Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Luonnos

Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistustyöryhmä

Uudistustyöryhmä kuvattu omalla sivullaan: https://wiki.eduuni.fi/x/j5NgBw

Osaamisen ennakointifoorumi OEF

https://www.oph.fi/fi/palvelut/osaamisen-ennakointifoorumi-oef

"Ennakointiryhmien tehtävät on määrätty opetus- ja kulttuuriministeriön Osaamisen ennakointifoorumista tekemässä päätöksessä. Tehtävät ovat:

 1. osallistua laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin erillisiin ennakointihankkeisiin, jotka liittyvät ennakointiryhmän tehtävään.
 2. analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen.
 3. tehdä aloitteita tai suosituksia opetus‐ ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjille ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi.
 4. kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot.
 5. tuoda havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja tehdä niihin liittyviä tutkimus‐ ja kehittämisehdotuksia.

Lisäksi ennakointiryhmät viestivät aktiivisesti taustayhteisöilleen ja sidosryhmilleen Osaamisen ennakointifoorumin tuottamista ennakointituloksista."

Koulutuspoliittinen selonteko

https://minedu.fi/koulutusselonteko

"Koulutuspoliittisella selonteolla valmistellaan linjauksia, joilla varmistetaan että:

 • koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
 • lapset ja nuoret voivat hyvin
 • koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
 • Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida"

Korkeakoulujen yhteishaun toteuttamisen ja Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmä

https://wiki.eduuni.fi/x/Z6cFAw

Opetushallitus on asettanut Korkeakoulujen yhteishaun toteuttamisen ja Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on

 • tukea korkeakouluja ja Opetushallitusta yhteishaun ja muiden Opintopolku.fi -palvelun avulla toteutettavien hakujen toteuttamisessa ja seuraamisessa
 • huolehtia korkeakoulujen kehittämistarpeiden huomioon ottamisesta Opintopolku.fi -palvelun kehityksessä
 • tehdä korkeakoulujen yhteishaun toteutukseen liittyviä kehittämisehdotuksia
 • edistää opiskelijavalintaan liittyvää yhteistyötä korkeakoulusektorin toimijoiden kesken
 • koordinoida ja kehittää korkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyvää asiakaspalvelua ja viestintää

Ohjausryhmän toimikausi on 1.2.2017–31.12.2019.

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmä

https://wiki.eduuni.fi/x/2X4tAg

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän, jonka toimikausi on 25.1.2016–31.12.2019.

Asettamispäätös OKM/2/040/2016

Ryhmän tehtäviä ovat:

 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan koulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden välisten tietovirtojen / tiedonsiirtojen koordinointi 
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen sekä muiden opetushallinnon luokituksia käyttävien sidosryhmien välisen luokitusyhteistyön koordinointi
 3. Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen avoimen datan käytön edistäminen
 4. Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sanastotyön koordinointi eri toimijoiden välisten tietovirtojen sisältöjen osalta


Info

Kehittämisideoita ja lisäys- tai poistoehdotuksia tiekartan näihin osiin voitte lähettää osoitteeseen tiekartta@csc.fi.