Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Livesearch

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status
Include Page
8 Käsikirjan status 2023
8 Käsikirjan status 2023


 


3.1.1 Opintopistetiedonkeruu

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu toteutetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt opintopisteitä koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

Tiedonkeruussa yhdistetään vieraskielisen opetuksen tiedonkeruu, tutkimus- ja kehittämishankkeissa suoritettujen opintopisteiden tiedonkeruu ja opintopistesuorituksia koskevat osuudet avoimen ammattikorkeakoulun tiedonkeruista. Lisäksi kerätään maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintopistesuoritukset, erillisillä opiskeluoikeuksilla opintoja suorittavien opintopistesuoritukset sekä kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden opintopistesuoritukset. Tämän lisäksi mukana on kaikki tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet keräävä tiedonkeruu.

OKM:n opintopistetiedonkeruussa kartoitetaan korkeakoulujen vuosittain tuottamia opintopisteitä. Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta poimitaan myös Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun opintopistetiedot, mutta siinä lähtökohtana on yksittäisen opiskelijan opintopistekertymä. Tämä näkyy mm. hyväksiluettujen opintopisteiden huomioinnissa.

OKM:n tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu:

Hyväksilukemisella tarkoitetaan kaikkia opintosuorituksia, jotka ovat syntyneet ”hallinnollisen toimenpiteen tuloksena” ”hyväksilukemalla”, ”korvaamalla”, tms. Se, että suoritus on hyväksiluettu, ilmenee siitä, että suorituksella on erikseen hyväksilukemisen päivämäärä ja erikseen suorituspäivämäärä.

Poikkeuksena on kohta 3.1.1.1, jossa kerätään tiedot ulkomailla suoritetuista opinnoista (hyväksiluettuja, ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja ammattikorkeakoulu- tai ylempi ammattikorkeakoulu-tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyviä opintoja). Erikoistumiskoulutuksen tai ammatillisen opettajakoulutuksen ulkomailta hyväksiluettuja suorituksia ei ilmoiteta.

Geneeristen (yleisten) opintojen osalta ohjauksen ala -tieto määritetään opintojakson alan mukaan ja toissijaisesti opiskelijan alan mukaan. Kieliopinnot voidaan kaikissa korkeakouluissa merkitä humanistiselle alalle. Hyväksiluettujen opintosuoritusten ohjauksen ala merkitään alkuperäisen suorituksen ohjauksen alan mukaan.

Kerättävät tiedot

Tiedonkeruussa kerätään tiedot korkeakoulussa tilastovuonna (kalenterivuosi) tehtyjen opintosuoritusten laajuuksista opintopisteinä. Jollei toisin mainita, tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu (eivät ole roolissa kohdesuoritus opintosuorituksen hyväksilukuun).

Kaikki lopulliset opintosuoritukset, jotka on tallennettu lopullisina korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävään rekisteriin, lasketaan mukaan, vaikka ne olisivatkin osa laajempaa suorituskokonaisuutta. Olennaista on, ettei samoja suorituksia raportoida useina vuosina. Opintosuorituksen ja osasuorituksen ero ei ole hierarkinen, vaan kyse on tässä yhden opintosuorituksen keskeneräisyydestä. Kirjattu opintosuoritus ei saa sisältää muita osasuorituksia (lehtitaso).

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistetiedonkeruuta varten korkeakoulun tulee erityisesti huomioida, että opintojen suorituspäivä on kalenterivuoden sisällä,  paitsi ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluettujen opintopisteiden kohdalla (kohta 3.1.1.11), jolloin tiedot kerätään hyväksilukupäivämäärän mukaan tilastointivuoden mukaisesti. Opintosuorituksen lajiksi kirjataan Muu opintosuoritus (2) kohdissa 3.1.1.1-3.1.1.11.

Alla olevassa kuvassa on kuvattu vuotta 2022 koskevassa tiedonkeruussa mukana olevien opintopisteiden kategoriat. Virta-tietomallia ja siihen perustuvaa tiedonkeruuta on päivitetty vuoden 2022 alusta sisältämään luokat "Suoritus on muun kuin korkeakoulun kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen perustuvan opiskeluoikeuden perusteella suoritettu" ja "Kansainvälisille opiskelijoille suunnatut suomi tai ruotsi toisena kielenä opintosuoritukset". Uudet kategoriat huomioidaan ensimmäistä kertaa vuonna 2023 tapahtuvassa vuotta 2022 koskevassa poiminnassa.Opintosuoritusten luokitteluperiaatteet ja tiedonkeruu

 • Opintosuoritukselta tulisi löytyä vain yksi opiskeluoikeudesta johdettu luokittelu.
 • Korkeakoulun vastuulla on tietää, millä opiskeluoikeudella opintosuoritus on suoritettu ja tuoda suoritukselle luokittelu sen mukaisesti
 • Opintopistetiedonkeruussa opintopisteen tulisi olla mukana vain yhdessä opiskeluoikeudesta johdetussa tiedonkeruukorissa.
 • Opintosuorituksen tiedonkeruukorin määrittää ensisijaisesti opintosuorituksen luokittelu, mutta poiminnassa voidaan tarkastella myös opiskeluoikeustietoja, kuten opiskeluoikeuden tyyppiä ja tilaa. Jollain aikavälillä tavoitetilana on päästä siihen, että  myös yliopistoissa opintosuorituksilla on aina linkitys opiskeluoikeuteen. Väliaikana voidaan sopia, missä tiedonkeruukategorioissa voidaan poiminta tehdä pelkästään opintosuorituksen luokittelun kautta,
 • Mikäli opintosuoritukselle on tuotu useampia opiskeluoikeudesta johdettuja opintosuorituksen luokitteluja, niin virhetilanne korjataan VIRTA-poiminnan taustalla toimivan käsittelyjärjestyksen avulla
 • Jos opintosuoritukselle ei ole lainkaan tuotu luokitusta, se tulee mukaan peruspisteisiin, mikäli opiskelijalta löytyy tutkinto-opiskeluoikeus. Edellyttäen kuitenkin, että opintosuorituksella on ohjauksen ala eikä kyseessä ole hyväksiluettu suoritus


Käsittelyjärjestys mikäli opintosuoritukselle on tuotu useampia opiskeluoikeudesta johdettuja opintosuorituksen luokitteluja

KoodiSeliteJärjestys
1Suoritus on avoimen korkeakoulun opiskeluoikeudella suoritettu3
2Suoritus on kansainvälisen opiskeluyhteistyön puitteissa myönnetyn opiskeluoikeuden perusteella suoritettu1
3Suoritus on korkeakoulujen välisen yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu2
4Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella suoritettu.4
5Suoritus on opettajankoulutuksen opintoihin myönnetyllä erillisellä opiskeluoikeudella suoritettu5
6Suoritus on maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu.6
7Suoritus on kotimainen harjoittelu7
8Suoritus on ulkomainen harjoittelu8
9Suoritus on kansainvälinen yhteistutkinto9
10Suoritus on kansainvälinen kaksoistutkinto10
11Suoritus on erikoistumiskoulutukseen myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu.11
17Suoritus on muun kuin korkeakoulun kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu 
(luokitus otetaan Virrassa käyttöön vuoden 2022 suoritustiedoista alkaen)
12Anchor
AMK3.1.1.1
AMK3.1.1.1

3.1.1.1 TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet / opinnäytetyö

Kuvaus

Kaikkia TKI-opintopisteitä koskeva kuvaus:

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on kehittää jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

TKI-hankkeessa suoritetuiksi opintopisteiksi lasketaan kaikki ne opintopisteet, jotka ovat syntyneet sellaisissa työelämän tutkimiseen tai kehittämiseen tarkoitetuissa sisäisissä tai ulkopuolisella rahoituksella toimivissa hankkeissa tai toimeksiannoissa, jotka täyttävät Tilastokeskuksen määritelmän. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö voi olla ulkopuolisella rahoituksella toimivaan projektiin liittyvä tai sitten työelämältä tullut toimeksianto kehittämishankkeesta, joka on nivottu opiskelijan koulutusohjelmaan. TKI-opintopisteiksi voidaan lukea harjoittelu silloin, kun se liittyy johonkin projektiin tai toteutetaan projektiluonteisesti (projektin täyttäessä Tilastokeskuksen määrittelyn).

TKI-hankkeissa suoritetun opinnäytetyön opintopisteet:

Ulkopuoliselle taholle tehtävästä opinnäytetyöstä annettavat opintopisteet ovat TK-opintopisteitä vain, jos ammattikorkeakoulun ja ulkopuolisen tahon välillä on etukäteen sovittu opinnäytetyön TK-tavoitteista. Mikäli opinnäytetyö tehdään ammattikorkeakoululle, voidaan siitä saadut opintopisteet kirjata TK-opintopisteiksi silloin, kun opinnäytetyön TK-tavoitteista on sovittu etukäteen. Opinnäytetyön kohteena voi olla jo olemassa oleva tietoaines, uusi tietoaines, toiminta, tapahtuma, työ- tai työmenetelmä, ohjelma, tuote, tuotos tai produktio. TKI-hankkeessa suoritetusta opinnäytetyöstä annettavat opintopisteet ovat 100% TK-opintopisteitä, ellei erikseen olla etukäteen sovittu muusta %-osuudesta.

Hankkeistetusta opinnäytetyöstä voidaan saada TK-opintopisteitä, mutta vain siinä tapauksessa, että TK-määritelmä täyttyy (ei automaattisesti).

TK-toiminnan käsitteet ja määritelmät laajemmin osoitteessa: http://www.tilastokeskus.fi/til/tkke/kas.html.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3). Opintopisteet ilmoitetaan tietokentässä TKILaajuus.

Anchor
AMK3.1.1.2
AMK3.1.1.2

3.1.1.2 TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet / harjoittelu

Kuvaus

Ks. TKI-opintosuoritusten tarkka määrittely yltä, kohdasta 3.1.1.1.

TKI-opintopisteiksi voidaan lukea harjoittelu silloin, kun se liittyy johonkin projektiin tai toteutetaan projektiluonteisesti (projektin täyttäessä Tilastokeskuksen määrittelyn). Harjoittelusta saatavat opintopisteet ovat TK-opintopisteitä silloin, kun etukäteen on sovittu (amk tai ulkopuolinen taho) harjoittelujakson TK-tavoitteista. Harjoittelu voidaan sijoittaa koko laajuudessaan TK-opintopisteiksi, ellei etukäteen ole sovittu muusta %-osuudesta.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3). Opintopisteet ilmoitetaan tietokentässä TKILaajuusHarjoittelu.

Anchor
AMK3.1.1.3
AMK3.1.1.3

3.1.1.3 TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet / muu opiskelu

Kuvaus

Ks. TKI-opintosuoritusten tarkka määrittely yltä, kohdasta 3.1.1.1.

TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet, jotka eivät kuulu harjoitteluun tai opinnäytetöihin. TKI-opintopisteet voivat syntyä hankkeessa, projektissa tai osana yksittäistä opintojaksoa silloin, kun:

 a) mukana on ulkopuolista rahoitusta tai työelämän toimeksianto ja kirjallinen sitoumus toimeksiannon luonteesta tai
 b) opintoihin sisältyy ongelmien ratkaisua siten, että niiden parissa työskentelyyn liittyy tulosten raportointivelvollisuus ongelman tarjonneelle taholle (ulkopuolinen taho / amk).

Molemmissa tapauksissa arvioidaan tulosten tuottamiseen ja raportointiin kuluneen ajan osuus opintojakson kestosta. Tämä %-osuus merkitään kaikille kyseiseen opintojaksoon osallistuneille opiskelijoille TKI-opintopisteiden osuudeksi kyseisestä opintojaksosta.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3).Opintopisteet ilmoitetaan tietokentässä TKILaajuusMuu.

Anchor
AMK3.1.1.4
AMK3.1.1.4

3.1.1.4 Vieraskielisessä tutkinto-opetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Opintopisteet, jotka on suoritettu vieraskielisessä tutkinto-opetuksessa. Vieraskielisen tutkinto-opetuksen määritelmä on seuraava "opintopisteen suoritus on vieraskielinen, jos myös suomea, ruotsia tai saamea taitamaton olisi voinut suorittaa sen samalla tavalla."

Tämän kriteerin mukaan suoritukseen liittyvän opetuksen, ohjauksen ja kirjallisten ja suullisten töiden tulee siis olla kokonaan vieraskielisiä, jotta suoritus lasketaan vieraskieliseksi.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3). Opintosuorituksen kielenä on oltava muu kuin suomi (fi), ruotsi (sv), saame (se) tai tuntematon (99).

Esimerkkejä:

Opiskelija suorittaa opintojakson englanniksi luennoidulla luentokurssilla ja tenttivastaukset kirjoitetaan englanniksi --> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson kirjoittamalla pääosin englanninkielisen materiaalin pohjalta englanninkielisen esseen --> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson henkilökohtaisessa ohjauksessa (esim. soitinopetus), jossa ohjauskieli on englanti -> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaamalla tenttikysymyksiin englanniksi --> suoritus vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaa kysymyksiin suomeksi --> suoritus EI vieraskielinen.

Opiskelija suorittaa opintojakson seminaarissa, jonka keskustelukieli on ruotsi. Seminaaria varten opiskelija kirjoittaa englanniksi seminaariesitelmän, jonka lähdekirjallisuus on englanninkielistä --> suoritus EI vieraskielinen.

Yllä olevista esimerkeistä voidaan päätellä, että suomenkielinen viittomakieliopetus ei ole vieraskielistä opetusta.

Anchor
AMK3.1.1.5
AMK3.1.1.5

3.1.1.5 Kaikki tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Tähän merkitään tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulussa suorittamat opintopisteet sisältäen myös kohdissa 3.1.1.1-3.1.1.4 kerätyt tutkinto-opiskelijoiden suoritukset. Mukaan ei lasketa hyväksiluettuja opintopisteitä.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3).

Huom! Kansainvälistä kaksoistutkintoa tekevien (sekä lähtevien että tulevien) opiskelijoiden Suomessa suoritetut opintopisteet raportoidaan tutkinto-opiskelijoiden suorituksina, mutta ulkomailla tehdyt suoritukset ulkomailla suoritettujen hyväksiluettujen opintojen (kohta 3.1.1.11) kategoriassa. 

Anchor
AMK3.1.1.6
AMK3.1.1.6

3.1.1.6 Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Tähän kirjataan kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden korkeakoulussa suorittamat opintopisteet. Kaikkien vaihto-opiskelijoiden suoritukset voidaan kirjata vaihdon pituudesta riippumatta. Tässä ei kerätä tietoa ammattikorkeakoulun omien opiskelijoiden vaihdon aikana suorittamista opintopisteistä, vaan korkeakouluun tulevan vaihto-opiskelijan suorituksista.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on saapuvan kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden puitteissa myönnetyn opiskeluoikeuden perusteella suoritettu. Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Anchor
AMK3.1.1.7
AMK3.1.1.7

3.1.1.7 Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tässä kerätään tieto avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetuista opintopisteistä. Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014). Avoimena ammattikorkeakouluopetuksena voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja, joiden suorittamiseen opiskelija on saanut ammattikorkeakoululta ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun opiskeluoikeuden. Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksiin ei lasketa mukaan oman ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suorituksia, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorituksia, eikä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettuja opintopisteitä. Mukaan ei lasketa myöskään erillisillä opiskeluoikeuksilla suoritettuja opintopisteitä eikä muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten puitteissa tekemiä suorituksia. Mikäli opiskelija tekee yhteistyösopimuksen ulkopuolella opintoja avoimessa yliopistossa lasketaan ne mukaan. Avoimessa korkeakouluopetuksessa ja erillisillä opiskeluoikeuksilla suoritettujen pisteiden erottelu perustuu korkeakoulun sisäiseen organisaatioon.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset lasketaan tässä tiedonkeruussa myös jaoteltuna järjestävän tahon mukaan. 

Järjestävät tahot luokitellaan Tilastokeskuksen Oppilaitostyyppiluokituksen pohjalta

 • 41 Ammattikorkeakoulut                 
 • 64 Kansalaisopistot
 • 63 Kansanopistot   
 • 66 Kesäyliopistot
 • 99 Muu

Avoin amk-opetus katsotaan muun kuin ammattikorkeakoulun itse järjestämäksi seuraavan määritelmän perusteella:

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestäminen yhteistyössä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa:

Yhteistyöllä tarkoitetaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestämistä samankaltaisesti kuin avointa yliopisto-opetusta on vakiintuneesti järjestetty vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Tällöin vapaan sivistystyön oppilaitos toteuttaa avoimen korkeakouluopetuksen eli järjestää koulutuksen oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja ilmoittaa suoritteet ja kustannukset valtionosuuden perusteeksi. Toteutus perustuu korkeakoulun kanssa tehtyyn sopimukseen, jossa sovitaan mm. opetuksen järjestämisestä ja laadun varmistuksesta. 

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on avoimen korkeakoulun opiskeluoikeudella suoritettu (1).  Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta eikä kansainvälisen opiskeluyhteistyön opiskeluoikeutta (9)

Anchor
AMK3.1.1.8
AMK3.1.1.8

3.1.1.8 Korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Korkeakoulujen välisissä sopimuksissa (amk- amk, amk-yo) suoritetut opintopisteet. Tässä kerätään tieto erilaisista ristiinopiskelu-, ja yhteistyösopimuksista korkeakoulujen välillä (esimerkiksi avoimen amk:n kesätarjonnan esittelevä http://summersemester.fi/ - portaali, joka perustuu korkeakoulujen välisille yhteistyösopimuksille). Samaten kirjataan  yhteistyörakenteet, joissa opiskelijat suorittavat toisen korkeakoulun tutkinto-oikeudelle koko tutkinnon toisessa ammattikorkeakoulussa (esim. TAMK:n ja Seinäjoen amk:n yhteistyörakenne bioanalyytikkotutkinnoissa). Opiskelumuodolla ei ole merkitystä opintopisteitä kerättäessä, joten myös verkko-opinnoissa syntyneet opintopisteet kerätään tässä. Tässä kerätään tieto niistä opintopisteistä jotka ao. ammattikorkeakoulussa on suoritettu, ei niistä jotka tämän amk:n opiskelijat muualla suorittavat.

Huom! Yksittäisten opiskelijoiden erikseen sopimista erillissopimuksista saadut opintopisteet kerätään kohdassa 3.1.1.9.

Mukaan ei lasketa tutkinto-opiskelijoiden suorituksia, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorituksia, eikä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettuja pisteitä. Mukaan ei lasketa myöskään avoimessa korkeakouluopetuksessa (3.1.1.7) suoritettuja pisteitä.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opintosuorituksen luokitteluna käytetään: Suoritus on korkeakoulujen välisen yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu (3). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Anchor
AMK3.1.1.9
AMK3.1.1.9

3.1.1.9 Erillisillä opiskeluoikeuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Erillisillä opiskeluoikeuksilla tarkoitetaan mahdollisuutta hankkia tutkintokoulutukseen sisältyvää osaamista hakeutumatta suorittamaan koko tutkintoa.

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014). Asetuksen mukaan erillisissä opiskeluoikeuksissa ammattikorkeakoulut myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille, ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintoja. Oikeus rajoittuu tuolloin siihen oppiaineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamista varten oikeus on myönnetty. Lisäksi asetuksen mukaan erillisellä opiskeluoikeudella suoritetuista opinnoista voi periä maksua enintään 15 euroa opintopistettä kohti.

Mukaan ei lasketa tutkinto-opiskelijoiden suorituksia, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorituksia, eikä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettuja pisteitä. Mukaan ei lasketa myöskään avoimessa korkeakouluopetuksessa (kohta 3.1.1.7) suoritettuja pisteitä. Opintopisteet jotka on suoritettu korkeakoulujen välisissä sopimuksissa kerätään yllä. (3.1.1.8).

Tässä kerätään tieto niistä opintopisteistä jotka ao. ammattikorkeakoulussa on suoritettu, ei niistä jotka tämän amk:n opiskelijat muualla suorittavat.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella  suoritettu. (4). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

Anchor
AMK3.1.1.10
AMK3.1.1.10

3.1.1.10 Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritetut opintopisteet. Tiedot kerätään koulutusaloittain.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opiskelusuorituksen luokittelu-kohtaan merkitään: Suoritus on maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa opiskelevan suorittama (6).

Anchor
AMK3.1.1.11
AMK3.1.1.11

3.1.1.11 Ulkomailla suoritetuista opinnoissa hyväksiluetut opintopisteet

Kuvaus

Tässä kerätään ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetut opintopisteet, jotka on hyväksiluettu korkeakoulussa. Ulkomaisessa harjoittelussa suoritettuja opintopisteitä ei huomioida tässä, vaan kohdassa 3.1.1.13. Hyväksiluetut opintopisteet kerätään hyväksilukemispäivän mukaan.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto (1) tai Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (3). Organisaatioksi merkitään joko UK (ulkomainen korkeakoulu) tai UM (ulkomainen muu oppilaitos), roolilla lähde (3). Poiminnassa huomioidaan suoritukset, joiden alkuperäisenä suoritusajankohtana opiskelijalla on ollut aktiivinen opiskeluoikeus.

Anchor
AMK3.1.1.12
AMK3.1.1.12

3.1.1.12 Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tähän merkitään ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksissa suoritetut opintopisteet. Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää vain koulutus, jonka perusteista on sovittu ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä. Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidetään julkista luetteloa (Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo - ammattikorkeakoulut), johon on merkitty koulutukset, joiden toteuttamisesta ammattikorkeakoulut ovat sopineet.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Erikoistumiskoulutus (19), opiskelijalla voi olla voimassa oleva muu opiskeluoikeus. Poimintaan otetaan mukaan opintosuoritukset, joiden luokitteluna on "erikoistumiskoulutus".

Anchor
AMK3.1.1.13
AMK3.1.1.13

3.1.1.13 Ulkomaisessa harjoittelussa suoritetut opintopisteet

Tähän kerätään opintopisteet, jotka on suoritettu ulkomaisena harjoitteluna.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Ammattikorkeakoulututkinto  (1) tai Ylempi Ammattikorkeakoulututkinto(3). Opintosuorituksen luokitteluksi merkitään (8) ulkomainen harjoittelu. Suoritus ei voi olla hyväksiluettu.

3.1.1.14 Suoritus on muun kuin korkeakoulun kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen perustuvan opiskeluoikeuden perusteella tehty

Tähän kerätään opintopisteet, jotka on suoritettu muun kuin korkeakoulun kanssa tehtyy yhteistyösopimukseen perustuvalla opiskeluoikeudella.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään Opiskeluyhteistyö muun kuin korkeakoulun kanssa (20). Opintosuorituksen luokitteluksi merkitään (17) Suoritus on muun kuin korkeakoulun kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen perustuvan opiskeluoikeuden perusteella suoritettu. Suoritus ei voi olla hyväksiluettu.

Yhteistyöorganisaatio voi olla kotimainen tai ulkomainen organisaatio /julkinen taho, ei yritys. Käytetään esim. opintosuorituksille, joita syntyy toisen asteen oppilaitoksen kanssa tehtävässä yhteistyössä.


3.1.1.15 Kansainvälisille opiskelijoille suunnatut suomi tai ruotsi toisena kielenä suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Opintopisteet, jotka on suoritettu suomi tai ruotsi toisena kielenä opintoina. Osa korkeakouluista käyttää opinnoista nimitystä suomi tai ruotsi vieraana kielenä.

Tiedonkeruun ensisijainen tavoite on kerätä tiedot niistä opinnoista, joita muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat opiskelijat suorittavat oppiakseen suomea ja ruotsia tai joita ruotsia äidinkielenään puhuvat ei Suomen kansalaiset suorittavat oppiakseen suomea. Tiedonkeruun kohteena olevien opintojen tavoitteena on tukea edellä mainittuja opiskelijaryhmiä integroitumaan  nykyistä paremmin Suomalaiseen yhteiskuntaan.  Opiskelijat voivat olla korkeakoulun omia tutkinto-opiskelijoita, mutta myös erilaisilla muilla opinto-oikeuksilla opintoja suorittavia. Opintojen rakenteella ei ole vaikutusta tiedonkeruuseen, ne voivat olla sivuainekokonaisuuden osa esim.  https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/suomen-kieli-ei-aidinkielisille tai kieli- ja viestintäopintoja.

Suomi/ruotsi toisena kielenä opinnoiksi kirjataan myös erilaiset ”Tervetuloa Suomeen-opintokokonaisuudet”, joihin kieliopintojen lisäksi sisältyy kulttuuritietoisuutta ja integroitumista tukevia opintoja. Opetuskieli voi olla myös englanti (ks. esimerkit).

Ei kirjata suomi tai ruotsi toisena kotimaisena kielenä –opintoja

Huom. Kirjataan myös opinnot, joita ruotsia äidinkielenään puhuvat ei-Suomen kansalaiset suorittavat oppiakseen suomea.

Tietovarannosta suoritettavaa tiedonkeruuta varten opintosuorituksen luokitteluna käytetään "Suoritus on suomi toisena tai vieraana kielenä (14)" tai ”Suoritus on ruotsi toisena tai vieraana kielenä (16)”. Suoritus ei voi olla hyväksiluettu.

Huom! Opintosuorituksille voi tuoda myös opiskeluoikeuden tyypin mukaisen luokittelun, esim. 1=Suoritus on avoimen korkeakoulun opiskeluoikeudella suoritettu, jolloin opintopisteet tulevat huomioiduksi myös muissa opintopistetiedonkeruun kategorioissa.

Esimerkkejä:

 • Opiskelija osallistuu Survival Finnish- kurssille, jonka opetuksen tukikielenä on englanti ja materiaali suurimmaksi osaksi englanninkielistä = suoritus S2
 • Edistyneimmille suomenopiskelijoille suomeksi annettu kielitaito-opetus = suoritus S2
 • Opiskelija osallistuu S2- opetukseen, osa materiaaleista englanniksi =  suoritus S2
 • Opiskelija osallistuu Finnish for foreigners- kurssille, jossa tutustutaan Suomeen ja käydään läpi hieman sanastoa = S2
 • Opiskelija osallistuu kurssille, joka opetetaan pääosin englanniksi, vaikka jotkin osiot olisivatkin suomenkielisiä” → ei S2-opetusta