan projektiluonteisesti (projektin täyttäessä Tilastokeskuksen määrittelyn).

TKI-hankkeissa suoritetun opinnäytetyön opintopisteet:

Ulkopuoliselle taholle tehtävästä opinnäytetyöstä annettavat opintopisteet ovat TK-opintopisteitä vain, jos ammattikorkeakoulun ja ulkopuolisen tahon välillä on etukäteen sovittu opinnäytetyön TK-tavoitteista. Mikäli opinnäytetyö tehdään amk:lle, voidaan siitä saadut opintopisteet kirjata TK-opintopisteiksi silloin, kun opinnäytetyön TK-tavoitteista on sovittu etukäteen. Opinnäytetyön kohteena voi olla jo olemassa oleva tietoaines, uusi tietoaines, toiminta, tapahtuma, työ- tai työmenetelmä, ohjelma, tuote, tuotos tai produktio. TKI-hankkeessa suoritetusta opinnäytetyöstä annettavat opintopisteet ovat 100% TK-opintopisteitä, ellei erikseen olla etukäteen sovittu muusta %-osuudesta.

Hankkeistetusta opinnäytetyöstä voidaan saada TK-opintopisteitä, mutta vain siinä tapauksessa, että TK-määritelmä täyttyy (ei automaattisesti).

TK-toiminnan käsitteet ja määritelmät laajemmin osoitteessa: http://www.tilastokeskus.fi/til/tkke/kas.html.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3).Opintopisteet ilmoitetaan tietokentässä TKILaajuus.

3.2.2.2. TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet / harjoittelu

Kuvaus

Ks. TKI-opintosuoritusten tarkka määrittely kohdasta 3.2.2.1.

TKI-opintopisteiksi voidaan lukea harjoittelu silloin, kun se liittyy johonkin projektiin tai toteutetaan projektiluonteisesti (projektin täyttäessä Tilastokeskuksen määrittelyn). Harjoittelusta saatavat opintopisteet ovat TK-opintopisteitä silloin, kun etukäteen on sovittu (amk tai ulkopuolinen taho) harjoittelujakson TK-tavoitteista. Harjoittelu voidaan sijoittaa koko laajuudessaan TK-opintopisteiksi, ellei etukäteen ole sovittu muusta %-osuudesta.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3).Opintopisteet ilmoitetaan tietokentässä TKILaajuusHarjoittelu.

3.2.2.3. TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet / muu opiskelu

Kuvaus

Ks. TKI-opintosuoritusten tarkka määrittely kohdasta 3.2.2.1.

TKI-hankkessa suoritetut opintopisteet, jotka eivät kuulu harjoitteluun tai opinnäytetöihin. TKI-opintopisteet voivat syntyä hankkeessa, projektissa tai osana yksittäistä opintojaksoa silloin, kun:

 a) mukana on ulkopuolista rahoitusta tai työelämän toimeksianto ja kirjallinen sitoumus toimeksiannon luonteesta tai
 b) opintoihin sisältyy ongelmien ratkaisua, siten että niiden parissa työskentelyyn liittyy tulosten raportointivelvollisuus ongelman tarjonneelle taholle (ulkopuolinen taho / amk).

Molemmissa tapauksissa arvioidaan tulosten tuottamiseen ja raportointiin kuluneen ajan osuus opintojakson kestosta. Tämä %-osuus merkitään kaikille kyseiseen opintojaksoon osallistuneille opiskelijoille TKI-opintopisteiden osuudeksi kyseisestä opintojaksosta.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3).Opintopisteet ilmoitetaan tietokentässä TKILaajuusMuu.

3.2.2.4. Vieraskielisessä tutkinto-opetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Opintopisteet, jotka on suoritettu vieraskielisessä tutkinto-opetuksessa. Vieraskielisen tutkinto-opetuksen määritelmä on seuraava "opintopisteen suoritus on vieraskielinen, jos myös suomea, ruotsia tai saamea taitamaton olisi voinut suorittaa sen samalla tavalla."

Tämän kriteerin mukaan suoritukseen liittyvän opetuksen, ohjauksen ja kirjallisten ja suullisten töiden tulee siis olla kokonaan vieraskielisiä, jotta suoritus lasketaan vieraskieliseksi.

Tietovarannosta suoritettavaa tiedonkeruuta varten Opintosuorituksen kielen tulee olla joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3).

Esimerkkejä:

Opiskelija suorittaa opintojakson englanniksi luennoidulla luentokurssilla ja tenttivastaukset kirjoitetaan englanniksi --> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson kirjoittamalla pääosin englanninkielisen materiaalin pohjalta englanninkielisen esseen --> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson henkilökohtaisessa ohjauksessa (esim. soitinopetus), jossa ohjauskieli on englanti -> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaamalla tenttikysymyksiin englanniksi --> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaa kysymyksiin suomeksi --> suoritus EI vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson seminaarissa, jonka keskustelukieli on ruotsi. Seminaaria varten opiskelija kirjoittaa englanniksi seminaariesitelmän, jonka lähdekirjallisuus on englanninkielistä --> suoritus EI vieraskielinen.

Yllä olevista esimerkeistä voidaan päätellä, että suomenkielinen viittomakieliopetus ei ole vieraskielistä opetusta.

3.2.2.5. Kaikki tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Tähän merkitään tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulussa suorittamat opintopisteet sisältäen myös kohdissa 3.2.2.1.-3.2.2.4. kerätyt tutkinto-opiskelijoiden suoritukset. Mukaan ei lasketa hyväksiluettuja opintopisteitä.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3).

Huom! Kansainvälistä kaksoistutkintoa tekevien (sekä lähtevien että tulevien) opiskelijoiden Suomessa suoritetut opintopisteet raportoidaan tutkinto-opiskelijoiden suorituksina, mutta ulkomailla tehdyt suoritukset ulkomailla suoritettujen hyväksiluettujen opintojen (kohta 3.2.1.9) kategoriassa. 

3.2.2.6. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Tähän kirjataan kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden korkeakoulussa suorittamat opintopisteet. Kaikkien vaihto-opiskelijoiden suoritukset voidaan kirjata vaihdon pituudesta riippumatta. Tässä ei kerätä tietoa ammattikorkeakoulun omien opiskelijoiden vaihdon aikana suorittamista opintopisteistä, vaan korkeakouluun tulevan vaihto-opiskelijan suorituksista.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Kansainvälinen vaihto (9) Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on tulevan kansainvälisen vaihto-opiskelijan suorittama (2).

3.2.2.7. Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tässä kerätään tieto avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetuista opintopisteistä. Tässä kohdin avoimen ammattikorkeakouluopetuksen määritelmä perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003 17 §). Avoimena ammattikorkeakouluopetuksena voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja, joiden suorittamiseen opiskelija on saanut ammattikorkeakoululta ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun opinto-oikeuden. Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksiin ei lasketa mukaan oman ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suorituksia, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorituksia, eikä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettuja opintopisteitä. Mukaan ei lasketa myöskään erillisillä opinto-oikeuksilla suoritettuja opintopisteitä. Avoimessa korkeakouluopetuksessa ja erillisillä opinto-oikeuksilla suoritettujen pisteiden erottelu perustuu korkeakoulun sisäiseen organisaatioon.

Avoimen ammattikorkeakoukun opintosuoritukset tullaan keräämään jaoteltuna järjestävän tahon mukaan.

Järjestävät tahot luokitellaan Tilastokeskuksen Oppilaitostyyppiluokituksen pohjalta

 • 41 Ammattikorkeakoulut                 
 • 64 Kansalaisopistot
 • 63 Kansanopistot   
 • 66 Kesäyliopistot
 • 99 Muu

Avoin amk-opetus katsotaan muun kuin ammattikorkeakoulun itse järjestämäksi seuraavan määritelmän perusteella:

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestäminen yhteistyössä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa:

Yhteistyöllä tarkoitetaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestämistä samankaltaisesti kuin avointa yliopisto-opetusta on vakiintuneesti järjestetty vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Tällöin vapaan sivistystyön oppilaitos toteuttaa avoimen korkeakouluopetuksen eli järjestää koulutuksen oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja ilmoittaa suoritteet ja kustannukset valtionosuuden perusteeksi. Toteutus perustuu korkeakoulun kanssa tehtyyn sopimukseen, jossa sovitaan mm. opetuksen järjestämisestä ja laadun varmistuksesta. 

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppi -kohtaan merkitään Avoimen opinnot (13). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.  Opintosuorituksen luokitteluksi merkitään Suoritus on avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettu (1).

3.2.2.8. Korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Korkeakoulujen välisissä sopimuksissa (amk- amk, amk-yo) suoritetut opintopisteet. Tässä kerätään tieto erilaisista ristiinopiskelu-, ja yhteistyösopimuksista korkeakoulujen välillä. Opiskelumuodolla ei ole merkitystä opintopisteitä kerättäessä, joten myös verkko-opinnoissa syntyneet opintopisteet kerätään tässä. Tässä kerätään tieto niistä opintopisteistä jotka ao. ammattikorkeakoulussa on suoritettu, ei niistä jotka tämän amk:n opiskelijat muualla suorittavat.

Huom! Yksittäisten opiskelijoiden erikseen sopimista erillissopimuksista saadut opintopisteet kerätään kohdassa 3.2.2.9.

Mukaan ei lasketa tutkinto-opiskelijoiden suorituksia, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorituksia, eikä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettuja pisteitä. Mukaan ei lasketa myöskään avoimessa korkeakouluopetuksessa (3.2.2.7.) suoritettuja pisteitä.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppi -kohtaan merkitään Kotimainen opiskelijaliikkuvuus (8).  Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokittelu -kohtaan merkitään: Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittama (3).

3.2.2.9. Erillisillä opinto-oikeuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Erillisillä opinto-oikeuksilla tarkoitetaan mahdollisuutta hankkia tutkintokoulutukseen sisältyvää osaamista hakeutumatta suorittamaan koko tutkintoa.

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1230/2009 2§). Asetuksen mukaan erillisissä opinto-oikeuksissa ammattikorkeakoulut myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille, ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintoja. Oikeus rajoittuu tuolloin siihen oppiaineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamista varten oikeus on myönnetty. Lisäksi asetuksen mukaan erillisellä opinto-oikeudella suoritetuista opinnoista voi periä maksua enintään 10 euroa opintopistettä kohti.

Mukaan ei lasketa tutkinto-opiskelijoiden suorituksia, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorituksia, eikä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettuja pisteitä. Mukaan ei lasketa myöskään avoimessa korkeakouluopetuksessa (kohta 3.2.2.7) suoritettuja pisteitä. Opintopisteet jotka on suoritettu korkeakoulujen välisissä sopimuksissa kerätään yllä. (3.2.2.8.)

Tässä kerätään tieto niistä opintopisteistä jotka ao. ammattikorkeakoulussa on suoritettu, ei niistä jotka tämän amk:n opiskelijat muualla suorittavat.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään Erillisoikeus (18). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokittelu-kohtaan merkitään: Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevan suorittama (4).

3.2.2.10. Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritetut opintopisteet. Tiedot kerätään koulutusaloittain.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opiskelusuorituksen luokittelu-kohtaan merkitään: Suoritus on maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa opiskelevan suorittama (6).

3.2.2.11. Ulkomailla suoritetuista opinnoissa hyväksiluetut opintopisteet

Kuvaus

Tässä kerätään ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetut opintopisteet, jotka on hyväksiluettu korkeakoulussa. Ulkomaisessa harjoittelussa suoritettuja opintopisteitä ei hyväksilueta. Tiedot kerätään alkuperäisen suorituspäivän mukaan (ei kirjauspäivän!).

Tiedonkeruun aikataulusta johtuen, on tiedonkeruun jakso tässä osassa erilainen. Toisin kuin muut opintopistetiedonkeruun osat, vuonna 2015 tapahtuva ulkomailla suoritettujen opintojen tiedonkeruu koskee kalenterivuoden 2013 tietoja. Tiedot kerätään näin ollen vuoden viiveellä, jotta saadaan opintopistetiedot kerättyä suorituspäivän mukaisesti.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3). Organisaatioksi merkitään joko UK (ulkomainen korkeakoulu) tai UM (ulkomainen muu oppilaitos), roolilla lähde (3).

3.2.2.12. Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tähän merkitään ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksissa suoritetut opintopisteet. Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää vain koulutus, jonka perusteista on sovittu ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä. Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidetään julkista luetteloa (Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo - ammattikorkeakoulut), johon on merkitty koulutukset joiden toteuttamisesta ammattikorkeakoulut ovat sopineet.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Erikoistumiskoulutus (19). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa muun tyyppistä opiskeluoikeutta.

 • No labels

7 Comments

 1. Unknown User (kyhahusa@seamk.fi)

  Poikkeuksena on kohta 3.2.2.11., jossa kerätään tiedot ulkomailla suoritetuista opinnoista (hyväksiluettuja, ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja ammattikorkeakoulu- tai ylempi ammattikorkeakoulu-tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyviä opintoja tai ulkomailla suoritetusta harjoittelusta saatuja opintopisteitä).

  Ylläolevassa lauseessa puhutaan edelleen ulkomailla suoritettusta harjoittelusta. Eikö nykyinen kanta ole se, että niitä ei hyväksilueta?

  1. Poistin tuon väärän merkinnän, hyvä huomio. Nykykanta on ettei hyväksilueta.

 2. Unknown User (kyhahusa@seamk.fi)

  TKI-opintopisteiksi voidaan lukea harjoittelu silloin kun se liittyy johonkin projektiin tai toteutetaan projektiluonteisesti (projektin täyttäessä Tilastokeskuksen määrittelyn). Harjoittelusta saatavat opintopisteet ovat TK-opintopisteitä silloin, kun etukäteen on sovittu (amk tai ulkopuolinen taho) harjoittelujakson TK-tavoitteista. Harjoittelu voidaan sijoittaa koko laajuudessaan TK-opintopisteiksi, ellei etukäteen ole sovittu muusta %-osuudesta.

  Punaisella oleva lause ei aukene minulle, mitä siinä todella halutaan todella halutaan sanoa?

 3. Unknown User (kyhahusa@seamk.fi)

  Tiedonkeruun aikataulusta johtuen, on tiedonkeruun jakso tässä osassa erilainen. Toisin kuin muut opintopistetiedonkeruun osat, vuonna 2015 2016 tapahtuva ulkomailla suoritettujen opintojen tiedonkeruu koskee kalenterivuoden 2013  2014 tietoja. Tiedot kerätään näin ollen vuoden viiveellä, jotta saadaan opintopistetiedot kerättyä suorituspäivän mukaisesti.

 4. Unknown User (tiinah@metropolia.fi)

  Kohdassa 3.2.2.11. olisi vielä hyvä erikseen mainita, että siihen ei kuulu ulkomailla harjoittelussa suoritetut opintopisteet, jotka tullaan keräämään jatkossa (vuoden 2016 osalta vuoden 2017 tiedonkeruussa) erikseen. Mittari tulee olemaan rahoitustekijä seuraavalla TASO-kaudella, joten on tärkeää, että vuoden 2014 tiedot saadaan kerättyä kaikilta amkeilta samalla tavalla.

 5. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
  Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.

 6. 15.2.2016 Yhteistyössä suoritettuihin opintopisteisiin liittyen täsmennys liittyen yhteistyörakenteisiin, joissa kokonainen tutkinto toisessa ammattikorkeakoulussa. Esimerkkinä yhteistyörakenne, jossa opiskelijat suorittavat TAMKin tutkinto-oikeudelle koko bioanalyytikkotutkinnon Seinäjoen amk:ssa. Tässä ja vastaavissa rakenteissa syntyneet opintopisteet voidaan kirjata yhteistyösopimuksilla suoritettuihin opintopisteisiin.