Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietosisällölle on asetettu erikseen sovittavia vaatimuksia ja tarkistuksia, jotta tietojen yhteismitallisuus ja hyödyntäminen on mahdollista VIRTA-julkaisutietopalvelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietosisältömääritykset noudattavat OKM:n tiedonkeruukäsikirjoissa tiedonkeruukäsikirjassa annettuja ohjeita. Tietolementtien tarkemmat kuvaukset löytyvät täältä.

...