Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen opintojen maksuttomuus laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille tuli voimaan vuonna 2021. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikutti käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Verkkosivut:

UKK:

Oppivelvollisuuden laajentamiseen tarvittavan Opetushallituksen tietojärjestelmäkokonaisuuden yhteinen kehitysjono:


Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas

Valpas on uusi sähköinen palvelu, jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan. Opetushallitus on rakentanut palvelun virkailijan Opintopolku -kokonaisuuden yhteyteen.

Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi tehdä tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. 

Verkkosivut: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/oppivelvollisuuden-seuranta-ja-valvontapalvelu-valpas


Valpas- palvelun neuvonta

Valpas-palvelun käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä mm. käyttöoikeusasioissa voi olla yhteydessä osoitteeseen valpas-tekninen-tuki@oph.fi

Valpas- palvelua koskevat usein kysytytyt kysymykset löytyvät täältä sekä käyttöohjeet täältä.

Ajankohtaista

Oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivä vuonna 2023

Perusopetuksen järjestäjän ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana tai opiskelijana oleva oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuuslaissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa tai viimeistään ministeriön päättämänä ajankohtana, mikä on tänä vuonna perjantai 25.8.2023.

Jos oppivelvollinen ei ole oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivään mennessä aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa, hakeutumisvelvollisuuden ohjaus-ja valvontavastuussa olevan tahon (perusopetuksen tai nivelvaiheenkoulutuksenjärjestäjän) on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti-ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle sekä ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, ettei oppivelvollinen suorita oppivelvollisuuttaan.

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan oppivelvollisuuskoulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. OKM:n päätös löytyy täältä.

Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, oppilaitoksen ylläpitäjien sekä kuntien tietojen tallentamisesta Oppivelvollisuusrekisteriin

Opetushallitus on antanut 22.12.2022 tarkentavan määräyksen (OPH-5216-2022) opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, oppilaitosten ylläpitäjille ja kunnille tietojen tallentamisesta oppivelvollisuusrekisteriin.

Opetushallituksen määräys sekä määräystä tarkentava ohje löytyvät alla olevien linkkien takaa:

Määräys 22.12.2022 | Ohje 22.12.2022
Föreskrift 22.12.2022 | Anvisning 22.12.2022

Valpas- palvelun kuntakäyttäjille uusi toiminnallisuus palvelussa

Valpas- palveluun on toteutettu mahdollisuus poistaa oppijoita Valpas- palvelun näkymistä tilanteissa, joissa oppija on vapautettu oppivelvollisuudesta oppivelvollisuuslain 2 §:n mukaisesti: "Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Lapsi katsotaan tätä lakia sovellettaessa Suomessa vakinaisesti asuvaksi, jos hänellä on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Henkilöllä on oikeus vapautua oppivelvollisuudesta, jos hänen maassa oleskelunsa peruste on opiskelu. Asuinkunta päättää oppivelvollisuudesta vapauttamisesta hakemuksesta." (Oppivelvollisuuslaki 2 §). Uuden toiminnallisuuden käyttöohjeet löytyvät täältä.

Oppivelvollisuuslakiin muutoksia 1.8.2022 alkaen

Oppivelvollisuuslakiin tuli muutoksia 1.8.2022 alkaen, joilla on vaikutusta oppivelvollisuuden päättymiseen tilanteessa, jolloin opiskelijan maassa olon peruste on opiskelu. Lisäksi lakimuutoksissa tarkennettiin oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä, tarkemmat tiedot lakimuutoksista löytyvät täältä. Valpas- palveluun toteutetaan mahdollisuus poistaa oppijoita Valpas- palvelun näkymistä tilanteissa, joissa oppija on vapautettu oppivelvollisuudesta oppivelvollisuuslain 2 §:n mukaisesti. Tämä uusi toiminnallisuus toteutetaan syksyn 2022 aikana ja käyttöohjeet tälle tominnallisuudella päivittyvät kuntakäyttäjän ohjeisiin tänne.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuoden 2022 oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivän

Perusopetuksen järjestäjän ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana tai opiskelijana oleva oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuuslaissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa tai viimeistään ministeriön päättämänä ajankohtana, mikä on tänä vuonna perjantai 26.8.2022.

Jos oppivelvollinen ei ole oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivään mennessä aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa, hakeutu-
misvelvollisuuden ohjaus-ja valvontavastuussa olevan tahon (perusopetuksen tai nivelvaiheenkoulutuksenjärjestäjän) on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti-ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle sekä ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, ettei oppivelvollinen suorita oppivelvollisuuttaan.

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan oppivelvollisuuskoulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. OKM:n päätös löytyy täältä.

Opetushallituksen määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, oppilaitoksen ylläpitäjien sekä kuntien tietojen tallentamisesta Oppivelvollisuusrekisteriin

Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksen ylläpitäjille sekä kunnille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista. Määräys annetaan oppivelvollisuusrekisteriin liittyen. Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

Oppivelvollisuusrekisteri määräys 14.7.2021  |  Oppivelvollisuusrekisteri ohje 14.7.2021  |

Oppivelvollisuusrekisteri ohje 14.7.2021 (Kirjoitusvirhe kohdassa ”Ammatillinen koulutus” on korjattu 6.8.2021)

Oppivelvollisuusrekisteri tietoluettelo 14.7.2021 (v1.0)

Läropliktsregistret föreskrift 14.7.2021  |  Läropliktsregistret anvinsning 14.7.2021  | 

Läropliktsregistret anvinsning 14.7.2021 (Ett skrivfel i anvisningen har korrigerats 6.8.2021 i avsnittet "Yrkesutbildning")

Läropliktsregistret dataförteckning 14.7.2021 (v1.0)

Valpas-palvelun käyttöönotto

Valpas otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään peruskoulun järjestäjän sekä asuinkunnan tarvitsemat osat, joiden valmistumisaikataulu on kevään ja kesän 2021 aikana. Valpas- palvelusta on tällä hetkellä tarjolla perusopetuksen järjestäjän oppivelvollisten hakeutumisen seurantatoiminto ja palveluun voi kirjautua osoitteesta https://virkailija.opintopolku.fi/. Lisätietoa kirjautumisesta löytyy käyttöohjeista.

Valpas-koulutukset ovat käynnistyneet ja syksyn käyttökoulutus-aikataulut on julkaistu

Lisätietoja löytyy omalta Valpas-koulutukset -sivulta.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuoden 2021 oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivän

Oppivelvollisen on hakeuduttava perusopetuksen jälkeiseen oppivelvollisuuskoulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa tai viimeistään 27.8.2021.

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka.

OKM:n päätös löytyy tästä.