Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Huom. Attribuuttipohjaisen julkaisutiedonkeruun mukaiset käsitteet ja määritelmät löytyvät luvusta 3.2.4. Attribuutteina toimitetut julkaisutiedot muunnetaan julkaisutyypeiksi Attribuuttien vastaavuustaulukko julkaisutyypeille 2023 -sivun taulukon mukaisesti.


Livesearch
spaceKey@self

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2023
8 Käsikirjan status 20237.5 Julkaisutyypit

7.5.1 A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

(Journal article -refereed, Original research / Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.

 • Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.

 • Artikkeli on vertaisarvioitu.

 • Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.

 • Huom. Tieteelliset lehdet sisältävät useita eri tekstityyppejä, joiden pituus, rakenne ja arviointiprosessi voivat eri lehdissä vaihdella. Olennaista on tutustua lehden kirjoittajaohjeisiin ja varmistaa, että A1-tyyppiin kirjattavien artikkeleiden vertaisarviointi täyttää vertaisarvioinnille asetut kriteerit (ks. 3.2.2.8 Vertaisarviointi) ja niissä on tieteellisen artikkelin rakenne. Mikäli kriteerit eivät täyty, artikkelit kirjataan soveltuessa luokkaan B1.

Luokkaan sisältyy mm.:

 • Alkuperäistutkimuksen tuloksia esittelevät artikkelit. 

 • Tutkimussuunitelmaa esittelevät vertaisarvioidut ns. Study Protocol -artikkelit

 • Myös julkaisufoorumilistalla mainituissa ammattilehdissä (esim. Duodecim, Suomen lääkärilehti, Liikunta ja tiede, Suomen hammaslääkärilehti ja Suomen eläinlääkärilehti) julkaistut alkuperäistutkimusta esittelevät artikkelit. Muut kuin alkuperäisartikkelit ja katsausartikkelit merkitään luokkaan D1 riippumatta siitä onko artikkeli vertaisarvioitu.

 • Myös alkuperäistutkimusta esittelevät Short report, Case report, Brief report ja Research Letter -tyyppiset artikkelit, mikäli ne ovat käyneet läpi samanlaisen vertaisarviointiprosessin kuin saman lehden tutkimusartikkelit (Research articles) ja mikäli artikkelissa on tieteellisen artikkelin rakenne. Muussa tapauksessa em. tekstityypit rinnastuvat lyhyisiin tutkimusuutisiin/-selostuksiin ja kirjataan tyyppiin B1.


Esim I
“A cell spot microarray method for production of high density siRNA transfection microarrays”. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-12-162

Esim II
”Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä”
http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/liikunta-ja-tiedelehti-12011/terveysliikunnan-lukutaidon-yhteys-vapaa

Luokkaan eivät sisälly:

 • Katsausartikkelit (luokka A2)

 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)

 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)

 • Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter to the editor), kommentit (comments) (luokka B1). (Huom. Vuoden 2019 julkaisuista lähtien em. artikkelityypit merkitään luokkaan B1 vaikka ne olisivatkin vertaisarvioitu)

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

Esim: ”Aineopintojen kielioppikurssin uudistaminen flippaamalla”, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/06/04/aineopintojen-kielioppikurssin-uudistaminen-flippaamalla/ -> Artikkeli ammattilehdessä (D1)

Huom!

Em. kriteerit täyttävät aikakauslehtien erikoisnumeroissa ilmestyneet artikkelit merkitään joko luokkaan A1 tai A3. Konferenssijulkaisun artikkeli, joka on ilmestynyt aikakauslehden erikoisnumerossa merkitään joko luokkaan A1 tai A4.

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

(Review article, Literature review, Systematic review, Review article in a scientific journal / Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamisesta.

 • Perustuu aikaisempiin julkaisuihin aihepiiristä. Katsausartikkeleita esiintyy erityisesti lääke- ja terveystieteiden parissa.

 • Perustuu keskeisimpään alkuperäisartikkeliaineistoon.

 • Artikkeli on vertaisarvioitu.

 • Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Alkuperäisjulkaisujen tai muiden tutkimuksissa esitettyjen tulosten pohjalta luodut katsaukset joltakin tietyltä tieteenalalta.

 • Tutkimussuunitelmaa esittelevät vertaisarvioidut ns. Study Protocol -katsausartikkelit

 • Myös julkaisufoorumilistalla mainituissa ammattilehdissä (esim. Duodecim, Suomen lääkärilehti, Liikunta ja tiede, Suomen hammaslääkärilehti ja Suomen eläinlääkärilehti) julkaistut katsausartikkelit. Muut kuin alkuperäisartikkelit ja katsausartikkelit merkitään luokkaan D1 riippumatta siitä onko artikkeli vertaisarvioitu.

Esim: Metabolism of Ophthalmic Timolol: New Aspects of an Old Drug
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7843.2011.00694.x/abstract;jsessionid=CCE0E5284476BBA62BBE8CAA368E114A.d04t03

Luokkaan eivät sisälly:

 • Alkuperäisartikkelit (luokka A1)

 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)

 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)

 • Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter to the editor) ja kommentit (comments) (luokka B1) vaikka ne olisi vertaisarvioitu.

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

(Book section, Chapters in research books, Book chapter / Del av bok eller annat samlingsverk)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.

 • Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.

 • Artikkeli on vertaisarvioitu

 • Kirjalla on ISBN-numero.

 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön. (Huom! Ei raportoida johdantoja tai esipuheita, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun toimitustyötä tai sisällysluetteloa.)

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tieteellisissä kokoomateoksissa julkaistut artikkelit

 • Tieteellisissä vuosikirjoissa tai vastaavissa julkaistut artikkelit

Luokkaan eivät sisälly:

 • Vertaisarvioimattomat kirjan tai muun kokoomateoksen osat (luokka B2)

 • Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa, ml. lyhyet ensyklopediatekstit (luokka D2) 

 • Lyhyet tietoisku- tai tietolaatikkotyyppiset artikkelit, ns. kainaloartikkelit, muuten vertaisarvioidussa kirjassa (luokka B2)

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

(Conference proceedings, Article in conference proceedings / Artikel i en konferenspublikation)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.

 • Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.

 • Artikkelin julkaisseella konferenssijulkaisulla on ISSN- tai ISBN-tunnus

 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti.

 • Artikkeli on vertaisarvioitu koko käsikirjoituksen, ei pelkästään abstraktin perusteella.

 • Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioidut artikkelit kirjataan luokkaan A3 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioidut artikkelit luokkiin A1A2.

 • Konferenssijulkaisulla oltava ISSN tai ISBN-tunnus

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tieteellisen seminaarin kutsutuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit

Esim: Nuclear PDFs at NLO - status report and review of the EPS09 results
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947411001199

Luokkaan eivät sisälly:

 • Muut kuin vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit konferenssijulkaisuissa

 • Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint- esitykset

 • Vertaisarvioimattomat konferenssijulkaisut (luokka B3)

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

 • Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)

 • Artikkelit yksittäisen (ei säännöllisesti toistuvan) konferenssin, seminaarin tai tapahtuman pohjalta tehdyssä kokoomateoksessa (luokka A3).

Esim: Li TW, Jones PA. Methylation changes in early embryonic genes in cancer [abstract].
http://www.aacrmeetingabstracts.org/cgi/content/abstract/2006/1/7-c
-> Abstrakti, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper)

Huom. Konferenssijulkaisuissa julkaistaan erilaajuisia julkaisuja. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportointiin johtavassa tiedonkeruussa otetaan huomioon täydelliset kirjalliset versiot konferenssiesitelmistä (full paper) ja ns. Short paper/Work‐in‐Progress ‐tyyppiset paperit. Virta-julkaisutietopalveluun voidaan syöttää myös muita konferenssijulkaisujen tyyppejä (esim. konferenssiesitelmien abstrakteja, laajennettuja abstrakteja (extended abstract) tai posterit), mutta näitä ei huomioida julkaisutoiminnan tilastoinnissa (ks. 3.2.2.9 Konferenssijulkaisu), eikä niitä ole mahdollista toimittaa julkaisutyyppien avulla.

7.5.2 B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

(Unrefereed journal articles, Journal article / Inlägg i en vetenskaplig tidskrift)

 • Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä sekä lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter to the editor) ja kommentit (comments) tieteellisissä aikauslehdissä. Em. julkaisutyypit merkitään luokkaan B1 vaikka ne olisivat vertaisarvioituja.

 • Aikauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä.

 • Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN- tunnus.

 • Huom. Tieteelliset lehdet sisältävät useita eri tekstityyppejä, joiden pituus, rakenne ja arviointiprosessi voivat eri lehdissä vaihdella. Olennaista on tutustua lehden kirjoittajaohjeisiin ja varmistaa, että A1-tyyppiin kirjattavien artikkeleiden vertaisarviointi täyttää vertaisarvioinnille asetut kriteerit (ks. 3.2.2.8 Vertaisarviointi) ja niissä on tieteellisen artikkelin rakenne. Mikäli kriteerit eivät täyty, artikkelit kirjataan soveltuessa luokkaan B1.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Vertaisarvioimattomat artikkelit

 • Pääkirjoitukset, kirja-arvostelut, keskustelupuheenvuorot, kommentit, jne. tieteellisissä aikakauslehdissä (vaikka olisivat vertaisarvioituja)

Luokkaan eivät sisälly:

 • Alkuperäisartikkelit tai muut alkuperäisartikkeleihin verrattavissa olevat vertaisarvioidut artikkelit (luokka A1)

 • Katsausartikkelit (luokka A2)

 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)

 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1) 

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

(Book section, Book chapter / Del av bok eller annat samlingsverk)

 • Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa.

 • Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus.

 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön. (Huom! Ei raportoida johdantoja tai esipuheita, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun toimitustyötä tai sisällysluetteloa.)

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa

 • Tutkimuslaitosten kustantamissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä

 • Valtion virastojen kustantamissa kirjoissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä

Luokkaan eivät sisälly:

 • Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)

 • Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2)

 • Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)

 • Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)

 • Lyhyet esipuheet tai johdannot

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

(Unrefereed conference proceedings, Article in conference proceedings / Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation)

 • Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.

 • Artikkelin julkaisseella konferenssijulkaisulla on ISSN- tai ISBN-tunnus

 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tieteellisen seminaarin kutsututuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit, jotka eivät ole käyneet läpi vertaisarviointia.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint-esitykset

 • Vertaisarvioidut konferenssijulkaisut (luokka A4)

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

 • Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)

Huom. Konferenssijulkaisuissa julkaistaan erilaajuisia julkaisuja. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportointiin johtavassa tiedonkeruussa otetaan konferenssiesitelmistä huomioon täydelliset kirjalliset versiot (full paper) ja ns. Short paper/Work‐in‐Progress ‐tyyppiset paperit. Virta-julkaisutietopalveluun voidaan syöttää myös muita konferenssijulkaisujen tyyppejä (esim. konferenssiesitelmien abstrakteja, laajennettuja abstrakteja (extended abstract) tai posterit), mutta näitä ei huomioida julkaisutoiminnan tilastoinnissa (ks. 3.2.2.9 Konferenssijulkaisu), eikä niitä ole mahdollista toimittaa julkaisutyyppien avulla.

7.5.3 C Tieteelliset kirjat (monografiat)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

(Book, Scientific book / Separat utgivet vetenskapligt verk)

 • yttää tieteellisen julkaisun määritelmän

 • Kirja on vertaisarvioitu

 • Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista. Kirjojen uudet painokset otetaan huomioon, mikäli kirjaa muokattu merkittävästi edelliseen painokseen nähden.

 • Kirjalla yksi tekijä tai useampi tekijä jotka ovat vastuussa koko kirjasta.

 • Kirjalla on ISBN-numero

 • Huom. Myös ammatillisissa julkaisuissa saattaa olla käytössä vertaisarviointikäytänteitä. Vertaisarviodut raportit kirjataan tyyppiä D4 vastaavilla attribuuteilla, mikäli niiden pääasiallinen kohderyhmä on ammatillinen tai ammatilliseen kohdeyleisöön rinnastuva. Kuitenkin, mikäli vertaisarvioitu raportti kuuluu sarjaan, joka on Jufo-tasolla 1-3, ja kyseinen sarjan osa on vertaisarvioitu, voidaan raportti kirjata tieteelliseksi teokseksi (attribuuttipohjaisesssa luokittelussa kohdelyleisöksi merkitään "tieteellinen")

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset

 • Tieteellisten seurojen tai vastaavien sarjoissa ilmestyneet tieteelliset erillisteokset

 • Ammatilliset vertaisarvioidut raportit, jotka kuuluvat julkaisufoorumissa tasolle 1-3 luokiteltuun sarjaan

Luokkaan eivät sisälly:

 • Uudet painokset, mikäli tekstiä ei ole merkittävästi muokattu.

 • Kirjan ja kokoomateoksen toimittaminen (mahdollisesti luokka C2)

 • Käännökset 

 • Kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset, jotka eivät täytä em. ehtoja (luokka D4)

 • Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)

 • Yleistajuiset monografiat (luokka E2)

 • Väitöskirjat tai muut opinnäytetyöt (luokka G)

C2 Toimitettu teos

(Book (editor), Edited book / Redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift)

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero.

 • Teos on vertaisarvioitu

 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

 • Luokkaan merkitään pelkästään toimitustyö. Toimittajien tekemä mahdollinen johdanto tai esipuhe merkitään julkaisutyyppiin A3 tai B2.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Toimitustyö tieteellisessä kokoomateoksessa

Luokkaan eivät sisälly:

 • Toimitetut oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (mahdollisesti luokka D6)

 • Toimitetut yleistajuiset kirjat (mahdollisesti E3) 

7.5.4 D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 

D1 Artikkeli ammattilehdessä

(Article in a trade journal / Artikel i en facktidskrift)

 • Artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset ammatilliselle yhteisölle suunnatuissa lehdissä. 

 • Aikakauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä.

 • Tekijällä tulee olla artikkelissa asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka on julkaistu ammattilehdessä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen.

 • Myös julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1–3 luokitelluissa ammatillisissa lehdissä julkaistut muut kuin vertaisarvioidut alkuperäistutkimusta esittelevät artikkelit ja katsausartikkelit.

 • Pääkirjoitukset, joissa tekijällä on asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön. 

 • Ammatilliset artikkelit toimitetuissa sähköisissä julkaisualustoissa. Huom. sähköisten julkaisualustojen kirjauksia koskevat ehdot, ks. 3.2.2.10. Sähköinen julkaisu (tekstimuotoinen).

Esim. I

”Ikäihmisille parempia ruokapalveluja paikallisesti kehittäen”
https://kehittyvaelintarvike.fi/artikkelit/teemajutut/valmistus-ja-lisaaineet-tuotekehitys/ikaihmisille-parempia-ruokapalveluja-paikallisesti-kehittaen/

-> Artikkeli ammattilehdessä

Esim. II
”Onko probiooteista apua laihdutuksessa? : Suolistomikrobiston muokkaaminen kiehtoo lihavuustutkijoita”
https://www.duodecimlehti.fi/duo99785
-> Julkaistu julkaisufoorumiluokituksessa tasolle 1 luokitellussa Duodecim lehdessä, mutta artikkeli on pääkirjoitus, ei vertaisarvioitu artikkeli.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Tieteelliset alkuperäisartikkelit (luokka A1).

 • Julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1-3 luokitelluissa ammatillisissa lehdissä julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (luokka A1 tai A2).

 • Tieteelliset katsausartikkelit (luokka A2)

 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3 tai D2)

 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4 tai D3)

 • Yleistajuiset artikkelit, sanomalehtiartikkelit (luokka E1)

 • Pääkirjoitukset, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun toimitustyötä tai sisällysluetteloa

Esim. I
Kuljettajan sairaus kuolonkolarien aiheuttajana
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/kuljettajan-sairaus(bb2a2003-3f33-4de5-9b01-93739469b0fb).html
-> Julkaisufoorumitasolle 1 luokitellussa ammatillisessa lehdessä julkaistu vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli. Merkitään luokkaan A1.

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)

(Article in a professional research book (incl. editor’s introduction) / Artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (inkl. inledningsartikel som skrivits av redaktören))

 • Tarkoittaa artikkeleita ammatillisissa käsi- tai opaskirjoissa, ammatillisissa tietojärjestelmissä tai ammatillisissa kokoomateoksissa, oppikirja-aineistoja, taikka lyhyitä ensyklopediatekstejä.

 • Pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Usein kotimaisia.

 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön. (Huom! Ei raportoida johdantoja tai esipuheita, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun toimitustyötä tai sisällysluetteloa.)


Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka on julkaistu ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen.

 • Ammatilliseen käyttöön tarkoitetut oppikirja-aineistot.

 • Ammatillisten teosten esipuheet ja johdannot, joissa tekijällä on asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella on yhteys kirjoittajan työhön.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)

 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4 tai D3)

 • Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)

 • Kokonaiset oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)

 • Toimitustyö ammatillisessa kokoomateoksessa (luokka D6)

 • Pääkirjoitukset, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun toimitustyötä tai sisällysluetteloa

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

(Professional conference proceedings / Artikel i en yrkesinriktad konferenspublikation)

 • Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.

 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Artikkelit, jotka ovat ilmestyneet ammatillisissa konferenssijulkaisuissa.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint-esitykset

 • Artikkelit tieteellisissä konferenssijulkaisuissa (luokka A4)

 • Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)

 • Esipuheet tai johdannot joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun toimitustyötä tai sisällysluetteloa

Esim.
“A Place for Space – Pedagogy as a Bridge between Declarations and Realization”
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/6/contribution/16764/
-> Extended abstract, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper).

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

(Published development or research report or study / Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning)

 • Tieteellisen työhön / tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys, joka on yleisesti saatavilla.

 • Kustantaja yleensä ei-tieteellinen, yleensä julkinen taho kuten ministeriö tai valtion tutkimuslaitos.

 • Kehittämis- tai tutkimusraportteja ei ole suunnattu ensisijaisesti tietylle ammattiyhteisölle, vaan virkamiesten tms. käyttöön.

 • D4 julkaisutyypin julkaisuja kohdellaan aina monografiatyyppisinä raportteina, vaikka ne koostuisivatkin useasta osa-artikkelista. Tällöin julkaisun tekijät merkitään seuraavasti: Julkaisun nimeksi (3.3.3.9) merkitään koko raportin nimi, julkaisun tekijöiksi (3.3.1.5 ja 3.3.1.6) merkitään kaikki kirjoittajat, emojulkaisun nimi (3.3.3.19) ja emojulkaisun toimittajat (3.3.3.20) jätetään tyhjäksi. Muut viitetiedot merkitään normaalisti.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Sopimustutkimuksena tehdyt selvitykset

 • Julkaistut tutkimus / tutkimus- ja kehitystyöraportit

 • Ns. white paperit

 • Working papers- ja discussion papers –tyyppiset julkaisut.

 • Hankkeiden tuotoksiin (esim. deliverables) viedyt loppuraporttityyppiset julkaisut, mikäli julkaisut täyttävät muut tiedonkeruun vaatimukset

Luokkaan eivät sisälly:

 • Pelkästään sisäiseen käyttöön tarkoitetut raportit.

 • Artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa (luokka A3 tai B2)

 • Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka C1)

 • Tieteellisten seurojen tai vastaavien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka C1)

 • Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2), ts. julkaisut joiden pääasiallinen kohderyhmä on ammatillinen yleisö.

 • Oppikirjat, ammatillinen käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)

 • Yleistajuiset monografiat (luokka E2) 

 • Hankkeiden tuotoksiin (esim. deliverables) viedyt välivaiheen julkaisut

 • Vertaisarvioidut raportit, jotka kuuluvat Jufo:ssa tasoille 1-3 luokiteltuihin vertaisarvioituihin sarjoihin, kirjataan tieteellisiksi teoksiksi (attribuuttipohjaisesssa luokittelussa kohdelyleisöksi merkitään "tieteellinen").

D5 Ammatillinen kirja

(Text book, professional manual or guide or a dictionary / Yrkesinriktad bok)

 • Tarkoittaa kustannettuja ammatillisia kirjoja, oppikirjoja, ammatillisia käsi- tai opaskirjoja taikka sanakirjoja.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Kustannetut oppikirjat tai ammatilliset käsi tai opaskirjat

 • Sanakirjat

Luokkaan eivät sisälly:

 • Pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot tai vastaavat

D6 Toimitettu ammatillinen teos

(Edited professional book / Redigerat yrkesinriktat verk)

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu ammatillinen kokoomateos ​tai ammatillisen lehden teemanumeron toimitustyö

7.5.5 E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

(Popularised article, newspaper article / Populärartikel, tidningsartikel)

 • Artikkelit, katsaukset, pääkirjoitukset, johdannot ja esipuheet suurelle yleisölle suunnatuissa julkaisuissa.

 • Tekijällä tulee olla siinä asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön

 • Pitkät, julkaisukanavan selkeästi tekijältä pyytämät artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä (esim. Helsingin sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot).

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät sisälly:

 • Artikkelit ammattilehdissä (luokka D1)

 • Artikkelit, jotka kirjoittaja on kirjoittanut työskennellessään sanomalehdessä tai aikakauslehdessä.

 • Pääkirjoitukset, johdannot tai esipuheet, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun toimitustyötä tai sisällysluetteloa.

 • Artikkelit, joihin tutkijaa itseään on haastateltu 

 • Yleisönosasto- ja/tai mielipidepalstojen kirjoitukset (vaikka tutkija esiintyisi niissä oman yliopistonsa affiliaatiolla.)

E2 Yleistajuinen monografia

(Popularised monograph / Populärmonografi)

 • Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset. Ei omakustanteita.

 • Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.

 • KIrjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset.

Luokkaan eivät sisälly:

 • ammatilliset käsi- tai opaskirjat (luokka D5)

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

(Edited popular book / Redigerat populärverk)

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen kokoomateos

 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina. 

7.5.6 F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 Itsenäinen teos

(Published independent work of art / Separat publikation)

 • Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

F2 Taiteellisen esityksen osatoteutus

(Public partial realisation of a work of art / Offentlig medverkan i ett konstnärligt verk)

 • Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).

 • Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

(Artistic part of a non-artistic publication / Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation)

 • Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta jonka taiteellista osaa arvostetaan kyseisessä taideyhteisössä. Esimeriksi arkkitehdin tai muotoilijan suunnitelmat.

7.5.7 G Opinnäytteet 

G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

(Polytechnic thesis, Bachelor's thesis / Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling)
 • Ei kerätä

G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

(Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis / Pro gradu-avhandling, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov)

 • Ei kerätä

G3 Lisensiaatintyö

(Licentiate thesis / Licentiatavhandling)

 • Ei kerätä

G4 Monografiaväitöskirja

(Doctoral dissertation (monograph) / Monografiavhandling)

 • Yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut monografiaväitöskirjat. 

G5 Artikkeliväitöskirja

(Doctoral dissertation (articles) / Artikelavhandling)

 • Julkaistut artikkeliväitöskirjat voi raportoida, vaikka väitöskirjan artikkelit olisi kirjattu myös erikseen itsenäisinä julkaisuina. 

7.5.8 H Patentit ja keksintöilmoitukset

Patenteista ja keksintöilmoituksista ei ilmoiteta metatietoja vaan ainoastaan lukumäärätietoja.

H1 Myönnetty patentti

(Granted patent / Beviljat patent)

Patentti on yhteiskunnan keksijälle myöntämä yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen, jonka vastineeksi keksijän on sallittava keksintönsä julkaiseminen. Patentin voi saada teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön, joka on uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista. Ulkomaalaisista patenteista merkitään vain yksi myönnetty patentti per keksintö. Ts. eri alueille/maihin myönnettyjä patentteja ei merkitä erikseen.

H2 Keksintöilmoitus

(Invention announcement / Uppfinningsanmälan)

Keksintöilmoituksella tarkoitetaan kirjallista ilmoitusta (keksintöilmoituslomake) korkeakoululle, joka keksijän on tehtävä viipymättä, kun hän on tehnyt korkeakoulukeksintölain (369/2006) soveltamisalaan kuuluvan keksinnön.
Keksintöilmoituksista ilmoitetaan erikseen seuraavat lukumäärät:

  • keksintöilmoitusten määrä (H21)

  • näistä jatkotyöstettyjen osuus (H22)

  • korkeakoulun itselleen ottamien hyödyntämisoikeuksien määrä (H23)

  • eteenpäin siirretyt hyödyntämisoikeudet (H24)

7.5.9 I Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset

I1 Audiovisuaaliset julkaisut

(Audiovisual publications / Audiovisuellt publikationer)

 • Ääntä ja/tai kuvaa hyödyntävät muut kuin kirjallisessa muodossa olevat julkaisut, joiden julkaisemisesta on päättänyt toimituskunta tai ulkopuolinen tilaaja.

 • Tekijä voi olla esimerkiksi toimittaja, käsikirjoittaja tai aineiston tuottanut henkilö. Tieto julkaisun tekijästä/tekijöistä löydyttävä itse julkaisusta tai julkaisualustalta. Yhteys korkeakouluun oltava todennettavissa.

 • Useassa osassa esitettävä tai jatkuvajuoninen kokonaisuus merkitään vain kerran.

 • Itsenäinen tuotos joka liittyy henkilön tutkimus- tai asiantuntijatyöhön korkeakoulussa

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tutkimuksen tuloksia dokumentoivat audiovisuaaliset esitykset, televisio- ja radio-ohjelmat.

 • Monimediajulkaisut, esim. Elokuvan taju -sivusto.

 • Verkkoalustalla julkaistut oppimateriaalit, jotka on tarkoitettu laajempaan käyttöön kuin yksittäiselle opintojaksolle ja mikäli oppimateriaalin päätuote ei ole kirja (D5).

 • Verkkojulkaisun yhteydessä julkaistu itsenäinen audiovisuaalinen julkaisu.

Esimerkkejä luokkaan sisältyvistä julkaisuista:

Luokkaan eivät sisälly:

 • Televisio tai radiohaastattelut

 • Taiteellinen audiovisuaalinen aineisto (luokka F)

 • Pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt audiovisuaaliset opetusmateriaalit tai verkkoaineistot.

 • Yksittäiset opetusmateriaalit, jotka ovat osa laajempaa kokonaisuutta, esim. luentosarjan osa

 • Luento- ja webinaaritallenteet

 • Laajemmat opetusmateriaalit, joissa päätuote kirja luokkaan D5.

 • Henkilön omaehtoisesti internetiin lataamat aineistot, joiden julkaisemisesta ei ole päättänyt toimituskunta tai ulkopuolinen tilaaja.

 • Mainos- tai promootiomateriaalit

 • Ohje- ja opastusvideot, esimerkiksi kirjastotietokannan hakuohje

 • Verkkosivut, esimerkiksi hankkeiden verkkosivut.

 • Opetustyöhön liittyvät tehtävät, esimerkiksi harjoitustyönä tehtyjen verkkosivujen ohjaus

Esimerkkejä julkaisuista, jotka eivät sisälly luokkaan:

I2 Tieto- ja viestintätekniset sovellukset

(ICT applications / Program eller programvara av data-och informationstekniskt slag)

 • Kaupallisena tai vapaana ohjelmistona julkaistun tieto- ja viestintäteknisen sovelluksen lähdekoodi tai algoritmi

 • Sovellukseen mahdollisesti liittyvä taiteellinen osuus voidaan lisäksi kirjata taiteelliseksi julkaisuksi luokkaan F3.

 • Itsenäinen tuotos joka liittyy henkilön tutkimus- tai asiantijatyöhön korkeakoulussa

 • Tieto julkaisun tekijäistä/tekijöistä löydyttävä itse julkaisusta tai julkaisualustalta. Yhteys korkeakouluun oltava todennettavissa.

 • Sovelluksen lähdekoodiin tai algoritmiin tulee voida viitata pysyvällä tunnisteella, esim. DOI

Esimerkkejä luokkaan sisältyvistä julkaisuista:

Luokkaan eivät sisälly:

 • Taiteellinen tieto- ja viestintätekninen aineisto (mahdollisesti luokka F)

 • Multimediajulkaisut (mahdollisesti luokka I1)

 • Valmiin ohjelmistopaketin jakaminen ilman omaa kontribuutiota

 • Ohjelman lähdekoodit tai algoritmit joille ei löydy pysyvää tunnistetta (esim. DOI)

 • Verkkosivut, esimerkiksi hankkeiden verkkosivut. Verkkosivuja varten tehdyn sovelluksen lähdekoodin voi kirjata, jos täyttää kriteerit.

 • Opetustyöhön liittyvät tehtävät, esimerkiksi harjoitustyönä tehtyjen verkkosivujen ohjaus

Esimerkkejä sovelluksista, jotka eivät kuulu luokkaan: