Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suuri osa yrittäjämäisten taitojen ja ajatusmaailman oppimisesta tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella

Yrittäjämäisten taitojen oppimista korkeakoulujen luokkahuoneen ulkopuolella tuetaan maanlaajuisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta eli YYTO-hankkeella. Hanke jakautuu neljään osaprojektiin, joissa tarjotaan korkeakouluopiskelijoille yrittäjämäisiä toimintaympäristöjä oppimisen tueksi, kehitetään ja laajennetaan opiskelijavetoisia yritys- ja ideahautomoita, tuetaan Startuplifers-harjoitteluohjelman laajentumista koko Suomen laajuiseksi sekä mietitään parhaita keinoja hyväksyä muualla saadut yrittäjyysopit opinnoiksi.

Yrittäjyystaidot – kuten luovuus, yhteistyökyvyt ja jatkuva kehittyminen – ovat tärkeitä taitoja muillekin kuin yrittäjille; jokainen korkeakouluopiskelija voi hyötyä yrittäjämäisemmän ajattelutavan kehittymisestä. Näiden taitojen lisääminen saattaa antaa opiskelijoille parempia valmiuksia perustaa uusia kasvuyrityksiä Suomeen, mutta ennen kaikkea se auttaa heitä haastamaan olemassa olevia toimintamalleja ja nopeuttamaan muutosta nykyisissä yrityksissä. Yrittäjille ominainen muuntautumis- ja reagointikyky on yksi suurimpia vaatimuksia nykyajan työympäristössä, jossa yritykset kamppailevat jatkuvasti entistä nopeammin muuttuvassa maailmassa.

Vaativien opintojen ja kiristyvien opintotahtivaatimusten vuoksi kaikilla opiskelijoilla ei ole aikaa vapaaehtoisesti ja korkeakoulun ulkopuolella saataviin oppeihin, kuten osallistumiseen yrittäjyysyhteisön toimintaan tai harjoitteluun kasvuyrityksessä. Nämä opit kuitenkin vähentävät valmistuneiden työttömyyttä antamalla opiskelijoille jo opintojen aikana parempia avaimia työelämään.

Onkin tärkeää, että yrittäjyystaitojen hankintaa opintojen ulkopuolella tuetaan ja tunnustetaan korkeakouluissa mahdollisimman tehokkaasti. Näin opiskelijat saavat parhaimmillaan valmiuksia yrittäjänä toimimiseen tai toimialojen muokkaamiseen ilman, että korkeakoulu itse joutuu käyttämään merkittäviä resursseja noiden taitojen opettamiseen.Hankkeen verkkosivut:
https://www.yyto.fi/

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Kalle Airo
+358 50 409 6241
kalle.airo(at)aalto.fi

Viestintäkoordinaattori Tommi Byman
+358 50 5343609
tommi.byman(at)aalto.fi

Lisätietoa:
Aalto Entrepreneurship Society: https://www.aaltoes.com/
Startuplifers: https://startuplifers.org/
Aalto Ventures Program: https://avp.aalto.fi
Aalto-yliopisto: https://www.aalto.fi
Opetus- ja Kulttuuriministeriö: https://minedu.fi

Osahankkeet

OPITOI — Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt

Oikeanlaiset tilat edesauttavat luovuutta ja spontaaneja kohtaamisia, joiden seurauksena voi syntyä jotain uutta. Inspiroiva tila voi myös lisätä tuottavuutta. Osahanke selvittää, millaiset tilat tekevät tiimiyrittäjyydestä tehokkaampaa ja miten tällaisia tiloja voisi tuoda myös yliopistomaailmaan tukemaan opiskelijoiden oppimista. Fyysisten tilojen lisäksi kehitetään pedagogisia malleja ja digitaalisia alustoja yrittäjämäisen työskentelyn tukemiseen.

HOTIT OPIT — Yrittäjyyosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen

Suuri osa yrittäjyystaidoista hankitaan luokkahuoneen ulkopuolella, mutta tuo oppi on aivan yhtä arvokasta kuin mitä korkeakouluissa opetetaan. Osahanke selvittää parhaita käytäntöjä muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamiseen; miten siis esimerkiksi harjoittelusta kasvuyrityksessä tai  yrittäjyystapahtuman järjestämisestä voisi saada opintopisteitä.

Entrepreneurship societies — Opiskelijavetoiset yrittäjyys- ja ideahautomot

Vuonna 2009 perustettu Aaltoes on ollut valtava menestystarina, ja sitä on seurannut lukuisien yrittäjyysyhteisöjen synty ympäri Suomea. Osahankkeen tarkoitus on tukea näitä yrittäjyysyhteisöjä ja auttaa näitä tavoittamaan entistä enemmän opiskelijoita, jotka haluavat oppia yrittäjyystaitoja opintojen ohella tai jotka ovat kiinnostuneita kasvuyrittäjyydestä.

Startuplifers — Kansainvälinen startup-harjoittelu

Startuplifers-ohjelma yhdistää lahjakkaita opiskelijoita ja vastavalmistuneita maailman parhaisiin startup-yrityksiin San Franciscossa ja Singaporessa. Osahankkeen tarkoitus on auttaa Startuplifersia laajentumaan koko maan laajuiseksi, jolloin yhä useampi opiskelija saisi mahdollisuuden lähteä harjoitteluun kansainväliseen kasvuyritykseen.


YOOP-työkalu

HOTIT OPIT -osahankkeessa työstetty Yoop-työkalu tarjoaa ohjeita ja apua yrittäjyysosaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä opinnollistamisessa. Työkalu on saatavilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi, ja siihen voi tutustua täällä: https://yoop.fi/

Hankkeessa kartoitettiin korkeakoulujen yrittäjyysosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ahotointi tai hottaus) sekä yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamisen käytänteitä ja niihin liittyviä haasteita. Tutkimuksen pohjalta toteutettu Yoop on tarkoitettu yrittäjyysosaamisen ahotoinnin ja opinnollistamisen tueksi valtakunnalliseen käyttöön, kaikkien yrittäjyysopintoja tarjoavien korkeakoulujen hyödynnettäväksi.

Yoop auttaa korkeakouluopiskelijoita ja -opettajia yrittäjyyteen liittyvän osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Se sisältää yrittäjyysosaamisen kartoituksen, joka pohjaa eurooppalaiseen yrittäjyysosaamisen viitekehykseen (EntreComp). Yoop tarjoaa tietoa ja vinkkejä, kuinka opiskelija voi hakea jo hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttämistä osaksi tutkintoaan. Yoop kannustaa opiskelijoita myös hakemaan mahdollisuuksia sisällyttää tuleviin yrittäjyysopintoihinsa korkeakoulun ulkopuolista, yrittäjyysosaamista kartuttavaa toimintaa.

Yoopissa on myös oma opettajan osio, jossa on suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä.Tekijät

YYTO-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen kärkihanke, jota koordinoi Aalto-ylipisto ja erityisesti sen yrittäjyysopetusohjelma Aalto Ventures Program. Muina toteuttajina mukana ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hanken Svenska handelhögskolan, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Novia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Aalto Entrepreneurship Society ry, Boost Turku ry, Patteri Entrepreneurship society ry, Oulu Student Entrepreneurship society ry, Jyväskylä Entrepreneurship society ry, Laurea Entrepreneurship society ry, Vaasa Entrepreneurship society ry, LUT Entrepreneurship society ry, Helsinki Think Company ry, Hanken Entrepreneurship society rf ja Startuplifers ry.