Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width70%

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Suunniteltu tietovaranto kokoaa yhteen ja välittää eteenpäin hyödynnettäväksi tietoja esimerkiksi julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusinfrastruktuureista, tutkijoista ja tutkimushankkeista.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.


Column
width30%

Excerpt Include
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Section


Column
width35%


Tip
iconfalse
titleTutkimustietovarannon käyttö

TIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN

TIETOJEN TUOTTAMINENColumn
width35%


Tip
iconfalse
titleOhjeita tiedon tuottajille

HANKETIETOVARANTO RAHOITTAJILLE

TUTKIMUSORGANISAATIOILLEColumn
width30%


Info
iconfalse
titleTulossa

Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous 27 21.58.2019

Tutkimustietovarannon johtoryhmän kokous 28.8.2019


Info
iconfalse
titleMikä on tutkimustietovaranto?

Tutkimustietovaranto lyhyesti (ppt) | The Hub in short (ppt)

Usein kysyttyä

Henkilötietojen käsittelyperusteista

OKM:n asettamispäätös 10.3.2017

Section


Column
width70%


Column
width30%