Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Ajankohtaista KOSKI-kehityksessä 

KOSKI-tiedotteet koulutuksen järjestäjille

Koulutukset ja tilaisuudet

Testaus ja palvelun käytön aloittaminen

KOSKI-palvelun tuotantoympäristö


Palvelun testaus 2017

Toteuttamisen järjestys:

2016 Tietotarpeiden harmonisointi

 • Koulutuksen järjestäjien tiedonsiirron testaus.

2017 Tietojen testaus ja kerääminen

 • Koulutuksen järjestäjien tiedonsiirron testaus.
 • Tietojen kerääminen ja tallentaminen koulutuksen järjestäjiltä KOSKI-palveluun.
 • Lakiesitys laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

2018 Palvelun käyttö alkaa: palveluun tuodaan kattavasti, yhteismitallisesta ja ajantasaisesti tiedot koulutuksen järjestäjiltä.

 • Tiedot tulisi olla tallennettu 31.1.2018 mennessä.
 • Kansalaisen käyttöliittymä ja palvelut
 • Viranomaisten tiedonsiirtojen pilotointi voi alkaa
 • KOSKI toteutetaan osaksi Opintopolku.fi -palvelua, jota ylläpitää Opetushallitus.

2019 Palvelu käytössä täydessä laajuudessaan.

 • Viranomaisten tiedonsiirrot toimivat.

Koski-lainsäädäntötyö

 • Opetushallinnon keskitetyistä tietojärjestelmistä ja rekistereistä yksi yhteinen laki, joka korvaa muut lait (he laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (HE 72/2017 vp) annettiin 08.06.2017.
 • Eduskunnan hyväksymä Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)9 vahvistettiin 14.12.2017.
 • Laki astui voimaan 1.1.2018 ja sen mukaisesti koulutuksen järjestäjien tuli tallentaa opintosuoritustiedot KOSKI-tietovarantoon 28.2.2018 mennessä ja pitää ne tästä lähtien ajantasaisina.
Kun laki on vahvistettu
 • Tilata rajapinnat oppilashallintojärjestelmätoimittajilta
 • Ottaa rajapinnat käyttöön ja siirtää tietoja Koskeen koulutuksenjärjestäjiltä
 • Koulutustoimijalta viranomaiselle asti tiedonsiirtokokeiluja ja testausta

2016: tavoitetason selvitystyö


Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon 22.12.2022

Opetushallitus on antanut 22.12.2022 tarkentavan määräyksen (OPH-5214-2022) opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon.

Opetushallituksen määräys sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa:

KOSKI määräys 22.12.2022 | KOSKI ohje 22.12.2022 | eHOKS ohje 22.12.2022
KOSKI föreskrift 22.12.2022 | KOSKI anvisning 22.12.2022 | ePUK anvisning 22.12.2022

Määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin 22.12.2022

Opetushallitus on antanut 22.12.2022 määräyksen (OPH-5217-2022) opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin.

Opetushallituksen määräys sekä määräystä tarkentava ohje löytyvät alla olevien linkkien takaa:

Määräys 22.12.2022 | Ohje 22.12.2022
Föreskrift 22.12.2022 | Anvisning 22.12.2022

Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon 29.6.2022

Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista. Määräys annetaan KOSKI-tietovarantoon ja eHOKS-palveluun liittyen. Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa:

KOSKI määräys 29.6.2022 | KOSKI ohje 23.6.2022 | KOSKI tietoluettelo v5.0
KOSKI föreskrift 29.6.2022| KOSKI anvisning 23.6.2022 | KOSKI Uppgiftsförteckning v5.0
eHOKS ohje 23.6.2022 | eHOKS tietoluettelo v4.0  | ePUK anvisning 23.06.2022 | Uppgiftsförteckning ePuk_v4

Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista. Määräys annetaan KOSKI-tietovarantoon ja eHOKS-palveluun liittyen. Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

KOSKI määräys 19.7.2021  |  KOSKI ohje 16.7.2021  |  KOSKI tietoluettelo v4.0

KOSKI föreskrift 19.7.2021  |  KOSKI anvisning 16.7.2021

eHOKS ohje 15.7.2021  |  eHOKS Tietoluettelo v3.0

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ylläpitämien tietojen oikeellisuus KOSKI-tietovarannossa on tärkeää

KOSKI-tietovarannon tietoja käytetään moneen eri käyttötarkoitukseen pitkin vuotta, minkä vuoksi on tärkeää, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjät huolehtivat koko tietosisällön oikeellisuudesta jatkuvasti.

Viime vuonna opetuksen ja koulutuksen järjestäjien KOSKI-tietovarannossa ylläpitämiä opiskeluoikeustietoja käytettiin ennätyksellisen paljon uusien tiedonhyödyntämiskäyttötapausten myötä, melkein 16 miljoonaa kertaa.

Tiedote aiheesta:

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ylläpitämien tietojen oikeellisuus KOSKI-tietovarannossa on tärkeää   

Det är viktigt att uppgifterna som utbildningsanordnarna upprätthåller i informationsresursen KOSKI är korrekta

Koulutuksen järjestäjien tukemiseksi on tehty ohje siitä, mitä koulutuksen järjestäjän tulisi ottaa huomioon omassa tiedonhallintaprosessissaan jotta tietojen laatu olisi hyvä ja pysyisi hyvänä:

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=195147928  |  Ohje / pdf (suomi)

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=195148994  |  Anvisning / pdf (svenska)

Opetus-ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuoden 2021 oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivän

Oppivelvollisen on hakeuduttava perusopetuksen jälkeiseen oppivelvollisuuskoulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa tai viimeistään 27.8.2021.

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka.

OKM:n päätös löytyy tästä.

Vapaan sivistystyön koulutuksien KOSKI-tallennukset 1.8.2021 alkaen

Vapaan sivistystyön oppilaitosten eli kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen, liiikunnan koulutuskeskusten (urheiluopistot) ja opintokeskusten järjestämien vapaan sivistystyön koulutusten KOSKI-tallennuksia ja tiedonsiirtoja koskevat ensimmäiset ohjeet on julkaistu. Vapaan sivistystyön koulutukset kokoavaan infotaulukkoon on kuvattu:

 • oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat kansanopistojen koulutukset, joiden osalta KOSKI-tallennusvelvollisuus alkaa 1.8.2021,
 • vapaatavoitteinen vapaan sivistystyön koulutus, jonka tallentaminen KOSKI-tietovarantoon tulee mahdolliseksi 1.8.2021 oppilaitoksen ylläpitäjän päätöksellä ja opiskelijan suostumuksella,
 • sekä vapaan sivistystyön koulutuksia koskevat poikkeukset, joita ei saa tallentaa KOSKI-tietovarantoon.

Infotaulukko löytyy täältä: Vapaan sivistystyön KOSKI-tiedotteet sekä Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet -ohjesivulta.

Valpas-palvelun käyttöönoton ensimmäinen vaihe

Koulutuksen järjestäjiä ja kuntia pyydetään organisoitumaan oppivelvollisuuteen liittyvien valvontatehtävien osalta (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 11§-14§) ja alkamaan myöntää Valpas-pääkäyttäjäoikeuksia Virkailijan Opintopolussa Valpas-palvelua tehtävissään tarvitseville henkilöille.

Virkailijan Opintopolussa Valpas-palvelun osalta katseltavissa on vasta aloitussivu. Itse palvelu avautuu vaiheittain alkaen perusasteen hakeutumisvelvollisuuden valvonnasta. Henkilöille, joille on myönnetty Valpas-käyttöoikeuksia, kohdennetaan viestintää ja koulutuksia Virkailijan Opintopolun viestien ja työpöydän kautta. Siksi on tärkeää, että keskeisille henkilöille on myönnetty käyttöoikeudet, jotta viestintä saavuttaa oikeat henkilöt.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset Valpas-palvelun käyttöönotosta löytyvät ensitiedotteista:

Koulutuksen järjestäjän ylläpitämä tiedonlaatu KOSKI-tietovarannossa

Koulutuksen järjestäjien tukemiseksi on valmistunut ohje siitä, mitä koulutuksen järjestäjän tulisi ottaa huomioon omassa tiedonhallintaprosessissaan jotta tietojen laatu olisi hyvä ja pysyisi hyvänä:

Koulutuksen järjestäjän ylläpitämä tiedonlaatu KOSKI-tietovarannossa 18.3.2021.pdf

Kvaliteten på uppgifterna som utbildningsanordnaren upprätthåller i informationsresursen KOSKI 18.3.2021.pdf


Yli 80% kansanopistojen vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutusten tiedoista KOSKI-palveluun rajapintojen kautta

Helmikuussa kansanopistoille toteutetussa kyselyssä saatuja vastauksia on verrattu edellisenä vuonna toteutettuun vastaavaan kyselyyn ja aiempaa useampi kansanopisto odottaa opistolla myös opiskelevan oppivelvollisia tulevana syksynä. Puolet kansanopistoista suunnittelee käyttävänsä opintohallinnon järjestelmien rajapintoja vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutusten KOSKI-tietojen siirtämiseen.  Vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutusten suoritustietoja aletaan siirtää KOSKI-palveluun 1.8.2021 lukien.

Lisätietoa: Yli 80% kansanopistojen tulevista vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutusten tiedoista KOSKI-palveluun rajapintojen kautta

KOSKI-palvelun wikiohjesivuston osoite muuttuu 18.1.2021

Vanha osoite on (toiminnassa 17.1.2021 asti)

Uusi osoite on 18.1.2021 alkaen https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koski

Wikisivuston siirron takia ohjeita ei päivitetä aikana 11.1.2021-17.1.2021. Tuona aikana vanha sivu on edelleen luettavissa.

18.1.2021 alkaen käyttäjiä pyydetään ottamaan käyttöön uusi osoite. Vanhasta osoitteesta pääsee linkin kautta uudelle sivustolle vielä 18.1.2021 jälkeen.

HUOM! Uusi wikisivusto aukeaa vasta 18.1.2021! Siihen asti viestissä oleva linkki uudelle sivulle ei toimi.

KOSKI-tietovarantoon tietoja siirtävät järjestelmät 14.12.2020

Opetushallitus on selvittänyt, millä tietojärjestelmillä opetuksen ja koulutuksen järjestäjät siirtävät omat tietonsa KOSKI-tietovarantoon. KOSKI-palvelun omana käyttöliittymän avulla tapahtuvien tallennusten määrä on edelleen häviävän pieni. Loput tiedonsiirroista tapahtuvat automaattisesti rajapintasiirtojen kautta. Tulokset löytyvät täältä.

KOSKI-palvelun avoin testiympäristö avattu

KOSKI-palvelusta on saatavilla avoin testiympäristö (ns. hiekkalaatikkoympäristö) tiedon hyödyntäjille, jonka kautta palvelun toimintaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin voi tutustua omatoimisesti.

Avoin testiympäristö kattaa: testidataa, tietoja voi hakea rajapintojen kautta, virkailijan käyttöliittymän, kansalaisen käyttöliittymän

Avoimen testiympäristön tiedot ovat kirjoitussuojattuja (ns. read only), eikä niitä voi muuttaa.

Avoin testiympäristö löytyy osoitteesta:

https://sandbox.dev.koski.opintopolku.fi/

Infokirje KOSKI-tietojen hallinnoinnista yleissivistävän koulutuksen järjestäjille

Valtionosuusrahoituksen laskenta, Tilastokeskus ja Vipunen -tilastotietopalvelu alkavat käyttää KOSKI-tietovarantoa tietolähteenä yleissivistävän koulutuksen osalta tästä syksystä alkaen. Tämä tarkoittaa, ettei valtionosuusrahoituksen laskentaa tai koulutustilastointia varten tehdä enää erillisiä tiedonkeruita vuoden 2020 jälkeen, niiden tietojen osalta, jotka ovat saatavilla KOSKI-tietovarannosta. Tämän seurauksena koulutuksen valtionosuudet lasketaan pääasiallisesti kokonaan KOSKI-tietojen pohjalta, joten tietojen on oltava ajan tasalla.

On tärkeää, että koulutuksen järjestäjät, ja varhaiskasvatuksen järjestäjät esiopetuksen osalta, tiedostavat koko organisaatiotasolla vastuunsa KOSKI-tietovarannosta. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien kannattaa käydä läpi omat, sisäiset tiedonhallintaan liittyvät prosessinsa siitä, kuka vastaa tiedoista ja selvittää, miten niiden jatkuvasta oikeellisuudesta huolehditaan. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien tulisi kiinnittää huomiota siihen, että jokaisen oppilaitoksen ja varhaiskasvatuksen toimipaikan KOSKI-datan laatua valvottaisiin riittävästi.

Infokirje KOSKI-tietojen hallinnoinnista yleissivistävän koulutuksen järjestäjille  |  Infobrev till anordnarna av allmänbildande utbildning gällande administreringen av KOSKI-uppgifter

KOSKI-tiimi järjestää sarjan koulutuksia koulutuksenjärjestäjien / varhaiskasvatustoimijoiden KOSKI-käyttäjille

Koulutukset on suunnattu KOSKI-pääkäyttäjille sekä kaikille niille virkailijoille, jotka käyttävät KOSKI-palvelua työssään ja vastaavat tietojen oikeellisuudesta.

Koulutukset järjestetään Zoom-webinaareina. Koulutukset järjestetään suomeksi. Ruotsinkieliset koulutukset järjestetään erikseen ja niihin on oma linkkinsä.
Yhteen webinaariin mahtuu kerrallaan 500 osallistujaa teknisten rajoitusten vuoksi. Webinaareihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos et pääse osallistumaan webinaariin, voit katsoa tallenteen koulutuksesta myöhemmin.

Linkki webinaariin:  https://oph-fi.zoom.us/j/61558040227
Osallistujan ei tarvitse ladata Zoom-sovellusta, vaan liittyessäsi webinaariin, valitse linkistä avautuvalta sivulta kohta: ”Join from your browser.”
Kirjautuessasi sinun tarvitsee myös lisätä kokouksen salasana (meeting passcode), joka on: 1212

Koulutukset tallennetaan ja ne julkaistaan KOSKI-palvelun wikisivuilla: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet.

KOSKI ABC-koulutus keskiviikkona 12.8.2020 klo 9.00-11:00.

Koulutuksessa käydään läpi KOSKI-palvelun toimintaperiaatteita, KOSKI-käyttöoikeuksia sekä tutustutaan KOSKI-käyttöliittymään ja KOSKI-pääkäyttäjän toiminnallisuuksiin virkailijan opintopolussa.

Esiopetuksen oppilaiden tiedot KOSKI-palvelussa torstaina 13.8.2020 klo 9.00-11.00.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka esiopetuksen opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa ja kuinka hyödyntää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen tiedot KOSKI-palvelussa keskiviikkona 19.8.2020 klo 9.00-11.00.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa.

Nuorten perusopetuksen oppilaiden tiedot KOSKI-palvelussa tiistaina 25.8.2020 klo 9.00-12.00.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka nuorten perusopetuksen opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa ja kuinka hyödyntää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Perusopetuksen lisäopetuksen oppilaiden tiedot KOSKI-palvelussa tiistaina 1.9.2020 klo 9.00-11.00

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka) opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa.

Lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) tiedot KOSKI-palvelussa tiistaina 8.9.2020 klo 9.00-11.00

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa.

Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden tiedot KOSKI-palvelussa tiistaina 15.9.2020 klo 9.00-12:00

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka aikuisten perusopetuksen opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa ja kuinka hyödyntää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Lukion oppimäärän opiskelijoiden ja aineopiskelijoiden tiedot KOSKI-palvelussa tiistaina 22.9.2020 klo 9.00-12:00.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka lukion oppimäärän opiskelijoiden ja lukion aineopiskelijoiden opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa ja kuinka hyödyntää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.


KOSKI-teamet ordnar en serie av webbinarier för utbildningsanordnarnas KOSKI-användare och för KOSKI-aktörerna inom småbarnspedagogik

Utbildningarna är avsedda för KOSKI-huvudanvändarna och dem som använder informationsresursen KOSKI i sitt arbete och som svarar för att uppgifterna som förs in där är korrekta.

Webbinarierna ordnas via Teams på svenska. Ett webbinarium kan ha högst 300 deltagare samtidigt på grund av tekniska skäl. Man behöver inte anmäla sig på förhand. Använd antingen Google Chrome eller Microsoft Edge-webbläsare för att delta i ett Teams-möte. Om du inte har möjlighet att delta kan du titta på webbinariet i efterhand på webben.

Länk till webbinarierna: Liity Microsoft Teams -kokoukseen

( https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIwOTllNTctYmM2Yi00ZWNlLWJiNjYtMjFjM2JmMTFjYWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22aa788023-ee15-4418-89e8-c8cdb3135b60%22%7d )

Webbinarierna spelas in och de publiceras på KOSKI-tjänstens wikisidor: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet.

KOSKI-ABC, torsdagen 13.8.2020 kl. 13.00–15.00

Vid webbinariet går vi igenom principerna för hur KOSKI-tjänsten fungerar samt de olika användarrättigheterna i KOSKI. Vi tittar också närmare på KOSKI-tjänstens användargränssnitt.

KOSKI-uppgifter om förskolebarn, måndagen 17.8.2020 kl. 9.00–11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom förskoleundervisningen ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

KOSKI-uppgifter om elever i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen,
fredagen 21.8.2020 kl. 12.00–14.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI-uppgifter om elever i den grundläggande utbildningen för unga, onsdagen 26.8.2020 kl. 9.00–12.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom den grundläggande utbildningen för unga ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

KOSKI-uppgifter om elever i den påbyggnads-undervisningen, onsdagen 2.9.2020 kl. 9.00-11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI-uppgifter om elever i den utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, onsdagen 9.9.2020 kl. 9.00-11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI-uppgifter om studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna, onsdagen 16.9.2020 kl. 9.00–12.00

Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifterna om studierätter för studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

KOSKI-uppgifter om heltidsstuderande och ämnesstuderande i gymnasiet, onsdagen 23.9.2020 kl. 9.00–12.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för heltidsstuderande och ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.


Valvira aloittaa KOSKI-palvelun hyödyntämisen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) aloittaa KOSKI-tietovarannon käytön teknisen palvelurajapinnan kautta vaiheittain toukokuusta 2020 alkaen. Valvira käyttää ammatillisen tutkintokoulutuksen tietoja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattioikeuksien myöntämiseen ja rekisteröimiseen, sekä tutkintotietojen jälkikäteiseen tarkastamiseen.

Nimikesuojausta sähköisessä asioinnissa hakevalle henkilölle, joka on vahvasti tunnistautunut, näytetään hänen omia tietojaan hakemuksen pohjatiedoiksi. Lisäksi Valviran virkailijat tarkistavat KOSKI-palvelusta henkilön ammatilliset tutkintotiedot nimikesuojaushakemusten yhteydessä sekä valvontatapausten yhteydessä. Ammatillisen koulutuksen osalta suojattuja tutkintonimikkeitä ovat lähihoitaja, koulutuettu hieroja, kehitysvammaisten hoitaja ja kodinhoitaja. Valmistuneiden tulee itse hakea Valviralta oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Ajantasainen lista kaikista KOSKI-tietovarantoa käyttävistä viranomaisista: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=75671724.

Lista viranomaisten KOSKI-käyttöönottojen aikatauluarvioista: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78160111

KOSKI-tiimi järjestää helmi-maaliskuussa sarjan koulutuksia koulutuksenjärjestäjien ja varhaiskasvatustoimijoiden KOSKI-käyttäjille

Koulutukset on suunnattu KOSKI-pääkäyttäjille sekä kaikille niille virkailijoille, jotka käyttävät KOSKI-palvelua työssään ja vastaavat tietojen oikeellisuudesta.

Koulutukset järjestetään webinaareina Skype-yhteyden kautta. Koulutukset järjestetään suomeksi.
Yhteen webinaariin mahtuu kerrallaan 250 osallistujaa teknisten rajoitusten vuoksi. Toivomme, että oppilaitoksissa kerätään koulutuksesta kiinnostuneet kuuntelijat saman yhteyden äärelle, jotta kaikki halukkaat osallistujat mahtuvat mukaan. Webinaareihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos et pääse osallistumaan webinaariin, voit katsoa tallenteen koulutuksesta myöhemmin.

Linkki webinaariin: https://meet.lync.com/oph.fi/essi.kristiina.laitinen/G6CGKN31

Koulutukset tallennetaan ja ne julkaistaan KOSKI-palvelun wikisivuilla: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet.

KOSKI ABC-koulutus maanantaina 10.2.2020 klo 9:30-11:00.

Koulutuksessa käydään läpi KOSKI-palvelun toimintaperiaatteita, KOSKI-käyttöoikeuksia sekä tutustutaan KOSKI-käyttöliittymään.

Esiopetuksen oppilaiden tiedot KOSKI-palvelussa tiistaina 11.2.2020 klo 9:30-11:00.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka esiopetuksen opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa ja kuinka hyödyntää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Nuorten perusopetuksen oppilaiden tiedot KOSKI-palvelussa torstaina 13.2.2020 klo 9:30-12:00.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka nuorten perusopetuksen opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa ja kuinka hyödyntää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Lukion oppimäärän opiskelijoiden ja aineopiskelijoiden tiedot KOSKI-palvelussa HUOM! Muuttunut aika ke 11.3. klo 9:30-12:00.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka lukion oppimäärän opiskelijoiden ja lukion aineopiskelijoiden opiskeluoikeuksien tulisi näkyä KOSKI-palvelussa ja kuinka hyödyntää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Aikuisten perusopetuksen opiskeluoikeuksien, ammatillisten opiskeluoikeuksien, LUVA-opiskeluoikeuksien, IB-opiskeluoikeuksien ja perusopetukseen valmistavien opiskeluoikeuksien koulutukset järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista. Määräys annetaan KOSKI-tietovarantoon ja eHOKS-palveluun liittyen. Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

KOSKI määräys 16.12.2019  |  KOSKI ohje 16.12.2019  |  KOSKI tietoluettelo v3.0

KOSKI föreskrift 16.12.2019  |  KOSKI anvisning 16.12.2019  |  KOSKI uppgiftsförteckning v3.0

eHOKS ohje 16.12.2019  |  eHOKS tietoluettelo v2.0

ePUK anvisning 16.12.2019

KOSKI-palvelun viranomaisten testiympäristö päivittyy uuteen ympäristöön

KOSKI-palvelun viranomaisten testiympäristöä (https://qa.koski.testiopintopolku.fi/) ollaan päivittämässä uuteen ympäristöön maanantaina 16.12.2019.
Siirrymme viranomaisten testiympäristössä käyttämään samaa testiympäristöä, jota muut opintopolku.fi:n palvelut käyttävät. Ympäristön päivitys tähtää siihen, että KOSKI-palvelun testiympäristö vastaa mahdollisimman pitkälle tuotantoympäristöä.

Päivityksen ei ole tarkoitus aiheuttaa muutoksia rajapinnan testaukseen. Rajapintakutsu tehdään samaan osoitteeseen kuin ennenkin, samat sertifikaatit toimivat ja uudesta testiympäristöstä löytyvät samat testitapaukset kuin aiemminkin. Testitapausten hetuihin/tietosisältöön voi tulla muutoksia koska ympäristö, johon siirrytään ei ole tyhjä. Tiedotamme mahdollisista muutoksista testitapauksiin siirron yhteydessä.

Jos käytössänne on ollut testiympäristön virkailijan käyttöliittymä, testiympäristön virkailijan kirjautumissivu vaihtuu (uusi sivu http://virkailija.testiopintopolku.fi/) ja käyttöliittymän kautta kirjautuvat tunnukset täytyy luoda uudelleen. Laittakaa viestiä osoitteeseen koski(at)opintopolku.fi, jos tarvitsette uudet tunnukset testiympäristön virkailijan käyttöliittymään.

Jos testiympäristön rajapintakutsuissa ilmenee ongelmia siirtopäivänä, olkaa asiasta yhteydessä joko koski(at)opintopolku.fi tai flowdock-kanavalla

KOSKI-tietovarantoon tietoja siirtävät järjestelmät 3.12.2019

Opetushallitus on selvittänyt, millä tietojärjestelmillä opetuksen ja koulutuksen järjestäjät siirtävät omat tietonsa KOSKI-tietovarantoon. KOSKI-palvelun omana käyttöliittymän avulla tapahtuvien tallennusten määrä on pelkästään 0,7 %. Loput tiedonsiirroista tapahtuvat automaattisesti rajapintasiirtojen kautta. Tulokset löytyvät täältä.

Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

KOSKI-palvelua ja eHOKSia koskeva lainsäädäntömuutos on hyväksytty eduskunnassa ja laki on nyt voimassa muutoksineen (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017). Lain mukaisesti Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista.

Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

KOSKI määräys 8.5.2019  |  KOSKI ohje 8.5.2019  |  KOSKI tietoluettelo v2.0

KOSKI föreskrift 8.5.2019  |  KOSKI anvisning 8.5.2019  | KOSKI uppgiftsförteckning v2.0

eHOKS ohje 08052019  |  Tietoluettelo eHOKS 1.0 8.5.2019

ePUK anvisning 08052019


KOSKI-palvelun muun ammatillisen koulutuksen tietomallin luonnoksen esittely 13.3.2019

Esittelimme muun ammatillisen koulutuksen tietomallin ja tallentamisen perusperiaatteiden ensimmäistä luonnosta ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja tietojärjestelmätoimittajille keskiviikkona 13.3.2019 klo 9.30-11.00. Luonnosta käytiin läpi sekä käyttöliittymäkuvien että tietomallin esittelyn kautta.

Materiaalit esittelystä löytyvät sivulta Koulutukset ja tilaisuudet

KOSKI-verkkopalvelulle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima

KOSKI-verkkopalvelulle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima syyskuussa 2018. Saavutettavuusleima myönnetään verkkopalveluille, joissa on huomioitu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Saavutettavuus huomioitu -leima on kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivuille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten liitto.

Saavutettavuusleimasta voi lukea lisätietoja osoitteesta:

https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavuus-verkossa-ja-mobiililaitteissa/saavutettavuus-huomioitu-leima

Saavutettavuusleimaa varten tarvittavan Auditoinnin suoritti Annanpura Oy.

Tutkitulle palvelulle tehtiin laaja saavutettavuustutkimus sen kehityksen aikana kesäkuussa 2018. Tehdyssä auditoinnissa havaitut kriittiset ja merkittävät puutteet korjattiin ja tarkistettiin uudella testauksella elokuussa 2018.

Varsinainen leima lisätään verkkopalveluun lähiaikoina.

KOSKI-palvelun muun ammatillisen koulutuksen tietomallin luonnoksen esittely 23.1.2019


Esittelimme muun ammatillisen koulutuksen tietomallin ja tallentamisen perusperiaatteiden ensimmäistä luonnosta ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja tietojärjestelmätoimittajille keskiviikkona 23.1.2019 klo 9.30-11.00. Luonnosta käytiin läpi sekä käyttöliittymäkuvien että tietomallin esittelyn kautta.
Materiaalit esittelystä löytyvät sivulta Koulutukset ja tilaisuudet

Kansaneläkelaitos aloittaa KOSKI-palvelun hyödyntämisen omassa viranomaistehtävässään

Opetushallitus ja Kansaneläkelaitos ovat solmineet tietopalvelusopimuksen, jonka mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa KOSKI-palvelusta Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos aloittaa KOSKI-tietovarannon käytön katselukäyttöliittymän kautta 1.2.2019 ja teknisen palvelurajapinnan kautta toukokuussa 2019. Kansaneläkelaitos käyttää perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä.

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) luvun 6 mukaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla voidaan tietoja luovuttaa viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä. Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään.

Luovutuspalvelulla voidaan luovuttaa:

 1. perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 7–9 §:ssä tarkoitettuja tietoja;
 2. ylioppilastutkintorekisteriin sisältyviä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta koesuorituksia ja arvostelumerkintöjä;
 3. opiskelijavalintarekisteriin sisältyviä 19 §:ssä tarkoitettuja tietoja; sekä
 4. korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja.

Saman lain mukaisesti Opetushallituksen tulee arvioida etukäteen viranomaisen tiedonsaantioikeus, käyttötarkoitus sekä siihen liittyvien tietojen asianmukaisuus.

Ajantasainen lista kaikista KOSKI-tietovarantoa käyttävistä viranomaisista: KOSKI-tietojen käyttö ja säännönmukaiset luovutukset.

Lista viranomaisten KOSKI-käyttöönottojen aikatauluarvioista: Viranomaisten KOSKI-palvelun käyttöönottoaikataulut 2019

KOSKI-klinikat jatkuvat 11.1.2019

Kevään 2019 klinikat jatkuvat 11.1.2019. Yleissivistävän koulutuksen ensimmäinen klinikka 11.1. ja Ammatillisen koulutuksen ensimmäinen klinikka 18.1.

KOSKI-klinikat järjestetään perjantaisin klo 9.30 - 10.30 Skype-kokouksena (linkki kokoukseen: https://meet.lync.com/oph.fi/ari.luostarinen/86GLBQDZ). Klinikoiden tarkoitus on olla keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI-palveluun liittyviä akuutteja kysymyksiä. Sessioissa ei siis ole ennalta määrättyä agendaa, vaan niiden sisältö määräytyy koulutuksen järjestäjien kysymysten perusteella. Klinikoiden kysymyksien ja vastauksien koosteet julkaistaan sivulla KOSKI-klinikat.

Hallitus antanut esityksen muutoksista lakiin opinto- ja tutkintorekistereistä ja ammatillisesta koulutuksesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 260/2018) annettiin Eduskunnalle 29.11.2018. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

KOSKI-hankkeen (ent. TOR) loppuraportti julkaistu

KOSKI-hanke päättyy 31.12.2018. Osana hankkeen päättymistä on laadittu loppuraportti. Lähes kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu. Suuri kiitos kaikille KOSKI-toiminnassa suoraan ja välillisesti mukana olleille! Loppuraportti löytyy täältä.

KOSKI-tietovarantoon tietoja siirtävät järjestelmät 10.12.2018

Opetushallitus selvitti pari vuotta sitten, millä tietojärjestelmillä opetuksen ja koulutuksen järjestäjät aikovat siirtää omat tietonsa KOSKI-tietovarantoon. Tilannetta tutkittiin, mitkä tietojärjestelmät siirtävät opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä tietoja KOSKI-tietovarantoon. Tulokset löytyvät täältä.

Eläketurvakeskus aloittaa KOSKI-palvelun hyödyntämisen omassa viranomaistehtävässään

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) luvun 6 mukaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla voidaan tietoja luovuttaa viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä. Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään. 

Luovutuspalvelulla voidaan luovuttaa:

 1. perusopetuksen,      lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen      tietovarantoon sisältyviä 7–9 §:ssä tarkoitettuja tietoja;
 2. ylioppilastutkintorekisteriin      sisältyviä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta koesuorituksia      ja arvostelumerkintöjä;
 3. opiskelijavalintarekisteriin      sisältyviä 19 §:ssä tarkoitettuja tietoja; sekä
 4. korkeakoulujen      valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 25 §:n 1 momentissa      tarkoitettuja tietoja.

Saman lain mukaisesti Opetushallituksen tulee arvioida etukäteen viranomaisen tiedonsaantioikeus, käyttötarkoitus sekä siihen liittyvien tietojen asianmukaisuus. 

Opetushallitus ja Eläketurvakeskus ovat solmineet tietopalvelusopimuksen, jonka mukaisesti tietoja voidaan alkaa luovuttaa KOSKI-palvelusta Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus aloittaa KOSKI-tietovarannon käytön 15.11.2018. Eläketurvakeskus käyttää tietoja suoritetuista ammatillista tutkinnoista sekä korkeakoulututkinnoista eläkepäätösten tekemiseen. Tietojen käyttö sisältää sekä katselukäyttöliittymän että teknisen käyttöyhteyden rajapinnan kautta. 

Eläketurvakeskus on ensimmäinen Opetushallituksen ulkopuolinen KOSKI-tietovarantoa käyttävä viranomainen.

Ajantasainen lista kaikista KOSKI-tietovarantoa käyttävistä viranomaisista: KOSKI-tietojen käyttö ja säännönmukaiset luovutukset.

Muutoksista lakiin opinto- ja tutkintorekistereistä on meneillään lausuntokierros

Lakiin opinto- ja tutkintorekistereistä (jossa määrätään esim. KOSKI- ja Virta-tietovarannoista) ollaan esittämässä muutoksia. Näihin voi antaa lausuntoja 2.7.2018 – 20.8.2018. Lisätietoja löytyy: https://minedu.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=OKM005%3A00%2F2018

KOSKI-kansalaispalvelu osaksi Oma Opintopolku-palvelua

KOSKI-kansalaispalvelu liittyy osaksi Oma Opintopolku-palvelua. Tässä yhteydessä otetaan käyttöön seuraavat uudet toiminnallisuudet:

 • kansalainen voi jakaa näkymän omiin suoritustietoihinsa linkin avulla
 • kansalainen voi raportoida omissa tiedoissaan olevasta virheestä suoraan rekisterinpitäjälle (oppilaitokselle)
 • ruotsinkielinen käyttöliittymä

Palvelun käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palvelusta ei voi jakaa mitään salaista tietoa, sillä opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Oma Opintopolku-palvelun osoite: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Aiheesta on laadittu mediatiedote: Opiskelutiedot yhdestä paikasta – Oma Opintopolku sujuvoittaa työnhakua ja asiointia

KOSKI-neuvontapuhelinpalvelua jatketaan 13.6.2018 asti

KOSKI-palvelun käyttöönoton tueksi hankittu puhelinpalvelua jatketaan arvosanasiirtojen yli 13.6.2018. Palveluaika on rajattu arkisin 8-16.

EU:n tietosuoja-asetus tulee - olemme valmiit

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksenmukaiset selosteet on laadittu ja siihen liittyvä materiaali on keskitetty sivulle: Tietoturva ja tietosuoja KOSKI-palvelussa

KOSKI-neuvontapuhelinpalvelu päättyy 31.5.2018

KOSKI-palvelun käyttöönoton tueksi hankittu puhelinpalvelu päättyy 31.5.2018. Yhteydenottojen määrä on laskenut käyttöönoton jälkeen selvästi ja palveluaika rajattu arkisin 8-17.

KOSKI-tiedotteet omaan sähköpostiin

KOSKI-tiedotteet lähetetään automaattisesti kaikille KOSKI-pääkäyttäjille (ja tarvittaessa koulututoimijan vastuukäyttäjille), joilla on työsähköpostiosoite asetettu omiin tietoihin Opintopolussa). Vaikka et olisikaan KOSKI-pääkäyttäjä, voit kuitenkin tilata KOSKI-tiedotteet omaan sähköpostiisi liittymällä "KOSKI-tiedotukset"-sähköpostilistalle. Listalle voi liittyä osoitteessa https://postit.opintopolku.fi/sympa/subscribe/koski-tiedotukset.

KOSKI-palvelun opiskeluoikeus- ja suoritustiedot

Koski-palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot:

- Vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, lukion ja ammattikoulun suoritukset ja opiskeluoikeudet.
- Vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
- Korkeakoulutusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia

KOSKI-klinikat käynnistyneet

KOSKI-klinikat järjestetään perjantaisin klo 9.30-10.30 Skype-kokouksena:  https://meet.lync.com/oph.fi/ari.luostarinen/86GLBQDZ. Klinikoiden tarkoitus on olla keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI-palveluun liittyviä akuutteja kysymyksiä. Sessioissa ei siis ole ennalta määrättyä agendaa, vaan niiden sisältö määräytyy koulutuksen järjestäjien kysymysten perusteella. KOSKI-klinikat-sivulla  julkaistaan jokaisen KOSKI-klinikan kysymykset ja niiden vastaukset.

Määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

KOSKI-palvelun mahdollistava laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) astuu voimaan 1.1.2018 (suomeksi | på svenska).

Lain mukaisesti Opetushallitus on antanut tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista (määräys | tietoluettelouppgiftsförteckning | ohje | föreskrift | anvisning).

Kommentit määräykseen ja ohjeeseen 11.12.2017 mennessä

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään kommentoimaan hallituksen esityksen mukaista KOSKI määräystä ja ohjetta, jonka Opetushallitus tulee antamaan koskien tietovarantoon tallennettavia tietoja ja ajan tasalla pitämistä.

Kommentit tulee jättää 11.12.2017 mennessä erillisellä sähköisellä lomakkeella.

Opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on tallennettava tai siirrettävä opintohallintojärjestelmistään KOSKI-tietovarantoon tiedot opetuksessa olevista oppilaistaan sekä koulutuksessa olevista opiskelijoistaan ensimmäistä kertaa viimeistään 28. päivänä helmikuuta 2018.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille lähetetty tiedote / meddelande.

KOSKI-palvelun tarvitsema lainsäädäntö hyväksyttiin 21.11.2017 eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi eilisessä täysistunnossa KOSKI-palvelun tarvitseman lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. KOSKI-palvelu otetaan suunnitelmien mukaisesti käyttöön 1.1.2018.

Ministeriön aiheesta laatima tiedote: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opintosuoritus-ja-tutkintotiedot-jatkossa-yhdesta-palvelusta

KOSKI-käyttöönottokoulutukset opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

KOSKI-palvelun käyttöönoton tueksi Opetushallitus järjestää marras- ja joulukuun aikana verkkokoulutuksia koulutusmuodoittain. Jokaiseen koulutusmuotoon liittyen järjestetään kolme samansisältöistä koulutustapahtumaa, ja lisäksi järjestetään yksi ruotsinkielinen koulutus. Ammatilliselle koulutukselle on varattu vielä yksi lisäkoulutuspäivä 1.12.2017, jos kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole pystyneet osallistumaan sitä edeltäviin koulutuksiin. Tieto mahdollisen lisäkoulutuksen järjestämisestä ja linkki koulutukseen lähetetään viimeistään 28.11.2017. Koulutusten ajankohdat löytyvät: Koulutukset ja tilaisuudet

KOSKI-palvelun tarvitsema lainsäädäntötyö etenee

Hallituksen esitys (72/2017) eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Esityksen matkaa voimassaolevaksi laiksi voi seurata eduskunnan sivuilta (myös lakiesityksen sisältö löytyy sieltä): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_72+2017.aspx
Esityksessä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

Tulostettava dokumentti KOSKI-palvelun tiedoista koulutusmuodoittain

KOSKI-palvelun tietomalli on kuvattu erillisessä dokumentissaan. Siinä on kuvattu koulutusmuodoittain opiskeluoikeuksien ja suoritustietojen rakenne, sekä sitä selviää esimerkiksi pakolliset kentät ja käytettävät koodistot arvoineen.

https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/documentation/koski-oppija-schema.html

Uusi laki tuo muutoksia opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tehtäviin

Opetushallituksen 15.6.2017 opetuksen ja koulutuksen järjestäjille lähettämä tiedote.

OKM:n tiedote aiheesta

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-valtakunnallinen-palvelu-kokoaa-opinto-ja-tutkintotiedot-yhteen-paikkaan


Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokyselyn vastausprosentti oli 74 %

Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokyselyn perusteella koulutuksen järjestäjistä 89 % aikoo siirtää tiedot KOSKI-palveluun rajapintojen avulla. Tarkemmat tiedot löytyvät: Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokysely 17.5.2017

Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokysely lähetetty 572 koulutuksen järjestäjälle

KOSKI-palvelun käyttöönottoon liittyen olemme lähettäneet kyselyn kaikille perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kyselyssä selvitetään käytössä olevat suoritustietojen tallennusjärjestelmät sekä ne koulutuksen järjestäjät, joilta tiedot saadaan suoraan tiedonsiirroilla oppilashallintojärjestelmistä KOSKI-palveluun. Lisäksi selvitämme, tehdäänkö tulevat tiedonsiirrot koulutustoimijalta, oppilaitoksesta vai muualta organisaatiosta.

Kyselyn vastausaika päättyy 17.5.2017.

KOSKI-Pulssi

KOSKI-palvelun extra-ympäristöön on tehty analytiikkasivu, joka päivittyy reaaliaikaisesti: https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/pulssi

Tuolta voi siis seurata esim. koulutuksenjärjestäjien testisiirtojen määrää. Myöhemmässä vaiheessa Pulssi siirretään tuotantoon ja tehdään mahdollisesti laajennuksia näytettäviin tietosisältöihin.

KOSKI-palvelun uusi sähköpostiosoite

KOSKI-palvelun uusi sähköpostiosoite on koski(a)opintopolku.fi

KOSKI-palvelun lainsäädäntö on valmisteilla

Testaus

Miten osallistua KOSKI-palvelun testaukseen, ks. askelmerkit testaukseen: KOSKI-palvelun tiedonsiirtojen testaus


Esitysmateriaalit eri tilaisuuksissa

KOSKI-palvelun esitysmateriaalit eri tilaisuuksissa

Kooste perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tietosisältöön liittyvästä palautteesta

Kooste webinaarioista ja palvelun tietosisällön reflektoinnista (webropol-kyselyt). Palveluun liittyvät usein kysytyt kysymykset.


Webinaariot katsottavissa jälkikäteen

Koulutusmuotokohtaiset webinaariot ovat katsottavissa jälkikäteen täältä

Oppilashallintojärjestelmäkyselyn (28.10.2016) tulokset julki

KOSKI-palvelun kehittämiseen liittyen kartoitimme esi- ja perusopetuksen-, lukiokoulutuksen- ja ammatillisen koulutuksenjärjestäjien käytössä olevat opintosuoritustietojen tallennusjärjestelmät. Organisaatioiden vastausprosentiksi saatiin huikea 88,0 %. (tulokset täältä)

KOSKI-webinaariot koulutuksen järjestäjille tulossa

Kutsumme teidät webinaarioon kuulemaan ja keskustelemaan Opetushallituksen uudesta tulevasta KOSKI-palvelusta. Webinaariossa esittelemme KOSKI-palveluun kerättävät tiedot koulutusmuotokohtaisesti. Lisäksi kerromme palvelun kehittämiseen osallistumisesta, tietojen kommentoinnista ja testauksesta. Tilaisuuksien tarkoitus on tuoda osallistujille yleiskuva KOSKI-palvelusta ja saada palautetta palvelun tiedoista. Lisätietoa, kutsu webinaarioihin ja materiaalia

ajankohtakohderyhmä

14.11.2016

klo. 13-16

Lukiokoulutuksen järjestäjille

 • lukiokoulutus
 • lukiokoulutukseen valmistava koulutus
 • ib-tutkinto

18.11.2016

klo. 12-15

Perusopetuksen järjestäjille

 • esiopetus
 • perusopetukseen valmistava opetus
 • perusopetus nuoret ja aikuiset
 • perusopetuksen lisäopetus

21.11.2016

klo. 12-15

Ammatillisten koulutusten järjestäjille

 • ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
 • ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto
 • näyttötutkintoon valmistava koulutus
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Oppilashallintojärjestelmäkysely

KOSKI-palvelun kehittämiseen liittyen pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn käytössä olevista suoritustietojen tallennusjärjestelmistä. Kartoituksella selvitämme sitä, mitä tietoja oppilashallintojärjestelmistä saadaan suoraan KOSKI-palveluun tiedonsiirroilla ja mitä tietoja pitää kerätä muulla tavoin.

KOSKI-palvelun oppilashallintojärjestelmäkysely on välitetty kaikille koulutuksenjärjestäjille, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa järjestää koulutusta. Pyyntö on välitetty koulutuksenjärjestjien vastuukäyttäjille. Vastaukset pyydetään toimittamaan perjantaihin 28.10.2016 mennessä. Linkki kyselyyn


KOSKI-palvelu infotilaisuuksien materiaalit

KOSKI-palvelun infotilaisuudet ja ajankohtaiset esitysmateriaalit

Opetustoimen rekistereitä ja valtakunnallisia tietojärjestelmiä koskevan lainsäädännön uudistaminen lausuntokierroksella 1.7.-19.8.2016

KOSKI-palveluun liittyvä ehdotus laiksi opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta:


"Osallistu keskusteluun. Vaikuta valmisteluun." KOSKI-palvelu otakantaa.fi:


KOSKI-palvelu esillä Opintopolun uutiskirjeessä 2/2016
View file
nameOpintopolku_uutiskirje02_2016.pdf
height250
Tiedote koulutustoimijoille 3.6.2016
Ajankohtainen esitys KOSKI-palvelusta
View file
nameKOSKI esitys 16062016.pdf
height250