Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedonkeruussa käytetyt koodistot. Tällä sivulla on lueteltu ainoastaan etukäteen määritellyt koodistot. Lisäksi skeema sisältää korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen sisäisiä koodistoja mm. Yksikkökoodi. Näitä ei ole etukäteen määritelty.


Julkaisun tila -koodi

Ilmoittaa julkaisun valmiusasteen.  Tilakoodi ilmoitetaan <JulkaisunTilaKoodi> elementin yhteydessä.

KoodiKuvausSelite
0KESKENJulkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.
1VALMIS/JUULI

Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää Juuliin. Tiedoissa on kuitenkin puutteita, eikä niitä voida vielä käyttää osana OKM:n tiedonkeruuta.

2VALMIS/OKMJulkaisu voidaan raportoida Juulissa ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa julkaisutyypiltä vaadittavat arvot
9YhteisjulkaisuJulkaisu raportoidaan yhteisjulkaisuna. Yhteisjulkaisun tunniste arvo löytyy <Yhteisjulkaisuntunnus> elementistä

 

Jufo-tasoluokka

Tieteellisen seuran valtuuskunnan julkaisulle määrittelemä tasoluokka. Ilmoitetaan <JufoLuokkaKoodi> elementin yhteydessö. Koodiarvot: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Tasoluokat on julkaistu julkaisufoorumi palvelussa, osoitteessa:
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php

Julkaisutyyppikoodisto

Julkaisutyyppikoodisto vahvistetaan vuosittain opetusministeriön toimesta ja julkaistaan tiedonkeruun käsikirjan yhteydessä. Julkaisutiedonkeruussa tieto Ilmoitetaan <JulkaisTyyppiKoodi> elementin yhteydessä.

Julkaisutyyppien tarkemmat määritelmät löytyvät tiedonkeruukäsikirjasta.

Vuodesta 2018 eteenpäin voimassa olevat arvot:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

 

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

 

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

 

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

D6 Toimitettu ammatillinen teos

 

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

E2 Yleistajuinen monografia

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

 

E Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 Erillisjulkaisu
F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

G Opinnäytteet

G4 Monografiaväitöskirja

G5 Artikkeliväitöskirja

 

Julkaisun kielikoodi

Vuoden 2003 tilastokeskuksen mukainen kielikoodisto, arvo 99 tuntematon ei ole sallittu.
Koodisto on saatavissa osoitteessa:
https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kieli/koodi

Valtiot ja maat

Tilastokeskuksen Valtiot ja maat 2007 -koodiston mukainen arvo.
https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/maatjavaltiot2/koodi

Valtiot ja maat tilastokeskuksen sivuilla: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/

Tiedot ilmoitetaan julkaisutiedonkeruussa elementissä <JulkaisuMaaKoodi> Koodi on koodiston kolminumeroinen lukuarvo.

 

Tieteenalakoodi

Tieteenalaluokitusta käytetään OKM:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta uudistettiin vuonna 2010 jakamalla luokkia pienempiin ja aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin. Tieteenalaluokitus perustuu OECD:n T&K-toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman Frascati-Manualin FOS-luokitteluun.

Ks.Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 25.11.2010 tieteenalaluokituksesta ja ohje tutkimustoiminnan sijoittamisesta luokitukseen.


LuonnontieteetTekniikka

111 Matematiikka

112 Tilastotiede

113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

114 Fysiikka

115 Avaruustieteet ja tähtitiede

116 Kemia

1171 Geotieteet

1172 Ympäristötiede

1181 Ekologia, evoluutiobiologia

1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia

1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia

1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

119 Muut luonnontieteet

211 Arkkitehtuuri

212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

214 Kone- ja valmistustekniikka

215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka

216 Materiaalitekniikka

217 Lääketieteen tekniikka

218 Ympäristötekniikka

219 Ympäristön bioteknologia

220 Teollinen bioteknologia

221 Nanoteknologia

222 Muu tekniikka

Lääke- ja terveystieteet

Maatalous- ja metsätieteet

3111 Biolääketieteet

3112 Neurotieteet

3121 Sisätaudit

3122 Syöpätaudit

3123 Naisten- ja lastentaudit

3124 Neurologia ja psykiatria

3125 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit

3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

313 Hammaslääketieteet

3141 Terveystiede

3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

315 Liikuntatiede

316 Hoitotiede

317 Farmasia

318 Lääketieteen bioteknologia

319 Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

4111 Maataloustiede

4112 Metsätiede

412 Kotieläintiede, maitotaloustiede

413 Eläinlääketiede

414 Maatalouden bioteknologia

415 Muut maataloustieteet

Yhteiskuntatieteet

Humanistiset tieteet

511 Kansantaloustiede

512 Liiketaloustiede

513 Oikeustiede

5141 Sosiologia

5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

515 Psykologia

516 Kasvatustieteet

517 Valtio-oppi, hallintotiede

518 Media- ja viestintätieteet

519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

611 Filosofia

6121 Kielitieteet

6122 Kirjallisuuden tutkimus

6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet

6132 Kuvataide ja muotoilu

614 Teologia

615 Historia ja arkeologia

616 Muut humanistiset tieteet

 

Koulutusalakoodi

 

Koodi

Nimi

Huom

0

Yleissivistävä koulutus

koulutusala 2002

1

Humanistinen ja kasvatusala

koulutusala 2002

2

Kulttuuriala

koulutusala 2002

3

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

koulutusala 2002

4

Luonnontieteiden ala

koulutusala 2002

5

Tekniikan ja liikenteen ala

koulutusala 2002

6

Luonnonvara- ja ympäristöala

koulutusala 2002

7

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

koulutusala 2002

8

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

koulutusala 2002

75

Teologinen koulutus

opintoala 1995

76

Humanistinen koulutus

opintoala 1995

77

Taideteollinen koulutus

opintoala 1995

78

Musiikkialan koulutus (yliopistot)

opintoala 1995

79

Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)

opintoala 1995

80

Kasvatustieteellinen koulutus

opintoala 1995

81

Liikuntatieteellinen koulutus

opintoala 1995

82

Yhteiskuntatieteellinen koulutus

opintoala 1995

83

Psykologian koulutus

opintoala 1995

84

Terveystieteiden koulutus

opintoala 1995

85

Oikeustieteellinen koulutus

opintoala 1995

86

Kauppatieteellinen koulutus

opintoala 1995

87

Luonnontieteellinen koulutus

opintoala 1995

88

Maatalous-metsätieteellinen koulutus

opintoala 1995

89

Teknillistieteellinen koulutus

opintoala 1995

90

Lääketieteellinen koulutus

opintoala 1995

91

Hammaslääketieteellinen koulutus

opintoala 1995

92

Eläinlääketieteellinen koulutus

opintoala 1995

93

Farmasian koulutus

opintoala 1995

94

Kuvataidealan koulutus (yliopistot)

opintoala 1995

 

Avoin saatavuus

Julkaisun avoin saatavuus koodataan vuoden 2016 tiedoista alkaen seuraavasti:

KoodiSelite
0Ei vastausta
1Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu (julkaisukanavan kaikki julkaisut avoimesti saatavilla)
2Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu (julkaisukanavassa sekä avoimesti että ei-avoimesti saatavilla olevia julkaisuja)

Julkaisu rinnakkaistallennettu

Huom! Jos julkaisu on rinnakkaistallennettu, on tieto Rinnakkaistallennetun version verkko-osoitteesta pakollinen.

KoodiSelite
0Ei rinnakkaistallennettu
1Rinnakkaistallennettu


Organisaatiokoodisto

OrganisaatiotunnusNimi
10076Aalto yliopisto
02535Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
02536Centria-ammattikorkeakoulu
99999CSC
02623Diakonia-ammattikorkeakoulu
10056Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
01901Helsingin yliopisto
02631Humanistinen ammattikorkeakoulu
02467Hämeen ammattikorkeakoulu
10088Itä-Suomen yliopisto
02504Jyväskylän ammattikorkeakoulu
01906Jyväskylän yliopisto
02473Kajaanin ammattikorkeakoulu
02469Karelia-ammattikorkeakoulu 
02608Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
02470Lahden ammattikorkeakoul
10108Lapin ammattikorkeakoulu
01918Lapin yliopisto
01914Lappeenrannan tekn. yliopisto
02629Laurea-ammattikorkeakoulu
02358Maanpuolustuskorkeakoulu
10065Metropolia ammattikorkeakoulu
02506Mikkelin ammattikorkeakoulu
02471Oulun seudun ammattikorkeakoulu
01904Oulun yliopisto
02609Saimaan ammattikorkeakoulu
02507Satakunnan ammattikorkeakoulu
02537Savonia-ammattikorkeakoulu
02472Seinäjoen ammattikorkeakoulu
01910Svenska handelshögskolan
10103Taideyliopisto
02630Tampereen ammattikorkeakoulu
01915Tampereen tekn. yliopisto
01905Tampereen yliopisto
02509Turun ammattikorkeakoulu
10089Turun yliopisto
02627Vaasan ammattikorkeakoulu
01913Vaasan yliopisto
10066Yrkeshögskolan Novia
01903Åbo Akademi
4080015Elintarviketurvallisuusvirasto
5040011Geologian tutkimuskeskus
15675350Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
4940015Ilmatieteen laitos
01714953Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
4100010Luonnonvarakeskus
558005Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
411001Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
4020217Maanmittauslaitos
404001Metsäntutkimuslaitos
06794809Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
02557Poliisiammattikorkeakoulu
02022481Suomen Pankki
7020017Suomen ympäristökeskus
5550012Säteilyturvakeskus
08265978Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
26473754Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
5610017Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
08282559Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
02202669Työterveyslaitos
1120017Ulkopoliittinen instituutti
3060016Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

 

 

 • No labels

3 Comments

 1. Anonymous

  Avoin saatavuus -kohdassa on neljä vaihtoehtoa. Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille -dokumentissa on kolme vaihtoehtoa:

   

  0 = Ei vastausta
  1 = Open access
  2 = Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu (julkaisukanavassa sekä avoimesti että ei-avoimesti saatavilla olevia julkaisuja
  Kummassa on väärin?
 2. Sivun OA-luokitus on ollut käytössä 2015 ja sitä aikaisemmille julkaisuille. Uutta luokitusta (+erillinen kenttä rinnakkaistallennuksesta) on käytetty 2016-julkaisuista (=kevään 2017 tiedonkeruu) alkaen. https://confluence.csc.fi/display/suorat/YO+3.3.+Julkaisutiedonkeruu#YO3.3.Julkaisutiedonkeruu-3.3.3.27Avoinsaatavuus

 3. Korjattu OA-luokitus ja lisätty taidealan julkaisut