Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Syksyllä 2023 käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona toteutettava Korkeakoulun oppijan tietovirtojen kehittämisen jatkoselvitys, jossa selvitetään korkeakoulun oppijan tietovirtojen, raportoinnin, viranomaistiedonkeruiden ja oppijan omien tietojen hyödyntämisen tulevaisuuden ratkaisua huomioiden jatkuvan oppimisen digitalisaation kehitys, oppijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen ja eurooppalaiseen toimintaympäristöön kytkeytyminen.

Projektissa jatketaan VIRTA-Digivisio-esiselvitystyötä erittelemällä eri ratkaisuvaihtoehtoihin liittyviä kustannuksia, eri toimijoiden rooleja ja vastuita, hyötyjä ja lainsäädännöllisiä rajauksia tukemaan päätöksentekoa tulevaisuuden ratkaisun valinnassa ja siihen liittyvän kehityshankkeen käynnistämisessä. Projekti toteutetaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän ohjauksessa CSC:n VIRTA-tiimin, Digivision ja Opetushallituksen yhteistyönä. Näiden tahojen lisäksi projektin ohjausryhmässä tulee olemaan myös korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustusta.

VIRTA-opintotietopalvelua tulee uudistaa, jotta se voisi palvella entistä paremmin niin nykyisien kuin tulevien tiedonhyödyntäjien laajenevia tietotarpeita. Kehitystyön yhteydessä VIRTA-opintotietopalvelussa luovutaan teknisesti vanhentuneesta WS-rajapinnasta. Siirtymä uuteen palveluun tullaan tekemään hallitusti ja tiedon tuottajien sekä hyödyntäjien tarpeita kuunnellen. Siirtymävaiheessa uuteen palveluun tullaan turvaamaan myös nykyisen VIRTA-opintotietopalvelun käyttö. 

Esiselvitystyössä koostettiin kevään 2023 aikana raportti, jossa kuvataan, miten VIRTA-opintotietopalvelun toiminnallisuuksia olisi jatkossa mahdollista toteuttaa suhteessa Digivision palvelukokonaisuuteen. Raportti sisältää myös sidosryhmien kuulemisen perusteella muotoillut viisi ratkaisuehdotusta, joissa havainnollistetaan toimijoiden rooleja tiedon tuottajina, välittäjinä ja hyödyntäjinä. Esiselvityksen raportti on luettavissa täällä.

Jatkoselvityksen projektisuunnitelma hyväksyttiin Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksessa 25.10., ja Digivisiossa päätettiin osallistumisesta projektiin Digivision yleiskokouksessa 2.10.

Selvitystyön etenemisestä tullaan tiedottamaan sidosryhmiä sähköpostitse sekä tällä wikisivuilla. Lisäksi työn etenemisestä tullaan pitämään jatkossakin tilannekatsauksia korkeakoulujen ja VIRTA-opintotietopalvelunyhteistyöverkostoissa.


Mikäli sinulla herää kysymyksiä koskien VIRTA-Digivisio-esiselvitystyötäjatkoselvitystyötä, olethan yhteydessä digivisio@csc.fi tai virta@csc.fi

...