Miksi?

  • Verkoston yhteistyön myötä muotoutunut ajatus tutkimuksen tuen ja hallinnon yhteisestä viitearkkitehtuurista, jossa kuvataan kaikille yhteiset prosessi- ja palvelukokonaisuudet.
  • Yhteinen viitekehys ja yhteinen kieli toimintakentälle, jolta aiemmin on puuttunut kokonaiskuva.
  • Viitearkkitehtuurin avulla voidaan tunnistaa palvelut, jotka voisi hyvin tuottaa kaikille yhteisesti.

Mikä?

  • Yleisellä tasolla kirjoitettu arkkitehtuurikuvaus.
  • Viitearkkitehtuurissa tunnistetaan prosessialueet ja eritellään niiden piiriin kuuluvat palvelu- ja prosessikokonaisuudet. Yksityiskohtaisemman erittelyn tekemistä ei pidetty tarkoituksenmukaisena eikä viitearkkitehtuurissa oteta kantaa eri organisaatioiden keinoihin toteuttaa tunnistetut palvelut.
  • Määritetään reunaehdot eri toimintojen suunnittelulle ja toteuttamiselle.
  • Tarjoaa alustan yhteisille palveluille ja tietojärjestelmille, jonka avulla ne voidaan nivoa kiinni korkeakoulujen sisäisiin palveluihin.

Miten?

  • Yhteisen viitearkkitehtuurin omistaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto, TUHA.
  • Verkosto vastaa arkkitehtuurin ylläpidosta ja kehittämisestä. Sen ottamisesta osaksi korkeakoulujen yhteistä valtakunnallista viitearkkitehtuuria päättää tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä tai sen seuraaja.

Viitearkkitehtuurin yleinen esittely

Viitearkkitehtuuri päädyttiin kuvaamaan kahdeksan osa-alueen kautta, joiden sisällä korkeakoulujen tutkimushallinnon erilaiset tutkimusta tukevat palvelukokonaisuudet toimivat. Työn aikana tunnistettiin kaksi selvästi toisistaan poikkeavaa kokonaisuutta. Ensimmäinen käsittää kaikki ne palvelut ja prosessit, jotka tukevat suoraan tutkijaa tai tutkimusryhmiä. Toisen palveluiden ja prosessien tarkoituksena on rakentaa ja ylläpitää sellaista tutkimusympäristöä, joka mahdollistaa tutkimustyön tekemisen. Tunnistetut prosessit ja palvelut on kytketty soveltuvin osin myös Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurin prosesseihin. Kytkökset liittyvät erityisesti suoraan tutkijaa tukeviin kokonaisuuksiin.

Arkkitehtuuri on TUHA:n yhteydessä toimineen viitearkkitehtuuriryhmän yhteistyön tulos. Ryhmässä on ollut tutkimushallinnon asiantuntijoita useasta korkeakoulusta ja monilta osa-alueilta. Lisäksi työtä on esitelty verkoston seminaareissa laajemmalle joukolle ja saatu palaute on otettu huomioon työssä.

Lopputuloksessa päädyttiin siihen, ettei ole hyödyllistä pureutua kovin yksityiskohtaisesti yksittäisten prosessien sisältöön. Niissä tunnistettiin korkeakoulukohtaisia eroja, jotka riippuvat mm. erilaisista hallinnon rakenteista. Siksi viitearkkitehtuuri jätettiin yleisemmälle tasolle, jonka nähdään olevan yhteinen kaikille. Kaavioiden ohella jokaisen prosessialueen sisältö on kuvattu sanallisesti.

Viitearkkitehtuurin prosessialueet

Viitearkkitehtuurin kokonaisuudet