Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 Pääasiassa oppimisanalytiikan hyödyntämä tieto syntyy ja se rekisteröidään koulutuksen järjestäjien omissa järjestelmissä. Oppija, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä koulutuksen järjestäjän johto kuitenkin hyötyisivät laajemman datapohjan tuottamasta kansallisesta vertailutiedosta. Yhdistämällä koulutus- ja osaamisdataa eri tietovarannoista tuotaisiin kansallisten tietovarantojen data paremmin saataville.

Oppimisanalytiikan kansallisen tietovarannon rakentaminen mahdollistaisi monipuolisten ja laajojen data-aineistojen keräämisen, yhdistämisen ja analysoimisen eri käyttötarpeisiin. Anonymisoitua dataa hyödyntävään oppimisanalytiikan tietovarantoon yhdistettäisiin sekä strukturoitua dataa että strukturoimatonta dataa kuten esimerkiksi tekstimuotoisia palautteita, viestejä ja työpaikkailmoituksia.  

Tiedon siirtämiseksi järjestäjän omaan sekä valtakunnalliseen tietovarantoon on useita arkkitehtuurivaihtoehtoja. Organisaatiokohtaisten ja valtakunnallisten tietovarantojen tulee pohjautua samaan pohjadataan ja rekisteröinteihin sekä samaan tietomalliin ja viitearkkitehtuuriin. Tietorakenteiden ja toimintamallien täytyy olla kehitettävissä edelleen tarpeiden muuttuessa. 

Tulevaisuuden tavoitteena on, että oppimisanalytiikka perustuu monipuoliseen ja luotettavaan dataan, jota kerätään ja yhdistetään eri datalähteistä avointen ja yleisiä standardeja noudattavien rajapintojen avulla. Dataa yhdistetään sekä koulutuksen järjestäjän omaan tietovarastoon että kansalliseen tietovarantoon. 

(OA-hanke, 2023)

Kuvassa on esimerkkejä datalähteistä ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Kuvassa hahmotellaan, mistä saadaan dataa koulutus- ja osaamisdatan kansalliseen näkymään j amistä koulutuksen järjestäjän tietotyöpöydille.