Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa on korkeakoulujen välinen raamisopimus - tahdonilmaus opetusyhteistyölle ja sen ovat allekirjoittaneet Suomen korkeakoulut. Puitesopimuksen puitteissa korkeakoulut voivat perustaa opetusyhteistyöverkostoja solmimalla keskinäisiä opetusyhteistöverkostosopimuksia. Sopimus opetusyhteistyöverkostosta -pohja on mallisopimus, jolla jota korkeakoulut voivat tarvittaessa solmia uusia sopimuksia tai päivittää hyödyntää opetusyhteistyöverkostosopimuksia solmiessaan tai vanhoja verkostokohtaisia sopimuksia . CSC:n ylläpitämään Ristiinopiskelupalvelun tuotantoympäristöön lisätään korkeakoulujen verkostot verkostosopimusten mukaisesti.

  • Yhteistyöverkostokohtaisen sopimuksen laatiminen, mikäli kyseessä on uusi verkosto tai verkostosopimus halutaan uusia kokonaan.
  • Yhteistyöverkostokohtaisen sopimuksen päivittäminen siten, että se ei ole ristiriidassa allekirjoitetun "Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa" kanssa.
  • Ristiinopiskelupalvelun palvelutilauksen tekeminen.

päivittäessään.

Ristiinopiskelun edellyttämät sopimukset korkeakoulun näkökulmasta

Korkeakoulujen väliset sopimukset

CSC:n ja korkeakoulun välinen sopimus

Ristiinopiskelun kansallinen toimintamalli Ristiinopiskelupalvelussa on kehitetty toimintamallia ja teknisenä ratkaisuna palveluväylä, joiden avulla opiskelijoiden liikkuvuuden prosesseja pystytään tukemaan aikaisempaa suoraviivaisemmin ja automaattisemmin. Toimintamalli perustuu yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien opetusyhteistyötä koskeviin pykäliin sekä Puitesopimukseen opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa. Näissä kuvataan tavoitetilaa koskevat periaatteet, joiden mukaiseen toimintatapaan siirrytään niin hallinnollisessa mielessä kuin teknisten ratkaisujen osalta vaiheittain. Ristiinopiskelupalvelun teknisenä ratkaisuna toimii CSC:n ylläpitämä palveluväylä, joiden avulla opiskelijoiden liikkuvuuden prosesseja pystytään tukemaan aikaisempaa suoraviivaisemmin ja automaattisemmin. CSC:n ylläpitämään Ristiinopiskelupalvelun tuotantoympäristöön lisätään korkeakoulujen verkostojen tiedot verkostosopimusten mukaisesti

Verkostojen päättävien elinten kokoontumisaikataulut ja , verkostojen sopimussisällöt sekä Sisu- ja Peppi-järjestelmien kehitysaikataulu saattavat vaikuttaa Ristiinopiskelupalvelun käyttöönoton aikatauluihin.

...