Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status
Include Page
8 Käsikirjan status 2023
8 Käsikirjan status 2023
1. Opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuusjaksot

Opetushallituksen tiedonkeruussa kerätään vuosittain tiedot yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista. Tiedot julkaistaan Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää tietoja korkeakoulujen ohjauksessa, raportoinnissaan sekä korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.  Opetushallitus seuraa tiedon avulla korkeakoulutuksen kansainvälistymistä sekä osallistumista eri liikkuvuusohjelmiin.

Tiedot opiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta vuosittain helmi-maaliskuun vaihteessa (vuonna 2024 torstai 7.3.), jolloin poimitaan edellisen kalenterivuoden aikana alkaneet liikkuvuusjaksot.

Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt opiskelijoiden kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja koskevat tiedot VIRTA-opintotietopalveluun ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

OPH:n liikkuvuustiedonkeruusta lähetetään korkeakouluille vuosittain syksyllä tiedote. 


2. Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään erikseen Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen suuntautuvista liikkuvuusjaksoista. Tiedonkeruun lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa (perus- tai jatkotutkintoa) Suomessa tai ulkomailla ja tekee osan opinnoistaan toisessa maassa siten, että ulkomailla suoritetut opinnot ovat osa tutkintoa.

Tiedonkeruu koskee pääsääntöisesti opiskelijan fyysistä liikkuvuutta maiden välillä.  Opintoja jotka suoritetaan täysin virtuaalisesti kotimaasta käsin, ei lueta tässä kerättäviksi liikkuvuusjaksoiksi. Osittain virtuaaliset liikkuvuusjaksot (ns. blended mobility), joissa fyysiseen liikkuvuusjaksoon yhdistyy virtuaalisesti toteutettuja osioita, ovat tässä tilastoitavia liikkuvuusjaksoja. Näiden kohdalla osoitetaan liikkuvuuden luokitteluarvolla "b" (blended),  että liikkuvuusjaksoon kuuluu myös virtuaalisesti toteutettu(ja) osio(ita). Kirjaamisohjeita on tarkennettu luvussa 2.10 Liikkuvuuden luokittelu. 

Kansainvälisen liikkuvuusjakson tulee toteutua niiden opintojen aikana, joiden osa liikkuvuusjakso on. Ennen opintojen aloittamista tai valmistumisen jälkeen toteutunutta opiskelua ulkomailla ei lueta OPH:n tiedonkeruussa opintoihin kuuluvaksi liikkuvuusjaksoksi.

Tiedonkeruussa kerätään tiedot sekä kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa liikkuvista opiskelijoista että ohjelmien ulkopuolella itsenäisesti liikkuvista opiskelijoista (ns. free moverit). Kansainväliseksi liikkuvuusjaksoksi luetaan myös harjoittelu ulkomailla silloin, kun se on osa tutkintoa.

Osana kaksois- tai yhteistutkinto-ohjelmaa tapahtuva liikkuvuus Suomesta tai Suomeen luetaan kansainväliseksi liikkuvuusjaksoksi. Kuitenkin siten, että saapuvalla vaihto-opiskelijalla ei voi olla samaan aikaan tutkintoon johtavaa opinto-oikeutta kohdekorkeakoulussa. Osana tilauskoulutusta tapahtuva liikkuvuus luetaan myös kansainväliseksi liikkuvuusjaksoksi, mikäli muut tiedonkeruun ehdot täyttyvät.

Tiedot kerätään sekä lyhytkestoisista (alle 3 kk) että pitkäkestoisista (vähintään 3 kk) liikkuvuusjaksoista.

Tiedot kerätään erikseen kustakin liikkuvuusjaksosta. Samalla henkilöllä voi olla vuoden aikana useampia liikkuvuusjaksoja. Mikäli saapuva opiskelija lähtee opintojaksolle ulkomaille vaihtojaksonsa aikana, luetaan nämä kahdeksi erilliseksi liikkuvuusjaksoksi.

2.1 Oppilaitos

Tiedot opiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista kerätään ja raportoidaan erikseen kustakin oppilaitoksesta.


2.2 Sukupuoli

Kuvaus

Lähtevän ja saapuvan opiskelijan sukupuoli. Tieto kerätään lyhyt- ja pitkäkestoisilta liikkuvuusjaksoilta.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen arvo:

1=mies

2=nainen

9=ei tietoa


2.3 Ohjauksen ala

Kuvaus

Lähtevillä opiskelijoilla ala, johon opiskelijalla on tutkinnonsuoritusoikeus. Jos suoritusoikeuksia on useampia, se ala jolle vaihtosopimus kuuluu ja jonka osaksi liikkuvuusjakso luetaan. Saapuvilla opiskelijoilla ala, jota pääasiassa tullaan opiskelemaan. Tieto kerätään lyhyt- ja pitkäkestoisilta jaksoilta.


Tiedon muoto
OKM:n ohjauksen ala -luokittelun mukainen arvo. Ohjauksen alat on esitetty luvussa 7.2.

2.4 Koulutusaste

Kuvaus

Lähtevillä opiskelijoilla koulutusaste kotikorkeakoulussa. Mikäli yliopisto-opiskelijalla on opiskeluoikeus myönnetty suoraan ylempään korkeakoulututkintoon, tilastoidaan liikkuvuusjakso alempaan korkeakoulututkintoon, mikäli opiskelija ei ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoa, ja ylempään korkeakoulututkintoon, mikäli alempi korkeakoulututkinto on suoritettu. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat tilastoidaan luokkaan ylempi korkeakoulututkinto.

Saapuvilla korkeakouluopiskelijoilla se koulutusaste, johon liittyviä opintoja pääasiassa suorittaa Suomessa.

Tieto kerätään myös yliopistojen jatko-opiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista. Tämä voi aiheuttaa päällekkäisyyttä OKM:n opettaja- ja tutkijaliikkuvuustiedonkeruun kanssa ja osa liikkuvuusjaksoista voidaan raportoida molemmissa.

Tieto kerätään lyhyt- ja pitkäkestoisilta liikkuvuusjaksoilta.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen luokitus.


2.5 Liikkuvuusohjelma

Kuvaus

Liikkuvuusohjelma johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti kuuluu. Jos opiskelijalle myönnetty rahoitus tulee eri lähteestä kuin ohjelma/sopimus, jonka kautta liikkuvuus sovitaan toteutuvaksi, kirjataan näistä kahdesta ohjelma/sopimus. Tieto liikkuvuusohjelmasta kerätään sekä pitkä- että lyhytkestoisista jaksoista.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen arvo:

Koodi

Nimi

Selite

101

Erasmus+

Kaikki Erasmus+-liikkuvuus

102

Muu EU-ohjelma

Muu EU-ohjelma tai EU-rahoitteinen liikkuvuus, joka ei kuulu Erasmus+:n piiriin

103

Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma

Esim. Nordplus, Nordlys

104

Muu kansainvälinen ohjelma

Esim. Fulbright, ISEP, n2n

105

Kansallinen ohjelma

Esim. FIRST, HEI ICI, NoSoSo, CIMO Fellowship

106

Korkeakoulun oma sopimus

Korkeakoulujen omat, kahden- tai monenkeskiset sopimukset

107

Opiskelijan oma järjestely

Liikkuvuusohjelmien ulkopuolella itsenäisesti liikkuvat opiskelijat, ns. free mover -vaihdot

108

Muu

Muu liikkuvuusohjelma

999

Tuntematon

Liikkuvuusohjelma ei tiedossa


2.6 Maa

Kuvaus

Lähtevillä opiskelijoilla kohdemaa, johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti suuntautuu. Saapuvilla opiskelijoilla lähtömaa, jossa varsinainen opiskeluoikeus. Kohde- ja lähtömaa ei voi olla Suomi. Tieto kerätään lyhyt- ja pitkäkestoisilta liikkuvuusjaksoilta.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo. Tilastokeskuksen luokitus.


2.7 Kansalaisuus

Kuvaus

Saapuvan opiskelijan kansalaisuus. Tieto kerätään pitkäkestoisilta, saapuvilta liikkuvuusjaksoilta.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo. Tilastokeskuksen luokitus.


2.8 Liikkuvuusjakson kesto

Kuvaus

Pitkäkestoiseksi jaksoksi luetaan vähintään 87 vuorokautta kestävä ulkomaanjakso.

Lyhytkestoiseksi jaksoksi luetaan vähintään 5 vuorokautta ja alle 87 vuorokautta kestävä ulkomaanjakso.

Matkapäivät voi lukea mukaan. Tiedot raportoidaan jakson alkamispäivän mukaiselle kalenterivuodelle. Mikäli liikkuvuusjakso ei ole päättynyt tiedonkeruun ajankohtaan mennessä, ilmoitetaan sen suunniteltu/sovittu kesto.

Tiedon muoto

Pitkäkestoinen: kesto päivinä, AlkuPvm, LoppuPvm
Lyhytkestoinen: kesto päivinä, AlkuPvm, LoppuPvm

2.9 Liikkuvuuden tyyppi

Kuvaus

Tieto siitä, onko liikkuvuusjakso opiskelua vai harjoittelua ulkomailla. Mikäli jakso sisältää sekä opiskelua että harjoittelua, raportoidaan se opiskelijavaihtona. Tieto kerätään lyhyt- ja pitkäkestoisilta liikkuvuusjaksoilta.

Tieodon muoto

1=Opiskelijavaihto

2=Harjoittelu ulkomailla

2.10 Liikkuvuuden luokittelu

Kuvaus

Tieto siitä, yhdistyykö fyysiseen liikkuvusjaksoon virtuaalisesti toteutettuja osioita. Tieto kerätään lyhyt- ja pitkäkestoisilta liikkuvuusjaksoilta.

Osittain virtuaalisten liikkuvuusjaksojen kohdalla

  • Liikkuvuusjaksoksi kirjataan alku- ja loppupäivän mukaan pääsääntöisesti vain fyysinen liikkuvuusjakso eli jakso, jonka opiskelija on toisessa maassa. Virtuaalista osiota ei lasketa mukaan liikkuvuusjakson kestoon, mikäli se sijoittuu fyysisen osion ulkopuolelle.
  • Mikäli virtuaalinen osio sijoittuu kahden fyysisen ulkomailla tapahtuvan osion väliin ja kyseessä on yksi sovittu kokonaisuus, katsotaan tämä kokonaisuus yhdeksi blended-jaksoksi ja lasketaan välissä oleva virtuaalinen osio mukaan liikkuvuusjakson kestoon.
  • Virtuaalisen osion alku- ja loppupäivämääriä ei raportoida OPH:n liikkuvuusjaksotiedonkeruussa.
  • Ratkaisevaa on se, että liikkuvuusjakso suunnitellaan ja sovitaan osittain virtuaalisesti suoritettavaksi. Mikäli fyysinen liikkuvuusjakso muuttuu sovitusta poiketen osittain virtuaaliseksi esim. opiskelijan henkilökohtaisista syistä, ei sitä kirjata blended-jaksoksi.
  • Kohdemaassa tapahtuva virtuaalinen opiskelu ei ole virtuaalista liikkuvuutta (vrt. hybridiopiskelu). Blended-liikkuvuudessa virtuaalinen osio tehdään lähtömaasta käsin. 

Tiedon muoto

Liikkuvuuden luokitteluarvolla "b" (blended) osoitetaan, että liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalista liikkuvuutta. Fyysiseen liikkuvuusjaksoon yhdistyy virtuaalinen osio.

Ks. Liikkuvuuden luokittelun koodisto