Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ristiinopiskelu antaa korkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa.

Ristiinopiskelupalvelu (RIPA) sisältää palveluväylän, joka tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan asettaa tarjontaa saataville ja siirtää ristiinopiskelijaan liittyviä tietoja korkeakoulujen välillä.

MUKAAN RISTIINOPISKELUPALVELUUN!

Korkeakoulun ohje

Opetusyhteistyö

Korkeakoulun yhteistyöverkostojen kartoittaminen
verkostoyhteyshenkilön toimesta. (Lisätietoja)

Verkostokohtaiset päätökset kansallisen ristiinopiskelupalvelun hyödyntämisestä. (Lisätietoja)

Verkostosopimusten laatiminen/muuttaminen ja hallinnoijakorkeakoulun päättäminen. (Lisätietoja)

Henkilöstön ja opiskelijoiden ohjeistus ja perehdyttäminen palvelun käyttöön. 

Opetuksen toteuttaminen ja opintoihin ilmoittautuminen sekä suorittaminen korkeakoulun ohjeistuksen mukaan.
Ristiinopiskelupalvelun käyttöönotto

Oman opintohallintojärjestelmän ristiinopiskeluvalmiuden
selvittäminen.

Ristiinopiskelupalvelun tilaaminen tekemällä Ristiinopiskelupalvelun Palvelutilauksen CSC:n kanssa.  Palvelukuvaus (lisätietoja) ja palvelutilauksen tekeminen (lisätietoja).

Palveluun liittyminen ja palvelun testaaminen. (Lisätietoja)

Verkostokohtaisen opintotarjonnan julkaiseminen
oman järjestelmän kautta kansalliseen palveluun. (Lisätietoja)

Info
iconfalse

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Ristiinopiskelupalvelu sisältää palveluväylän, joka tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan siirtää opiskelutarjontaan, ilmoittautumisiin ja suorituksiin liittyviä tietoja muiden ristiinopiskelupalveluun liittyneiden korkeakoulujen kanssa. Ristiinopiskelupalvelu on oma palvelunsa, mutta sitä käytetään korkeakoulun oman opintotietojärjestelmän kautta.

Ristiinopiskelua kuvaavia piirteitä:

 • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussa voimassaoleva opiskeluoikeus, jonka perusteella opintoja voi suorittaa kohdekorkeakouluissa.
 • Opiskelija on läsnäoleva kotikorkeakoulussaan.
 • Opiskelija voi valita opintoja kohdekorkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla. Esimerkiksi alakohtaisessa yhteistyössä määritellään tietyt opinnot, joita yhteistyön piiriin kuuluvat opiskelijat eri korkeakouluissa voivat suorittaa.
 • Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.
 • Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona.

Korkeakoulut ovat allekirjoittaneet marraskuussa 2019 sopimuksen opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa, jossa sovitaan ristiinopiskeluun sovellettavista periaatteista. Periaatteet otetaan vaiheittain käyttöön nykyisissä verkostoissa vuodesta 2020 alkaen verkostokohtaisesti sovittavalla tavalla. Sopimus pohjautuu yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien opetusyhteistyötä koskeviin pykäliin.

Opintohallinnossa, opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan opintojakson toteuttavan korkeakoulun sääntöjä.

Mitä ristiinopiskelu ei ole?

Korkeakouluilla on myös muunlaista yhteistyötä opetuksen alueella, jolla ei tarkoiteta ristiinopiskelua.

 • Yhteisopetuksesta puhutaan silloin, kun opetusta järjestetään yhteistyössä siten, että yhteistyökorkeakoulujen opettajat opettavat yhdessä opiskelijoita ja arvioivat oman korkeakoulunsa opiskelijoiden opintosuoritukset. 
 • Opettajaliikkuvuudesta puhutaan silloin, kun korkeakoulun opettaja opettaa toisen korkeakoulun opettajana. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sivutoimiluvalla tai osana opettajan työsuunnitelmaa, mikäli näin korkeakoulujen kanssa on sovittu.
 • Kyse ei ole ristiinopiskelusta silloin, kun opiskelijasta ei tule toisen korkeakoulun opiskelijaa eli opiskeluoikeutta ei rekisteröidä toiseen korkeakouluun.

Ristiinopiskelun palveluväylään (tekninen ratkaisu) liittyminen edellyttää palvelutilausta palvelutoimittajan CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ltä.