3.6. Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.6. Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina

Tiedonkeruulomake YO 6A, avoin yliopisto-opetus:


Tiedonkeruulomake YO 6B, erilliset opinto-oikeudet:


Avoimen yliopisto-opetuksen tiedonkeruissa tiedot kerätään avoimen yliopisto-opetuksen ja erillisten opintojen opiskelijoiden opiskelijamääristä sekä avoimena yliopisto-opetuksena tarjotuista opinnoista.

Tutkintoihin kuuluvat opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan asianomaisen yliopiston koulutusvastuuseen kuuluvia, tutkintosäännön mukaisia ja tutkintovaatimuksissa määriteltyjä opintoja. Niitä eivät ole opinnot, joita yliopisto erilaisin hyväksilukemismenettelyin voi tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoihinsa.

Tiedot suoritetuista opintopisteistä kerätään erillisessä opintopistetiedonkeruussa (ks. kohta 3.2.).

3.6.1. Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi, yliopisto ja osin koulutusalatasolla. Tiedot kerätään kahdessa eri tiedonkeruulomakkeessa, kohdat  3.6.1.1. ja 3.6.1.4. omalla lomakkeella (lomake 6b) ja kohdat 3.6.1.2. ja 3.6.1.3. omalla lomakkeella (lomake 6a).

3.6.1.1. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat (netto-opiskelijamäärä)

Kuvaus

Avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleiden henkilöiden lukumäärä. Opiskelija voi esiintyä vain kerran yliopistoa kohden. Netto-opiskelijamäärään otetaan mukaan kaikki ne opiskelijat, joilla on opinto-oikeus tilastointivuonna riippumatta opinto-oikeuden alkuajasta.

Tiedot kerätään erikseen naisista ja miehistä.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kaksi kohtaa:

 1. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat, miehet
 2. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat, naiset

Kuhunkin kohtaan merkitään tieto kokonaislukuna.

3.6.1.2. Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet (brutto-opiskelijamäärä)

Kuvaus

Avoimen yliopisto-opetuksen uusien, kalenterivuonna alkaneiden opinto-oikeuksien lukumäärä. Tiedot luokitellaan koulutusalan mukaan, koulutuksen järjestäjän mukaan ja sen mukaan onko ao. opinto-oikeuden omaava henkilö tutkinto-opiskelija asianomaisessa yliopistossa. Vaihto-opiskelijat jotka suorittavat avoimen yliopisto-opetuksen opintopisteitä rinnastetaan tutkinto-opiskelijoiksi.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kymmenen kohtaa:

 • 1a. Yliopiston itse järjestämä opetus, asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 1b. Yliopiston itse järjestämä opetus, ei ole asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 2a. Yliopiston yhteistyössä kansalais- tai työväenopiston kanssa järjestämä opetus, asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 2b. Yliopiston yhteistyössä kansalais- tai työväenopiston kanssa järjestämä opetus, ei ole asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 3a. Yliopiston yhteistyössä kansanopiston kanssa järjestämä opetus, asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 3b. Yliopiston yhteistyössä kansanopiston kanssa järjestämä opetus, ei ole asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 4a. Yliopiston yhteistyössä kesäyliopiston kanssa järjestämä opetus, asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 4b. Yliopiston yhteistyössä kesäyliopiston kanssa järjestämä opetus, ei ole asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 5a. Yliopiston yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa järjestämä opetus, asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija
 • 5b. Yliopiston yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa järjestämä opetus, ei ole asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija

Em. tiedot kerätään koulutusaloittain.

3.6.1.3. Tarjottujen opintopisteiden määrä

Kuvaus

Tarjottujen opintopisteiden lukumäärä (yliopiston kalenterivuoden aikana avoimena yliopisto-opetuksena käynnistämä opetus opintopisteinä). Jos sama opintojakso toteutetaan useamman kerran, lasketaan opintopisteet jokaiselta toteutuskerralta.

Tiedon muoto

Tarjottujen opintopisteiden lukumäärä koulutusaloittain.

3.6.1.4. Erillisten opintojen opiskelijamäärä

Kuvaus

Erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opiskelleiden henkilöiden lukumäärä. Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoita ko. lukukaudelta.

Erillisinä opintoina suoritettavissa opinnoissa yliopisto myöntää omaehtoisesti koulutukseen hakeutuvalle henkilölle ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa tutkintoihin kuuluvia opintoja ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta. Opinto-oikeus rajoittuu tuolloin siihen oppiaineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamista varten oikeus on myönnetty.

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaisia opettajankoulutuksen opintoja suorittavat opiskelijat lasketaan mukaan, silloin kun ne suoritetaan erillisinä opintoina. Sen sijaan joustavan opinto-oikeuden sopimuksen piiriin kuuluvia niin sanottuja JOO-opintoja suorittavia opiskelijoita ja ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita ei oteta huomioon.

Tiedot kerätään erikseen erillisiä opintoja suorittavista ja opettajakoulutuksen opintoja suorittavista.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kaksi kohtaa:

 1. Erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opiskelleiden henkilöiden lukumäärä (ei sisällä opettajankoulutuksen opinto-oikeuden omaavia)
 2. Erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opettajankoulutuksen opintoja opiskelleiden henkilöiden lukumäärä.

 

 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta