Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Version

Publicerats

Ändringar 

Status
colourGreen
title 1.3

1.1.2023

1. Arbetstagarens e-postadress som används på arbetsplatsen kan införas i Varda som valbar uppgift (se Arbetstagarens uppgifter)

2. Tidsfristerna för att låsa uppgifter har tagits bort (5.11.2021). 

3. Koden Annan (KJ99) för pedagogisk inriktning har tagits ur användning (1.3.2022)

4. Koden Ingen verksamhet som betonas (TP98) för verksamhet som betonas vid verksamhetsstället har tagits ur användning (6.5.2021)

5. Integrering av koder för företagsform har tagits i bruk i Varda (17.2.2022)

6. Ändringar som förbättrar användbarheten har gjorts i gränssnittet för menyerna heldagsverksamhet och varje dag i veckan (22.12.2021)

7. Samtliga uppgifter för ett barn eller en arbetstagare kan raderas via gränssnittet (27.1.2022)

8. Uppgifterna om vårdnadshavare kan redigeras i användargränssnittet så att det är möjligt att lägga till en andra vårdnadshavare i uppgifter om avgifter som redan sparats (19.10.2021)

9.  Termen Hyrd personal ersätter den tidigare använda termen Tillfällig personal

10. Termen Verksamhetsspråk ersätter den tidigare använda termen Kontaktspråk (2.6.2023)

11. Övriga mindre korrigeringar:

 • Punkten studentnumrets antal har korrigerats i barnets personuppgifter. Studentnummer är en obligatorisk uppgift (Antal 0..1 → 1).
 • Punkten personbeteckning har korrigerats i arbetstagarens personuppgifter. Personbeteckning är inte en obligatorisk uppgift (Antal 1 → 0..1)
 • Punkten studentnummer har korrigerats i arbetstagarens personuppgifter. Studentnummer är en obligatorisk uppgift (Antal 0..1 → 1).
 • Exemplet om klientavgift har specificerats. För klientavgiften används punkt som avskiljare vid systemintegration, inte kommatecken.

...

Innehållsförteckning

 

Table of Contents

 

1. Syftet med dokumentet

Detta dokument har sammanställts för att beskriva uppgiftsinnehållet i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda). Syftet med dokumentet är att beskriva vilka uppgifter som ska föras in samt att fungera som ett stöd för införandet av uppgifterna. Dokumentet kan användas både av aktörer inom småbarnspedagogiken som för in uppgifterna med ett användargränssnitt och av aktörer som överför uppgifterna med hjälp av en systemintegration.

...

Utbildningsstyrelsen ansvarar för uppgiftsförteckningen.


1.1 Uppgiftsinnehåll som ska sparas i Varda

 

Följande uppgiftsinnehåll har samlats i tabellform i detta dokument:

...

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål och kontaktuppgifter;
 • verksamhetsställe och i lagen avsedd arbetsuppgift;
 • anställningsförhållande och arbetstid;
 • avlagd examen som ger behörighet enligt lagen;
 • deltagande i fortbildning.

 

1.1.1. Ansvar för införandet av uppgifter enligt uppgiftsinnehåll

 

Uppgifter om aktören, verksamhetsställen och barnet

...

Läs mer om ansvaret för införandet av uppgifter i Varda på adressen: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatustoimijoiden+tallennusvastuut 

1.1.2. Uppgifter som kopplas till Varda via Studentnummerregistret

 

I Studentnummerregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen sparas följande personuppgifter för barnen, vårdnadshavarna och arbetstagarna som förs in i Varda:

...

Personuppgifterna överförs till Studentnummerregistret från befolkningsdatasystemet (VTJ) som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

1.1.3. Uppgifter som kopplas till Varda via Organisationstjänsten

 

Uppgifterna om en aktör med FO-nummer förvaras i Utbildningsstyrelsens Organisationstjänst. Uppgifter uppdateras i Organisationstjänsten utifrån uppgifterna i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). Uppgifterna som sparas i Varda om aktören inom småbarnspedagogik fås från Organisationstjänsten.

De verksamhetsställen inom småbarnspedagogik som förts in i Varda sparas också i Organisationstjänsten, där de får en identifikationskod, det vill säga en OID-kod. I Varda används OID-koderna som Organisationstjänsten skapat för verksamhetsställena.

1.2 Innehållen i tabellens kolumner

 

 • Fält: fältets namn
 • Exempel: modell för innehållet i fältet
  • Exempel ges endast för de uppgifter som anordnaren av småbarnspedagogik matar in.
 • Antal: beskriver om uppgiften är obligatorisk
  • 1 = ett obligatoriskt värde
  • . = minst ett obligatoriskt värde
  • .1 = ej obligatoriskt, högst ett värde
 • Typ: databasens informationstyp. Obs! Om koder listas i Beskrivnings-fältet, ska uppgiften som matas in i fälten väljas bland koderna.
 • Redigering: beskriver möjligheten att redigera fältet i Varda. Om fältet inte kan redigeras ska felen korrigeras genom att radera hela uppgiften som fältet berör.
  • kan redigeras
  • kan inte redigeras
 • Beskrivning: förklaring av innehållet, länk till koder och närmare instruktioner
 • Källa: anger källan, det vill säga om uppgiften matas in av aktören inom småbarnspedagogik (kommun, samkommun eller privat aktör inom småbarnspedagogik) eller om uppgiften hämtas automatiskt till exempel via Organisationstjänsten.

...

 

2. Uppgifter om aktören inom småbarnspedagogik, verksamhetsstället och barnen

 

2.1. Uppgifter om aktören inom småbarnspedagogik

 

Organisationsuppgifterna för aktörerna inom småbarnspedagogik (Sbp-aktör) överförs i regel till Varda på basis av FO-numret som finns i Utbildningsstyrelsens Organisationstjänst. Det här förutsätter att privata aktörer registrerar sig i Organisationstjänsten. Anvisningar för registreringen finns på sidan https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ohje+yksityisille+varhaiskasvatustoimijoille. Kommunen behandlar den privata serviceproducentens registrering. Anvisningar för handläggningen som görs av kommunerna finns på sidan https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613018. Organisationsuppgifterna uppdateras från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) i Organisationstjänsten och därifrån i Varda.

...

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Namn

 

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens namn

Organisationstjänsten

FO-nummer

 

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens FO-nummer

Organisationstjänsten

Organisations-OID

 

1

Text

kan inte redigeras

Organisationens bestående OID-kod som ges av Organisationstjänsten

Organisationstjänsten

Kommunkod

 

1

Text

kan inte redigeras

Tresiffrig kommunkod som Statistikcentralen använder om kommunen där Sbp-aktören är registrerad;;

teknisk beskrivning i Kodtjänsten

Organisationstjänsten

E-post-

adress

smabarnspedagogik@aktor.fi

1

Text

kan redigeras

En gemensam e-postadress för Sbp-aktören. Om det inte finns någon adress i gemensamt bruk ska man ange en e-postadress på vilken man når aktören.

Det är möjligt att redigera och uppdatera aktörens e-postadress via Vardas användargränssnitt även om de övriga uppgifterna om småbarnspedagogik överförs till Varda med en systemintegration.

Sbp-aktören

Besöksadress

 

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens besöksadress

Organisationstjänsten

Postanstalt för besöksadress

 

1

Text

kan inte redigeras

Postanstalt för Sbp-aktörens besöksadress

Organisationstjänsten

Besöksadressens postnummer

 

1

Text

kan inte redigeras

Postnummer för Sbp-aktörens besöksadress

Organisationstjänsten

Postadress

 

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens postadress

Organisationstjänsten

Postanstalt

 

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens postanstalt

Organisationstjänsten

Postnummer

 

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens postnummer

Organisationstjänsten

Telefon

+358123456789

1

Text

kan redigeras

Gemensamt telefonnummer till Sbp-aktören. Om det inte finns något telefonnummer i gemensamt bruk anges ett telefonnummer på vilket man kan nå aktören som ansvarar för småbarnspedagogiken. Med telefonnumret används prefixet +358.

Det är möjligt att redigera och uppdatera aktörens telefonnummer via Vardas användargränssnitt även om de övriga uppgifterna om småbarnspedagogik överförs till Varda med en systemintegration.

Sbp-aktören 

Begynnelsedatum

 

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan inte redigeras

Datum då Sbp-aktören grundades.

Organisationstjänsten

Slutdatum

 

0..1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan inte redigeras

Datum då Sbp-aktörens verksamhet upphörde.

Organisationstjänsten

 

2.2. Verksamhetsställe

 

Ett verksamhetsställe inom småbarnspedagogiken är ett daghem, ett familjedaghem eller ett gruppfamiljedaghem, som är beläget på en och samma gatuadress. Det innebär att till exempel ett daghems filialer är egna verksamhetsställen.

...

Version

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

 

Organisations-OID

Organisations-OID: 1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

1

Text

kan inte redigeras

Organisationens bestående OID-kod som skapas av Organisationstjänsten

Organisationstjänsten

 

Sbp-aktörens ID

Användargränssnitt:

syns inte för användaren

 

Integration:

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/4/

1

Länk

kan inte redigeras

Länk till Sbp-aktörens ID-fält

Sbp-aktören

 

Namn

Blomsterby daghem eller Familjedagvårdare Tina Testperson

1

Text

kan redigeras

Verksamhetsställets namn som beskriver aktören/verksamheten

Sbp-aktören

 

Besöksadress

Blomstergatan 3

1

Text

kan redigeras

Verksamhetsställets besöksadress

Sbp-aktören

 

Besöksadressens postnummer

00990

1

Text

kan redigeras

Postnummer för verksamhetsställets besöksadress

Sbp-aktören

 

Besöksadressens postanstalt

Blomsterby

1

Text

kan redigeras

Postanstalt för verksamhetsställets besöksadress

Sbp-aktören

 

Postadress

PB 50

1

Text

kan redigeras

Verksamhetsställets postadress

Sbp-aktören

 

Postanstalt

Blomsterby stadsdel

1

Text

kan redigeras

Verksamhetsställets postanstalt

Sbp-aktören

 

Postnummer

00991

1

Text

kan redigeras

Verksamhetsställets postnummer

Sbp-aktören

 

Telefonnummer

+358123456789

1

Text

kan redigeras

Verksamhetsställets gemensamma telefonnummer. Om det inte finns något telefonnummer i gemensamt bruk anges ett telefonnummer på vilket man kan nå verksamhetsstället. Med telefonnumret används prefixet +358.

Sbp-aktören

 

E-postadress

blomsterby@aktor.fi

1

Text

kan redigeras

Gemensam e-postadress till verksamhetsstället om möjligt,

i annat fall en e-postadress på vilken man kan nå verksamhetsstället.

Sbp-aktören

 

Kommunkod

Användargränssnitt: Hemkommunen väljs i menyn

 

Integration:

020

1

Text

kan redigeras

Tresiffrig kommunkod som Statistikcentralen använder om verksamhetsställets kommun; teknisk beskrivning i Kodtjänsten

Sbp-aktören

 

Form för anordnande vid verksamhetsstället

Användargränssnitt:

Ordnas med stödet för privat vård av barn

 

Integration:

jm04

1..

Text

kan redigeras

Koder för formen för anordnande vid verksamhetsstället

Sbp-aktören

 

Verksamhetsställets verksamhetsform

Användargränssnitt:

Daghem

Integration:

tm01

1

Text

kan redigeras

Verksamhetsställets koder för verksamhetsform

 

Sbp-aktören

 

Verksamhetsställets verksamhetsspråk (tidigare kontaktspråk)

Användargränssnitt:

Svenska

 

Integration:

SV

1..

Text

kan redigeras

Verksamhetsspråket är det språk, på vilket småbarnspedagogiken ordnas och produceras. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om småbarnspedagogik som ordnas på finska, svenska eller samiska. Småbarnspedagogik kan även ordnas och produceras på andra språk. En enskild barngrupp kan endast ha ett verksamhetsspråk. Ett verksamhetsställe kan ha flera verksamhetsspråk, om det finns flera barngrupper med olika verksamhetsspråk vid verksamhetsstället.

Se verksamhetsspråk och språk som betonas

Tidigare begreppet: Kontaktspråket är det språk som på verksamhetsstället används i kommunikationen mellan barnen och personalen. Kontaktspråket är ofta detsamma språk som personalen talar med föräldrarna/vårdnadshavarna. (koder)

Sbp-aktören

 

Språk som betonas

Användargränssnitt:

Välj ja/nej

 

Integration:

true

1

Väljare (true/false)

kan redigeras

Väljare som anger om ett språk betonas vid verksamhetsstället. 

Se punkt 2.2.1 Språk som betonas vid verksamhetsstället.

Sbp-aktören

 

Verksamhet som betonas

Användargränssnitt:

Välj ja/nej

 

Integration:

true

1

Väljare (true/false)

kan redigeras

Väljare som anger om särskild verksamhet betonas vid verksamhetsstället

Se punkt 2.2.2 Verksamhet som betonas vid verksamhetsstället.

 

Sbp-aktören

 

Status
colourGreen
title1.3

Pedagogisk inriktning

Användargränssnitt:

Freinet-pedagogik

 

Integration:

kj03

1

Text

kan redigeras

Koder för verksamhetsställets pedagogiska inriktning 

Koden Annan (KJ99) har tagits ur användning 1.3.2022.

Sbp-aktören

 

Antal platser inom småbarnspedagogiken

120

1

Totalt antal

kan redigeras

Antal barn som samtidigt kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet vid verksamhetsstället 1)

Sbp-aktören

 

Begynnelsedatum

Användargränssnitt: 22.01.2019

 

Integration:

2019-01-22

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan redigeras

Begynnelsedatum för verksamheten vid verksamhetsstället.

Sbp-aktören

 

Slutdatum

Användargränssnitt: 22.01.2019

 

Integration:

2019-01-22

0..1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan redigeras

Slutdatum för verksamheten på verksamhetsstället (om man känner till detta)

Sbp-aktören

 

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

 

Identifikationskod

 

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _. Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

...

1) Antal platser inom småbarnspedagogiken avser det antal barn som totalt kan finnas samtidigt på verksamhetsstället. Det avser inte antalet barn som är registrerade vid verksamhetsstället. En plats inom småbarnspedagogiken kan till exempel vara delad på två barn som deltar i småbarnspedagogiken på deltid. Antalet platser inom småbarnspedagogiken påverkas även av åldern på barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt antalet anställda som har fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter vid verksamhetsstället. Bestämmelser om relationstalet mellan barn och anställda finns i förordningen om småbarnspedagogik (753/2018). Läs mer om antalet platser inom småbarnspedagogiken på adressen https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613836.

 

2.2.1. Språk som betonas vid verksamhetsstället

 

Uppgifter om språk ska läggas till om det har bestämts att ett eller flera språk betonas vid verksamhetsstället. Med språk som betonas avses regelbunden och systematisk småbarnspedagogik på två språk som ordnas vid ett verksamhetsställe inom småbarnspedagogik; språkbad, omfattande tvåspråkig småbarnspedagogik eller språkberikad småbarnspedagogik. Anordnande av småbarnspedagogik på två språk utgår från kommunens eller den privata aktörens beslut. Det kan finnas ett eller flera språk som betonas vid ett verksamhetsställe, men språk som betonas är inte en obligatorisk uppgift i Varda. När språk som betonas inte längre förekommer vid verksamhetsstället, ska ett slutdatum anges. Läs mer om språk som betonas på adressen https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Toimintakieli+%28ent.+asiointikieli%29+ja+kielipainotus.

...

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Verksamhetsställe

Användargränssnitt:

Användargränssnittet styr användaren att välja

 

Integration:

Varda-id:

/api/v1/toimipaikat/4/

1

Länk

kan inte redigeras

Länk till verksamhetsstället

Sbp-aktören

Kod för språk som betonas

Användargränssnitt:

Svenska

 

Integration:

SV

1

Text

kan redigeras

Kod för språk som betonas inom småbarnspedagogiken på verksamhetsstället

 

Sbp-aktören

Begynnelsedatum

Användargränssnitt: 22.01.2019

 

Integration:

2019-01-22

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan redigeras

Begynnelsedatum för språk som betonas

Sbp-aktören

Slutdatum

Användargränssnitt: 22.01.2019

 

Integration:

2019-01-22

0..1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan redigeras

Slutdatum för språk som betonas (om man känner till detta)

Sbp-aktören

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _. Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

 

2.2.2. Verksamhet som betonas vid verksamhetsstället

 

Uppgifter om verksamhet som betonas ska läggas till, om det har bestämts att verksamhetsstället ska betona en eller flera former av verksamhet. Med verksamhet som betonas avses att man vid verksamhetsstället vid sidan av en mångsidig småbarnspedagogisk verksamhet i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik även kraftigt betonar någon specifik verksamhet. Dessa är bland annat musik, gymnastik och bildkonst. Uppgifter om verksamhet som betonas anges för verksamhetsstället endast om verksamhetsstället har sådan verksamhet. Ett verksamhetsställe kan betona flera former av verksamhet. Uppgifter om varje verksamhet som betonas ska sparas separat i Varda.

...

Version

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

 

Verksamhetsställe

Användargränssnitt:

Användargränssnittet styr användaren att välja

 

Integration:

Varda-id:

/api/v1/toimipaikat/4/

1

Länk

kan inte redigeras

Länk till verksamhetsstället

Sbp-aktören

 

Status
colourGreen
title1.3


Kod för verksamhet som betonas

Användargränssnitt:

Musik

 

Integration:

tp01

1

Text

kan redigeras

Koder för verksamhet som betonas

Kodvärdet "TP 98 ingen verksamhet som betonas" har tagits bort (fr.o.m. 6.5.2021)

Sbp-aktören

 

Startdatum

Användargränssnitt: 22.01.2019

 

Integration:

2019-01-22

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan redigeras

Startdatum för verksamhet som betonas

Sbp-aktören

 

Slutdatum

Användargränssnitt: 22.01.2019

 

Integration:

2019-01-22

0..1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan redigeras

Slutdatum för verksamhet som betonas (om man känner till detta)

Sbp-aktören

 

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

 

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _.Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

 

2.3. Barnets uppgifter


I Varda ska man föra in uppgifter om de barn som, från och med den dag då skyldigheten att föra in uppgifter trätt i kraft, deltar i småbarnspedagogisk verksamhet som aktören inom småbarnspedagogik ordnar. Uppgifterna om barnet sparas i Varda i fem år från slutet av det kalenderår då barnets rätt till småbarnspedagogik har upphört. Efter detta raderas uppgifterna automatiskt i Varda.

2.3.1 Barnets personuppgifter

 

Personuppgifter för ett barn som deltar i småbarnspedagogik kan sparas i Varda antingen med barnets personbeteckning eller med hens studentnummer och namnuppgifter. Barnets personuppgifter hämtas från Befolkningsdatasystemet till Utbildningsstyrelsens Studentnummerregister i samband med att aktören inom småbarnspedagogik för in barnets uppgifter i Varda.

...

Version

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

 

Personbeteckning

021312A123Q

0..1

Text

kan inte redigeras

Barnets personbeteckning

Sbp-aktören

 

Status
colourGreen
title1.3

Studentnummer

1.2.246.562.24.xxxxxx

1

Text

kan inte redigeras

Barnets studentnummer

Studentnummerregistret eller Sbp-aktören

 

Förnamn

Johan Mikael Petter

1..

Text

kan inte redigeras

Barnets alla förnamn

Sbp-aktören

 

Tilltalsnamn

Mikael

1

Text

kan inte redigeras

Barnets tilltalsnamn

Tilltalsnamnet ska vara ett av barnets officiella förnamn.

Sbp-aktören

 

Efternamn

Testformulärsson

1..

Text

kan inte redigeras

Barnets efternamn

Sbp-aktören

 

Modersmål

 

1

Text

kan inte redigeras

Barnets modersmål

Studentnummerregistret

 

Kön

 

1

Text

kan inte redigeras

Barnets kön

Studentnummerregistret

 

Födelsedatum

 

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan inte redigeras

Barnets födelsedatum

Studentnummerregistret

 

Hemkommun

 

1

Text

kan inte redigeras

Tresiffrig kommunkod som Statistikcentralen använder; teknisk beskrivning i Kodtjänsten

Studentnummerregistret

 

Gatuadress

 

1

Text

kan inte redigeras

Gatuadress för barnets postadress

Studentnummerregistret

 

Postnummer

 

1

Text

kan inte redigeras

Postnummer för barnets postadress

Studentnummerregistret

 

Postanstalt

 

1

Text

kan inte redigeras

Postanstalt för barnets postadress

Studentnummerregistret

 

2.3.2 Uppgifter om organisationen som kopplas till barnet

 

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Person-ID

Användargränssnitt: uppgiften skapas i bakgrunden

 

Integration:

Varda-id:

/api/v1/henkilot/1/

1

Text

kan inte redigeras

Länk till personens uppgifter

Sbp-aktören

Sbp-aktören

Användargränssnitt: Anordnaren: länkningen sker automatiskt utgående från användarrättigheterna

 

Integration:

 

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/3/

eller

Organisations-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

0..1

Text

kan inte redigeras

Länk till aktörens uppgifter. Med aktör inom småbarnspedagogik avses den organisation som ordnar småbarnspedagogiken för barnet.

Sbp-aktören

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _.Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

 

2.3.3 Småbarnspedagogik som ordnas som köpt tjänst eller med servicesedel


Uppgifterna nedan ska föras in i Varda om småbarnspedagogiken som barnet deltar i ordnas som köpt tjänst eller med servicesedel.

...


Se uppgiftsförteckningen punkt 2.3.6 Administration av köptjänst- och servicesedelverksamheten.

2.3.4 Uppgifter om barnets småbarnspedagogik


Uppgifterna som berör barnets deltagande i småbarnspedagogik ska föras in i Varda under barnets beslut om småbarnspedagogik. Med barnets beslut om småbarnspedagogik beskrivs beslutet eller avtalet om barnets rätt till småbarnspedagogik. Ett barn kan ha flera beslut om småbarnspedagogik. Uppgifter om varje beslut eller avtal ska sparas separat i Varda.

...

 • Om barnet deltar i småbarnspedagogik som ordnas som köpt tjänst eller med servicesedel, ska formen för anordnandet av småbarnspedagogiken vara jm02 Köpt tjänst, ordnas av kommun eller samkommun, eller jm03 Servicesedel, ordnas av kommun eller samkommun.

 

2.3.5 Barnets deltagande inom småbarnspedagogiken

 

Med barnets deltagande inom småbarnspedagogiken avses barnets plats på ett visst verksamhetsställe inom småbarnspedagogiken under ett visst tidsintervall. För ett barn kan man föra in uppgifter om flera platser inom småbarnspedagogiken. Uppgifter om varje plats ska sparas separat i Varda.

...

 • Av uppgifterna som sparats om barnets deltagande i småbarnspedagogik kan endast datumen ändras i efterhand. Om barnet byter verksamhetsställe inom småbarnspedagogiken eller det sker ändringar i beslutet om småbarnspedagogik ska man föra in ett slutdatum som anger att barnets deltagande i småbarnspedagogik på verksamhetsstället har avslutats. Därefter för man in de nya uppgifterna om deltagande i småbarnspedagogik under det tidigare sparade beslutet om småbarnspedagogik eller vid behov ett nytt beslut om småbarnspedagogik och nya uppgifter om barnets deltagande i småbarnspedagogik. Som begynnelsedatum för det nya beslutet eller uppgifterna om deltagande i småbarnspedagogik på ett nytt verksamhetsställe anges dagen som följer efter slutdatumet på det tidigare beslutet, om beslutet börjar på den dagen.

 

2.3.6 Administration av köptjänst- och servicesedelverksamhet

Då småbarnspedagogiken ordnas som köpt tjänst och/eller med servicesedel, ska både anordnaren av småbarnspedagogik och serviceproducenten föra in de uppgifter som krävs under Administration av köptjänst- och servicesedelverksamhet i Varda. Läs anvisningarna på sidan https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613330.

...

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Egen organisation

Användargränssnitt:

användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

1

text

kan inte redigeras

Användarens egen organisation (anordnare av småbarnspedagogik eller serviceproducent)

Sbp-aktören

Köptjänst- eller servicesedelorganisation

Privat serviceproducent eller kommun i användargränssnittet

0..1

text

kan inte redigeras

Organisation, åt vilken anordnaren av småbarnspedagogik har gett rättigheter att föra in barnens uppgifter under anordnarens verksamhetsställe/verksamhetsställen.

Sbp-aktören

Köptjänst- eller servicesedel-verksamhetsställe

Till exempel daghem i användargränssnittet

0..1

text

kan inte redigeras

Verksamhetsstället under vilket Sbp-aktören för in barnets uppgifter.

Sbp-aktören

2.4 Uppgifter om barnets förskoleundervisning

 

Uppgifter om barn som deltar i förskoleundervisningen sparas i Koski-tjänsten (lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017)). Uppgifter om småbarnspedagogik som berör barn som deltar i småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen samt uppgifter om vårdnadshavare och avgifter sparas i Varda.

...

 

3. Uppgifter om vårdnadshavaren och om avgifter

 

3.1. Vårdnadshavarens personuppgifter

 

Uppgifterna om barnets vårdnadshavare hämtas från Befolkningsdatasystemet (VTJ) till Studentnummerregistret (ONR) på samma gång som barnets uppgifter hämtas från Befolkningsdatasystemet till Studentnummerregistret.

...

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Personbeteckning

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens personbeteckning

Studentnummerregistret

Vårdnadshavarens studentnummer

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens studentnummer

Studentnummerregistret

Förnamn

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens alla förnamn

Studentnummerregistret

Efternamn

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens efternamn

Studentnummerregistret

Modersmål

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens modersmål

Studentnummerregistret

Kön

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens kön

Studentnummerregistret

Hemkommun

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens hemkommun

Studentnummerregistret

Gatuadress

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens gatuadress

Studentnummerregistret

Postnummer

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens postnummer

Studentnummerregistret

Postanstalt

 

1

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens postanstalt

Studentnummerregistret

 

3.2. Uppgifter om avgifter

 

De uppgifter om avgifter som ska föras in i Varda är specifika för varje barn, vilket innebär att uppgifter om avgifterna ska föras in i Varda separat för vårdnadshavarens samtliga barn.

...

Version

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

 

Barnets ID

Användargränssnitt:

barnets uppgifter tas fram i användargränssnittet

 

Integration:

Varda-id: /api/v1/lapset/6/

eller

lapsi_tunniste:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

1

Text

kan inte redigeras

Länk till barnets uppgifter

Sbp-aktören

 

Vårdnadshavarens personbeteckning eller studentnummer

311379–9999

eller

1.2.54…

1..

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens personbeteckning eller studentnummer

Sbp-aktören

 

Vårdnadshavarens samtliga förnamn

Lisa Henrika Testperson

1..

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens samtliga förnamn

Sbp-aktören

 

Vårdnadshavarens efternamn

Testperson

1..

Text

kan inte redigeras

Vårdnadshavarens efternamn

Sbp-aktören

 

Avgiftsgrund

 

Användargränssnitt:

avgift

 

Integration: MP01

1

Text

kan inte redigeras

Koder

Avgiftsgrunden kan vara allmän avgiftsfrihet, partiell avgiftsfrihet eller avgift. En länk till definitionerna finns under den här tabellen.

Sbp-aktören

 

Status
colourGreen
title1.3

Servicesedelns värde (sparas endast av kommunen och samkommunen)

 

Användargränssnitt:

100,00

 

Integration:

100.00

Till exempel 100,00 om 100 €

0..1

Decimaltal

kan inte redigeras

Värdet på servicesedeln som beviljas av kommunen eller samkommunen (separat för respektive barn) anges på månadsnivå. En privat serviceproducent för inte in servicesedelns värde i Varda.

Sbp-aktören

 

Status
colourGreen
title1.3

Klientavgift

 

 

Användargränssnitt:

100,00 eller 0,00, om 0 €

 

Integration:

100.00 eller 0.00, om 0 €

1

Decimaltal

kan inte redigeras

Det belopp som i beslutet eller avtalet om avgifter anges att klienten ska betala. Avgiften anges per barn per månad.

Om servicesedel har beviljats för att ordna småbarnspedagogiken för barnet för kommunerna in den klientavgift som skulle tas ut för deltagande i motsvarande småbarnspedagogik som kommunen själv skulle ordna.

Sbp-aktören

 

Familjens storlek (sparas endast av kommunen och samkommunen)

 

3

0..1

Heltal

kan inte redigeras

Enligt 68 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) för kommunen in familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Privata serviceproducenter för inte in uppgifter om familjens storlek.

Sbp-aktören

 

Begynnelsedatum

 

Användargränssnitt:

01.09.2019

 

Integration: 2019-09-01

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan inte redigeras

Datum då avgiften eller servicesedeln trätt i kraft.

Sbp-aktören

 

Slutdatum

 

Användargränssnitt:

01.09.2019

 

Integration: 2019-09-01

0..1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Datum då avgiften eller servicesedeln upphört (om man känner till detta)

Sbp-aktören

 

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

 

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _.Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

...

 • Man ska ange ett slutdatum för avgiftsuppgifter som tidigare förts in i Varda innan man kan överföra eller spara uppgifter om en ny avgift.
 • I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare förs i Varda in endast uppgifter om barn som deltar i småbarnspedagogik samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet. Uppgifter om andra personer som har anknytning till avgifterna ska inte föras in i Varda. En eller flera vårdnadshavare kan kopplas till uppgifterna som gäller barnets avgifter. Det är möjligt att vid behov lägga till en andra vårdnadshavare i uppgifterna om avgifter som redan förts in i användargränssnittet.
 • Läs mer om införandet av uppgifterna om avgifter: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Maksutiedot

 

4. Uppgifter om personalen


4.1. Arbetstagaren

 

I Varda samlar man på personnivå in uppgifter om all personal inom småbarnspedagogiken som har ett arbetsavtalsförhållande med en aktör inom småbarnspedagogiken (kommunen, samkommunen eller den privata serviceproducenten). Detta innefattar även uppgifter om Sbp-aktörens vikarier med tidsbundna anställningsförhållanden. 

...

I Varda samlas inte in uppgifter om administrativ personal eller personal som arbetar inom öppen småbarnspedagogisk verksamhet. Om en person som arbetar med administrativa uppgifter eller inom öppen småbarnspedagogisk verksamhet även har ovan beskrivna arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken vid ett daghem, inom gruppfamiljedagvården eller familjedagvården, ska personens uppgifter till dessa delar föras in i Varda.

 

4.1.1. Arbetstagarens personuppgifter

Arbetstagarens personuppgifter kan läggas till antingen med personbeteckning eller studentnummer. Därefter används endast personens studentnummer då uppgifterna överförs med en integration.

...

Version

Fält

Exempel

An-

tal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

 

Status
colourGreen
title1.3

Personbeteckning

311379–9999

0..

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens personbeteckning

Sbp-aktören

 

Status
colourGreen
title1.3

Studentnummer

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

1

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens studentnummer

Studentnummerregistret

 

Förnamn

Lisa Henrika

1..

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens alla förnamn

Sbp-aktören

 

Tilltalsnamn

Lisa

1

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens tilltalsnamn Tilltalsnamnet ska vara ett av personens officiella förnamn.

Sbp-aktören

 

Efternamn

Testperson

1..

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens efternamn

Sbp-aktören

 

Modersmål

 

1

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens modersmål

Studentnummerregistret

 

Kön

 

1

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens kön

Studentnummerregistret

 

Födelsedatum

 

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

kan inte redigeras

Arbetstagarens födelsedatum

Studentnummerregistret

 

4.1.2. Arbetstagarens examen

Med examen avses den högsta examen som personen avlagt inom småbarnspedagogik. Med arbetstagarens examen avses enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) en examen som ger behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, socionom inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, barnskötare, familjedagvårdare och daghemsföreståndare samt steinerpedagogiska studier med inriktning på småbarnspedagogik. I uppgifterna om examen är det även möjligt att föra in alternativen annan examen eller utbildning inom småbarnspedagogik, utbildning som avlagts utomlands och som ger behörighet genom Utbildningsstyrelsens beslut samt ingen examen eller utbildning inom småbarnspedagogik. Läs mer om arbetstagarens examen: Arbetstagarens examen

Fält

Exempel

An-

tal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Arbetstagarens studentnummer

Användargränssnitt:

Användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

1

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens studentnummer

Sbp-aktören

 

Sbp-aktörens ID

Användargränssnitt:

Användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Organisations-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX eller

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/84/

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens organisations-OID eller Varda-id i Varda

 

Sbp-aktören

Examen

Användargränssnitt:

yrkesexamen för familjedagvårdare

 

Integration: 374114

1

Text

kan inte redigeras

 

Koder

 

Sbp-

aktör

 

4.1.3. Arbetstagarens uppgifter

Med arbetstagarens uppgifter beskrivs förhållandet mellan arbetstagaren och organisationen. 

Version

Fält

Exempel

An-

tal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

 

Arbetstagarens ID

Användargränssnitt:

Användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Studentnummer:

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

eller

Varda-id:

/api/v1/henkilot/2845/

 

1

Text

kan inte redigeras

Arbetstagarens studentnummer eller person-id i Varda

Sbp-aktören

 

Sbp-aktörens ID

Användargränssnitt:

Användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Organisations-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX eller

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/84/

1

Text

kan inte redigeras

Sbp-aktörens organisations-OID eller Varda-id i Varda

 

Sbp-aktören

Status
colourGreen
title 1.3

Arbetstagarens e-postadress som används på arbetsplatsen

fornamn.efternamn@organisation.fi

0..1

Text

kan redigeras

Arbetstagarens personliga e-postadress som används på arbetsplatsen. 

Sbp-aktören

 

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

 

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _. Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

Kommunen, samkommunen och den privata serviceproducenten inom småbarnspedagogik kan föra in arbetstagarens e-postadress i Varda ifall man använder sig av det digitala kvalitetsutvärderingssystemet (Valssi) för att fullgöra sin skyldighet enligt 24 § i lagen om småbarnspedagogik. Om användningen av kvalitetsutvärderingssystemet föreskrivs i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) vars ändringar (946/2022) träder i kraft 1.1.2023.

4.1.4. Uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållande

 

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Arbetstagarens identifikationskod

Användargränssnitt:

användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Varda-id:

/api/henkilosto/v1/tyontekijat/8

eller

tyontekija_tunniste:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

1

Text

kan inte redigeras

Kod som används för att identifiera arbetstagaren. Alternativt kan Varda-id användas.

Sbp-aktören

 

Anställningsförhållandets karaktär

Användargränssnitt:

i kraft tills vidare

 

Integration:

1

1

Text

kan redigeras

Koder

Anställningsförhållandet kan vara i kraft tills vidare (stadigvarande) eller tidsbundet. Ett tidsbundet anställningsförhållande upphör utan uppsägning vid en bestämd tidpunkt.

Sbp-aktören

Anställningsförhållandets begynnelsedatum

Användargränssnitt: 01.09.2020

 

Integration:

2020-09-01

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Begynnelsedatumet på arbetstagarens senaste anställningsförhållande inom uppgiften i fråga hos arbetsgivaren. Om det inte finns ett exakt begynnelsedatum ska man ange den första dagen i den månad då anställningsförhållandet inleddes. 

Sbp-aktören

Anställningsförhållandets slutdatum

Användargränssnitt:

01.09.2020

 

Integration:

2020-09-01

0..1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Fältet kan lämnas tomt om det gäller arbetsavtal som är i kraft tills vidare; uppgiften ska bara anges då anställningsförhållandet upphör. I fråga om tidsbundna arbetsavtal anges avtalets slutdatum.  Uppgiften är obligatorisk för arbetstagare med tidsbundna avtal.

 

Sbp-aktören

Arbetstidens karaktär

Användargränssnitt:

heltid

 

Integration:

1

1

Text

kan redigeras

Koder

Med arbete på heltid avses 100 % av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete.

Med arbete på deltid avses 100 % av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete.

Sbp-aktören

Arbetstid per vecka

Användargränssnitt:

38,75

 

Integration:

38.75

1

Decimaltal

kan redigeras

Arbetstagarens timantal per vecka. För en arbetstagare som arbetar deltid beräknas arbetstiden per vecka i timmar utifrån deltidsprocenten (t.ex. 50 procent):

Om en arbetstagarens anställningsförhållande vara i mindre än en vecka, ska man i Varda som arbetstid per vecka föra in det timantal som har angetts för anställningsförhållandet i fråga.

Sbp-aktören

Examenskod

Användargränssnitt:

användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration: 374114

1

Text

kan redigeras

Koder

Examenskod som definierats för examina och som är kopplad till anställningsförhållandet i fråga

Sbp-aktören

Källsystem

Användargränssnitt:

användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

5c328df2-2b6c-4ad7-96bc-2f8ed0b29cdf

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _. Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

...

 • En arbetstagare kan ha högst sju aktiva anställningsförhållanden samtidigt.
 • I koderna för anställningsförhållandets och arbetstidens karaktär används de kodvärden som används inom Projektet för att grunda ett nationellt inkomstregister (KATRE).

 

4.1.5. Arbetstagarens huvudsakliga arbetsplatser

För arbetstagaren kan anges högst tre huvudsakliga arbetsplatser, dvs. verksamhetsställen där arbetstagaren arbetar. Uppgifterna samlas endast in om stadigvarande eller tidsbunden personal med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter, daghemsföreståndare samt om stadigvarande eller tidsbundna assistenter som deltar i fostrings- och vårduppgifter som berör enskilda barn eller grupper. Uppgifter om tillfällig personal som anlitats via ett rekryteringsföretag samlas inte in i Varda.

...

Version

Fält

Exempel

An-

tal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

 

 

Anställningsförhållandets identifikationskod

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Varda-id

/api/henkilosto/v1/palvelussuhteet/6/

eller

palvelussuhde_tunniste:

5c328df2-2b6c-4ad7-96bc-2f8ed0b29cdf

1

Länk

kan inte redigeras

Länk till uppgifterna om anställningsförhållandet. Identifikationskoden är den identifikationsuppgift som källsystemet använder för arbetstagaren i fråga.

Alternativt kan Varda-id användas.

Sbp-aktören

 

Ambulerande arbetstagare 

Användargränssnitt: Väljare

 

Integration:

true

1

Väljare

kan inte redigeras

Personen arbetar med sådana uppgifter som avses i lagen om småbarnspedagogik hör inte till den ordinarie personalen vid något verksamhetsställe och arbetar inte i huvudsak vid ett visst verksamhetsställe (Ambulerande arbetstagare = True).

 Personen arbetar med sådana uppgifter som avses i lagen om småbarnspedagogik på ett till tre verksamhetsställen (Ambulerande arbetstagare = False)

Sbp-aktören

 

Verksamhetsställets ID (om det inte är frågan om en ambulerande arbetstagare)

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Varda-id:

/api/v1/toimipaikat/185/

eller

Organisations-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

1

Text

kan inte redigeras

Verksamhetsställets organisations-OID i Organisationstjänsten eller Varda-id i Varda.

Sbp-aktören

 

Datum då arbetet inletts

Användargränssnitt: 01.09.2020

 

Integration:

2020-09-01

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Som begynnelsedatum anges skilt för varje arbetstagare det datum som anges i Utbildningsstyrelsens föreskrift och anvisning om införandet av uppgifter om personalen i Varda. Efter detta begynnelsedatum anges ett nytt begynnelsedatum då personen inlett sitt arbete vid det nya verksamhetsstället.

Sbp-aktören

 

Datum då arbetet avslutas

Användargränssnitt: 01.09.2020

 

Integration:

2020-09-01

0..1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Slutdatumet anges då personen avslutar sitt arbete på arbetsplatsen.

I fråga om tidsbundna arbetsavtal anges avtalets slutdatum. Uppgiften är obligatorisk för arbetstagare med tidsbundna avtal. 

Sbp-aktören

 

Yrkesbenämning

Användargränssnitt: Lärare inom småbarnspedagogik

 

Integration:

77826

1

Text

kan redigeras

Koder

Yrkesbenämningen avser arbetstagarens huvudsakliga uppgift på verksamhetsstället

Sbp-aktören

 

Behörighet

Användargränssnitt: Väljare

 

Integration:

true

1

Väljare

kan redigeras

Personen har behörighet för den arbetsuppgift som förts in i Varda för personen i fråga (Behörighet = True).Personen har inte behörighet för den arbetsuppgift som förts in i Varda för personen i fråga (Behörighet = False).

Sbp-aktören

 

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

 

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

6af21e06-8bd7-432f-855d-4a7cb2502c63

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _. Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

...

 • I koderna som berör yrkesbenämningen används de kodvärden som används i Kevas koder över yrkesbenämningar.
 • En arbetstagare kan samtidigt ha högst tre aktiva uppgifter om arbetsplatser. Om en arbetstagare har fler arbetsplatser än tre ska arbetstagaren anges som en ambulerande arbetstagare.

 

4.1.6. Längre frånvaroperiod hos arbetstagaren

 

Längre frånvaro innefattar följande frånvaroperioder med samma orsak som pågått på heltid och utan avbrott i 60 dagars tid eller mer: sjukfrånvaro, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, särskild moderskapsledighet, perioder med graviditetspenning och särskild graviditetspenning och perioder med föräldradagpenning, rehabilitering, frånvaro på grund av barns sjukdom eller tvingande familjeangelägenheter, alterneringsledighet, studieledighet, strejk eller arbetsavstängning, avbrott i arbetsutbudet, tjänsteledighet, militär- eller civiltjänstgöring, permittering, olyckor och vårdledighet. Arbetstagarens semester räknas inte som sådan här frånvaro. Uppgifter om frånvaro på deltid förs inte in i Varda. 

...

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Anställningsförhållandets identifikationskod

Användargränssnitt: Användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Varda-id:

/api/henkilosto/v1/palvelussuhteet/6/

eller

palvelussuhde_tunniste:

5c328df2-2b6c-4ad7-96bc-2f8ed0b29cdf

1

Länk

kan inte redigeras

Länk till uppgifterna om anställningsförhållandet. Alternativt kan Varda-id användas.

Sbp-aktören

Begynnelsedatum

Användargränssnitt: 01.09.2020

 

Integration:

2020-09-01

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Begynnelsedatum för frånvaron.

Sbp-aktören

Slutdatum

Användargränssnitt: 01.09.2020

 

Integration:

2020-09-01

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Slutdatum för arbetstagarens frånvaro.

Sbp-aktören

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik för över uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _. Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

 

4.2. Arbetstagarens fortbildning

 

Med fortbildning inom småbarnspedagogik avses sådan fortbildning i enlighet med 39 § i lagen om småbarnspedagogik som upprätthåller och utvecklar personalens yrkesskicklighet. Genomförandet av och effekterna av fortbildningen ska följas och utvärderas. Med fortbildning avses utbildning som arbetsgivaren finansierar och som riktar sig till personalen. Fortbildningen kan hänföra sig till bland annat pedagogik, ledarskap, informations- och kommunikationsteknologi eller säkerhet.

...

Fält

Exempel

Antal

Typ

Redigering

Beskrivning

Källa

Arbetstagarens identifikationskod

Användargränssnitt:

Användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

Varda-id:

api/henkilosto/v1/tyontekijat/2/"

eller

tyontekija_tunniste ja lähdejärjestelmän koodi:

"tunniste": "8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f", "lahdejarjestelma": "10", 

eller

Studentnummer och Sbp-aktörens organisations-OID 

"oppijanumero": "1.2.....", "organisaatio_oid": "1.2...", 

1..

Länk

kan redigeras

Länk till arbetstagarens uppgifter. Alternativt kan Varda-id eller en kombination av studentnumret och Sbp-aktörens organisations-OID användas.

Sbp-aktören

Fortbildningens namn

 

Användargränssnitt:

Första hjälpen

 

Integration:

Första hjälpen

1

 

Text

 

kan redigeras

Valfritt namn som specificerar vilken fortbildning det är frågan om

Sbp-aktören

 

Datum då fortbildningen avlagts

Användargränssnitt: 01.09.2019

 

Integration:

2019-09-01

1

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

kan redigeras

Det datum då fortbildningen har avlagts.

Sbp-aktören

Antalet fortbildningsdagar

Användargränssnitt: 1,5

 

Integration:

1.5

1

Text

kan redigeras

Med en (1) dag avses fortbildning som pågått under en dag, minst sex timmar. 

Med en halv (0,5) dag avses en halv dags fortbildning som pågått minst tre timmar men mindre än sex timmar.

Sbp-aktören

Yrkesbenämning

Användargränssnitt: Lärare inom småbarnspedagogik

 

Integration:

77826

1

Text

kan redigeras

Koder

Yrkesbenämningen definierar arbetstagarens arbetsuppgifter, till vilka fortbildningen riktar sig.

Sbp-aktören

Källsystem

Användargränssnitt: användargränssnittet kompletterar uppgiften automatiskt

 

Integration:

2

1

Text

kan redigeras

Koder

Användargränssnittet eller namnet på det informationssystem från vilket aktören inom småbarnspedagogik överför uppgifter till Varda.

Sbp-aktören

Identifikationskod

Användargränssnitt:

ej i bruk

 

Integration:

d4f78fdc-2ac6-423b-b913-40290b571c63

0..1

Text

kan redigeras

Källsystemets identifikationskod för enskilda dataelement. Ska anges då uppgifterna överförs med en systemintegration.

Högsta tillåtna teckenantal 120 tecken: bokstäver, siffror och tecken. - _. Personbeteckning är inte en tillåten identifikationskod.  

Sbp-aktören

 

 

4.3 Hyrd personal med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter

 

Med hyrd personal (tidigare tillfällig personal) avses all personal som aktören inom småbarnspedagogik anlitar utifrån, oberoende av hur länge arbetstagaren arbetar hos aktören inom småbarnspedagogik. Den hyrda personalen ska anges i Varda som antalet anställda per månad. I Varda ska man också föra in det totala antalet arbetstimmar som de anställda utfört per månad. Till exempel om en och samma person arbetar hos en och samma aktör inom småbarnspedagogiken i tre olika perioder under en månad, ska man som antal i Varda ange en (1).

...