Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKey@self

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status
Include Page
cscsuorat:8 Käsikirjan status 2021cscsuorat:
8 Käsikirjan status 20213.1.5 Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina


Tiedonkeruulomake YO 6B:

Avoimen yliopisto-opetuksen tiedonkeruissa tiedot kerätään avoimen yliopisto-opetuksen ja erillisten opintojen opiskelijoiden opiskelijamääristä.

Tutkintoihin kuuluvat opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan asianomaisen yliopiston koulutusvastuuseen kuuluvia, tutkintosäännön mukaisia ja tutkintovaatimuksissa määriteltyjä opintoja. Niitä eivät ole opinnot, joita yliopisto erilaisin hyväksilukemismenettelyin voi tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoihinsa.

Tiedot suoritetuista opintopisteistä kerätään erillisessä opintopistetiedonkeruussa (ks. kohta 3.1.4).

Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi- ja yliopistotasolla. Aiempina vuosina kerättyjä avoimen yliopisto-opetuksen ns. brutto-opiskelijamääriä tai tietoja tarjotuista opintopisteistä ei enää kerätä tilastovuodesta 2016 lähtien. Tiedot kerätään VIRTA-opintotietopalvelun kautta.  Mikäli tietoja ei ole saatavissa VIRTAsta, voi yliopisto toimittaa ne csv-tiedostona VIRTA-tiimille. Asiaa käsitellään tarkemmin VIRTA-yhteyshenkilökokouksissa.

Anchor
YO3.1.5.1
YO3.1.5.1

3.1.5.1 Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat (netto-opiskelijamäärä)

Kuvaus

Avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleiden henkilöiden lukumäärä. Opiskelija voi esiintyä vain kerran yliopistoa kohden. Netto-opiskelijamäärään otetaan mukaan kaikki ne opiskelijat, joilla on opinto-oikeus opiskeluoikeus tilastointivuonna riippumatta opinto-oikeuden opiskeluoikeuden alkuajasta. Tiedot kerätään erikseen ao. yliopiston tutkinto-opiskelijoista ja ei-tutkinto-opiskelijoista. Tieto siitä, onko tutkinto-opiskelija vai ei, päätellään silloin kun opinto-oikeus opiskeluoikeus avoimen opintoihin muodostetaan. Mikäli opinto-oikeus opiskeluoikeus jatkuu edelliseltä vuodelta, tutkinto-opiskelija -status päätellään vuoden ensimmäisen päivän tilanteesta.

Tiedot kerätään erikseen naisista ja miehistä.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa neljä kohtaa:

  1. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat, asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija, miehet
  2. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat, asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija, naiset
  3. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat, ei-asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija, miehet
  4. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat, ei-asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija, naiset

Kuhunkin kohtaan merkitään tieto kokonaislukuna.

Anchor
YO3.1.5.2
YO3.1.5.2

3.1.5.2 Erillisten opintojen opiskelijamäärä

Kuvaus

Erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opiskelleiden (opintopisteitä suorittaneiden) henkilöiden lukumäärä. Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoita ko. lukukaudelta.

Erillisinä opintoina suoritettavissa opinnoissa yliopisto myöntää omaehtoisesti koulutukseen hakeutuvalle henkilölle ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa tutkintoihin kuuluvia opintoja ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta. Opinto-oikeus Opiskeluoikeus rajoittuu tuolloin siihen oppiaineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamista varten oikeus on myönnetty.

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaisia opettajankoulutuksen opintoja suorittavat opiskelijat lasketaan mukaan, silloin kun ne suoritetaan erillisinä opintoina. Sen sijaan joustavan opinto-oikeuden opiskeluoikeuden sopimuksen piiriin kuuluvia niin sanottuja JOO-opintoja suorittavia opiskelijoita tai muiden yhteistyösopimusten puitteissa opiskelevia opiskelijoita eikä ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita ei oteta huomioon.

Tiedot kerätään erikseen erillisiä opintoja suorittavista ja opettajakoulutuksen opintoja suorittavista.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kaksi kohtaa:

  1. Erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opiskelleiden henkilöiden lukumäärä (ei sisällä opettajankoulutuksen opinto-oikeuden opiskeluoikeuden omaavia)
  2. Erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opettajankoulutuksen opintoja opiskelleiden henkilöiden lukumäärä.