Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2022
8 Käsikirjan status 2022

20.7.2021 Huom. tiedonkeruun muutos: Vuoden 2021 tiedoista lähtien tiedonkeruun tilastovuodeksi muutetaan palvelussuhteen alkamisvuosi. Tilastovuoden muuttaminen koskee sekä hakujen että rekrytoitujen henkilöiden tietoja (tiedonkeruulomakkeet a, b ja c). Samalla tiedonkeruun ajankohta siirtyy keväälle muiden tiedonkeruiden kanssa samaan aikaan.

20.8.2019 poistettu lause "Mikäli haun perusteella ei valittu ketään henkilöä, ko. hausta ei merkitä tietoja."

4.11.2019 Lisätty sukupuolikoodistoon "3 = muu". Lisätty kansalaisuuden maanosaan -1 ei tietoa4.1.6 Rekrytointitiedonkeruu


Mallitiedostot täällä

Seloste käsittelytoimista (rekrytointitiedonkeruu) täällä


TiedonkeruulomakeAMK-6A-rekrytointi-haun-tiedot:

Esimerkki amk rekrytointitiedonkeruun A-tiedostosta


TiedonkeruulomakeAMK-6B-rekrytointi-valitun-tiedot:

Esimerkkikuva amk rekrytointitiedonkeruun B-tiedostosta


Tiedonkeruulomake AMK-6C-rekrytointi-ARVO-järjestelmä (Tiedosto saadaan ARVOsta ja viedään KOTAan)

Esimerkki amk rekrytointitiedonkeruun C-tiedostosta


Rekrytointitiedonkeruun tausta

Korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö ovat korkeakoulujen tärkein voimavara, sillä korkeakouluissa tehtävä opetus- ja tutkimustyö on erittäin henkilöintensiivistä. Uusien opiskelijoiden ja henkilöiden rekrytointi ovat tärkeimpiä päätöksiä mitä korkeakoulut tekevät. Korkeakoulujen tekemistä henkilöstörekrytoinneista on kansallisella tasolla olemassa hyvin vähän vertailutietoa. Tästä syystä OKM on lisännyt vuodesta 2018 lähtien rekrytointikyselyn osaksi vuosittaisia tiedonkeruitaan (alkaen vuonna 2017 tehdyistä rekrytoinneista). OKM:n rekrytointikysely koskee yliopistojen tutkijanuraportaille II-IV sekä ammattikorkeakoulujen opetushenkilökuntaan ja tki-henkilöstöön tehtäviä rekrytointeja. Kerättävät tiedot auttavat myös seuraamaan EU-tasolla sovittujen tutkijoiden rekrytointeja koskevien periaatteiden toteutumista.

Rekrytointitiedonkeruun tietoja tullaan käyttämään taustamateriaalina OKM:n korkeakoulujen ja tutkimusjärjestelmän ohjauksessa muun olemassa olevan materiaalin rinnalla. Rekrytointitiedonkeruu tuottaa mm. seuraavia tietoja:

- Volyymitiedon korkeakouluihin haku- ja kutsumenettelyn kautta rekrytoiduista henkilöistä sekä näiden sukupuoli-, tieteenala- ja kansalaisuusjakaumasta.

- Tietoja korkeakoulujen vetovoimasta, ottaen huomioon, että pelkästään hakijoiden suuri määrä ei ole onnistuneen rekrytoinnin kriteeri.

- Tietoja henkilöiden urakierrosta tutkimusjärjestelmän eri sektoreilla. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen, rekrytointitiedonkeruu tullaan toteuttamaan yhdessä vaiheessa.

Tiedonkeruussa kerätään tiedot edeltävänä vuonna tapahtuneista rekrytoinneista (palvelussuhde alkanut edeltävänä vuonna).


Nykyinen henkilöstötiedonkeruu ja rekrytointitiedonkeruu

OKM kerää korkeakouluilta tiedot henkilöstöstä henkilötunnustasolla (henkilötyövuosien määrä). Tiedonkeruun ulottuvuuksia ovat mm. tehtäväjaottelu, tutkijanuraporras (yliopistot), taustakoulutus, ikä, kansalaisuus, palvelussuhteen tyyppi, koulutusala sekä tieteenala. Korkeakoulukentän välisiä henkilöstön siirtymiä on mahdollista analysoida henkilötunnuksien kautta. Tiedonkeruu ei sisällä tietoja henkilöiden aiemmasta työhistoriasta eikä rekrytointiprosessista. Näitä tietoja on tarkoitus kerätä OKM:n rekrytointitiedonkeruussa. Henkilöstötiedonkeruussa kerättyjä henkilön taustatietoja voidaan hyödyntää rekrytointitiedonkeruussa henkilötunnuksen kautta.


Rekrytointitiedonkeruun rajaus

Tiedonkeruun osalta rekrytoinnit voidaan jakaa viiteen ryhmään:

1. Rekrytointi julkisen hakumenettelyn kautta

2. Rekrytointi kutsumenettelyn kautta, yliopistolain §33 toisen momentin mukaan. Koskee vain yliopistoja.

3. Rekrytointi ilman hakumenettelyä, henkilön edellinen työsuhde ei ole ollut ko. korkeakouluun. Palvelussuhdejaksojen pituus 6 kk tai enemmän.

4. Rekrytointi ilman hakumenettelyä, henkilön edellinen työsuhde ollut samassa korkeakoulussa. Tai rekrytoinnit alle 6 kk pituisiin palvelussuhteisiin ilman hakumenettelyä.

5. Yt-menettelyihin liittyvät sisäiset haut

Rekrytointitiedonkeruu koskee ryhmien 1 ja 2 mukaisia hakuja. Kutsumenettelyhauissa hakijoiden määrää koskevat tiedot jätetään tyhjäksi.

Ryhmän 3 mukaisista uusista rekrytoinneista tiedot päätellään OKM:n henkilöstötiedonkeruun tiedoista. Ryhmään lasketaan kuuluvaksi ne, joilla A) ei ole edellisenä tilastovuonna ollut ko. korkeakouluun palvelussuhdetta ja B) henkilöstötiedonkeruussa henkilölle on kahden vuoden aikana (tilastovuosi + sitä seuraava vuosi) merkitty 6 tai enemmän henkilötyökuukautta. Tiedot poimitaan suoraan jo olemassa olevan OKM:n henkilöstötiedonkeruun aineistoista.

Ryhmien 4 ja 5 tietoja ei huomioida rekrytointitiedonkeruussa, eikä rekrytointeja koskevissa tilastoinneissa. Tiedonkeruu ei myöskään koske yliopistojen tenure-track järjestelmän mukaisia tehtävänsiirtoja. Yliopistojen osalta tiedot kerätään kaikista II-IV tutkijanuraportaalle sijoitettujen tehtävien rekrytoinneista. Ammattikorkeakoulujen osalta tiedot kerätään kaikista opetushenkilökuntaan ja tki-henkilöstöön tehtävistä rekrytoinneista. Tiedonkeruu koskee vain korkeakouluun palvelussuhteeseen tulevia henkilöstä. Mikäli henkilö työskentelee henkilökohtaisen apurahan turvin, eikä hän ole palvelussuhteessa korkeakouluun, ei hänen rekrytointinsa kuulu tiedonkeruun piiriin.

Vuoden 2021 tiedoista lähtien tiedonkeruun tilastovuodeksi muutetaan palvelussuhteen alkamisvuosi. Tilastovuoden muuttaminen koskee sekä hakujen että rekrytoitujen henkilöiden tietoja (tiedonkeruulomakkeet a, b ja c). Samalla tiedonkeruun ajankohta siirtyy keväälle muiden tiedonkeruiden kanssa samaan aikaan.


Tiedonkeruun aikataulu

Tiedonkeruu koostuu kahdesta lomakkeesta (hakuun liittyvät tiedot ja valitun henkilön tiedot). Valitun henkilön tiedot voidaan toimittaa eri tiedonkeruuvuonna kuin hakuun liittyvät tiedot.

Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja ja vastaavasti rekrytointitiedonkeruussa hyödynnetään henkilöstötiedonkeruun tietoja. Tästä syystä lataukset pitää tehdä seuraavassa järjestyksessä 1. toimipistetiedonkeruu, 2. henkilöstötiedonkeruu, 3. rekrytointitiedonkeruu. Virheellisestä latausjärjestyksestä ei tule suoraa virheilmoitusta, mutta väärä latausjärjestys näkyy rivikohtaisissa virheilmoituksissa.


Kerättävät tiedot

Rekrytointitiedonkeruu koostuu kolmesta osasta: 1. Hakuun liittyvät tiedot; 2. Tehtävään valitun pohjatiedot; 3. Tiedot tehtävään valitun aiemmasta työskentelystä. Hakuun liittyvät tiedot voidaan toimittaa aiempana tiedonkeruuvuonna kuin tiedot tehtävään valitusta. Tiedot yhdistetään hakunumeron perusteella. Tehtävän luonnetta kuvaavat tiedot kerätään täytetyn tehtävän mukaan. Kaikki kerättävät tiedot ovat kooditettuja tai lukumääriä (tiedonkeruussa ei ole avovastauksia). Mikäli kerättävästä tiedosta ei ole tietoa, jätetään se tyhjäksi. Osa valitun henkilön taustatiedoista on mahdollista saada OKM:n henkilöstötiedonkeruusta ja Virta-opintotietopalvelusta.


4.1.6.1 Hakuun liittyvät tiedot

4.1.6.1.1 Korkeakoulu

Kuvaus

Tilastokeskuksen oppilaitosluokituksen mukainen 5-numeroinen arvo, esim. 02469 (Karelia-ammattikorkeakoulu). Huom! Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa (esimerkki näin ollen muodossa 2469). Koodisto on luvussa 7.1.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen 5-numeroinen oppilaitostunnus, ks. luku 7.1


4.1.6.1.2 Tilastovuosi

Kuvaus

Tiedonkeruuvuoden tilastovuosi

Tiedon muoto

Vuosiluku


4.1.6.1.3 Hakunumero

Kuvaus

Hakunumeroa käytetään linkitykseen valitun taustatietoihin (ks. Tehtävään valitun pohjatiedot). Hakunumero on pakollinen tieto. Numero toimitetaan myös sellaisista hauista, joilla sitä ei välttämättä automaattisesti ole (kutsuhaku). Huom. numeron on oltava yksilöivä.

Tiedon muoto

Korkeakoulun määrittämä hakunumero haulle.


4.1.6.1.4 Haun kansainvälisyys

Kuvaus

Tieto siitä, onko haku julistettu haettavaksi vain Suomessa vai lisäksi myös kansainvälisesti. Kansainvälinen haku tarkoittaa, että tehtävästä on vieraskielinen hakuilmoitus. Vieraskielisyyttä tarkastellaan yliopistojen osalta suhteessa yliopistolain § 11:ssa mainittuihin kieliin ja ammattikorkeakoulujen osalta toimiluvan opetus- ja tutkintokieliä.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo

Koodi             Selite

0                    Haku julistettu haettavaksi Suomessa

1                    Haku julistettu haettavaksi kansainvälisesti


4.1.6.1.5 Hakijat sukupuolittain eroteltuna

Kuvaus

Hakijoiden määrään sisällytetään kaikki hakijat, epäkelpoisia hakijoita ei poisteta. Jokainen sukupuoli ja siihen liittyvä hakijoiden määrä omalla rivillään tiedonkeruulomakkeessa.

Tiedon muoto

Henkilön sukupuoli seuraavan koodiston mukaan:

1 = mies

2 = nainen

3 = muu

9 = ei tietoa


4.1.6.1.6 Hakijoiden kansalaisuus

Kuvaus

Onko hakijan kansalaisuus Suomi vai muu.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo

Koodi             Selite

0                    kansalaisuus Suomi

1                    kansalaisuus muu


4.1.6.1.7 Kansalaisuudeltaan ei-suomalaisten hakijoiden maanosa

Kuvaus

Ulkomaalaisten (kansalaisuus = 1, eli muu kuin Suomi) hakijoiden maanosat. Jos kansalaisuus on Suomi, tietoa ei täytetä. Jokainen maanosa ja siihen liittyvä hakijoiden määrä esitetään omalla rivillään tiedonkeruulomakkeessa.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo

-1 ei tietoa

1 Eurooppa

2 Pohjois-Amerikka*

3 Latinalainen Amerikka ja Karibia*

4 Amerikka*

5 Afrikka

6 Aasia

7 Oseania

8 Antarktis

*Tieto annetaan sillä tarkkuudella kuin se on lähdejärjestelmästä saatavissa. Jos lähdejärjestelmästä on saatavissa luokittelu Pohjois-Amerikka - Etelä-Amerikka, mennään näiden koodien mukaan; jos erottelu ei ole mahdollinen, valitaan 4 Amerikka.


4.1.6.1.8 Hakijoiden määrä

Kuvaus

Hakijoiden määrä riveittäin. Jokaisella rivillä esitetään yksi hakijoiden sukupuoli - hakijoiden maanosa -yhdistelmä. Kenttään merkitään sillä rivillä esitetyllä kombinaatiolla olevien hakijoiden määrä. Ks. Ohjeet haun tiedot-lomakkeen täyttämiseen.

Tiedon muoto

Lukumäärä


4.1.6.1.9 Hakijoiden määrä yhteensä haussa

Kuvaus

Hakijoiden kokonaismäärä. Hakijoihin sisällytetään kaikki hakijat, epäkelpoisia hakijoita ei poisteta.

Tiedon muoto

Lukumäärä


Anchor
AMKohjeet
AMKohjeet

Ohjeet haun tiedot -lomakkeen täyttämiseen

Klikkaa kuva isommaksi.

Ohjeet haun tiedot-lomakkeen täyttämiseen

4.1.6.2 Tehtävään valitun pohjatiedot

4.1.6.2.1 Korkeakoulu

Kuvaus

Tilastokeskuksen oppilaitosluokituksen mukainen 5-numeroinen arvo, esim. 02469 (Karelia-ammattikorkeakoulu). Huom! Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa (esimerkki näin ollen muodossa 2469). Koodisto on luvussa 7.1.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen 5-numeroinen oppilaitostunnus, ks. luku 7.1


4.1.6.2.2 Tilastovuosi

Kuvaus

Tiedonkeruuvuoden tilastovuosi

Tiedon muoto

Vuosiluku


4.1.6.2.3 Hakunumero

Kuvaus

Hakunumero on korkeakoulun määrittämä hakunumero haulle. Hakunumeron avulla tiedot voidaan linkittää haun tietoihin. Hakunumero on pakollinen tieto. Numero toimitetaan myös sellaisista hauista, joilla sitä ei välttämättä automaattisesti ole (kutsuhaku). Huom. numeron on oltava yksilöivä.

Tiedon muoto

Hakunumero voi olla mikä tahansa haulle määritelty uniikki merkkijono.


4.1.6.2.4 Sopimusnumero

Kuvaus

Sopimusnumero. Yhdellä henkilötunnuksella voi olla useampi sopimus. Sopimusnumerolla voidaan erotella työntekijöiden eri sopimuksista koostuvaa työhistoriaa).

Tiedon muoto

Merkkijono. Vastattava henkilöstötiedonkeruussa kerättävää sopimusnumeroa (kenttä 4.1.1.23).


4.1.6.2.5 Henkilönumero

Kuvaus

Henkilön korkeakoulukohtainen muuttumaton henkilönumero.

Tiedon muoto

Korkeakoulun oman koodiston mukainen arvo.


4.1.6.2.6 Nimike

Kuvaus

Henkilön työnimike kuten se on henkilöstöjärjestelmässä. Mikäli tieto syötetään käsin, riittää tieto henkilön pääasiallisesta nimikkeestä, ts. koko henkilön työnkuvaa ei tarvitse kirjata nimikkeiden yhdistelmällä (esim. tietohallintojohtaja-koulutusohjelmapäällikkö-tutkija – tietohallintojohtaja riittää em. tapauksessa)

Tiedon muoto

Vapaamuotoinen teksti.


4.1.6.2.7 Valitun henkilön tehtäväryhmä

Kuvaus

Mihin tehtäväryhmään valittu henkilö sijoitetaan (yliopettaja, lehtori, päätoiminen tuntiopettaja, tki –henkilökunta)

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo

1    yliopettaja

2    lehtori

3    päätoiminen tuntiopettaja

4    tki-henkilökunta


4.1.6.3.8 Nimitystapa

Kuvaus

Onko henkilö valittu vakinaiseen vai määräaikaiseen tehtävään.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo

1    vakinainen kokoaikainen

2    vakinainen osa-aikainen

3    määräaikainen kokoaikainen

4    määräaikainen osa-aikainen


4.1.6.4.9 Tohtorintutkinnon suoritusvuosi

Kuvaus

Tohtorintutkinnon suoritusvuosi on pakollinen tieto, mikäli henkilö on suorittanut tohtorintutkinnon ennen vuotta 2000 tai se on suoritettu ulkomailla. Jos tutkinto on suoritettu vuoden 2000 jälkeen Suomessa, tiedot poimitaan Virta-tietovarannosta. Jos henkilöllä on useita tohtorintutkintoja, huomioidaan tuorein.


Tiedon muoto

Vuosiluku


4.1.6.4.10 Tohtorintutkinnon suoritusmaa

Kuvaus

Tohtorintutkinnon suoritusmaa on pakollinen tieto, mikäli henkilö on suorittanut tohtorintutkinnon ennen vuotta 2000 tai se on suoritettu ulkomailla. Jos tutkinto on suoritettu vuoden 2000 jälkeen Suomessa, tiedot poimitaan VIRTA-tietovarannosta. Jos henkilöllä on useita tohtorintutkintoja, huomioidaan tuorein.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 056 (Belgia).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

Kosovo: koodi 997.


4.1.6.4.11 Tohtorintutkinnon suorittamisyliopisto

Kuvaus

Tohtorintutkinnon suorittamisyliopisto on pakollinen tieto, mikäli henkilö on suorittanut tohtorintutkinnon ennen vuotta 2000 Suomessa. Jos tutkinto on suoritettu vuoden 2000 jälkeen Suomessa, tiedot poimitaan VIRTA-tietovarannosta. Jos henkilöllä on useita tohtorintutkintoja, huomioidaan tuorein. Jos tohtorintutkinto on suoritettu ulkomailla, yliopistotietoa ei kerätä.

Tiedon muoto

7.1 Korkeakoulujen oppilaitosnumerot 2022

Jos tutkinto on suoritettu vanhassa organisaatiossa käytetään nykyisen organisaation koodia (esim. suoritus Sibelius-Akatemiassa v. 1999 → Taideyliopiston koodi)4.1.6.3 OKM:n henkilöstötiedonkeruussa poimittavat tiedot

Rekrytointitiedonkeruun lisäksi henkilöstötiedonkeruussa kerätään henkilötunnuksen pohjalta seuraavat tiedot:

  • Valitun henkilön tehtävän pääasiallinen tieteenala (se tieteenala, jolle henkilölle on merkitty tilastointivuonna eniten henkilötyövuosia)
  • Valitun henkilön ikä, sukupuoli, kansalaisuus, suoritettu korkein tutkinto, äidinkieli.

Huom. OKM:n henkilöstötiedonkeruussa kerätään myös tiedot henkilön tutkijanuraportaasta ja tehtäväryhmästä sekä tehtävän luonteesta (vakituinen, määräaikainen). Ko. tiedot kerätään myös rekrytointitiedonkeruussa erikseen, koska henkilöstötiedonkeruussa voi olla tietoja myös ko. henkilön aiemmista palvelussuhdejaksoista.


4.1.6.4 Tiedot tehtävään valitun henkilön aiemmasta työskentelystä

Tiedot valitun henkilön aiemmasta työskentelystä kerätään pääasiallisesti suoraan henkilöiltä itseltään, ei CV:n perusteella (CV-tietojen monitulkintaisuuden takia). Tiedonkeruussa hyödynnetään CSC:n ARVO-järjestelmää, jossa henkilö täyttää tiedot. Korkeakoulu välittää linkin tiedonkeruuseen rekrytointitiedonkeruun piiriin kuuluville ja yhdistää tiedot valitun henkilön pohjatietoihin. Aiemmalla työskentelyllä tarkoitetaan bruttotyöskentelyaikaa. Osa-aikainen työskentely huomioidaan koko ajalta jona palvelussuhde on ollut voimassa. Apurahalla tehty tutkimustyö huomioidaan, jos henkilöllä on ollut tutkijasopimus korkeakoulun kanssa.

Korkeakoulu lataa vastaukset csv-tiedostona ARVO-järjestelmästä, tarkistaa, että tiedosto on ok ja toimittaa tiedoston KOTAan.  

Ohjeet csv-tiedoston lataamiseen ARVO-järjestelmästä

Korkeakoulujen ARVO-vastuukäyttäjä saa ladattua KOTAan toimitettavan csv-tiedoston seuraavalla tavalla.

Csv-tiedoston lataaminen Arvo-järjestelmästä

  1. Valitse Raportit-välilehti
  2. Valitse CSV-välilehti
  3. Etsi oikea kysely (huom. jaottelu julkaisut - suljetut kyselyt)
  4. Valitse kysely ja valitse vaihtoehto Muodosta CSV-vastauksittain


A) Tiedot kerätty manuaalilinkeillä:

Jos henkilönumero ja hakunnumero on täydennetty linkin luontivaiheessa, tiedoston pitäisi olla suoraan mallitiedoston mukainen. Tarkista tämä ja voit palauttaa tiedoston sellaisenaan KOTAan. Täydennä tarvittaessa henkilönumerot ja haun numerot tiedostoon.

Huom. Kysymysryhmä - sarake saattaa olla tyhjä, mutta tämä ei haittaa.

Arvon csv-tiedosto sisältää nykyisin myös vastausaika-sarakkeen. Kota-lataaja huomioi myös tämän sarakkeen ja se jätetään tiedostoon.


B) Tiedot kerätty Haka-kirjautumisella

Tiedoston pitäisi olla mallitiedoston mukainen, mutta haun numero on täydennettävä erikseen. Henkilönumero + hakunumero -yhdistelmän täydentämiseksi apua pitäisi löytyä esim. valitun tiedot-tiedostosta.

Tarkista myös, ettei henkilönumero sarakkeessa ole ePPN-tunnistetta (tunnus@org. fi). Korvaa ePPN tarvittaessa kyseisen vastaajan henkilönumerolla. Tarkista tiedot myös muilta osin ja lataa tiedosto KOTAan.

Huom. Kysymysryhmä - sarake saattaa olla tyhjä, mutta tämä ei haittaa.

Arvon csv-tiedosto sisältää nykyisin myös vastausaika-sarakkeen. Kota-lataaja huomioi myös tämän sarakkeen ja se jätetään tiedostoon.


Image Modified