3.4. Toimipistetiedonkeruu

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.4. Toimipistetiedonkeruu

Tiedonkeruulomake AMK 4, toimipistetiedonkeruu

Toimipiste on sellainen kokonaisuus, jossa toiminta tapahtuu samassa tai läheisissä katuosoitteissa, ja jossa rakennusten suurin etäisyys toisistaan on maksimissaan sadoissa metreissä. Toimipisteellä ei tarkoiteta organisaatiorakenteeseen perustuvaa toimintayksikköä eikä yhteishaussa käytettyä opetuspistettä. Lähtökohtana on fyysinen kokonaisuus.

Tiedonkeruussa otetaan mukaan myös erillään muusta ammattikorkeakoulusta toimivat tutkimusasemat ja toimipisteet. Mukaan otetaan myös ulkomailla sijaitsevat yksiköt. Yhteisessä käytössä olevat toimitilat merkitään kaikille toimipisteen käyttäjäkorkeakouluille. Verkostomaisia jne. toimintoja ei oteta tiedonkeruussa huomioon, mikäli ammattikorkeakoululla ei ole toimipisteessä hallintoa. Mukaan otetaan vain vakiintuneet toimipisteet. Esim. yhden henkilön työpisteitä yritysten tiloissa ei lasketa toimipisteiksi. Ammattikorkeakoulujen omistamia asuintiloja ei oteta huomioon. Toimipistetiedonkeruussa käytettävä koodisto on ammattikorkeakoulun itsensä toimittama ja käyttämä.

Yksi toimipiste jakaantuu yhteen tai useampaan toimipaikkaan. Toimipaikalla tarkoitetaan tässä kyselyssä Tilastokeskuksen määritelmän mukaista toimipaikkaa, jonka mukaan toimipaikka on:

 • yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama
 • yhdessä paikassa sijaitseva
 • pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotantoyksikkö.

Mikäli toimipisteet/paikat ovat samoja kuin vuotta 2013 koskevassa tiedonkeruussa, käytetään samoja nimiä ja koodeja. Lopetettuja toimipiste/paikkatunnuksia ei saa ottaa uudelleen käyttöön.

Toimipistetiedonkeruussa kerätään tietojen korkeakoulujen toimipisterakenteesta. Jotta tiedonkeruun tuloksena saatavat tiedot kertoisivat oikean kuvan korkeakoulun toimipisterakenteesta, on oleellista, että korkeakoulu yhdistää yksittäisiä toimipaikkoja em. määritelmän mukaisella tavalla toimipisteiksi, jos toiminta näissä on samanlaista.

Toimipaikkatietoja kerätään Tilastokeskuksen tarpeisiin. Tilastokeskuksen tietotarve lähtee mahdollisimman yksityiskohtaisesta toimipaikkarakenteesta. Tilastokeskuksessa tiedonkeruusta saatavia tietoja hyödynnetään muun muassa työssäkäyntitilastossa ja yritysrekisterissä. Työssäkäyntitilasto ja yritysrekisteri tarvitsevat tietoja ammattikorkeakoulujen henkilöstön työsuhteista ja toimipaikoista.

Tiedonkeruussa kohdat 3.4.1.1. – 3.4.1.4 kerätään toimipistetarkkuudella ja kohdat 3.4.1.5.–3.4.1.9 kerätään toimipisteen toimialatarkkuudella. AMK:n on toimitettava jokaisesta toimipisteestä yhtä monta riviä kuin toimipisteellä on toimipaikkoja. Yhtä toimipistettä koskevat rivit ovat identtisiä kohtien 3.4.1.1.–3.4.1.4. osalta ja rivien tiedot ovat toimialakohtaisia kohtien 3.4.1.5–3.4.1.9. osalta.

Toimipisteen toimialan tunnus ja ammattikorkeakoulun tunnus muodostavat yhdessä avaimen, joka kerätään myös osana henkilöstötiedonkeruuta. Tätä kautta saadaan tieto toimipisteen toimialaan kohdistuvista päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuosista.

3.4.1. Kerättävät tiedot

Tiedonkeruu koskee korkeakoululla tilastovuonna olleita toimipisteitä.

3.4.1.1. Ammattikorkeakoulu

Kuvaus

Tilastokeskuksen oppilaitosluokituksen mukainen 5-numeroinen arvo, esim. 02469 (Karelia-ammattikorkeakoulu). Huom! Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa (esimerkki näin ollen muodossa 2469). Koodisto on luvussa 4.1.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen 5-numeroinen oppilaitostunnus, ks. luku 4.1.

Suhde korkeakoulujen tietomalliin

Korkeakoulun koodi.

3.4.1.2. Toimipisteen nimi

Ammattikorkeakoulut nimeävät itse toimipisteensä ja antavat niille numerokoodin (ks. 3.4.1.3.). Mikäli toimipisteet ovat samoja kuin vuotta 2013 koskevassa tiedonkeruussa, käytetään samoja nimiä ja koodeja. Lopetettuja toimipistetunnuksia ei saa ottaa uudelleen käyttöön.

Toimipistetietojen tilastoinnissa käytetään kunkin toimipistekoodin tuoreimman tilastovuoden nimi-tietoa. Ts. mikäli toimipisteen koodi pysyy samana, mutta toimipisteen nimeä muutetaan, vaikuttaa tämän esim. Vipusen kautta tulevaisuudessa nähtäviin raportteihin myös aiempien tilastovuosien osalta.

Kuvaus

Korkeakoulun itse toimittaman toimipisteluettelon mukainen nimi (Esim. Ounasvaaran kampus).

Tiedon muoto

Vapaamuotoinen teksti.

3.4.1.3. Toimipisteen koodi

Kuvaus

Korkeintaan kolminumeroinen ammattikorkeakoulun itse antama toimipisteen tunnuskoodi (numero), yllä olevassa esimerkissä "444". Kuten henkilöstötiedonkeruussa (ks. 3.1.1.4.) Toimipisteen tunnus ja ammattikorkeakoulun tunnus muodostavat yhdessä avaimen, jota kautta saadaan tieto tiettyyn toimipisteeseen kohdistuvista henkilötyövuosista.                                    

Tiedon muoto

Korkeakoulun itse toimittaman toimipisteluettelon mukainen koodi. Huom! Tähän kenttään ei tule kirjaimia.

3.4.1.4. Toimipisteen toiminta

Kuvaus

Tarkastellaan toimipisteessä tapahtuvaa toimintaa. Toiminta jaetaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, TK-toimintaan sekä palvelutoimintaan. Tutkintoon johtava koulutus jaetaan vielä erikseen nuorten koulutukseen, aikuiskoulutukseen sekä ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Toimipisteessä tapahtuu TK-toimintaa silloin, kun siellä a) suoritetaan TK-opintopisteitä tai b) toimipisteessä työskentelevän päätoimisen henkilökunnan edustajan työajan käyttötiedoissa on TK-toimintaa.

Mikäli jossain toimipisteeseen kuuluvista toimipaikoista järjestetään em. ryhmien mukaista toimintaa, merkitään siitä tieto.

Tiedon muoto

Jaetaan viiteen kenttään:

 • koulutus: nuorten koulutus
 • koulutus: aikuiskoulutus
 • koulutus: ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus
 • TK-toiminta
 • palvelutoiminta

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo.

Koodi             Selite

1                    Kyllä
2                    Ei

3.4.1.5. Toimipaikan nimi

Kuvaus

Yksi toimipiste voi koostua yhdestä tai useammasta toimipaikasta. Toimipaikalla tarkoitetaan tässä kyselyssä Tilastokeskuksen määritelmän mukaista toimipaikkaa, jonka mukaan toimipaikka on:

 • yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama
 • yhdessä paikassa sijaitseva
 • pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotantoyksikkö.

Toimipaikan määritelmän mukaisesti toimipaikka sijaitsee yhdessä sijaintipaikassa, eli usein yhdessä osoitteessa. Lähes samoissa osoitteissa sijaitsevat toiminnot voi yhdistää (esim. saman rakennuksen eri raput tai saman korttelin eri osoitteet). Mikäli korkeakoulun tietojärjestelmät eivät kykene tuottamaan tietoja tarkalla osoitetasolla, korkeakoulu voi tarpeen mukaan kuitenkin myös yhdistää useassa osoitteessa sijaitsevia toimipaikkoja yhdeksi kokonaisuudeksi.

Mikäli toimipaikat ovat samoja kuin vuotta 2013 koskevassa tiedonkeruussa, käytetään samoja nimiä ja koodeja. Lopetettuja toimipaikkatunnuksia ei saa ottaa uudelleen käyttöön.

Toimipaikkatietojen tilastoinnissa käytetään kunkin toimipaikkakoodin tuoreimman tilastovuoden nimi-tietoa. Ts. mikäli toimipaikan koodi pysyy samana, mutta toimipaikan nimeä muutetaan, vaikuttaa tämän esim. Vipusen kautta tulevaisuudessa nähtäviin raportteihin myös aiempien tilastovuosien osalta.

Tiedon muoto

Vapaamuotoinen teksti, esim. "Ounaskirjasto".

3.4.1.6. Toimipaikan koodi

Kuvaus

Ammattikorkeakoulun kullekin toimipaikalle antama enintään 5-numeroinen koodi.

Tiedon muoto

Enintään 5-numeroinen koodi.

3.4.1.7. Toimipaikan toimiala

Kuvaus

Kullekin toimipaikalle merkitään yksi toimiala Tilastokeskuksen luokittelun perusteella. Korkeakoulujen osalta käytettävät toimiala ovat seuraavat:

 • kirjasto
 • puutarha
 • apteekki
 • eläinsairaala
 • korkeakoulun perustoiminta (koulutus, tutkimus)
 • harjoittelukoulut
 • tutkimusasema

Jokainen toimipiste jaetaan eroteltaviin toimialoihin. Esimerkiksi mikäli toimipaikassa on korkeakoulun perustoimintaa, kirjasto ja puutarha, niin tiedonkeruulomakkeeseen tulee ko. toimipaikan osalta kolme riviä (jokaiselle toimialalle oma rivi.). Yhdellä toimipaikalla voi olla vain yksi toimiala.

Lähtökohtana tiedonkeruussa on se että, erillinen toimiala kirjataan silloin kun toimipaikan toiminnan voidaan ajatella olevan itsenäistä toimintaa korkeakoulun perustoiminnasta. Eli keittiöhenkilöstö, hallintohenkilöstö, atk-henkilöstö jne. tekevät työtään jotta korkeakoulun perustoiminta mahdollistuisi. 

Esimerkiksi ammattikorkeakoululla voi olla navettatoimintaa jotta opiskelijat voivat harjoitella maatilataloutta, toiminta on tuolloin korkeakoulun perustoimintaa (=koulutus). Mikäli korkeakoulu harjoittaa navettatoimintaa elinkeinomielessä, on se oma toimialansa. Samoin maksullinen palvelutoiminta ja muu kaupallinen toiminta, mikäli toiminta tapahtuu korkeakoulun perustoiminnan alueella (koulutus, tki-työ, ohjaustoiminta), lasketaan toiminta korkeakoulun perustoiminnaksi.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen arvo:

1                    kirjasto
2                    puutarha
3                    apteekki
4                    eläinsairaala
5                    korkeakoulun perustoiminta (koulutus, tutkimus ja taiteellinen toiminta)
6                    harjoittelukoulut
7                    tutkimusasema

3.4.1.8. Toimipaikan ensisijainen katuosoite

Kuvaus

Toimipaikan katuosoite. Kerätään tieto vain yhdestä osoitteesta per toimipaikka. Tietoa käytetään toimipisteen toimialan sijainnin paikallistamiseen.

Tiedon muoto

Vapaamuotoinen teksti; kadun tai tien nimi, osoitenumero sekä tarvittaessa huoneiston tunniste (kirjain- ja numero-osa). esim. ”Rantakyläntie 130”.

3.4.1.9. Toimipaikan postinumero

Kuvaus

Toimipaikan postinumero. Vain yksi postinumero toimipaikkaa kohden. Tietoa käytetään toimipaikan sijainnin paikallistamiseen. Tietoa ei ilmoiteta ulkomailla sijaitseville toimipaikoille.

Tiedon muoto

Itellan postinumerotiedoston mukainen 5-numeroinen postinumero, esim. 80130.

http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/postipalvelee/tyokalut/postinumerohaku/

3.4.1.10.Toimipaikan kunta

Kuvaus

Toimipaikan sijaintikunta. Vain yksi kuntatieto per toimipaikka. Tietoa käytetään toimipaikan sijainnin paikallistamiseen.

Ulkomailla sijaiseville toimipaikoille merkitään kuntakoodiksi ”200”.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen 3-numeroinen kuntakoodi, esim. "178".

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2015/index.html 

3.4.1.11.Toimipaikan henkilökunnan henkilötyövuodet

Kuvaus

Toimipisteen toimialan henkilökunnan henkilötyövuodet. Tarkoittaa henkilöstöä, jonka toimi- tai työpaikan pääasiallinen sijainti on ko. toimipisteessä. Ammattikorkeakoulun toimipisteiden henkilötyövuosien summan pitää olla sama kuin ammattikorkeakoulun henkilötyövuodet yhteensä.

Tiedon muoto

Neljän desimaalin tarkkuudella ilmaistu luku.

 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
  Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.