Erikoistumiskoulutuksen nimiLaajuus opintopisteinäSopimusosapuoletSopimuksen voimassaoloaikaSopimusta koordinoiva korkeakouluErikoistumiskoulutuksen kohderyhmäErikoistumiskoulutuksen tavoitteetKoulutusvastuu, jonka nojalla erikoistumiskoulutuksesta  sovittu *Erikoistumiskoulutuksen koulutusala tilastoinnissa - OKM:n korkeakoulun ohjauksen alat (voimassa olevan luonnoksen mukainen) **Erikoistumiskoulutuksen koodi
Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille40 opHelsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
ToistaiseksiHelsingin yliopisto  Lääketeollisuudessa, lääketukkukaupassa ja lääketeollisuuteen liittyvissä viranomaistehtävissä toimivat farmaseutitErikoistumiskoulutus antaa valmiudet:
a. toimia sosiaali‐ ja terveydenhuollon vaativissa lääkealan asiantuntija‐ ja johtotehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä ottaen huomioon potilaiden hoidon kokonaisuus.
b. vahvaan erityisosaamiseen kliinisen farmasian ja erityisesti lääkitys‐ ja potilasturvallisuuden johtamisessa ja soveltamisessa eri sosiaali‐ ja terveydenhuollon alueilla sekä oman työn ja osaamisen itsenäiseen kehittämiseen erikoistumiskoulutuksen älkeen.
c. tieteellisen ja käytäntöön perustuvan tutkimustiedon soveltamiseen ja kriittiseen arviointiin, erikoistumisalan ammatillisten käytäntöjen ja palveluiden arviointiin ja kehittämiseen sekä tutkitun tiedon tuottamiseen tieteellisiä menetelmiä hyödyntäen.
d. asiantuntijana ja johtajana toimimiseen sosiaali‐ ja terveydenhuollon moniammatillisissa yhteisöissä, sidosryhmissä ja verkostoissa sekä koulutuksen mukaisen roolin ja vastuun ottamiseen potilaan turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa ja arvioinnissa moniammatillisessa tiimissä.
e. erityisosaamiseen jollain/joillain seuraavista alueista:
- johtaminen, talous ja palvelutuotanto
- lääkitysturvallisuus ja sen koordinointi
- potilaslähtöinen lääkehoito
- tietyn terapia‐alueen tai potilasryhmän lääkehoito
Lääketieteiden ja farmasian koulutusalaHealth and wellfare - Health - Pharmacy 0916002
Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille60 opHelsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
ToistaiseksiHelsingin yliopisto  Lääketeollisuudessa, lääketukkukaupassa ja lääketeollisuuteen liittyvissä viranomaistehtävissä toimivat proviisoritErikoistumiskoulutus antaa valmiudet:
a. toimia sosiaali‐ ja terveydenhuollon vaativissa lääkealan asiantuntija‐ ja johtotehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä ottaen huomioon potilaiden hoidon kokonaisuus.
b. vahvaan erityisosaamiseen kliinisen farmasian ja erityisesti lääkitys‐ ja potilasturvallisuuden johtamisessa ja soveltamisessa eri sosiaali‐ ja terveydenhuollon alueilla sekä oman työn ja osaamisen itsenäiseen kehittämiseen erikoistumiskoulutuksen älkeen.
c. tieteellisen ja käytäntöön perustuvan tutkimustiedon soveltamiseen ja kriittiseen arviointiin, erikoistumisalan ammatillisten käytäntöjen ja palveluiden arviointiin ja kehittämiseen sekä tutkitun tiedon tuottamiseen tieteellisiä menetelmiä hyödyntäen.
d. asiantuntijana ja johtajana toimimiseen sosiaali‐ ja terveydenhuollon moniammatillisissa yhteisöissä, sidosryhmissä ja verkostoissa sekä koulutuksen mukaisen roolin ja vastuun ottamiseen potilaan turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa ja arvioinnissa moniammatillisessa tiimissä.
e. erityisosaamiseen jollain/joillain seuraavista alueista:
- johtaminen, talous ja palvelutuotanto
- lääkitysturvallisuus ja sen koordinointi
- potilaslähtöinen lääkehoito
- tietyn terapia‐alueen tai potilasryhmän lääkehoito
Lääketieteiden ja farmasian koulutusalaHealth and wellfare - Health - Pharmacy 0916003
Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille40 opHelsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
ToistaiseksiHelsingin yliopisto  Lääketeollisuudessa, lääketukkukaupassa ja lääketeollisuuteen liittyvissä viranomaistehtävissä toimivat farmaseutitErikoistumiskoulutus antaa valmiudet:
a. toimia lääketeollisuuden vaativissa asiantuntija‐ ja/tai johtotehtävissä
b. laadunvarmistuksen, laatujärjestelmien ja hyvien farmaseuttisten toimintatapojen hallinnan ja soveltamisen vahvaan erityisosaamiseen lääketeollisuuden eri toiminnoissa
c. kehittää, analysoida ja arvioida tieteellisin menetelmin oman työympäristönsä osaamista ja luoda uutta tietotaitoa ja käytänteitä.
d. toimia asiantuntijana lääketeollisuuden ja lääkejakelun moniammatillisissa yhteisöissä,
sidosryhmissä ja verkostoissa
e. erityisosaamiseen jollain/joillain seuraavista alueista:
- farmaseuttinen tuotekehitys
- kliininen lääketutkimus
- myyntilupamenettelyt ja lääketurva
- lääkkeiden tuotanto
- lääkkeiden jakelu
- lääkkeiden liiketalous ja markkinointi
Lääketieteiden ja farmasian koulutusalaHealth and wellfare - Health - Pharmacy 0916004
Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille60 opHelsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
ToistaiseksiHelsingin yliopisto  Lääketeollisuudessa, lääketukkukaupassa ja lääketeollisuuteen liittyvissä viranomaistehtävissä toimivat proviisoritErikoistumiskoulutus antaa valmiudet:
a. toimia lääketeollisuuden vaativissa asiantuntija‐ ja/tai johtotehtävissä
b. laadunvarmistuksen, laatujärjestelmien ja hyvien farmaseuttisten toimintatapojen hallinnan ja soveltamisen vahvaan erityisosaamiseen lääketeollisuuden eri toiminnoissa
c. kehittää, analysoida ja arvioida tieteellisin menetelmin oman työympäristönsä osaamista ja luoda uutta tietotaitoa ja käytänteitä.
d. toimia asiantuntijana lääketeollisuuden ja lääkejakelun moniammatillisissa yhteisöissä,
sidosryhmissä ja verkostoissa
e. erityisosaamiseen jollain/joillain seuraavista alueista:
- farmaseuttinen tuotekehitys
- kliininen lääketutkimus
- myyntilupamenettelyt ja lääketurva
- lääkkeiden tuotanto
- lääkkeiden jakelu
- lääkkeiden liiketalous ja markkinointi
Lääketieteiden ja farmasian koulutusalaHealth and wellfare - Health - Pharmacy 0916005
Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus70 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksi 30.10.2015 alkaenTurun yliopistoKoulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille, jotka työskentelevät terveydenhuollossa, kuten sairaaloissa ja poliklinikoilla, työterveyshuollossa tai kuntoutuksessa.  Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet kehittää, analysoida, arvioida ja seurata oman erikoisalan ammattikäytäntöä tiede- ja tutkimusperustaisesti.
Koulutuksen käytyään opiskelija on terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin psykologian asiantuntija. Koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on korkeatasoiset valmiudet osallistua terveyden edistämisen hankkeisiin niin omassa omintaympäristössään kuin laajemmissakin yhteiskunnallisissa konteksteissa ja valmistella sekä toteuttaa kehittämishankkeita ja koulutusta. Tämän lisäksi asiakas- ja potilastyössä kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen suorittaneella on ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuvat taidot arvioida terveyden edistämisen haasteita ja mahdollisuuksia niin asiakkaan / potilaan näkökulmasta kuin toimintaympäristöön liittyvät tekijät huomioiden.
Koulutuksen keskeisiä osaamistavoitteita on tieteellisen tiedon ja kokemuksellisen osaamisen integraatio. Koulutuksen käytyään opiskelija osaa tunnistaa asiakkaalle/potilaille haasteelliset, muutosta edellyttävät kehityskohteet, arvioida heidän yksilöllisiä muutosprosessejaan, tunnistaa puutteelliseen tai virheelliseen aikaisempaan tietoon perustuvat ongelmat ja antaa asiakkaille/potilaille oikea-aikaista kognitiivista, motivaationaalista ja emotionaalista tukea. Koulutuksen käyneellä on tarvittavat taidot monipuolisten terveyskäyttäytymisen muutosta tukevien kliinisten menetelmien käyttöön, uusien ratkaisujen innovointiin ja käyttämiensä menetelmien kriittiseen tarkasteluun.       
Tämän lisäksi opiskelijalla on hallussaan eri yhteistyötahojen tuntemus, verkostoitumisen taidot, oman asiantuntijuuden hyödyntäminen ja muiden asiantuntijuuden vastaanottaminen. Lisäksi hänellä on käytössään vuorovaikutukselliset taidot ja kyky ymmärtää erilaisista lähtökohdista tulevien yhteistyökumppaneiden, potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä näkemyksiä. Koulutuksessa opiskelijan on mahdollista täydentää omaa osaamistaan yksilölliset osaamistavoitteet huomioiden vapaavalintaisten asiantuntijuus- tai tutkijaopintojen avulla. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen työnohjausryhmissä, jotka kokoontuvat säännöllisesti koko koulutuksen ajan sekä oppimisryhmissä, jotka kokoontuvat lähiopetuspäivinä ja verkossa.
Opintojen loppuvaiheessa, lopputyönä toteutetussa portfoliossa, tavoitteena on erityisasiantuntijuuden ja ammatillisen kehittymisen integrointi. Lopputyö on tieteellistä ja käytännöllistä osaamista yhdistävä 10 op:n laajuinen tutkimus- tai kehittämishanke, jonka opiskelija voi tehdä omassa työorganisaatiossaan joko asiakastyönä tai työpaikan sisäisenä kehittämishankkeena tai osana erillistä tutkimusprojektia.
Pätevöityminen ja suhde muihin koulutuksiin: Erikoistumisopinnot käytyään opiskelija on terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin psykologian asiantuntija. Vastaavaa koulutusta on ollut aikaisemmin Psykonetin organisoimana vuodesta 1997. Vastaavaa koulutusta ei järjestetä markkinaehtoisena täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa valmiudet sellaisiin ammatillisiin taitoihin, joihin perustutkinto tai oma ammattikäytäntö työpaikkakoulutuksineen ei riitä.
Koulutuksen toimivuutta ja työelämän tarpeisiin vastaavuutta seuraa Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikista sopimuksen osapuolina olevista yliopistoista ja vähintään kahdesta eri työelämän organisaatiosta ja Psykologiliitosta. Erikoispsykologikoulutusten kokonaisuutta koordinoi erikoispsykologikoulutusten yhteistyöryhmä, jossa on edustus kaikista sopimuksen osapuolina olevista yliopistoista ja Psykologiliitosta.
psykologia04 Yhteiskunnalliset alat006
Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus70 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksi 30.10.2015 alkaenTurun yliopistoKoulutuksen kohderyhmä on laillistetut psykologit, jotka työskentelevät jossakin seuraavista lasten ja nuorten kasvuympäristöistä tai palveluista:
• Varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa
• Lastensuojelussa
• Perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja lastenpsykiatrialla
• Ammatinharjoittajana tai muissa vastaavissa tehtävissä
Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutuksen käytyään opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa palveluissa, erityisesti varhaiskasvatuksessa, koulussa, oppilaitoksissa sekä lastensuojelussa. Näissä moniammatillisissa työympäristöissä erikoispsykologi on usein alansa ainoa asiantuntija, mikä edellyttää korkeaa asiantuntijuuden ja itsenäisen toiminnan astetta. Hän hyödyntää koulutuksessa saamiaan tietoja ja taitoja moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoissa muiden toimijoiden kanssa, konsultoidessaan muita toimijoita sekä kehittämis- ja suunnittelutyössä. Hän hallitsee hyvinvoinnin edistämisen ja ongelmien ehkäisyn teorian ja käytäntöön soveltamisen. Nämä valmiudet ovat olennaisia uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) toteuttamisen kannalta. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on valmiudet hakeutua myös esimies- ja projektitehtäviin.
Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi- ja interventiomenetelmät. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kohdata monikulttuurisuus.
Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa sekä osaamisensa tasoa ja hyödyntää tekemiään havaintoja oman toimintansa edelleen kehittämisessä. Vastaavasti opiskelija saa valmiudet analysoida, arvioida ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä kasvuympäristöissä käytettäviä ammatillisia käytäntöjä ja toiminnan rakenteita.
Opiskelija kykenee tarkastelemaan psykologin ammatin tiedeperustaisuutta (evidence based, evidence informed) ja hallitsee keskeiset käsitteet. Hän myös kykenee arvioimaan tieteellistä tutkimusta ja sen hyödynnettävyyttä sekä hyödyntämään tieteellistä tutkimusta omassa työssään.
psykologia04 Yhteiskunnalliset alat007
Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus70 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksi 30.10.2015 alkaenTurun yliopistoKoulutuksen kohderyhmä on laillistetut psykologit, joilla on tarve neuropsykologian alan erityisosaamiseen.Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet kehittää, analysoida, arvioida ja seurata oman erikoisalan ammattikäytäntöä tiede- ja tutkimusperusteisesti.
Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee kliinisen neuropsykologian keskeiset teoriat ja empiirisesti validoidut käsitteet sekä osaa integroida nämä neuropsykologiset tietosisällöt ja strategiat omaan työskentelyynsä asiakkaita / potilaita hyödyttävällä tavalla. Opiskelija hallitsee neuropsykologisen diagnostiikan ja kuntoutuksen periaatteet oppimis- ja erityisvaikeuksissa, neuropsykiatrisissa häiriöissä, ja neurologisissa sairauksissa. Lisäksi opiskelija hallitsee keskeiset kognitiivisen toiminnan osa-alueet ja niiden aivoperustan sekä tunnistaa kognitioon vaikuttavat psyykkiset ja somaattiset tekijät. Opiskelija kykenee kirjoittamaan asiakastyössä tarvittavia lausuntoja ja kommunikoimaan osaamistaan myös suullisesti.
Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee kliinisen neuropsykologian ohella myös lähitieteitä ja osaa integroida näiden tutkimustiedon omaan kliiniseen työhönsä. Opiskelija hallitsee neurotieteen keskeisen teorianmuodostuksen, aikuisneurologian ja lastenneurologian tutkimusmenetelmät, tuntee kattavasti neurologisia sekä psykiatrisia sairauksia ja oireita, perehtyy lasten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden biologiseen perustaan, neurologisten häiriöiden psykiatrisiin ilmentymiin sekä neuropsykiatrian lähestymistapoihin.
Erikoistumisopintojen keskeisenä osaamistavoitteena on tieteellis-ammatillisen integraation kehittyminen. Opinnot täydentävät perustutkintokoulutukseen sisältyneitä tieteellisiä menetelmäopintoja, jolloin opiskelija saa vielä paremmat valmiudet hahmottaa työelämän kannalta relevantteja tutkimusongelmia ja strategioita sekä tarkastella tutkimuksiin liittyviä metodisia ja eettisiä erityiskysymyksiä. Tämän jälkeen opiskelija pystyy omassa työssään soveltamaan tieteellistä tietoa ja arvioimaan kriittisesti lukemaansa.
Opintojen loppuvaiheessa, lopputyössä, tavoitteena on syvällinen kehittyminen ja perehtyminen yhteen, itse valittuun ja oman asiantuntijuuden kehittymisen kannalta olennaiseen, aiheeseen. Lopputyön valmistumisen jälkeen opiskelijalla on valmiudet oman osaamisensa kirjalliseen osoittamiseen tieteellisen argumentoinnin keinoin.
Opintojen aikana kerrytettävä kliinisen neuropsykologian alan työkokemus sekä oma työnohjaus yhdistävät opintosisällöt suoraan työelämään. Jatkuva työnohjaus kehittää itsereflektointia ja oman ammattitaidon arviointikykyä.  Asiantuntijuus kehittyy ja kasvaa vuorovaikutuksessa työelämän tarjoaman aidon oppimisympäristön kanssa. Koulutuksen on tarkoitus antaa opiskelijalle valmiudet tunnistaa, tarkkailla ja arvioida omaa toimintaansa sekä osaamisensa tasoa ja hyödyntää itsestään tai työstään tekemiään havaintoja oman toimintansa sekä työyhteisönsä/työorganisaationsa/tehtäväalueensa edelleen kehittämisessä.
Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen suorittanut kykenee toimimaan vaativissa kliinisen neuropsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössään ja yhteiskunnan tasolla. Koulutuksen suorittanut hallitsee alansa asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen kliinisessä neuropsykologiassa ja sen yhteydet lähitieteisiin ja toimintaympäristöön; kykenee soveltamaan neuropsykologisia tietosisältöjä muuttuvan yhteiskunnan tuottamien haasteiden ratkaisemiseksi; ja pystyy tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään kliinisen neuropsykologian alan ammatillisia käytäntöjä.
Pätevöityminen ja suhde muihin koulutuksiin: Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologin työtehtävissä terveydenhuollossa ja mahdollistavat Kelan vaativan erityistason kuntouttajapätevyyden hakemisen. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus on ollut oma vakiintunut koulutuksensa Psykonetin organisoimana jo vuodesta 1997. Vastaavaa koulutusta ei järjestetä markkinaehtoisena täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa valmiudet sellaisiin ammatillisiin taitoihin, joihin perustutkinto tai oma ammattikäytäntö työpaikkakoulutuksineen ei riitä.
psykologia04 Yhteiskunnalliset alat008
Psykoterapian erikoispsykologikoulutus70 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksi 30.10.2015 alkaenTurun yliopistoKoulutuksen kohderyhmä on laillistetut psykologit (PsM tai vastaava), joilla on psykoterapeutin koulutus ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) saatu nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeus.Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.
Osaamistavoitteina on, että opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan sekä alalla tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön, tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja työnohjauksen perustavat ilmiöt ja periaatteet sekä tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset löydökset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat.
Koulutuksen jälkeen koulutettu kykenee toimimaan vaativissa psykoterapia-alan asiantuntijatehtävissä, hallitsee psykoterapian tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja pystyy tieteellistä tutkimustietoa ja menetelmiä hyödyntäen kehittämään psykoterapian ammatillisia käytäntöjä.
Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi.
psykologia04 Yhteiskunnalliset alat009

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus


70 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksi 30.10.2015 alkaenTurun yliopisto

Koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille, jotka työskentelevät työ- ja organisaatiopsykologian (TOP) sovellusaloilla.

Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan työ- ja organisaatiopsykologian (TOP) sovellusalasta tiede- ja tutkimusperusteisesti. Nykyisin suuri osa valmistuneista psykologeista työskentelee TOP:n sovellusalalla, mutta alan opetusta ei sisälly muutamaa, usein vapaa-valintaista, kurssia enempää laillistetun psykologin (PsM) tutkintoon. Tästä syystä on tärkeää antaa kokonaiskuva psykologeille TOP:n sovellusalueesta. Tämä erikoispsykologikoulutus antaa neljänlaisia valmiuksia ja kompetensseja psykologille, joka työskentelee TOP:n alueella:
(1) valmiudet ja kompetenssit etsiä, seurata, tulkita ja soveltaa työ- ja organisaatiopsykologista tutkimustietoa suhteessa työn, organisaatioiden ja henkilöstön arviointiin ja kehittämiseen (tiedeperusteisuus, näyttöperustainen tieto)
 (2) valmiudet ja kompetenssit toimia itsenäisesti erityisasiantuntijana vaativissa työelämän ja organisaatioiden hyvinvointia, kehittämistä ja toimivuutta edistävissä psykologin tehtävissä esim. työterveyspsykologina, henkilöstökonsulttina, kehittämishankkeiden tai interventioiden vetäjänä, ja uraohjauksen psykologina (erityisasiantuntijuuden edistäminen)
(3) valmiudet ja kompetenssit kehittää, analysoida, arvioida ja seurata omaa ammattikäytäntöään tiede- ja tutkimusperusteisesti (ammattikäytännön edistäminen)
(4) valmiudet ja kompetenssit toimia erilaisissa asiantuntijaverkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä työn, organisaatioiden ja henkilöstön arviointiin, kehittämiseen ja seurantaan liittyen (verkosto-osaaminen, oman asiantuntijuuden jakaminen/levittäminen)
Lisäarvo: Koulutuksen käytyään erikoispsykologi voi hakea suoraan eurooppalaista erityistason sertifiointia työ- ja organisaatiopsykologian alueella (EuroPsy Specialist Certificate in Work and Organizational Psychology), jossa vaatimuksena on min. 60 ECTS lisäopinnot työ- ja organisaatiopsykologiasta. Koulutus myös antaa työterveyshuollon psykologin pätevyyden, sillä opintoihin sisältyy 15 op:n kokonaisuus liittyen työterveyspsykologiaan.
Suomen EuroPsy S-NAC TOP:n sertifiointilautakunta, jonka jäsenet koostuvat sekä korkeakoulujen että työelämän edustajista, on osallistunut osaamistavoitteiden määrittelyyn ja laadintaan. Sertifiointilautakuntaan osallistuneet työelämän edustajat on lueteltu sopimuksen liitteen 3 ensimmäisessä kohdassa. Osaamistavoitteiden määrittelyyn ja laadintaan on osallistunut myös TOP:n erikoispsykologikoulutuksen erikoisalatyöryhmä, jossa on mukana myös elinkeinoelämän edustaja (johtava työterveyspsykologi Terveystalosta).

psykologia04 Yhteiskunnalliset alat010Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, Hyvinvointipalveluiden erikoisala

70 opHelsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot30.10.2015 alkaen toistaiseksiLapin yliopistoKoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, 1) jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, 2) joilla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja 3)      joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.Hyvinvointipalvelujen erikoisalan erikoissosiaalityöntekijöiden koulutustarve perustuu erityisosaamisvaateisiin, jotka liittyvät asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän tavoitteeseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen sekä sosiaalityön ja -palvelujen tutkimusperusteisuuden vahvistamiseen. Asiakkaan tukeminen palvelujen ja etuuksien käyttäjänä, uudistuvat palvelujen tuotantotavat, palvelujen vaikuttavuuden arviointi sekä palvelurakenteiden uudistaminen edellyttävät sosiaalityön erityisosaamista, johon maisterikoulutus ei tarjoa riittävästi valmiuksia.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen hyvinvointipalvelujen erikoisalalla suorittanut on sosiaalityön erityisasiantuntija, joka:
1. Kykenee toimimaan vaativissa sosiaalityön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen, palvelujen ohjaukseen, hankintaan ja tuottamiseen sekä johtamiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä
2. Hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja sen yhteydet toimintaympäristöön
3. Pystyy sosiaalityön ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä
4. Kykenee toimimaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja verkostoissa erikoisalansa asiantuntijana.

03 Yhteiskuntatieteet012
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala70 opHelsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot30.10.2015 - 31.5.2022Lapin yliopistoKoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, 1) jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, 2) joilla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja 3)      joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.Kuntouttavan sosiaalityön koulutustarve perustuu uudenlaisiin osaamisvaateisiin, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja toiminnalliseen yhteistyöhön liittyviin uudistuksiin, sosiaalihuoltolain soveltamiseen, aikuissosiaalityön työprosessien muutoshaasteisiin sekä muutoksiin, jotka ovat seurausta sosiaalisen kuntoutuksen tehtävien siirtymisestä aikaisempaa enemmän kuntien vastuulle. Koulutuksen tavoitteena on vastata sosiaalityön asiantuntijuuden haasteisiin liittyen erityisesti työikäisten monimutkaistuneisiin ongelmiin. Lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, huono-osaisuus ja syrjäytymisriskien lisääntyminen luovat kasvavaa tarvetta kuntouttavan sosiaalityön erikoisosaamiselle, johon maisterikoulutus ei yksistään tarjoa riittävästi valmiuksia. Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tuottaa erikoissosiaalityöntekijän asiantuntijuus, joka tarjoaa tiedolliset, taidolliset ja tutkimukselliset valmiudet toimia erikoisosaamista vaativissa sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, työhallinnossa, kuntoutuksen organisaatioissa ja sosiaalialan järjestöissä.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalla suorittanut on sosiaalityön erityisasiantuntija, joka:
1. Hallitsee kuntouttavan sosiaalityön ajankohtaisen tutkimuksellisen ja teoreettisen keskustelun ja kykenee toimimaan kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijatehtävissä
2. Kykenee toimimaan vaativissa tilanteissa elävien asiakasryhmien kanssa tehtävässä kuntouttavassa sosiaalityössä
3. Hallitsee sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen toteuttamisen ja kehittämisen
4. Pystyy sosiaalityön osaamistaan ja sosiaalitieteellisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään kuntouttavan sosiaalityön käytäntöjä ja palveluja.

03 Yhteiskuntatieteet013
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala70 opHelsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot30.10.2015 alkaen toistaiseksiTurun yliopistoKoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, 1) jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, 2) joilla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja 3)      joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutusta on valmisteltu työelämässä tunnistettujen erityisosaamistarpeiden pohjalta. Erityisosaamista tarvitaan sekä vaativiin lastensuojelun sosiaalityön tehtäviin että muihin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, joissa työskennellään vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden ja eri-ikäisten lasten kanssa.
Koulutuksessa paneudutaan lasten, nuorten ja perheiden asemaan yhteiskunnassa ja lastensuojelussa. Koulutuksessa syvennetään osaamista tiedonmuodostuksessa, lastensuojelutarpeen arvioinnissa, muissa tilannearvioinneissa ja dokumentoinnissa sekä lastensuojeluun liittyvien ilmiöiden kuten kaltoinkohtelun tunnistamisessa. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia sosiaalityön erityisasiantuntijana moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Palvelurakenteiden muutos ja uudenlaisten työmenetelmien tarve huomioidaan kiinnittämällä oppimistehtävät opiskelijan oman työn ja organisaation kehittämiseen ja työn vaikuttavuuden arviointiin.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalalla suorittanut on sosiaalityön erityisasiantuntija, joka:
1. Hallitsee lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellisammatillisen erikoisosaamisen
2. Hallitsee lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön asiantuntijaroolin osana muuttuvia toimintaympäristöjä.
3. Kykenee toimimaan vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden monialaisissa hyvinvointipalveluissa, jolloin a) Ymmärtää lastensuojelua yhteiskunnallisena instituutiona ja kykenee arvioimaan ja toteuttamaan lastensuojelupalveluiden kokonaisuutta ja prosesseja sekä toimimaan muutostarpeiseen vastaamiseksi ja b) Hallitsee lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön keskeiset työtavat ja kykenee reflektoimaan ammatillista toimintaansa ja eettisiä valmiuksiaan.
4. Kykenee teoreettista tietoa ja tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen ja soveltaen analysoimaan, arvioimaan kriittisesti ja kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön ammatillisia käytäntöjä.

04 Yhteiskuntatieteet014
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala70 opHelsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot30.10.2015 alkaen toistaiseksiLapin yliopistoKoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, 1) jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, 2) joilla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja 3)      joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.Rakenteellinen sosiaalityön tarve nousee yhteiskunnallisten ongelmien tulevaisuuden haasteista ja palvelujärjestelmän muutoksista, joiden vuoksi on tärkeää tunnistaa sosiaalisten ongelmien rakenteellisia syitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Myös uudistunut sosiaalihuoltolainsäädäntö (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 7 §) korostaa rakenteellisen sosiaalityön merkitystä ja painottaa sosiaalityön asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutus antaa valmiudet tuottaa asiakastyöhön perustuvaa tietoa asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä palvelujen vaikutuksista, antaa toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kuntien asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen suorittaneet sosiaalityöntekijät toimivat palveluorganisaatioidensa tiedontuotannon ja vaikuttamisen erityisasiantuntijoina sekä rakenteellisen sosiaalityön toimintakäytäntöjen kehittämisen edelläkävijöinä.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen rakenteellisen sosiaalityön erikoisalalla suorittanut on sosiaalityön erityisasiantuntija, joka:
1. Omaa valmiudet toimia vaativissa rakenteellista sosiaalityötä koskevissa asiantuntijatehtävissä
2. Hallitsee rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja sen yhteydet toimintaympäristöön
3. Pystyy hyödyntämään sosiaalityön ja muun tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä tutkivalla ja arvioivalla työotteella
4. Kykenee toimimaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana.

03 Yhteiskuntatieteet015
Opettajien erikoistumiskoulutus: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä60 opTurun yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksiTurun yliopistoLuokanopettajat ja aineenopettajat joilla 3 vuoden työkokemus

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä erikoistumiskoulutuksen suorittaneet opettajat ovat tulevaisuuden oppimisen asiantuntijoita ja uusien oppimisen ympäristöjen edelläkävijöitä. Koulutuksen suoritettuaan opettajilla on korkeatasoiset valmiudet koordinoida ja ohjata opetussuunnitelman toimeenpanoa omassa koulussaan ja lähialueella, arvioida opettajayhteisön osaamisen tasoa sekä valmistella kehittämishankkeita ja koulutusta koulutason opetusasiantuntijuuden kehittämiseen. Osallistujat saavat viimeisimpään tutkimustietoon perustuen valmiudet evidenssiin perustuvien oppimisympäristöjen, tieto- ja viestintäteknisten sovellusten ja muiden oppi materiaalien kehittämiseen.

Opetuksen toteuttamisen tasolla oppimisen ja oppimisympäristöjen erityisasiantuntijoilla on ajankohtaiseen tutkimustietoon ja monipuoliseen käytännön kokemukseen perustuvat taidot tulkita opetussuunnitelmien ainekohtaisia ja integroivia sisältöjä oppilaiden yksilöllisten ja yhteisöllisten oppimisprosessien ja pitkän aikavälin oppimispolkujen näkökulmasta. He osaavat tunnistaa oppilaille haasteelliset, käsitteellistä muutosta edellyttävät sisällöt, arvioida oppilaiden yksilöllisiä oppimisprosesseja, tunnistaa puutteelliseen tai virheelliseen aikaisempaan tietoon perustuvat oppimisen ongelmat ja antaa oppilaille oikea-aikaista kognitiivista, motivationaalista ja emotionaalista tukea. Heillä on tarvittavat taidot monipuolisten oppimista tukevien teknologisten välineiden käyttöön, uusien ratkaisujen innovointiin ja kriittiseen tarkasteluun. Heillä on valmiudet organisoida oppimisen monipuolisia teknologisia ratkaisuja hyväksikäyttäviä oppimisympäristöjä, jotka tukevat oppilaiden oppimistaitojen sekä oppimisen yksilöllisen ja sosiaalisen säätelyn valmiuksien systemaattista kehittymistä.

Koulun tasolla oppimisen ja oppimisen ympäristöjen erityisasiantuntijoilla on valmiudet koordinoida paikallista opetussuunnitelman kehittämistä, avustaa kouluyhteisön tasolla oppimisympäristöjen kehittämistä ja osallistua koulun pedagogiseen johtamiseen. Heillä on valmiudet tunnistaa opettajayhteisön osaamistarpeet ja välittää ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvaa uudistuvaa pedagogista asiantuntemusta kouluyhteisön käyttöön. Heillä on valmiudet kehittää koko koulun kattavia teknologiaa hyväksikäyttäviä oppimisympäristöjä ja ohjata muita opettajia uusien oppimisympäristöjen pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. He osaavat tunnistaa kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia ja organisoida näiden pohjalta koulukohtaisia kehittämishankkeita.

Osaamistavoitteet

5.

Oppimisen muodot ja oppimispolut

- Valmiudet seurata oppimista koskevaa tieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa koulutyön kannalta merkityksellisiä uusia löydöksiä

- Taito arvioida opetussuunnitelman sisältöjä oppilailta edellytettävän oppimisen näkökulmasta

käyttäen hyväksi uusinta oppimisteoreettista tietämystä

- Valmius kuvata eri oppiaineiden sisältöjen ja laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämiä

pitkän aikavälin oppimispolkuja hyödyntäen mielekkäällä tavalla sähköistä oppimisen diagnostiikkaa.

- Taito tunnistaa ja hyödyntää oppilaan muualta hankkimaa osaamista

Oppimisdiagnostiikka ja oppimisen ohjaaminen              

- Taito arvioida yksittäisen oppilaan ja oppilasryhmän oppimisprosessia ja diagnostisoida oppimisen esteenä olevia vaativia käsitteellisen muutoksen haasteita

- Valmius suunnitella ja toteuttaa erilaisia opetus- ja opiskelukäytäntöjä sekä niitä tukevia korkeatasoisia digitaaIisia ja fyysisiä ympäristöjä

- Valmius hyödyntää digitaalisia välineitä oppimisprosessin seurannassa

Sosiaalinen vuorovaikutus, yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen säätely ja motivaatio

- Taito analysoida oppimisen kannalta merkityksellistä sosiaalista vuorovaikutusta opetustilanteissa ja pienryhmätyöskentelyssä

- Taito tunnistaa ja tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimisen säätelyä erilaisissa oppimistilanteissa

Digitaalisten oppimisympäristöjen suunnittelu ja toteutus

- Tiedolliset ja taidolliset valmiudet seurata opetuksen ja opiskelun kannalta relevanttia teknologista kehitystä

- Valmius soveltaa uusia teknologisia välineitä ja teknologisen kehityksen myötä kehittyviä sosiaalisia toimintakäytäntöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla

- Taito osallistua uusia digitaalisia sovelluksia kehittäviin moniammatillisiin tiimeihin pedagogiikan asiantuntijana

Opetussuunnitelman kehittäminen ja paikallinen toteutus

- Valmiudet ottaa vastuuta paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman kehittämisestä

- Valmiudet organisoida uusiin opetussuunnitelmallisiin ideoihin liittyviä kehittämishankkeita

omassa koulussa sekä laajemmin osana alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja.

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUSEducation (1) 016
Opettajien erikoistumiskoulutus: Kouluhyvinvointi60 opTurun yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksiTurun yliopistoLuokanopettajat ja aineenopettajat joilla 3 vuoden työkokemus

Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa kouluhyvinvointiin, osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja. Hän tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat hyvinvoinnin ylläpitämisen menetelmät ja välineet ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen. Koulujen apuna on jo eri ammattialojen asiantuntijoita, jotka omista lähtökohdistaan osallistuvat yksittäisten oppilaiden sosiaalisten, terveydellisten ja psyykkisten ongelmien käsittelyyn. Tämä erikoistumiskoulutus tuottaa opetusalan asiantuntijoita, joilla on tiedolliset ja taidolliset välineet kehittää koulua siten, että se nykyistä paremmin vastaa oppilaiden ja perheiden haasteellisista lähtökohdista nouseviin tarpeisiin.

Opetuksen toteuttamisen kannalta keskeinen tavoite oh, että osallistuja kehittyy asiantuntijaksi sekä oppilaiden kouluhyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisen ja tätä kautta eriarvoistumisen vähentämisen alueella että hallitsee myös vuorovaikutuksellisia ja konkreettisia menetelmiä opettajien jaksamisen ja moniammatillisen verkostoitumisyhteistyön vahvistamiseksi. Hänellä on valmiuksia toteuttaa ja kehittää mm. lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman, uudistetun oppilashuoltolain ja opetussuunnitelman hyvinvointitavoitteiden mukaisia käytänteitä koulun arkeen.

Koulun kehittämisen näkökulmasta tämän teeman keskeistä sisältöä on perehtyminen siihen, miten psykososiaalisen hyvinvoinnin haasteet ja myönteisen kehityksen tukemisen tarpeet vaikuttavat koulun tasolla opetuksen suunnitteluun ja opetusjärjestelyihin, koulun johtamiseen ja työyhteisön dynamiikkaan.

Yhteiskunnallinen ja koulutuspoliittinen taso merkitsee eriarvoistumiseen johtavien sosiaalisten, emotionaalisten ja vuorovaikutuksellisten mekanismien tarkastelua koulutukseen ja yhteiskuntaan vaikuttavina ilmiöinä. Kansainvälisen toiminnan taso liittyy psykososiaalisen hyvinvoinnin kansainvälisiin tutkimuksiin, EUn asettamiin vaatimuksiin sekä eri maissa toimiviksi todettuihin käytänteisiin perehtymiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Erikoistumisohjelman suorittanut on kouluelämän hyvinvointiosaamisen asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua kansalliseen kehittämistyöhön ja kansainväIisiin kouIutustehtäviin.

Osaamistavoitteet

1. Koulu- ja työhyvinvointiin vaikuttavat mekanismit

- Tieto suomalaisesta koulutuspolitiikasta etenkin suhteessa koulun yhteiskunnalliseen tehtävään

eriarvoistumisen ehkäisyssä: koulutuksen laatu ja arvot, yhdenvertaisuus ja osallisuus

- Taito tunnistaa ja arvioida koulu- ja työhyvinvointiin vaikuttavia, erityisesti osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä kehitysuria

- Valmius etsiä ja omaksua ajantasoista tutkimustietoa yksilöllisiin ja kontekstuaalisiin

kehityspolkuihin vaikuttavista tekijöistä

2. Koululle asetetut velvollisuudet tukea oppilaiden sosioemotionaalista hyvinvointia, jaksamista ja oppimista

- Tieto opetuksen järjestämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä asiakirjoista, kehittämisohjelmista ja tavoitteista, joissa määritellään oppilaan psykososiaaliseen hyvinvointiin,

terveyteen, turvallisuuteen ja jaksamiseen liittyvistä asioista

3. Hyvinvoinnin tukemisen, osallisuuden vahvistamisen ja eriarvoistumisen vähentämisen

mahdollisuudet ja menetelmät

- Tieto kasvatuspsykologian alan tutkimukseen pohjautuvista menetelmistä, joilla on mahdollista tukea oppilaiden ja työyhteisön sosioemotionaalista hyvinvointia ja lisätä vuorovaikutuksellista osallisuutta

- Valmius suunnitella ja toteuttaa oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta tukevia sekä eriarvoistumista vähentäviä opetusjärjestelyitä ja muita käytännön toimenpiteitä

- Taito tunnistaa tilanteita, joissa opettajien oma jaksaminen ja hyvinvointi ovat uhattuina sekä kyky järjestää tilanteen vaatimia resursseja

4. Moniammatillinen verkostoitumisyhteistyö oppilaan ja opettajan tukena

- Eri yhteistyötahojen tuntemus, verkostoitumisen taidot, oman asiantuntijuuden hyödyntäminen ja muiden asiantuntijuuden vastaanottaminen

- Vuorovaikutukselliset taidot ja kyky ymmärtää erilaisista lähtökohdista tulevien oppilaiden ja heidän vanhempiensa näkemyksiä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja sen asettamista vaatimuksista

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUSEducation (1) 017
Monikulttuurisuus opetustyössä30 opTampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopistoToistaiseksiTampereen yliopistoLuokan- ja aineenopettajat sekä muut kasvatus-ja koulutusalan toimijat, joilla on ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus opetus-ja kasvatusalalta.Osallistuja saa valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen sekä yleisemmin kulttuurienväliseen viestintään. Hän kehittää valmiuksiaan toimia kulttuurisesti moninaisissa opetustilanteissa. Tavoitteena on perehtyminen kulttuuriseen     moninaisuuteen kouluun, koulutusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan vaikuttavana tekijänä sekä kulttuurista moninaisuutta koskeviin tutkimuksiin. Opintokokonaisuus antaa osallistujille välineitä kehittää koulua ja koulutuksia siten, että ne nykyistä paremmin vastaavat kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti moninaistuvan yhteiskunnan tarpeita.Opetuksen toteuttamisen kannalta keskeinen tavoite on, että osallistuja kehittyy asiantuntijaksi kieli ja
kulttuuritietoisen opetuksen alueella. Maahanmuuttajien koulutusta tarkastellaan eri ikäryhmien
näkökulmasta: varhaiskasvatuksen, koulunkäynnin Suomessa aloittavien, suomalaiseen kouluun
myöhemmin siirtyvien sekä aikuisten maahanmuuttajien kannalta.
Koulun kehittämisen näkökulmasta keskeistä on perehtyminen siihen, miten monikulttuurisuus
vaikuttaa koulun tasolla opetuksen suunnitteluun ja opetusjärjestelyihin, koulun johtamiseen ja
työyhteisön dynamiikkaan. Osallistuja tuntee edustamansa oppilaitosmuodon opetussuunnitelman
perusteet sekä kouluasetukset ja -lait niin, että pystyy huolehtimaan taustaltaan erilaisten
oppijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimisesta. Hän kehittää valmiuksiaan rakentaa
itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa kulttuurisesti vastuullista oppimisyhteisöä.
Yhteiskunnallisella ja koulutuspoliittisella tasolla kulttuurista moninaisuutta käsitellään yhteisön ja
yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa monipuolistavina ja ristiriitojakin aiheuttavina ilmiöinä:
monikulttuurisuuteen perehdytään sosiologiselta, sosiaalipoliittiselta, koulutuspoliittiselta ja
lainsäädännölliseltä kannalta.Opetuksen toteuttamisen kannalta keskeinen tavoite on, että osallistuja kehittyy asiantuntijaksi kielija
kulttuuritietoisen opetuksen alueella. Maahanmuuttajien koulutusta tarkastellaan eri ikäryhmien
näkökulmasta: varhaiskasvatuksen, koulunkäynnin Suomessa aloittavien, suomalaiseen kouluun
myöhemmin siirtyvien sekä aikuisten maahanmuuttajien kannalta.
Koulun kehittämisen näkökulmasta keskeistä on perehtyminen siihen, miten monikulttuurisuus
vaikuttaa koulun tasolla opetuksen suunnitteluun ja opetusjärjestelyihin, koulun johtamiseen ja
työyhteisön dynamiikkaan. Osallistuja tuntee edustamansa oppilaitosmuodon opetussuunnitelman
perusteet sekä kouluasetukset ja -lait niin, että pystyy huolehtimaan taustaltaan erilaisten
oppijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimisesta. Hän kehittää valmiuksiaan rakentaa
itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa kulttuurisesti vastuullista oppimisyhteisöä.
Yhteiskunnallisella ja koulutuspoliittisella tasolla kulttuurista moninaisuutta käsitellään yhteisön ja
yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa monipuolistavina ja ristiriitojakin aiheuttavina ilmiöinä:
monikulttuurisuuteen perehdytään sosiologiselta, sosiaalipoliittiselta, koulutuspoliittiselta ja
lainsäädännölliseltä kannalta.      Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman koulunsa ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön ja kansainvälisiin koulutustehtäviin. Opettajien erikoistumiskoulutuksessa hankittu tieto ja osaaminen hyödyntävät näin koko työyhteisöä ja yhteiskuntaa.
Kasvatustieteellinen koulutusala ja opettajankoulutusEducation022
Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa40 opTamperen yliopisto, Oulun yliopisto, Vaasan yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto10/2016 alkaen toistaiseksiTampereen yliopistoKoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti teknisen viestinnän työtehtävissä toimiville, joilla on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa sellaisia ilman tutkintovaatimuksia olevia, joilla on yli viiden vuoden työkokemus alalta.Koulutuksen jälkeen opiskelijat hallitsevat minimalismin periaatteet, joiden avulla he pystyvät arvioimaan yrityksen dokumentaatiota ja siihen liittyviä tarpeita, täsmentämään käyttäjäryhmiä sekä tuottamaan minimalistista ja käytettävää dokumentaatiota, minkä avulla yritys voi pitkällä tähtäimellä säästää dokumentointikustannuksissa. Minimalismin yksi keskeinen piirre on käyttäjälähtöisyys, josta on partneriyliopistoissa tuoretta tutkimusta: on mm. tarkasteltu nykyisten dokumentointiprosessien toimivuutta ja kirjoittajien mahdollisuutta toimia käyttäjälähtöisesti. Lisäksi  osanottajat ymmärtävät mukautuvan suunnittelun periaatteet ja sen dokumentaatiolle aiheuttamat haasteet. He osaavat etsiä erilaisia, käyttäjäkokemusta parantavia dokumentaatioratkaisuja, jotka toimivat sekä useilla erityyppisillä päätelaitteilla että painettuna. Tämäkin osaaminen perustuu partneriyliopistoissa jo tehtyyn tutkimukseen mm. termistöstä ja käyttäjämotivoinnista.Humanistiset alatHumanistiset alat023
Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus30 opItä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopistoToistaiseksiTampereen yliopistoKoulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet tai muutoin riittävät tiedot ja valmiudet omaavat henkilöt, joilla on työkokemusta kunnallisten palveluiden rajapinnasta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö on kunta- ja alueyhteisöihin liittyvän palvelutoiminnan hallinnan ja kehittämisen asiantuntija, joka I) Pystyy toimimaan vaativissa kunnallisten palveluiden suunnittelemiseen, kehittämiseen, hankkimiseen, tuottamiseen ja johtamiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä II) Kykenee luomaan kokonaiskuvan toimintaympäristöstä, tunnistamaan eri asioiden keskinäisiä vaikutussuhteita sekä tuottamaan, kokoamaan, analysoimaan ja käyttämään tietoa asiantuntija- ja johtotehtävissä III) Osaa toimia kompleksisten organisaatioiden muutos- ja uudistustilanteissa, kehittää tuloksellista toimintakulttuuria sekä edistää oppimismyönteistä ja vetovoimaista työyhteisöä IV) Pystyy työskentelemään erilaisissa asiakas-, kansalais-, yhteistyö- ja kumppanirajapinnoissa sekä -verkostoissa ja hallitsee monikanavaisen viestinnän ja vuorovaikutuksen nykyaikaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa.       Yhteiskuntatieteellinen Yhteiskuntatieteet ja palvelualat026
Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus40 opTurun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi sekä Oulun yliopisto 30.9.2016 alkaen toistaiseksiTurun yliopisto Erikoistumiskoulutukseen voivat hakeutua soveltuvan ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Erikoistumiskoulutus on monialainen. Hakijalta edellytetään myös riittävän laajaa ja monipuolista työkokemusta.Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus antaa valmiudet: a) ymmärtää yhteiskuntaa laaja-alaisestija monitieteisesti monikulttuurisuuden
näkökulmasta ja osata analysoida valtioiden rajat ylittävän muuttoliikkeen, etnisyyden ja kulttuurien merkítyksiä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin, b) soveltaa omaksumaansa tieteellistä tutkimustietoa ja käytännön kehittämistoiminnan kokemuksia sekä kehittää jatkuvasti omaa asiantuntijuuttaan ja ammattikäytäntöjään erikoistumisalalla, c) osallistua monikulttuurisuuteen ja kansainvälistymiseen erikoistuneiden yhteiskunnallisten instituutioiden ja organisaatioiden päätöksentekoon, suunnitteluun ja kehittämistoimintaan
d) johtaa työyhteisöjä, asiakkuuksia ja asiantuntijaverkostoja etnistä ja kulttuurista
moninaisuutta huomioiden, e) ymmärtää omaa kulttuurista identiteettiään, kohdata kulttuurisestierilaiseksi kokemiaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työyhteisön jäseniä sekä viestiä tavoitteellisesti monikielisissä ja -kulttuurisissa tilanteissa
Yhteiskuntatieteellinen ala03 yhteiskuntatieteet, (social sciences, journalism and information)035
Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus30 opÅbo Akademi
Helsingin yliopisto
Turun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Tampereen yliopisto
Lapin yliopisto
Toistaiseksi 1.9.2016 alkaenÅbo AkademiLaillistetut psykologit ja sellaiset, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, esimerkiksi juristit (tuomarit, syyttäjät, asianajajat), lääkärit (sellaiset, jotka työskentelevät oikeuspsykiatrian tai oikeuslääketieteellisten kysymysten parissa), sosiaalityöntekijät (sellaiset, jotka työskentelevät lastensuojelun ja oikeudellisten kysymysten parissa, esim. huoltajuuskiistoissa) sekä poliisit, joilla on alipäällystötutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto.Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksen käytyään opiskelija kykenee toimimaan omassa työyhteisössään oikeuspsykologian erityisasiantuntijana. Koulutuksen käytyään opiskelija ymmärtää oikeudellisten prosessien ja empiirisen tiedon luonteen ja hän osaa soveltaa psykologista tietämystä työssään sekä omaksua työn kannalta relevanttia tutkimustietoa. Osallistujalla on myös valmiudet toimia asiantuntijana oikeusprosesseissa/arvioida lisäksi asiantuntijalausuntoja. Lisäksi koulutus tarjoaa valmiuden kouluttaa omaa työyhteisöä ja vaikuttaa yhteiskunnallisessa kontekstissa niihin tekijöihin, jotka edistävät oikeusvarmuuden toteutumista. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on edesauttaa oikeusjärjestelmässä mukana olevien välistä yhteistyötä, joilla saavutetaan tehokkaampia ja hyviin käytäntöihin perustuvia työtapoja, jotka pitkällä tähtäimellä voivat mahdollistaa kustannusten vähenemisen oikeudellisissa prosesseissa ja tehdä niistä vähemmän hankalia. Moniammatillinen koulutus mahdollistaa eri ammattialojen palautteen antamisen toisilleen ja erilaisten näkökulmien saamista omaan työhön sekä auttaa kehittämään työn vastavuoroisuutta muiden oikeudellisten prosessien parissa työskentelevien kanssa.
Koulutuksen käytyään opiskelija osaa arvioida päätöksentekoa oikeudellisessa kontekstissa ja ymmärtää ihmisen muistiin ja havaitsemiseen liittyvät seikat ja niiden rajoitukset, erityisesti todistajanpsykologiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja arvioida oikeuspsykologisia erityiskysymyksiä, esimerkiksi huoltajuuskiistoja, sovittelua, mielentilatutkimuksia ja lapsiin kohdistuvia erityiskysymyksiä, ja opiskelija ymmärtää rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä seikkoja ja niihin kohdistettavia interventioita. Koulutuksen tavoitteena on teoreettisen ja tieteellisen tiedon omaksumisen lisäksi tämän tiedon soveltaminen käytäntöön siten, että osaa hahmottaa omista työtehtävistä relevantteja oikeuspsykologisia seikkoja ja myös arvioida eri alojen toimintatapoja yhteiskunnallisessa kontekstissa.
Psykologian ja oikeustieteen koulutusalatpsykologia ja oikeustiede036
Biotalouden erikoistumiskoulutus30 opItä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto1.6.2017 alkaen toistaiseksiItä-Suomen yliopistoKoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka toimivat jo nyt tai tulevat tulevaisuudessa toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä yrityksissä, yrittäjinä, neuvonta-, tutkimus tai edistämistehtävissä, tai ammatillisina opettajina. He voivat olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa toimivia henkilöitä. Heillä tulee olla soveltuva maatalous-metsätieteellisen alan, luonnonvara-alan, luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.Biotalouden erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan koulutettava:
1. osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
2. hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
3. kykenee yhdistämään olemassa olevia eri toimialojen prosesseja sekä tunnistaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja
4. osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
5. kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
6. osaa arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
7. tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot mukaan lukien lainsäädännön
maatalous- ja metsätieteellinen koulutusala08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary 038
Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus40 opHelsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot1.6.2017 alkaen toistaiseksiTampereen yliopistoTulkkausalan ammattilaiset, joilla on jo korkeakoulututkinto ja jotka haluavat syventää työn ja koulutuksen kautta hankkimaansa ammattitaitoa ja asiantuntemusta oikeustulkkauksen alalla.Oikeustulkin asiantuntemuksen keskeisiä osa-alueita ovat toimintaympäristöä koskeva tieto, vahva/erinomainen suullinen ja kirjallinen taito molemmissa työkielissä tai kirjoitustulkkauksessa tai puhevammaisten tulkkauksessa käytettävien keinojen- ja menetelmien hallinta, tulkkauksen teoreettiset valmiudet ja käytännön osaaminen sekä eettisten toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen. Koulutuksen käytyään tulkki voi hakeutua opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin.
Koulutuksen jälkeen opiskelija:
- tuntee suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnan ja hallitsee siihen liittyvän perussanaston
- tuntee viranomaisen toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja tulkin tehtävät suhteessa siihen
- tuntee oikeustulkkauksen teoreettiset periaatteet ja ajankohtaiset tutkimusaiheet
- hallitsee tiedonhankinnan, valmistautumisen ja työnhallinnan oikeustulkkauksessa
- hallitsee tulkkauksen ja siihen soveltuvat menetelmät erilaisissa oikeustulkkaustehtävissä
Lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys omasta asiantuntijuudestaan ja valmiudet oman ammattitaitonsa elinikäiseen kehittämiseen. Hän pystyy kehittämään ja vahvistamaan oikeustulkkauksen parhaita käytäntöjä.
Humanistinen koulutusala (Kielet)022 Humanistiset alat042

Viestinnän erikoistumiskoulutus: Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

40 opTampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto1.8.2017 alkaen toistaiseksiTampereen yliopisto Kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat median ja journalismin ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen. Osanottajilta edellytetään alan ylempää korkeakoulututkintoa tai alan työkokemusta vähintään viisi vuotta.Koulutus antaa valmiudet analysoida, arvioida ja kehittää oman erikoisalansa kehittämistä meneillään olevan mediamurroksen aikana hyödyntäen tieteellistä tutkimustietoa. Tavoitteena on antaa osanottajille valmiudet datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja -palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä.Yhteiskuntatieteellinen ala03 Yhteiskuntatieteet043
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus30 opItäSuomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Oulun yliopisto1.7.2017 alkaen toistaiseksiItä-Suomen yliopistoKoulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorit-taneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiu-det

1. jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonai-suutta. Hän hallitsee uraohjauksen teoriaperustan ja osaa soveltaa eri tieteenalojen tar-joamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitään. (uraohjauksen perusta)

2. suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Hän tunnistaa ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaa rakentaa luottamuksellisen, dialogi-sen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvis-sa ohjaustilanteissa. (uraohjauksen asiakastyö)

3. arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjo-amien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen nä-kökulmasta.  Hän osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monia-laisia yhteistyöverkostoja sekä osaa suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluja. (uraohjauksen kehittävä työote)
 KasvatustieteellinenKasvatustieteellinen 054
TOPSOS Sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijan erikoistumiskoulutus30 opTurun yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopistoToistaiseksiTurun yliopistoSosiaalivakuutuksen alalla työskentelevät asiantuntijatKoulutusohjelman tarkoituksena on vastata sosiaaliturvasta huolehtivien yritysten ja laitosten tarpeisiin mm. seuraavin tavoittein:
1) asiantuntijaosaamisen jatkuvuus
2) kehittää ja laajentaa koulutukseen osallistujan ammatillista, osaamista ja teoreettista osaamista painottaen käytännön työtehtävien vaatimia taitoja
3) kehittää tutkinnon suorittaneen sosiaalivakuutuksen tilastollis-numeerista, sosiaalipoliittista, sosiaalilainsäädännöllistä ja taloudellista asianhallintaa
4) antaa valmius sosiaalivakuutusjärjestelmien kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen
SosiaalipolitiikkaYhteiskuntatieteet055
Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus40 opTaideyliopisto, Aalto-yliopisto/Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja Lapin yliopisto/Taiteiden tiedekunta/Taide- ja kulttuuriopinnotToistaiseksi 1.10.2017 alkaen

Taideyliopisto

Koulutuksen kohderyhmänä ovat MA-tasoiset (tai muuten ammatissaan pätevöityneet) taiteen ammattilaiset. Taideasiantuntijaksi erikoistuminen on luontevaa mm. kuvataiteilijan, muotoilijan, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin koulutuksen ja osaamisen pohjalta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.

Koulutuksen tavoitteena on

Syventää ja laajentaa osaamista julkisen taiteen erityisosaamisen alueilla, mm. julkisen rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun hankkeissa, taiteen tilaustöiden integroinnissa ympäristön ja kaupunkikuvan kehittämisessä, sekä kehittää taitoja taiteiden integroinnissa osaksi kuntien ja maakuntien kehittämisstrategiaa

Perehtyä rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin sekä saada kokonaiskuva sopimuskäytäntöihin, verotukseen, tarjouspyyntöprosessiin ja tekijänoikeuskysymyksiin tarvittavasta osaamisesta

Syventää osaamista taiteen mahdollisuuksista yhteiskunnallisen muutoksen ja uusien toimintakulttuureiden syntymisen mahdollistajana

Syventää valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa toimimiseen vaativissa ja laajoissa rakennushankkeissa ja -projekteissa

Syventää osaamista taidekonsultoinnissa asiantuntijapalveluna sekä vahvistaa osaamista tuottaa ja kehittää oman erityisalan palveluja

Arkkitehtuuri ja Maisema-arkkitehtuuri, AYO (Aalto-yliopisto)

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUS; Taideyliopisto

Taideyliopiston Opettajan pedagogiset opinnot toteutetaan Taideyliopiston ja Tampereen TaY (Tampereen yliopisto) yliopiston tekemän sopimuksen kautta

Opettajankoulutuksessa, musiikinopettajakoulutus Taideyliopiston musiikinopettajat suorittavat opettajan pedagogiset opinnot yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Taiteet ja kulttuuri058
Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus40 opTaideyliopisto, Aalto-yliopisto/Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopisto/Taiteiden tiedekunta/Taide- ja kulttuuriopinnot, Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunta, Teatterityön tutkinto-ohjelmaToistaiseksi 1.10.2017 alkaenTaideyliopisto

Taiteilijat, taidepedagogit ja taidealojen ammattilaiset taiteiden ja taidekasvatuksen eri osa-alueilta

Syventää ja monipuolistaa osaamista

- käyttää ja soveltaa yhteisöllisiä  ja osallistavia taidetyön menetelmiä ja toimintamalleja erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa

- syventää erityisosaamista taidelähtöisessä työelämän ja organisaatioiden kehittämisessä

- syventää osaamista taiteellis-pedagogisten palvelujen tarvelähtöisessä tuottamisessa ja yrittäjämäisessä kestävän palvelutuotannon rakentamisessa

- vahvistaa osaamista rakentaa ja tuottaa tarvelähtöisiä soveltavan taiteen palveluja

syventää soveltavan ja osallistavan taiteen projektiosaamista sekä kehittäjä- ja johtamisosaamista moniammatillisessa yhteistyössä

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUS; Opettajan pedagogiset opinnot TaY (Tampereen yliopisto)

LISÄKSI TAIDEYLIOPISTOLLA ON SOPIMUS TAMPEREEN YLIOPISTON KANSSA OPETTAJANKOULUTUKSESTA/MUSIIKINOPETTAJAKOULUTUS (Taideyliopiston musiikinopettajat suorittavat opettajan pedagogiset opinnot yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa)
Taiteet ja kulttuuri059
Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus70 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo AkademiToistaiseksi 30.7.2017 alkaenTurun yliopistoKoulutuksen kohderyhmä on laillistetut psykologit, joilla on tarve kliinisen mielenterveyspsykologian alan erityisosaamiseen.

Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet kehittää, analysoida, arvioida ja seurata oman erikoisalan ammattikäytäntöjä tieteelliseen näyttöön perustuen.

Koulutuksen käytyään osallistuja hallitsee kliinisen mielenterveyspsykologian keskeiset teoriat ja empiirisesti validoidut käsitteet sekä osaa integroida nämä tietosisällöt ja strategiat omaan työskentelyynsä asiakkaita/potilaita sekä työyhteisöä hyödyttävällä tavalla. Osallistuja hallitsee psykiatrisen diagnostiikan psykologiset taustatekijät, mielenterveyden ja psykiatristen sairauksien tutkimusmenetelmät sekä kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan periaatteet. Osallistuja hallitsee laaja-alaisesti psykologiset kliiniset tutkimusmenetelmät ja joitain olennaisimpia lyhyitä interventioita. Osallistuja osaa myös kirjoittaa laadukkaita asiakastyössä tarvittavia lausuntoja ja kommunikoida psykologisen tutkimuksen tulokset myös suullisesti huomioiden asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän tarpeet.

Koulutuksen käytyään osallistuja hallitsee kliinisen mielenterveyspsykologian ohella myös lähitieteitä ja osaa integroida näiden tutkimustiedon omaan kliiniseen työhönsä. Osallistuja hallitsee psykiatrian keskeisen teorianmuodostuksen, tuntee kattavasti psykiatrisia sairauksia ja oireita, perehtyy aikuisten psykiatristen häiriöiden kehityspsykologiseen ja biologiseen perustaan sekä osaa näiden pohjalta suunnitella ja toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta.

Erikoistumiskoulutuksen keskeisenä osaamistavoitteena on tieteellis-ammatillisen integraation kehittyminen. Osallistuja saa entistä paremmat valmiudet hahmottaa tutkimusongelmia ja -strategioita sekä tarkastella tutkimuksiin liittyviä metodisia ja eettisiä erityiskysymyksiä. Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy työssään soveltamaan tieteellistä tietoa ja arvioimaan kriittisesti lukemaansa.

Opintojen loppuvaiheessa, lopputyössä, tavoitteena on syvällinen kehittyminen ja perehtyminen yhteen oman asiantuntijuuden kehittymisen kannalta olennaiseen aiheeseen. Lopputyön valmistumisen jälkeen osallistuja kykenee sujuvasti osoittamaan oman osaamisensa tieteellisen argumentoinnin keinoin.

Opintojen aikana kertyvä kliinisen mielenterveyspsykologian alan työkokemus ja työnohjaus yhdistävät opintosisällöt suoraan työelämään. Jatkuva työnohjaus kehittää itsereflektointia ja oman ammattitaidon arviointia. Asiantuntijuus kehittyy vuorovaikutuksessa työelämän tarjoaman aidon oppimisympäristön kanssa. Koulutuksen on tarkoitus antaa osallistujalle valmiudet tarkkailla ja arvioida omaa toimintaansa sekä osaamisensa tasoa ja hyödyntää itsestään tai työstään tekemiään havaintoja oman toimintansa edelleen kehittämisessä.

Mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen suorittanut kykenee toimimaan vaativissa kliinisen mielenterveyspsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössään ja yhteiskunnan tasolla. Koulutuksen suorittanut hallitsee kliinisen mielenterveyspsykologian tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen ja tuntee alansa yhteydet lähitieteisiin ja toimintaympäristöön asiantuntijaroolinsa edellyttämällä tavalla. Hän kykenee soveltamaan mielenterveyspsykologisia tietosisältöjä muuttuvan yhteiskunnan tuottamien haasteiden ratkaisemiseksi sekä pystyy tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään kliinisen mielenterveyspsykologian alan ammatillisia käytäntöjä.

Pätevöityminen ja suhde muihin koulutuksiin: Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia kliinisen erikoispsykologin työtehtävissä terveydenhuollossa. Vastaavaa koulutusta ei järjestetä markkinaehtoisena täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa valmiudet sellaisiin ammatillisiin taitoihin, joihin perustutkinto tai oma ammattikäytäntö työpaikkakoulutuksineen ei riitä. Suhteessa terveyspsykologian erikoispsykologikoulutukseen, joka fokusoi hoitoketjun alkuun, kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisällöt painottuvat hoitoketjun myöhempiin vaiheisiin.

Ei erityistä koulutusvastuuta, vaan kyse on Yliopistolain (558/2009) 7 a § mukainen erikoistumiskoulutus. Sopimuksen sopijaosapuolet muodostavat niiden yliopistojen enemmistön, joilla on koulutusvastuu tämän erikoistumiskoulutuksen koulutusalalla = psykologia.04 Yhteiskunnalliset alat (koulutusala on psykologia)064
Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa30 opTampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopistoToistaiseksiTampereen yliopistoYliopisto- ja AMK-taustaiset varhaiskasvatuksen opettajat, joilla on vähintään kolmen vuoden alan työkokemus.Opiskelijat hankkivat ja kehittävät sellaista osaamista ja työvälineitä, joiden avulla mahdollistuu varhaiskasvatuksen inkluusioperustainen ja kulttuurisen moninaisuuden tunnistava kehittäminen niin päiväkodin kuin kunnan tasolla.
Pedagogisen kehittymisen kannalta tavoite on asiantuntijuus kulttuurisesti moniarvoisessa varhaiskasvatuksessa sekä yhteistyössä perheiden kanssa.
Kulttuurisesti sensitiivisen, lasten erilaiset taustat tiedostavan päiväkodin kehittämisen kannalta on keskeistä, että varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on moninaisuuskasvatukseen ja sen toteuttamiseen liittyvää ammatillista osaamista, millä puolestaan on vaikutusta mm. varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamiseen ja kehittämiseen, alan johtamiseen, työyhteisöjen toimivuuteen ja toiminnan laatuun.
Yhteiskunnallisella, lainsäädännöllisellä ja koulutuspoliittisella tasolla moninaisuutta käsitellään yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa monipuolistavana ja haastavana ilmiönä.
Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutusEducation (1)066
Merialan erikoistumiskoulutus30 op

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto ylioisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ToistaiseksiTurun yliopisto

Erikoistumiskoulutus kohdistetaan työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutuksen kohderyhmä on meriklusterin eri asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt jotka haluavat laajentaa osaamistaan meriklusterin eri alueiden osalta.

Yliopistojen erikoistumiskoulutuksen tavoitteet säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on, että osallistuja koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta: 1. kykenee toimimaan vaativissa meriklusterin asiantuntijatehtävissä sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella; 2. hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja sen yhteydet meriklusterin toimintaympäristöön; 3. pystyy tieteellistä tutkimustietoa toiminnan menetelmiä hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä; 4. kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana.


Tekniikan koulutusala072
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus70 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen  yliopisto ja Turun yliopisto1.6.2022 alkaen toistaiseksi Lapin yliopistoKoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, 1) jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, 2) joilla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja 3)      joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. Opintosuunnan erikoistumiskoulutus on kohdennettu sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät eri-laisissa tehtävissä kaikenikäisten aikuisten ja moninaisen aikuisväestön parissa. Koulutukseen voivat hakea sosiaalityöntekijät, joilla on kiinnostus syventää osaamistaan aikuisten kanssa tehtävästä työstä. Koulutukseen osallistuvien mahdollisia työskentelypaikkoja voivat olla sekä julkiset hyvinvointipalvelut että järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat.
Koulutukseen hakeutuvien nykyisiä tai tulevia työtehtäviä voivat olla esimerkiksi ikäihmisten palveluissa, terveydenhuollon sosiaalityössä (somaattinen ja psykiatrinen), aikuissosiaalityössä, maahanmuuttopalveluissa, vammaispalveluissa, asumisen palveluissa sekä muissa aikuisten parissa tehtävissä sosiaalityön tehtävissä. Osallistujiksi toivotaan myös johtamis- ja kehittämistehtävissä toimivia tai niistä kiinnostuneita sosiaalityöntekijöitä.
Koulutuksessa on mahdollisuus syventyä omiin erityisiin kiinnostuksenaiheisiin ja työelämätarpeisiin kirjallisuuden, oppimistehtävien ja lopputyön avulla. Oppimistehtäviä sovelletaan omien erikois-osaamisen syventämiseen liittyvien ammatillisten kiinnostuksen kohteiden ja työtehtävien pohjalta mielekkäiksi.
Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoistumiskoulutus kohdentuu haavoittuvassa tilan-teessa elävien aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityö ymmärretään laajasti kai-kenikäisten aikuisten ja moninaisen aikuisväestön parissa tehtävänä sosiaalityönä. Opinnoissa tarkas-tellaan sosiaalista kuntoutusta toimintana, jonka tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn moniulot-teinen vahvistaminen. Moniulotteisuudella tarkoitetaan vuorovaikutteisuuden ja suhteisuuden ym-märtämistä sekä tulkitsemista yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötasoilla.
Erikoistumiskoulutuksessa aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä lähestytään niin yhteiskunnallisten muutosprosessien analyysin, palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin, ammatillisten vuorovai-kutustaitojen syventämisen kuin menetelmällisen kehittämisen näkökulmista.
Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoisalan koulutustarpeen taustalla ovat uudenlaiset osaamisvaateet, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudelleenorganisoitumiseen, integroitumiseen ja siirtymiseen hyvinvointialueille. Erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vasta-ta ai-kuisten parissa tehtävän sosiaalityön monialaisten työprosessien muutoshaasteisiin sekä yksilöi-den monimutkaisiin ongelmiin ja erityisen tuen tarpeisiin. Pitkäaikaistyöttömyys, päihde- ja mielen-terveysongelmat, pitkäaikaissairauksista, vammasta tai vammautumisesta ja ikääntymisestä johtuva toimintakyvyn heikkeneminen, köyhyys, yksinäisyys, huono-osaisuus ja syrjäytymisriskien kasvu luo-vat enenevästi tarvetta erikoisosaamiselle, johon sosiaalityön maisterikoulutus ei yksistään tarjoa riittävästi valmiuksia.
Erikoistumiskoulutuksesta valmistuu asiantuntijoita, joilla on tiedolliset, taidolliset ja tutkimukselliset valmiudet toimia erikoisosaamista vaativissa sosiaalityöntekijän tehtävissä laajasti sosiaali- ja tervey-denhuollon palvelujärjestelmän eri osa-alueilla, työhallinnossa, kuntoutuksen organisaatioissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.
Yhteiskuntatieteellinen koulutusala03 Yhteiskuntatieteet075
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutusmoduuli30 opHelsingin yliopisto, ltä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo AkademiToistaiseksi 1.1.2019 alkaenTurun yliopisto30 opintopisteen erikoistumiskoulutus on suunnattu niille hakijoille, joilla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. psykologiasta, taloustieteistä, hallintotieteistä, kasvatustieteistä, tai sosiaalipsykologiasta). Näiden hakijoiden tulee voida hyödyntää työssään työ- ja organisaatiopsykologista tietoa ja osaamista.Erikoistumiskoulutuksessa suoritetaan  saman sisältöisiä opintojaksoja kuin laajemmassa Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutuksessa, joskin suppeampi määrä. Moduuli antaa siten samankaltaisia, mutta suppeampia valmiuksia hyödyntää työelämän arviointi- ja kehittämistehtävissä työ- ja organisaatiopsykologista tietoa. 30 op:n moduuli on suunnattu niille hakijoille, joilla ei ole laillistetun psykologin pätevyyttä, vaan muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.   Psykologian koulutusalaYhteiskunnalliset alat076
Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus60 opHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi Toistaiseksi 15.6.2023 alkaenHelsingin yliopistoKorkeakoulututkinnon suorittaneeet henkilöt, jotka ovat työorganisaationsa kanssa tunnistaneet tarpeen ilmastoasiantuntijuuden kasvattamiselle jatkuvalla oppimisella, tai henkilöille, jotka muuten osoittavat pätevyyden koulutuksen suorittamiseksi.Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta: 1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä yliopistolain 7 c §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja sen yhteydet toimintaympäristöön;
3) pystyy tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana.

luonnontieteellinen koulutusala079

* Yliopistolain nojalla sovitussa erikoistumiskoulutuksessa tähän kirjataan valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksesta liitteen (VNA 1039/2013) mukaisen koulutusalan koulutusvastuu, jonka nojalla erikoistumiskoulutuksesta on sovittu, esim. "luonnontieteellinen koulutusala". Erikoistumiskoulutus sijoitetaan jollekin koulutusvastuun mukaiselle alalle sopimusmenettelyssä sen pääasiallisen sisällön mukaan.

**  Koulutusalatietoa käytetään tiedonkeruussa. Korkeakoulut määrittävät ISCED-luokan.

  • No labels