Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Laurea tulee kertomaan kuulumisia hankkeensa edistymisestä.
 • Tähän tikettiin linkittyy myös 
  Jira
  serverEduuni-jira
  serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
  keyCSCIDEAPANKKI-108
 • Tutustuttiin Laurean tekniseen toteutukseen ja prosessiin etävalvottuihin tentteihin liittyen.
  Laurean edustajat tarjoituivat ystävällisesti opastamaan korkeakouluyhteisön sisällä mahdollisissa kysymyksissä.
 • Materiaaleja voi jakaa yhteiseen käyttöön korkeakouluyhteisölle rajattulla sivulla: https://wiki.eduuni.fi/x/XxF6Cw
 • Todettiin, että proktoroinnin käytön mahdollisuudet ovat erilaisia tapauksesta riippuen (vrt. valintakokeet ja osaamisen osoittamisessa tenteillä)

2
Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-118
 

 • Keskustellaan mahdollisesta tarpeesta ideamuotoilulle korkeakoulujen tarpeiden jäsentämiseksi ja etenemispolkujen luomiseksi
 • 2021-03-09 CSC:n vastaus korkeakoulujen kysymykseen CSC:n kyvystä ja halusta auttaa Idean ratkaisemissa
  • Findataan, toisiolakiin ja rekisteriaineistoihin liittyy korkeakouluja ja muita tutkimustoimijoita koskevia akuutteja tarpeita täydentää Findatan tarjoamaa palveluvalikoimaa. Löyhästi nämä akuutit tarpeet kuuluvat yleisempään joukkoon "arkaluonteisen" tai "sensitiivisen" datan tuottamiseen, tallentamiseen ja hyödyntämiseen tarvittavista palveluista tutkimus, TKI- ja opetuskäytössä. CSC tarjoaa asiakkailleen ja kumppaneilleen osallistumista ja apua akuuttien ja pidemmän aikavälin tarpeiden ja niihin liittyvien ratkaisujen selvittämiseen ja tuottamiseen tai hankkimiseen tarpeelliseksi katsotuilta osilta.

   1) CSC kirkastaa tuottamiensa sensitiivisen datan palvelujen käyttöönottoaikatauluja ja kirjoittaa auki oman näkemyksenä siitä millaisiin käyttötapauksiin ne soveltuvat.

   2) CSC:n palveluita koskevaa tiekarttaa käsitellään yhdessä korkeakoulujen kanssa.

   3) Korkeakoulut voisivat tunnistaa ne tarpeet, jotka eivät tule katetuksi a) Findatan ympäristöllä, b) CSC:n sensitiivisen datan ympäristöllä. Jakojäännöksen tarpeisiin tehtäisiin markkinakartoitus yhdessä ja toteutettaisiin paveluiden hankinta CSC:n brokeroimana sidosyksiköidensä käyttöön.

   4) Samanaikaisesti markkinakartoitukseen päätyvän toimintalinjan kanssa CSC järjestäisi yhdessä korkeakoulujen kanssa avoimen Ideamuotoilun erilaisten käyttötarpeiden ja niihin liittyvien mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen ja eri toimijoiden roolien jäsentämiseksi. Ideamuotoilu tukisi markkinakartoitukseen päätyvää toimintalinjaa ja loisi pohjaa yhteisen pidemmän aikavälin tiekartan muotoilulle.

   Lisätietoja: asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine
 • Ohjattiin CSC:n palvelukehityskaistalle
 • Todettiin, että päätetään tarpeesta mahdolliselle ideamuotoilulle myöhemmässä vaiheessa

3
Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-55
 

...

 • Opiskelijavalintojen työkirja tuotettiin 2020 keväällä
 • Ehdotus statusmuutokseksi: "Arkisto: Toteutunut"
 • Päätettiin Arkistoida toteutuneena.

5 Muut asiat / Ideapankissa viimeksi päivitetyt ideat 

...