Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleAmmatillinen koulutus


Ammatillisen koulutuksen tietojen osalta tarkoitetaan ammatillisia tutkintoja, joita ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot tutkinnon osineen. Palveluun tallennetaan suoritustiedot myös silloin, kun opiskelija suorittaa vain tutkinnon osaa tai osia tai tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia. Lisäksi palveluun tallennetaan tiedot ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA), jotka muodostuvat koulutuksen osista, sekä tiedot näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta osineen.

Ammatillista tutkintoa syventävää tai täydentävää muu ammatillinen koulutus sekä ammatilliseen tehtävään valmistavat koulutukset tallennetaan KOSKI-palveluun 1.5.2019 alkaen.

Tietovarantoon tallennetaan lisäksi tiedot vuonna 2017 ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetuista suoritetuista ammatillisista perustutkinnoista.  Expand
titleVapaan sivistystyön koulutus


KOSKI-palveluun tallennetaan 1.8.2021 alkaen opiskeluoikeus- ja opintosuoritustiedot niistä vapaan sivistystyön opiskelijoista, jotka suorittavat oppivelvollisuuttaan kansanopistojen järjestämissä koulutuksissa, joissa noudatetaan kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteita (esimerkiksi Opistovuosi oppivelvollisille-koulutus), aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita taikka vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta. 

Lisäki Vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjillä on 1.8.2021 alkaen mahdollisuus tallentaa tietovarantoon vapaatavaoitteisen vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet, edellyttäen että oppija on antanut suostumuksensa opiskeluoikeustietojen tallentamiseen....

2. Tiedonsiirrot tai tietojen manuaalinen tallentaminen KOSKI-palveluun

...

Expand
titleSuoritustietojen kirjaaminen käyttöliittymän avulla suoraan KOSKI-palveluun


Mikäli automaattista tietojensiirtoa ei ole käytettävissä, KOSKI-palveluun voidaan syöttää opiskeluoikeus- ja suoritustiedot myös erillisen syöttökäyttöliittymän kautta. Tällöin virkailijalla tulee olla omassa organisaatiossaan "KOSKI-tallentaja"-käyttäjärooli, joka mahdollistaa tietojen manuaalisen syötön palveluun.

Uuden oppijan ja opiskeluoikeuden lisääminen palveluun sekä suoritustietojen syöttö koulutusmuodoittain manuaalisesti on kuvattu alaosiossa Opiskeluoikeus- ja suoritustietojen syöttö käyttöliittymässä.


...