Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKey@self

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2021
8 Käsikirjan status 2021
3.1.4 Opintopistetiedonkeruu

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu toteutetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta, lukuun ottamatta harjoittelukouluissa suoritettuja opintopisteitä. Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt opintopisteitä koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä. Harjoittelukoulujen opintopistetiedot kerätään entiseen tapaan csv-muotoisella lomakkeella.

Opintopistetiedonkeruussa kerätään tietoja yliopistossa suoritetuista opintopisteistä. Tiedonkeruussa kerätään erikseen tietoja perustutkinto-opiskelijoiden opintopistesuorituksista ja ei-tutkinto-opiskelijoiden suorituksista. Ohjauksen ala viittaa opintosuorituksen ohjauksen alaan, eikä opiskelijan ohjauksen alaan. Jos esimerkiksi x alan opiskelija suorittaa y alan opintoja, opintosuoritukset kirjataan y alan suorituksiin. Geneeristen (yleisten) opintojen osalta ohjauksen ala määritetään opintojakson alan mukaan ja toissijaisesti opiskelijan alan mukaan. Kieliopinnot voidaan kaikissa korkeakouluissa merkitä humanistiselle alalle. Hyväksiluettujen opintosuoritusten ohjauksen ala merkitään alkuperäisen suorituksen ohjauksen alan mukaan.

OKM:n opintopistetiedonkeruussa kartoitetaan korkeakoulujen vuosittain tuottamia opintopisteitä. Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta poimitaan myös Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun opintopistetiedot, mutta siinä lähtökohtana on yksittäisen opiskelijan opintopistekertymä. Tämä näkyy mm. hyväksiluettujen opintopisteiden huomioinnissa.

OKM:n tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu:

Hyväksilukemisella tarkoitetaan kaikkia opintosuorituksia, jotka ovat syntyneet ”hallinnollisen toimenpiteen tuloksena” ”hyväksilukemalla”, ”korvaamalla”, tms. Se, että suoritus on hyväksiluettu, ilmenee siitä, että suorituksella on erikseen hyväksilukemisen päivämäärä ja erikseen suorituspäivämäärä.

Poikkeuksena on kohta 3.1.4.9 (tiedot ulkomailla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista).

Kenttien 3.1.4.33.1.4.8 arvojen summa kultakin tietoriviltä on (rivin luokittelujen mukaan) korkeakoulussa suoritettujen (ei hyväksiluettujen) perustutkinto-opiskelijoiden ja erillisillä opiskeluoikeuksilla tai avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettujen opintopisteiden kokonaissumma kalenterivuodelta. Kentässä 3.1.4.9 kerätään tiedot ulkomailla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista. Kentässä 3.1.4.10 kerätään tiedot erikoistumiskoulutuksissa suoritetuista opintopisteistä ja kentässä 3.1.4.11 kerätään tiedot ulkomailla tapahtuneessa harjoittelussa suoritetuista opintopisteet (jotka sisältyvät perustutkinto-opiskelijoiden suorituksiin).

Yliopistojen opintopisteet


Kerättävät tiedot

Tiedonkeruussa kerätään tiedot korkeakoulussa tilastovuonna (kalenterivuosi) tehtyjen opintosuoritusten laajuuksista opintopisteinä. Jollei toisin mainita, tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu (eivät ole roolissa kohdesuoritus opintosuorituksen hyväksilukuun).

Kaikki lopulliset opintosuoritukset, jotka on tallennettu lopullisina korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävään rekisteriin, lasketaan mukaan, vaikka ne olisivatkin osa laajempaa suorituskokonaisuutta. Olennaista on, ettei samoja suorituksia raportoida useina vuosina. Opintosuorituksen ja osasuorituksen ero ei ole hierarkinen, vaan kyse on tässä yhden opintosuorituksen keskeneräisyydestä. Kirjattu opintosuoritus ei saa sisältää muita osasuorituksia (lehtitaso).

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistetiedonkeruuta varten korkeakoulun tulee erityisesti huomioida, että opintojen suorituspäivä on kalenterivuoden sisällä, paitsi ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluettujen opintopisteiden kohdalla (kohta 3.1.4.8), jolloin suorituspäivämäärä on muita tiedonkeruita edeltävä kalenterivuosi. Tietovarannosta poimittavan opintosuorituksen laji on Muu opintosuoritus (2).

Tiedonkeruissa on siirrytty käyttämään koulutusala 1995 -luokituksen sijasta OKM:n ohjauksen ala -luokittelua (ks. luku 7.2). Luokitus on otettu käyttöön kaikissa tiedonkeruissa, joissa aikaisemmin on käytetty koulutusala 1995 -luokitusta.

Ulkomailla suoritettujen harjoittelulajisten opintosuoritusten tiedonkeruu on omana kohtanaan osana opintopistetiedonkeruuta.

Tiedot harjoittelukouluissa suoritetuista opintopisteistä kerätään KOTA-tiedonkeruuna. Ks. luku 4.2.11 Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet


Opintosuoritusten luokitteluperiaatteet ja tiedonkeruu

 • Opintosuoritukselta tulisi löytyä vain yksi opiskeluoikeudesta johdettu luokittelu.
 • Korkeakoulun vastuulla on tietää, millä opiskeluoikeudella opintosuoritus on suoritettu ja tuoda suoritukselle luokittelu sen mukaisesti
 • Opintopistetiedonkeruussa opintopisteen tulisi olla mukana vain yhdessä opiskeluoikeudesta johdetussa tiedonkeruukorissa.
 • Opintosuorituksen tiedonkeruukorin määrittää ensisijaisesti opintosuorituksen luokittelu, mutta poiminnassa voidaan tarkastella myös opiskeluoikeustietoja, kuten opiskeluoikeuden tyyppiä ja tilaa. Jollain aikavälillä tavoitetilana on päästä siihen, että  myös yliopistoissa opintosuorituksilla on aina linkitys opiskeluoikeuteen. Väliaikana voidaan sopia, missä tiedonkeruukategorioissa voidaan poiminta tehdä pelkästään opintosuorituksen luokittelun kautta,
 • Mikäli opintosuoritukselle on tuotu useampia opiskeluoikeudesta johdettuja opintosuorituksen luokitteluja, niin virhetilanne korjataan VIRTA-poiminnan taustalla toimivan käsittelyjärjestyksen avulla
 • Jos opintosuoritukselle ei ole lainkaan tuotu luokitusta, se tulee mukaan peruspisteisiin, mikäli opiskelijalta löytyy tutkinto-opiskeluoikeus. Edellyttäen kuitenkin, että opintosuorituksella on ohjauksen ala eikä kyseessä ole hyväksiluettu suoritus


Käsittelyjärjestys mikäli opintosuoritukselle on tuotu useampia opiskeluoikeudesta johdettuja opintosuorituksen luokitteluja

KoodiSeliteJärjestys
1Suoritus on avoimen korkeakoulun opiskeluoikeudella suoritettu3
2Suoritus on kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden opiskeluyhteistyön puitteissa myönnetyn opiskeluoikeuden perusteella suoritettu1
3Suoritus on korkeakoulujen välisen yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu2
4Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella suoritettu.4
5Suoritus on opettajankoulutuksen opintoihin myönnetyllä erillisellä opiskeluoikeudella suoritettu5
6Suoritus on maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu.6
7Suoritus on kotimainen harjoittelu7
8Suoritus on ulkomainen harjoittelu8
9Suoritus on kansainvälinen yhteistutkinto9
10Suoritus on kansainvälinen kaksoistutkinto10
11Suoritus on erikoistumiskoulutukseen myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu.11
17Suoritus on muun kuin korkeakoulun kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu 
(tulossa 2022)
12Anchor
YO3.1.4.1
YO3.1.4.1

3.1.4.1 Vieraskielisessä perustutkinto-opetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Opintopisteet, jotka on suoritettu vieraskielisessä perustutkinto-opetuksessa.

Vieraskielisen tutkinto-opetuksen määritelmä on seuraava "opintopisteen suoritus on vieraskielinen, jos myös suomea, ruotsia tai saamea taitamaton olisi voinut suorittaa sen samalla tavalla." Tämän kriteerin mukaan suoritukseen liittyvän opetuksen, ohjauksen ja kirjallisten ja suullisten töiden tulee siis olla kokonaan vieraskielisiä, jotta suoritus lasketaan vieraskieliseksi.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3). Opintosuorituksen kielenä on oltava muu kuin Suomi (fi), Ruotsi (sv), Saame (se) tai tuntematon (99).

Esimerkkejä:

 • Opiskelija suorittaa opintojakson englanniksi luennoidulla luentokurssilla, ja tenttivastaukset kirjoitetaan englanniksi
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson kirjoittamalla pääosin englanninkielisen materiaalin pohjalta englanninkielisen esseen
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson henkilökohtaisessa ohjauksessa (esim. soitinopetus) jossa ohjauskieli on englanti
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaamalla tenttikysymyksiin englanniksi
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaa kysymyksiin suomeksi
  • suoritus EI vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson seminaarissa, jonka keskustelukieli on ruotsi. Seminaaria varten opiskelija kirjoittaa englanniksi seminaariesitelmän, jonka lähdekirjallisuus on englanninkielistä.
  • suoritus EI vieraskielinen.

Anchor
YO3.1.4.2
YO3.1.4.2

3.1.4.2 Kaikki perustutkinto-opiskelijoiden opintopisteet

Kuvaus

Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinto-opiskelijan korkeakoulussa suorittamat opintopisteet sisältäen kohdissa 3.1.4.1 ja 3.1.4.10 raportoidut pisteet. Tässä kohdassa raportoidaan siis valtaosa korkeakoulussa suoritetuista opintopisteistä. Mukaan ei lasketa hyväksiluettuja opintopisteitä.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Alempi korkeakoulututkinto (2) tai Ylempi korkeakoulututkinto (4).

Huom! Kansainvälistä kaksoistutkintoa tekevien (sekä lähtevien että tulevien) opiskelijoiden Suomessa suoritetut opintopisteet raportoidaan tutkinto-opiskelijoiden suorituksina, mutta ulkomailla tehdyt suoritukset ulkomailla suoritettujen hyväksiluettujen opintojen (kohta 3.1.4.8) kategoriassa.   

Anchor
YO3.1.4.3
YO3.1.4.3

3.1.4.3 Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden korkeakoulussa suorittamat opintopisteet (ei siis oman korkeakoulun tutkinto-opiskelijan vaihdossa suorittamia opintopisteitä vaan korkeakouluun tulevan vaihto-opiskelijan suoritukset). Kaikkien vaihto-opiskelijoiden suoritukset voidaan kirjata vaihdon pituudesta huolimatta.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on saapuvan kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden puitteissa myönnetyn opiskeluoikeuden perusteella suoritettu. Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Anchor
YO3.1.4.4
YO3.1.4.4

3.1.4.4 Korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Korkeakoulujen välisissä sopimuksissa (yo - yo, yo-amk) suoritetut opintopisteet. Tässä kerätään tieto erilaisista ristiinopiskelu-, ja yhteistyösopimuksista korkeakoulujen välillä. Opiskelumuodolla ei ole merkitystä opintopisteitä kerättäessä, joten myös verkko-opinnoissa syntyneet opintopisteet kerätään tässä. Tässä kerätään tieto niistä opintopisteistä jotka ao. yliopistossa on suoritettu, ei niistä jotka tämän yliopiston opiskelijat muualla suorittavat.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opintosuorituksen luokitteluna käytetään: Suoritus on korkeakoulujen välisen yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu (3). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Anchor
YO3.1.4.5
YO3.1.4.5

3.1.4.5 Avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (531/2015 2§). Asetuksen mukaan avoimessa yliopisto-opetuksessa yliopistot myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille, ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja. Oikeus rajoittuu tuolloin siihen oppiaineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamista varten oikeus on myönnetty. Tutkintoihin kuuluvat opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan asianomaisen yliopiston koulutusvastuuseen kuuluvia, tutkintosäännön mukaisia ja tutkintovaatimuksissa määriteltyjä opintoja. Niitä eivät ole opinnot, joita yliopisto erilaisin hyväksilukemismenettelyin voi tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoihinsa.

Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden (perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat) tai vaihto-opiskelijoiden suorituksia (vaikka he opiskelisivat avoimena korkeakouluopetuksena tarjottavassa opetuksessa), eikä muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten puitteissa tekemiä suorituksia. Mikäli opiskelija tekee yhteistyösopimuksen ulkopuolella opintoja avoimessa yliopistossa lasketaan ne mukaan. Asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suoritukset kerätään yllä kohdassa 3.1.4.2, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suoritukset kohdassa 3.1.4.3 ja korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien kohdassa 3.1.4.4.

Tässä kerätyn opintopistemäärän ja seuraavissa kohdissa (kohdat 3.1.4.6 ja 3.1.4.7) erikseen kerättävien erillisillä opiskeluoikeuksilla suoritettujen opintopisteiden summa muodostaa opetusministeriön asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (331/2016 1§) mukaisen avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun määrän.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on avoimen korkeakoulun opiskeluoikeudella suoritettu (1).  Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Opintopistetiedonkeruussa kerätään avoimen yliopiston opetuksessa suoritettujen opintosuoritusten alihankkiva organisaatio (esim. työväenopisto). Tällöin Organisaation roolina on Järjestävä (2).

Järjestävät tahot luokitellaan Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen pohjalta http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/oppilaittostyyp/001-1999/index.html .

42                  Yliopistot
41                  Ammattikorkeakoulut          
64                  Kansalaisopistot                 
63                  Kansanopistot
66                  Kesäyliopistot
99                  Muu

Anchor
YO3.1.4.6
YO3.1.4.6

3.1.4.6 Erillisillä opiskeluoikeuksilla opintoja suorittavien suoritukset

Kuvaus

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (531/2015 2§). Asetuksen mukaan erillisissä opiskeluoikeuksissa yliopistot myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille, ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja.

Erillisiä opintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakemuksesta riittävät perustiedot omaava yksittäinen henkilö tai yliopisto voi tarjota yliopistosta vastavalmistuneille tutkinnon suorittamisen jälkeen määräaikaisen (yleensä vuosi valmistumisesta) oikeuden suorittaa erillisiä opintoja.

Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden (perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat) tai vaihto-opiskelijoiden suorituksia (vaikka he opiskelisivat avoimena korkeakouluopetuksena tarjottavassa opetuksessa), eikä muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten puitteissa tekemiä suorituksia. Mikäli opiskelija tekee yhteistyösopimuksen ulkopuolella opintoja avoimessa yliopistossa lasketaan ne mukaan. Asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suoritukset kerätään kohdassa 3.1.4.2 yllä, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suoritukset kohdassa 3.1.4.3 yllä ja korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien kohdassa 3.1.4.4 yllä.

Tässä kerätyn opintopistemäärän ja kohdissa 3.1.4.5 ja 3.1.4.7 suoritettujen opintopisteiden summa muodostaa opetusministeriön asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (331/2016 1§) mukaisen avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun määrän.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella  suoritettu. (4). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Anchor
YO3.1.4.7
YO3.1.4.7

3.1.4.7 Erillisillä opiskeluoikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavien suoritukset

Kuvaus

Valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetyissä opettajankoulutuksen opinnoissa suoritetut opintopisteet, kun ne suoritetaan erillisinä opintoina.

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (531/2015 2§).

Tässä kerätyn opintopistemäärän ja yllä olevissa kohdissa 3.1.4.5 ja 3.1.4.6 suoritettujen opintopisteiden summa muodostaa opetusministeriön asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (331/ 2016 1§) mukaisen avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun määrän.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opintosuorituksen luokittelu –kohtaan merkitään Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella opettajankoulutuksen opintoja suorittavan opiskelijan suorittama (5). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Huom! Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suorituksia (opiskelijalla on voimassa oleva aktiivinen perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus).

Anchor
YO3.1.4.8
YO3.1.4.8

3.1.4.8 Ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluetut opintopisteet

Kuvaus

Tähän kerätään ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetut opintopisteet, jotka on hyväksiluettu korkeakoulussa.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Alempi korkeakoulututkinto (2) tai Ylempi korkeakoulututkinto (4). Organisaatiotietona merkitään joko UK (ulkomainen korkeakoulu) tai UM (ulkomainen muu oppilaitos), roolilla lähde (3). Poiminnassa huomioidaan suoritukset, joiden alkuperäisenä suoritusajankohtana opiskelijalla on ollut aktiivinen opiskeluoikeus.

Anchor
YO3.1.4.9
YO3.1.4.9

3.1.4.9 Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tähän merkitään yliopistojen erikoistumiskoulutuksissa suoritetut opintopisteet. Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää vain koulutus, jonka perusteista on sovittu yliopistojen keskinäisessä yhteistyössä. Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidetään julkista luetteloa, johon on merkitty koulutukset joiden toteuttamisesta yliopistot ovat sopineet.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Erikoistumiskoulutus (19). Opiskelijalla voi olla suoritushetkellä voimassa oleva muu opiskeluoikeus.  Poimintaan otetaan mukaan opintosuoritukset, joiden luokitteluna on "erikoistumiskoulutus".

Anchor
YO3.1.4.10
YO3.1.4.10

3.1.4.10 Ulkomaisessa harjoittelussa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tähän kerätään opintopisteet, jotka on suoritettu ulkomaisena harjoitteluna.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Alempi korkeakoulututkinto (2) tai Ylempi korkeakoulututkinto (4). Opintosuorituksen luokitteluksi merkitään (8) ulkomainen harjoittelu. Suoritus ei voi olla hyväksiluettu.

 •  harjoittelun tulee tapahtua ulkomailla, mutta työnantaja voi olla suomalainen, esim. Suomen lähetystö
 • kieliharjoittelun osalta mukaan vain ulkomailla tapahtuva harjoittelu
 • harjoitteluna suoritettava opintojakso sisältää usein myös harjoitteluraportin tai vastaavan, koko opintojakso voidaan kuitenkin ilmoittaa harjoitteluna