Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKey@self

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status
Include Page
8 Käsikirjan status 2022
8 Käsikirjan status 2022


14.9.2022: Huomioi tedonkeruun muutos: kenttä 4.2.2.11 Toimipaikan henkilökunnan henkilötyövuodet on poistettu lomakkeelta


4.2.2 Toimipistetiedonkeruu

Tiedonkeruulomake YO-2-toimipisteet:

Esimerkkikuva toimipistetiedonkeruun tiedostosta

Tiedonkeruu, jonka tarkoituksena on kerätä tietojen yliopistojen henkilökunnasta ja toiminnasta toimipiste ja toimipaikka -tasoilla.

Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja ja vastaavasti rekrytointitiedonkeruussa hyödynnetään henkilöstötiedonkeruun tietoja. Tästä syystä lataukset pitää tehdä seuraavassa järjestyksessä 1. toimipistetiedonkeruu, 2. henkilöstötiedonkeruu, 3. rekrytointitiedonkeruu. Virheellisestä latausjärjestyksestä ei tule suoraa virheilmoitusta, mutta väärä latausjärjestys näkyy rivikohtaisissa virheilmoituksissa.

Toimipiste on määritelty seuraavalla tavalla: Yhtenäinen, tietyllä alueella sijaitseva yliopiston käytössä olevan yhden tai useamman kiinteistön muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat rakennukset ovat toisistaan enintään satojen metrien päässä. Toimipisteen lähtökohtana on fyysinen kokonaisuus, ei organisaatiorakenteeseen perustuva toimintayksikkö.

Tiedonkeruussa otetaan mukaan myös erillään muusta yliopistosta toimivat tutkimusasemat ja harjoittelukoulut. Mukaan otetaan myös ulkomailla toimivat yksiköt. Yhteisessä käytössä olevat toimitilat merkitään kaikille toimipisteen käyttäjäyliopistoille.

Verkostomaisia jne. toimintoja ei oteta tiedonkeruussa huomioon, mikäli yliopistolla ei ole toimipisteessä hallintoa. Mukaan otetaan vain vakiintuneet toimipisteet. Esim. yhden henkilön työpisteitä yritysten tiloissa ei lasketa toimipisteiksi. Yliopistojen omistamia asuintiloja ei oteta huomioon. Mukaan otetaan vain emoyliopiston toiminnan toimipisteet.

Yksi toimipiste jakaantuu yhteen tai useampaan toimipaikkaan. Toimipaikalla tarkoitetaan tässä kyselyssä Tilastokeskuksen määritelmän mukaista toimipaikka, jonka mukaan toimipaikka on:

 • yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama
 • yhdessä paikassa sijaitseva
 • pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotantoyksikkö.

Mikäli toimipisteet/paikat ovat samoja kuin edellisen vuoden tiedonkeruussa, käytetään samoja nimiä ja koodeja. Lopetettuja toimipiste/paikkatunnuksia ei saa ottaa uudelleen käyttöön.

Toimipistetiedonkeruussa kerätään tietojen korkeakoulujen toimipisterakenteesta. Jotta tiedonkeruun tuloksena saatavat tiedot kertoisivat oikean kuvan korkeakoulun toimipisterakenteesta on oleellista, että korkeakoulu yhdistää yksittäisiä toimipaikkoja em. määritelmän mukaisella tavalla toimipisteiksi.

Toimipaikkatietoja kerätään Tilastokeskuksen tarpeisiin. Tilastokeskuksen tietotarve lähtee mahdollisimman yksityiskohtaisesta toimipaikkarakenteesta. Tilastokeskuksessa tiedonkeruusta saatavia tietoja hyödynnetään muun muassa työssäkäyntitilastossa ja yritysrekisterissä. Työssäkäyntitilasto ja yritysrekisteri tarvitsevat tietoja yliopistojen henkilöstön työsuhteista ja toimipaikoista. Tämän takia on erityisen tärkeää, että henkilöstötiedonkeruussa käytetään samoja toimipaikkakoodeja kuin toimipistetiedonkeruussa.

Tiedonkeruussa kohdat 4.2.2.14.2.2.4 kerätään toimipistetarkkuudella ja kohdat 4.2.2.54.2.2.11 kerätään toimipaikkatarkkuudella. Tiedonkeruulomakkeeseen tulee jokaisesta toimipisteestä yhtä monta riviä kuin toimipisteellä on toimipaikkoja. Yhtä toimipistettä koskevat rivit ovat identtisiä kohtien 4.2.2.14.2.2.4 osalta ja rivien tiedot ovat toimipaikkakohtaisia kohtien 4.2.2.54.2.2.11 osalta.

Toimipistetiedonkeruun yhteydessä kerätään yliopistojen tutkimusasemista tiettyjä erityistietoja, ks. tiedonkeruun kohdat 4.2.2.124.2.2.14.

Esimerkki yliopistojen toimipistetiedonkeruusta

Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi ja toimipistetasolla ja osin toimipaikkatasolla.

Anchor
YO4.2.2.1
YO4.2.2.1

4.2.2.1 Yliopisto

Kuvaus

Yliopiston koodi.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen 5-numeroinen oppilaitostunnus, ks. luku 7.1.

Anchor
YO4.2.2.2
YO4.2.2.2

4.2.2.2 Toimipisteen nimi

Kuvaus

Yliopistot nimeävät itse toimipisteensä ja antavat niille kolminumeroisen koodin. Mikäli toimipisteet ovat samoja kuin edellistä vuotta koskevassa tiedonkeruussa, käytetään samoja nimiä ja koodeja. Lopetettuja toimipistetunnuksia ei saa ottaa uudelleen käyttöön.

Toimipistetietojen tilastoinnissa käytetään kunkin toimipistekoodin tuoreimman tilastovuoden nimi-tietoa. Ts. mikäli toimipisteen koodi pysyy samana, mutta toimipisteen nimeä muutetaan, vaikuttaa tämän esim. Vipusen kautta tulevaisuudessa nähtäviin raportteihin myös aiempien tilastovuosien osalta.

Tiedon muoto

Korkeakoulun itse toimittaman toimipisteluettelon mukainen nimi. Vapaamuotoinen teksti, esim. "Linnanmaan toimipiste".

Anchor
YO4.2.2.3
YO4.2.2.3

4.2.2.3 Toimipisteen koodi

Kuvaus

Yliopiston kullekin toimipisteelle antama kolminumeroinen koodi.

Tiedon muoto

Korkeakoulun itse toimittaman toimipisteluettelon mukainen 3-numeroinen koodi.

Anchor
YO4.2.2.4
YO4.2.2.4

4.2.2.4 Toimipisteen toiminta

Kuvaus

Tieto siitä järjestetäänkö toimipisteellä jotain seuraavaa toimintaa:

 • Tutkintoon johtava opetus
 • Tutkimustoiminta
 • Muu (aikuiskoulutus ja palvelutoiminta)

Mikäli jossakin toimipisteeseen kuuluvalla toimipaikalla järjestetään em. ryhmien mukaista toimintaa, merkitään siitä tieto.

Tiedon muoto

Lomake jaetaan kolmeen kenttään, joissa kussakin koodisto:

1                     kyllä (toimipisteessä on ko. toimintaa)
2                     ei (toimipisteessä ei ole ko. toimintaa)

Anchor
YO4.2.2.5
YO4.2.2.5

4.2.2.5 Toimipisteen toimipaikan nimi

Kuvaus

Yksi toimipiste voi koostua yhdestä tai useammasta toimipaikasta. Toimipaikalla tarkoitetaan tässä kyselyssä Tilastokeskuksen määritelmän mukaista toimipaikka, jonka mukaan toimipaikka on:

 • yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama
 • yhdessä paikassa sijaitseva
 • pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotantoyksikkö.

Toimipaikan määritelmän mukaisesti toimipaikka sijaitsee yhdessä sijaintipaikassa, eli usein yhdessä osoitteessa. Lähes samoissa osoitteissa sijaitsevat toiminnot voi yhdistää (esim. saman rakennuksen eri raput). Mikäli korkeakoulun tietojärjestelmät eivät kykene tuottamaan tietoja tarkalla osoitetasolla, korkeakoulu voi tarpeen mukaan kuitenkin myös yhdistää useassa osoitteessa sijaitsevia toimipaikkoja yhdeksi kokonaisuudeksi, jos toiminta näissä on samanlaista.

Mikäli toimipaikat ovat samoja kuin edellistä vuotta koskevassa tiedonkeruussa, käytetään samoja nimiä ja koodeja. Lopetettuja toimipaikkatunnuksia ei saa ottaa uudelleen käyttöön.

Toimipaikkatietojen tilastoinnissa käytetään kunkin toimipaikkakoodin tuoreimman tilastovuoden nimi-tietoa. Ts. mikäli toimipaikan koodi pysyy samana, mutta toimipaikan nimeä muutetaan, vaikuttaa tämän esim. Vipusen kautta tulevaisuudessa nähtäviin raportteihin myös aiempien tilastovuosien osalta.

Tiedon muoto

Korkeakoulun itse toimittaman toimipisteluettelon mukainen nimi. Vapaamuotoinen teksti, esim. ”Opiskelijakirjasto".

Anchor
YO4.2.2.6
YO4.2.2.6

4.2.2.6 Toimipisteen toimipaikan koodi

Kuvaus

Yliopiston kullekin toimipaikalle antama 5-numeroinen koodi.

Tiedon muoto

Korkeakoulun itse toimittaman toimipisteluettelon mukainen 5-numeroinen koodi.

Anchor
YO4.2.2.7
YO4.2.2.7

4.2.2.7 Toimipaikan toimiala

Kuvaus

Kullekin toimipaikalle merkitään yksi toimiala Tilastokeskuksen luokittelun perusteella. Korkeakoulujen osalta käytettävät toimiala ovat seuraavat:

 • kirjasto
 • puutarha
 • apteekki
 • eläinsairaala
 • korkeakoulun perustoiminta (koulutus, tutkimus ja taiteellinen toiminta)
 • harjoittelukoulut
 • tutkimusasema

Lähtökohtaisesti korkeakoulujen toimipaikkojen toimiala on korkeakoulujen ydintoiminta (koulutus, tutkimus ja taiteellinen toiminta). Esimerkiksi keittiöhenkilöstö, hallintohenkilöstö, atk-henkilöstö jne. tekevät työtään jotta korkeakoulun ydintoiminta mahdollistuisi. Erillinen toimiala kirjataan silloin kun toimipaikan toiminnan voidaan ajatella olevan itsenäistä toimintaa korkeakoulun ydintoiminnasta. Tutkimusasemat on nostettu erikseen korkeakoulun ydintoiminnasta niiden erityisluonteen takia.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen arvo:

1                    kirjasto
2                    puutarha
3                    apteekki
4                    eläinsairaala
5                    korkeakoulun perustoiminta (koulutus, tutkimus ja taiteellinen toiminta)
6                    harjoittelukoulut
7                    tutkimusasema

Anchor
YO4.2.2.8
YO4.2.2.8

4.2.2.8 Toimipaikan ensisijainen katuosoite

Kuvaus

Toimipisteen toimialan osoite. Vain yksi osoite per toimipaikka. Tietoa käytetään toimipaikan sijainnin paikallistamiseen.

Tiedon muoto

Vapaamuotoinen teksti; kadun tai tien nimi, osoitenumero sekä tarvittaessa huoneiston tunniste (kirjain- ja numero-osa). esim. ”Koulukatu 17”.

Anchor
YO4.2.2.9
YO4.2.2.9

4.2.2.9 Toimipaikan postinumero

Kuvaus

Toimipaikan postinumero. Vain yksi postinumero per toimipaikka. Tietoa käytetään toimipaikan sijainnin paikallistamiseen. Tietoa ei ilmoiteta ulkomailla sijaitseville toimipaikoille.

Tiedon muoto

Postin postinumerotiedoston mukainen 5-numeroinen postinumero, esim. "80130".

http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/apu-ja-tuki/postinumerohaku.html

Anchor
YO4.2.2.11
YO4.2.2.11

4.2.2.10 Toimipaikan kunta

Kuvaus

Toimipaikan sijaintikunta. Vain yksi kuntatieto per toimipaikka. Tietoa käytetään toimipaikan sijainnin paikallistamiseen.

Ulkomailla sijaiseville toimipaikoille merkitään kuntakoodiksi ”200”.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen 3-numeroinen kuntakoodi, esim. "179".

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2014/index.html

Anchor
YO4.2.2.12
YO4.2.2.12


4.2.2.11 Tutkimusaseman henkilökunnan maksimimäärä

Kuvaus

Tutkimusaseman henkilökunnan maksimimäärä kalenterivuonna. Myös osa-aikaisesti toimipisteessä työskentelevät lasketaan mukaan.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. "33".

Anchor
YO4.2.2.13
YO4.2.2.13

4.2.2.12 Tutkimusaseman henkilökunnan minimimäärä

Kuvaus

Tutkimusaseman henkilökunnan minimimäärä kalenterivuonna. Myös osa-aikaisesti toimipisteessä työskentelevät lasketaan mukaan.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. "10".

Anchor
YO4.2.2.14
YO4.2.2.14

4.2.2.13 Tutkimusaseman yöpymisvuorokaudet

Kuvaus

Tutkimusaseman yöpymisvuorokaudet.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. "10".