Laki tutkimustietovarannosta (1238/2021)

VIRTA-julkaisutietopalvelusta tuli osa tutkimustietovarantoa 1.1.2022 voimaan astuneella lailla. Se yksinkertaistaa tiedonluovutuksia ja tiedon yhteiskäyttöä, koska luovutuksia varten ei tarvita kaikkien osapuolten lupia jokaiseen uuteen käyttötarkoitukseen. Lain myötä:

  • Opetus- ja kulttuurministeriö on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä.
  • Jokaisella tutkimustoimijaksi tulkitulla taholla on oikeus luovuttaa tietoja tutkimustietovarantoon.
    • Rekisterinpitäjä tekee tulkinnan siitä onko organisaatio tutkimustoimija.
  • Jokaisella tutkimustoimijaksi tulkitulla taholla on oikeus saada tietoja tutkimustietovarannon rajapinnasta lakisääteisten tai säätiön säännöissä määrättyjen, tutkimukseen liittyvien perustehtäviensä suorittamista varten.
    • Rekisterinpitäjä toteaa käyttötarkoituksen olevan säädetyn mukainen ja antaa käyttöoikeuden rajapintaan.
  • Tutustu usein kysyttyjen kysymysten vastauksiin tutkimustietovarantolaista.

Ajantasainen luettelo tutkimustoimijoiksi tulkituista organisaatioista: Tutkimustoimijat.
Huom. Ulkomaalaisten toimijoiden osalta rekisterinpitäjän käsittely on kesken.

Lisätietoa: tiedejatutkimus@csc.fi


TIEDONLUOVUTUSLUPA KORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISEN TIETOVARANNON VIRTA-JULKAISUTIETOPALVELUSTA CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:lle

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalveluun tallennetaan tutkimusorganisaatioiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, yliopistolliset sairaalat) tuottamien tutkimusjulkaisujen tietoja. Tutkimusorganisaatiot toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä, virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. Kyseessä ei ole tietojen luovutus, vaan tiedot säilyvät osana tutkimusorganisaatioiden rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta. Tutkimusorganisaatiot rekisterinpitäjinä päättävät tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta VIRTA-julkaisutietopalvelusta eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta. Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä OKM vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten, tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä tietosisällön suojaamisesta ja säilyttämisestä, tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta ja tietoturvallisuudesta. OKM on sopinut CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa palvelun ja ylläpitää sitä.

VIRTA-julkaisutietojen käyttö CSC:n laskentaresurssien haku- ja raportointiprosessissa

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus tarjoaa laskentaresursseja tutkijoiden ja tutkimusprojektien käyttöön. Tutkimusprojektit hakevat käyttölupaa CSC:n laskentakapasiteetin käyttöön sähköisen asioinnin asiakasportaalin kautta. Hakemukset tehdään projektikohtaisesti ja myönnöt tehdään tieteellisin perustein (perusteina laatu ja tuloksellisuus). Hakija voi myös hakea CSC:n laskentakapasiteetin käyttöön jatkokäyttölupaa, jolloin hakemuksessa tulee raportoida kaikki julkaisut, joiden tutkimuksessa on hyödynnetty CSC:n laskentaresursseja. 

Nykytilanteessa tutkijat syöttävät hakujärjestelmässä julkaisutietonsa käsin lomakkeelle, eivätkä tiedot ole koneellisesti käsiteltävissä. Vuonna 2016 laskentaresurssihakemuksia tehtiin 583 kappaletta. Tällä hetkellä CSC:llä ei ole mahdollisuutta seurata, miten paljon ja millaisia julkaisuja CSC:n palveluja ja resursseja käyttävät tutkijat julkaisevat.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietojen integrointi CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen sähköisen asioinnin asiakasportaaliin helpottaa käyttölupaa hakevalle tutkijalle julkaisujen syöttämistä ja niiden raportoimista. Kytkemiseen suunnitellun työkalun avulla tutkija voi poimia VIRTA-julkaisutietopalvelusta löytyvät tiedot helposti hakemukseensa. Tietojen integrointi helpottaa myös raportoitujen tietojen hyödyntämistä hakemusten tieteellisessä arvioinnissa CSC:n resurssienjakoprosessissa ja CSC:n laskentainfrastruktuurin vaikuttavuuden arvioinnissa. Työkalun avulla voidaan tuoda VIRTA-julkaisutietopalveluun julkaisukohtaisesti tieto siitä, mikäli kyseisen julkaisun teossa on hyödynnetty CSC:n laskentainfrastruktuuria.

VIRTA-julkaisutietojen käyttö CSC:n järjestelmässä mahdollistaa samalla myös toimintamallin testaamisen ja luomisen julkaisujen kytkemiseksi minkä tahansa tutkimusinfrastruktuurin raportointiprosessiin. Vastaava toimintamalli olisi jatkossa myös muiden infrastruktuurien tai tutkijan palveluiden hyödynnettävissä.

Käytettävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja hyödynnetään CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen laskentaresurssien haku- ja raportointiprosessissa. Laskentaresursseja haettaessa tutkijan tai tutkijoiden aiempi tieteellinen tuotanto on koneluettavassa muodossa osana hakemuksen arvioinnin aineistoa. Tutkija hakee VIRTA-julkaisutietopalvelusta REST-rajapinnan kautta tiedot niistä julkaisuista, jotka liittyvät tehtävään hakemukseen tai raportointiin. Tietoja ei haeta kuin niistä julkaisuista, jotka tutkija on valinnut. Lisäksi VIRTA-julkaisutietopalveluun välittyy tieto, mikäli kyseisen julkaisun teossa on hyödynnetty CSC:n laskentainfrastruktuuria.

Haku- ja raportointiprosessista ei luovuteta tietoja eteenpäin muihin ulkoisiin järjestelmiin.

Tietojen hyödyntäjänä ovat laskentaresursseja hakevat tutkijat ja tutkimusryhmät sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Julkaisutietojen poimiminen suoraan VIRTA-julkaisutietopalvelusta vähentää merkittävästi hakemuksen edellyttämää tutkijan tai tutkimusryhmän työmäärää, kun tietoja ei tarvitse syöttää käsin. Tietojen integrointi helpottaa myös raportoitujen tietojen hyödyntämistä hakemusten tieteellisessä arvioinnissa CSC:n resurssienjakoprosessissa ja CSC:n laskentainfrastruktuurin vaikuttavuuden arvioinnissa. Laskentaresurssien hakemukset tehdään projektikohtaisesti ja myönnöt tehdään tieteellisin perustein, joissa aiemman tieteellisen tutkimuksen laatua ja tuloksellisuutta tarkastellaan kuvaavana aineistona. Lisäksi tieto CSC:n laskentainfrastruktuurin hyödyntämisestä julkaisun teossa on haettavissa VIRTA-julkaisutietopalvelusta oman tutkimusorganisaation käyttöön.

Tutkimusorganisaation toimenpiteet

CSC pyytää kaikkia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja päättämään tiedonluovutuksesta CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen laskentaresurssien hakujärjestelmään sekä kyseisen järjestelmän yhdistämisestä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalveluun niin, että julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä laskentaresurssien haku- ja raportointiprosesseissa. Tutkimusorganisaation tulee ilmoittaa päätöksestään CSC:lle. Päätöksessä voidaan viitata tähän lupapyyntöön.

Tutkimusorganisaatio päivittää tutkimus- tai julkaisutietojärjestelmänsä rekisteriselosteeseen, että rekisteristä luovutetaan tietovarannon kautta teknistä käyttöyhteyttä käyttäen tietoja ko. tarkoitukseen.

CSC huolehtii tiedonluovutusten toteutuksesta ja niiden asianmukaisuudesta sekä tietovarannon ylläpidosta, suojaamisesta ja tietoturvallisuudesta.

Päätös toimitetaan 7.9.2018 mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen:

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Kirjaamo

PL 405 02101 Espoo

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation Liite 6 VIRTA-käyttö CSC-laskentainfrahaussa.pptx Apr 23, 2018 by Joonas Nikkanen

  • No labels