Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön tiedonkeruita varten. Käsikirjassa on lisäksi Tiedot esitetään Vipunen raportointiportaalissa.  Niitä käytetään korkeakoulujen Niitä käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

...

Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2020 2021 kerättäviä tietoja. Keskeisimmät muutokset vuodelta 2019 muutokset vuodelta 2020 kerättäviin tietoihin on ilmoitettu kunkin luvun infolaatikossa.

Vuoden 2021 tiedonkeruun muutoksista ja käyttöönottoaikataulusta sovitaan korkeakoulujen kanssa keväällä 2020. Mikäli tiedonkeruun määritelmiin tulee muutos aikaisempaan tai tiedonkeruuseen uusi muuttaja, sovitaan näistä muutoksista pääsääntöisesti ennen ko. tiedonkeruuvuoden alkamista. Mikäli tiedonkeruun määritelmiä tarkennetaan esimerkiksi korkeakoulujen kysymysten johdosta tai tiedonkeruun asiantuntijaryhmien taholta, korkeakoulun pitää ottaa uudet määritelmät käyttöön viimeistään määritelmän tarkentumista seuraavana tiedonkeruuvuotena mutta tarkentuneita määritelmiä voi noudattaa myös välittömästi. Jos esimerkiksi jotain julkaisutiedonkeruun määritelmää tarkennetaan vuoden 2021 syksyllä julkaistavassa tiedonkeruukäsikirjassa (joka koskee vuoden 2022 keväällä kerättäviä tilastovuoden 2021 tietoja), niin nämä muutokset voi ottaa käyttöön jo vuoden 2021 julkaisuja koskien tai viimeistään vuoden 2022 julkaisuja koskien. 

Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.

...