Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

3.8. Opinnäytetyöt

Table of Contents

Info
titleKäsikirjan status

AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittuTämä on vanha käsikirja.

3.8. Opinnäytetyöt

Tiedonkeruulomake AMK 9, opinnäytetyöt:

3.8.1. Kerättävät tiedot

Tieto ammattikorkeakoulussa hyväksytysti suoritetuista opinnäytetöistä.

3.8.1.1. Opinnäytetyö

Tiedot opinnäytetöistä kerätään koulutusaloittain ja koulutustyypeittäin (nuorten koulutus = päivätoteutus, aikuiskoulutus = monimuotototeutus ja ylemmät amk-tutkinnot). Tapauksissa, joissa opinnäytetyöllä on useampia tekijöitä, tilastoidaan se niin monta kertaa kuin työllä on tekijöitä.  Erikseen kerätään tieto mikäli opinnäytetyö on hankkeistettu. Opinnäytetyö, josta on saatu TKI-opintopisteitä ei automaattisesti ole hankkeistettu opinnäytetyö. Hankkeistetun opinnäytetyön määritelmä on alla. 

Kuvaus

Opinnäytetyön hankkeistuksesta tulee aina olla kirjallinen sopimus kahden sopijaosapuolen välillä ja tuon sopimuksen tulee olla tehtynä ennen opinnäytetyön aloittamista. Opinnäytetyö on hankkeistettu silloin, kun joku (yksi tai useampi) seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä.
  • Opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja.
  • Työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan.

Tiedon muoto

Tiedonkeruussa on kaksi kohtaa:

  1. Hankkeistetut opinnäytetyöt
  2. Opinnäytetyöt (ei hankkeistetut)

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Kokonaisluku.