Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

1. BEREDNING

 • Understöds vetenskap och forskning?
 Datalagret för forskningsfinansiering är avsett endast för bidragsbeslut ämnade att understöda vetenskaplig forskning. Några andra begränsningar avseende innehållet finns inte. Mottagaren kan vara till exempel en person, en grupp eller en organisation.
 • Är den inhämtade informationen om de sökande lämplig för datalagret?
 Bekanta dig med datainnehållet i Datalagret för forskningsfinansiering. Uppgifterna som efterfrågas har definierats så att de i största möjliga utsträckning ska motsvara de uppgifter som finansiärer brukar samla in. De obligatoriska uppgifterna är få.
 • Hur inhämtar finansiärerna rätten att behandla personuppgifter? Kan beslut publiceras genast?
De två vanligaste sätten på vilka finansiärer inhämtar rätten att behandla personuppgifter är avtal och samtycke. Det är fråga om ett avtal till exempel när finansiären ställer kravet att beslutet ska få publiceras som villkor för att finansieringen ska beviljas. Det är fråga om samtycke till exempel när finansiären ber den sökande om lov att publicera beslutet och svaret inte har någon relevans för huruvida bidraget beviljas eller inte.

 TRÄFF MED CSC

 • Vi kan besöka er eller bjuda er till CSC:s kontor i Esbo. På beredningsmötet slår vi fast tidtabellen för anslutningen till datalagret, gör en närmare genomgång av punkterna i punkt 1 och behandlar andra väsentliga frågor.
 • Kom överens om en träff:

2. GENOMFÖRANDE

 • Systemleverantören eller finansiären och CSC tar tillsammans fram en modellfil för översändning av uppgifter.
 • Beslut om vilka uppgifter som ska lagras i Datalagret för forskningsfinansiering och hur de ska skickas.
 • Beslut om hur ofta uppgifter ska skickas.
 • Modellen testas, eventuella justeringar görs, modellen godkänns.
 • Beslut om anslutning till Datalagret för forskningsfinansiering, uppgifter översänds enligt vad som godkänts.
 • Rättigheterna och skyldigheterna för gemensam registerföring överenskoms. De ändringar som behövs införs i ansökningssystemet och i registerbeskrivningen.

3. ANVÄNDNING

 • Dataöverföringen till Datalagret för forskningsfinansiering inleds.
 • Informationen som visas i portalen kontrolleras och behövliga korrigeringar görs.


Tip
iconfalse

Include Page
Fem huvudsaker om datalagret för forskningsfinansiering
Fem huvudsaker om datalagret för forskningsfinansiering

Image Removed

Image RemovedINFOMATIONSINNEHÅLL

Fält

Beskrivning

Utlysningens namn

Name

Namnet under vilket forskningsmedlen utlyses. Om det inte finns något namn kan man ange till exempel Finansiär + årtal.

När utlysningen öppnar

CallStartDate

Datumet från och med vilket medlen kan ansökas. Denna uppgift behöver inte ges då finansieringsbeslutet skickas, men information om en pågående utlysning kan sändas till datalagret separat så att alla pågående utlysningar kan visas i portalen.

(ominaisuus tulossa)

När utlysningen stänger

CallEndDate

Sista datumet då medlen kan ansökas. Denna uppgift behöver inte ges då finansieringsbeslutet skickas men information om en pågående utlysning kan sändas till datalagret separat så att alla pågående utlysningar kan visas i portalen.

(ominaisuus tulossa)

ID

Identifier

ID för utlysningen. Om utlysningen inte har någon ID i källsystemet genereras en ID i datalagret. Den genererade ID-koden kan sändas till källorganisationen ifall denna t.ex. vill uppdatera informationen i utlysningen.

Namn

Name

Finansiärens namn

FO-nummer

BusinessId

Identifiering utfärdad av registermyndigheten.

Myndighets-ID

AgencyId

Myndighets-ID, ifall finansiären har ett sådant.

Webbplats

WebPage

Finansiärens webbplats

Medel som beviljas

Amount

Det totala beloppet som anslagits för projektet.

Datum då medlen beviljats

ApprovalDate

Datumet då medlen har beviljats. Till exempel datumet då styrelsen sammanträdde och antog finansieringsbeslutet. Detta är en obligatorisk uppgift bl.a. i löpande utlysningar.


Finansieringsmetod

FundingMethod

Metod enligt vilken forskning och utveckling finansieras. Exempel på finansieringsmetoder är finansiering av forskararbete, programfinansiering, finansiering av forskningsinfrastruktur och finansiering av organisationer. Kodsystemet bygger på Finlands Akademis koder för finansieringsformer samt på följande värden: 

200 = forskningsstipendium

201 = avhandling

202 = resestipendium

Finansiärens projekt-ID

Identifier

Projektets identifiering i källsystemet, till exempel beslutsnummer.

Finansieringsbeslut för tidigare projekt

PreviousFunding

Om det finns kopplingar till ett tidigare projekt och uppgifterna finns i källsystemet kan ID för det tidigare projektet (se definitionen av ID) anges i uppgifterna för det aktuella projektet.

Finansieringsbesluts för ett relaterat projekt

RelatedFunding

Om det finns kopplingar till ett annat projekt, till exempel ett parallellt projekt, och uppgifterna finns i källsystemet kan det relaterade projektet anmälas med projekt-ID.

Konsortiets namn

Name

Uppgifterna om konsortiumledaren ska innehålla konsortiets namn. (jfr Konsortiumpartner nedan)

Beskrivning av konsortiet

Description

Om det finns en beskrivning av konsortiet ska denna ges i uppgifterna om konsortiumledaren.

Konsortiumledarens ID

Identifier

Uppgifter om en konsortiumpartner ska innehålla konsortiumledarens projekt-ID så att partnerprojektet kan kopplas till konsortiet.

Namn

Name

Forskningsprojektets officiella namn. Det kan finnas flera språkversioner av namnet.

Beskrivning

Description

Den offentliga informationen om projektet, till exempel den sammanfattning som är avsedd att offentliggöras. Det kan finnas flera språkversioner av beskrivningen.

Internationellt projekt-IDID som genereras åt projektet i datalagret.

Startdatum

StartDate

Datumet då forskningsprojektet börjar.

Om denna uppgift inte begärs i källsystemet kan man som startdatum ange datumet då finansieringsåret börjar, t.ex. den 1 januari 2018.

Uppgiften gör det möjligt att se vilka projekt som inletts år X.

Slutdatum

EndDate

Datumet då forskningsprojektet slutar.

Om denna uppgift inte begärs i källsystemet kan man som slutdatum ange datumet då finansieringsåret börjar, t.ex. 31.12.2018.

Alla pågående projekt kan sökas i datalagret.

Internationellt samarbete

InternationalCollaboration

Här anges om projektet omfattar internationellt samarbete. Till exempel om projektet delvis genomförs i samarbete med en organisation i ett annat land eller en aktör knuten till en sådan organisation. Målet för projektet kan till exempel vara en gemensam publikation eller ett annat forskningsalster. 

Konferensresor och annan kortvarig mobilitet innebär inte ensamma att projektet är internationellt.

0 = nej

1 = ja

9 = inga uppgifter

Företagssamarbete

BusinessCollaboration

Här anges om ett företag är med i projektet och är en av dem som tar emot forskningsmedlen.

Projektet omfattar inte företagssamarbete om man har samarbete med t.ex. VTT, CSC eller en aktör i tredje sektorn.

0 = nej

1 = ja

9 = inga uppgifter

Land

Country

Landet där projektet genomförs, ifall ingen kommuninformation finns att ge. För resestipendium anges här destinationslandet. Använd den tresiffriga kod som används i Statistikcentralens klassificering Stater och länder.

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index_sv.html

Kommun

Municipality

Kommunen där projektet genomförs. Använd Statistikcentralens årliga förteckning över kommunkoder.

https://www.stat.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2018/index_sv.html

Webbplats

WebPage

Projektets webbplats

Namn

Name

En samarbetsorganisation som är med i projektet men som inte får finansiering för egna ändamål, t.ex. en förening eller ett företag.

FO-nummer

BusinessId

Organisationens ID utfärdat av registermyndigheten.

Land

Country

Landet där samarbetsorganisationen har sitt säte, om ingen kommuninformation finns att ge.

Kommun

Municipality

Kommunen där samarbetsorganisationen har sitt säte.

Förnamn

FirstName

Om projektfinansieringen har beviljats till exempel åt en organisation eller grupp kan man här ange en kontaktperson för projektet.

Om det handlar om personlig finansiering är kontaktpersonen den samma som mottagaren.

Efternamn

LastName

Om projektfinansieringen har beviljats till exempel åt en organisation eller grupp kan man här ange en kontaktperson för projektet.

Om det handlar om personlig finansiering är kontaktpersonen den samma som mottagaren.

ORCID

Orcid

Kontaktpersonens ORCID ifall hen har en sådan och ID:n finns i källsystemet.

Namn

Name

Den finansierade organisationens namn.

Om en del av finansieringen används via organisationen är detta en obligatorisk uppgift.

FO-nummer

BusinessId

Den finansierade organisationens FO-nummer.

Om en del av finansieringen används via organisationen är detta en obligatorisk uppgift.

Land

Country

Landet där den finansierade organisationen har sitt säte.

Använd den tresiffriga kod som används i Statistikcentralens klassificering Stater och länder. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index_sv.html

Kommun

Municipality

Kommunen där den finansierade organisationen har sitt säte.

Använd Statistikcentralens årliga förteckning över kommunkoder. https://www.stat.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2018/index_sv.html

Förnamn

FirstName

Den finansierade personens förnamn.

Efternamn

LastName

Den finansierade personens efternamn.

Affiliering

Affiliation

De instanser som personen är knuten till, t.ex. hemorganisationen, ett forskningsinstitut eller en högskola.

ORCID

Orcid

Den finansierade personens ORCID.

Nationalitet

Nationality

Den finansierade personens nationalitet. Informationen är endast avsedd för statistikändamål och offentliggörs inte.

Använd den tresiffriga kod som används i Statistikcentralens klassificering Stater och länder. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index_sv.html

Kön

Gender

Den finansierade personens kön. Informationen är endast avsedd för statistikändamål och offentliggörs inte.

Använd följande koder:

1 = man

2 = kvinna

9 = okänd

Födelsetid

Birthdate

Den finansierade personens födelsedatum. Informationen är endast avsedd för statistikändamål och offentliggörs inte.

Titel

Title

Den finansierade personens yrkestitel.

Vetenskapsgren

FieldOfScience

Vilken vetenskapsgren projektet gäller.

Använd koderna i Statistikcentralens klassificering Vetenskapsgrenar. https://www.stat.fi/meta/luokitukset/tieteenala/001-2010/index_sv.html

Konstgren

FieldOfArt

Använd kodförteckningen Vetenskapsgrenar (på finska).

Nyckelord

Forskningsgren

Temaområde

Subject

Projektreferens som används i informationssökning och indexering. Nyckelord får skickas på olika språk.

Forskningsgrenar och temaområden får också anges. Om inget vetenskapsområde rapporteras kan man rapportera forskningsgren eller temaområde (baserat på den klassificering som finansiären använder). Dessa är fria textfält. Temaområdet kan till exempel vara ett finansieringsprogram eller något av temaområdena för strategisk forskning definierade av Finlands Akademi.

Identifierare för ämnet

SubjectIdentifier

URI i vilket det rapporterade ordet definieras.

Typ av ämne

SubjectType

Vilket slags ämnesord det är fråga om. Denna klassificering kan användas för att skilja åt nyckelord, forskningsgrenar och temaområden.

ID för typen av ämne

SubjectScheme

URI i vilket den använda terminologin definieras.

ID

Ett publicerat skriftligt forskningsalster som hänger samman med projektet.

Typ av ID

Vilken typ av ID publikationen har (DOI, ISBN...).

Virta-ID

Publikationens ID i publikationsdatatjänsten VIRTA.

ID för dokumentation

ID för den dokumentation som framställs och/eller används i projektet.

Typ av ID

Vilken typ av ID dokumentationen har.

ID

ID för den forskningsinfrastruktur som används i projektet.

ID

ID för de patenter som uppstår i projektet.